ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางแสดงโครงสร้างแผนงาน ผลผลิต งาน/โครงการที่สำคัญ
2
แผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภารกิจยุทธศาสตร์มทร.สุวรรณภูมิผลผลิต/โครงการงาน/โครงการที่สำคัญ
3
แผนงานบุคลากรภาครัฐการบริหารจัดการ-รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงานบริหารบุคลากรภาครัฐ
4
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการผลิตบัณฑิตยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิต และกำลังคนทักษะสูงเพื่อรองรับเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
5
งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
7
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8
โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
9
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานบริหารจัดการ
10
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
11
โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
12
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การบริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการงานบริการวิชาการ
13
โครงการบริการวิชาการ
14
โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
15
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม-ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
17
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศการวิจัยยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบนิเวศน์การวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม
18
1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
19
โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100