ตรวจสอบรายชื่อ ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ (มัธยมปลาย)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMN
1
Timestampชื่อสถานศึกษาคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 3 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/19/2019 14:54:38โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนางสาวสุธาทินี สมบัติใหม่นางสาวมั่นรัก ขัดชุมภูนางสาวนครินทร์ บุญยืนนางสาวกรกัญญา ชมพูเกตุ
3
7/25/2019 11:35:31โรงเรียนบ้านเทอดไทยนางสาวศิริพร เยอะหนื่อนายศุภกร แซ่โกว
นางสาวอัญชลี อุไรรุ่งโรจน์
นางสาวชมพู แซหมื่อ
4
7/25/2019 18:10:55โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมนางสาวพรพิมล สมอนายภัทรพล ทิศวงค์นายอัครพล แก้วพริกนายดลพัฒน์ คืนสติ
5
7/26/2019 15:40:38โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์นายวิติพล เยาว์ธานีนายปีย์มนัส อนาวันนายธีรชัย มลามาตย์
6
7/30/2019 13:45:32โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้านายปิยะพงษ์ คำดีนายเมธาสิทธิ์ ทองดี นางสาวเสาวลักษณ์ สุขกรมนางสาวธนภรณ์ ผามั่ง
7
7/30/2019 15:14:24โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปนางสาวปิยธิดา แซ่ยะนางสาวปนัดดา แซ่เล่า
นางสาวสุนิตา สว่างศีลธรรม
นางสาววรางคณา หมือแล
8
7/30/2019 15:14:50เทิงวิทยาคม
นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว,น.ส.นภสร มาน้อย , น.ส.ชลธิชา นันติวงค์ชัย
นายศิวกร. สิ่งของนายฤชา. ทะโลนายกิตติพงศ์. มีจ้อย
9
7/30/2019 18:05:53โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกชื่อครูนุชนาฏ บุญศรี นายศุภณัฐ ปงเมฆนายธนากร จงสวัสดิ์นาย วิทวัฒน์ ไร่ลือคำ
10
8/1/2019 13:11:24โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมนางสาวทองเหรียญ วงค์ชัยนายธีรศักดิ์ ถาริยะนางสาว วรรณิศา ยะถา
นางสาว รัตนาวลี อินทรเทพ
11
8/1/2019 15:42:47ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง, นางสาวสุจิตรา สอนบุญมา
นางสาวสุธินันท์ ซุ้ยทานางสาวสร้อยฟ้า ทาแกงนางสาวชลธิชา กันทะนิด
12
โรงเรียนปล้องวิทยาคมกชพร สายกษิรานายกิตติกรณ์ สมฤทธิ์นายกิตติวัฒน์ ทะนันชัยนางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง
13
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง, นางศิริลักษณ์ ค้ากำยานนางสาวพิมพ์ลภัส วงค์ใหญ่นางสาวจิราภรณ์ ขัติยะ
นางสาวภูริชญา วงค์สรรศรี
14
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมถ์นางสาวผดุงศรี คำฮ้อยนายชินวัตร ศรีวิชัยนายธีปกร ชุ่มมงคลนายณัฐดนัย ยาวิชัย
15
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมนางสุปราณี ขจรวงศ์เศรนายชลภัทร จุมปูสิงสานายธนพล ยี่ตันเส
นายอรรธสิทธิ์ พรสกุลไพศาล
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...