แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 1 - สำเนา.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบ ผ. 01
2
รายละเอียดโครงการพัฒนา
3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
4
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
5
เทศบาลเมืองพะเยา
6
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
9
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
10
ที่
โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายงบประมาณและที่ผ่านมาตัวชี้วัดผลที่คาดว่าหน่วยงาน
11
(ผลผลิตของโครงการ)2561256225632564(KPI)จะได้รับรับผิดชอบหลัก
12
(บาท)(บาท)(บาท)
(บาท)
13
1อบรมเครือข่าย1.เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายฝึกอบรมประชาชนในเขต50,00050,00050,00050,000เครือข่ายที่เข้ารับการ1.งานประชาสัมพันธ์เทศบาล
กองวิชาการ
14
ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ระหว่างงานเทศบาลเมืองพะเยาและบุคลากรอบรมมีความเข้าใจและมีเครื่อข่ายการประชางานประชาสัมพันธ์
15
เทศบาลเมืองพะเยาประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพะเยาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ให้ความร่วมมือสัมพันธ์มากขึ้น
16
กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจำนวน 1 ครั้ง/ปีในการทำงานประชาสัมพันธ์2. เทศบาลเมืองพะเยา
17
และบุคลากรในสังกัดเทศบาลร่วมกันเพื่อเป็นช่องทางและเครื่อข่าย
18
เมืองพะเยาให้เกิดการประสานงานประชาสัมพันธ์มีความ
19
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมีการจัดระบบการสื่อสารสัมพันธ์และความเข้าใจ
20
ความเข้าใจอันดีระหว่างงานที่ดีอันดีต่อกันและสามารถให้
21
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพะเยาความช่วยเหลือในการทำงาน
22
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
23
ของเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
24
ต่อเทศบาลเมืองพะเยา
25
26
27
ข-1
28
แบบ ผ. 01
29
รายละเอียดโครงการพัฒนา
30
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
31
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
32
เทศบาลเมืองพะเยา
33
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
34
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
35
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
36
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
37
ที่
โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายงบประมาณและที่ผ่านมาตัวชี้วัดผลที่คาดว่าหน่วยงาน
38
(ผลผลิตของโครงการ)2561256225632564(KPI)จะได้รับรับผิดชอบหลัก
39
(บาท)(บาท)(บาท)
(บาท)
40
2
อบรมกฎหมาย
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
จัดการอบรมให้แก่
50,00050,00050,00050,000
1.ผู้เข้ารับการอบรม
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
งานนิติการ
41
ที่ควรรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผู้เข้ารับการอบรม คือ
.(50,000)
มีความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจด้าน
กองวิชาการ
42
กฎหมายที่จำเป็นในชีวิต
- ประชาชนในพื้นที่ หรือ
ในด้านกฎหมาย
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น
และแผนงาน
43
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
- บุคลากรในสังกัด หรือ
เพิ่มมากขึ้น
สามารถนำความรู้ที่
44
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
- นักเรียน/เยาวชนในพื้นที่
2. บุคลากรในสังกัด
ได้รับไปปรับใช้ได้
45
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปีละ 1 ครั้ง
มีการปฏิบัติงานที่
46
ปฏิบัติงาน
ถูกต้องยิ่งขึ้น
47
3. เพื่อให้นักเรียนในสังกัด
48
หรือเยาวชนในพื้นที่มีความรู้
49
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
50
ที่จำเป็นกับตนเอง
51
52
53
54
ข-2
55
แบบ ผ. 01
56
รายละเอียดโครงการพัฒนา
57
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
58
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
59
เทศบาลเมืองพะเยา
60
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
61
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
62
1. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
63
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
64
ที่โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายงบประมาณและที่ผ่านมาตัวชี้วัดผลที่คาดว่าหน่วยงาน
65
(ผลผลิตของโครงการ)2561256225632564(KPI)จะได้รับรับผิดชอบหลัก
66
(บาท)(บาท)(บาท)(บาท)
67
3ให้บริการรับชำระภาษีเพื่อเป็นการสร้างมาตร1.ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระ50,00050,00050,00050,000รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1.เพิ่มประสิทธิภาพในกองคลัง
68
การเชิงรุกในการให้บริการภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
.(50,000)
ร้อยละ 2 ต่อปีการทำงานด้านการจัดเก็บฝ่ายพัฒนา
69
โดยการให้บริการช่วง2.เร่งรัดจัดหารายได้ที่เทศบาลรายได้ของท้องถิ่นในเชิงรุกรายได้
70
พักกลางวัน วันเสาร์ต้องจัดเก็บเองให้แล้วเสร็จ2.ช่วยลดภาระด้าน
71
วันหยุดนัก ขัตฤกษ์ เต็มวันภายในระยะเวลาที่กฎหมายค่าใช้จ่ายให้แก่
72
ภาษี แบบ " DELIVERY "และระเบียบกำหนดเพื่อประชาชน กรณีมีค่า
73
ตลอดปีงบประมาณและในประโยชน์ในการบริหารงบปรับและเงินเพิ่ม
74
ห้วงระยะเวลารณรงค์และประมาณรายจ่ายของเทศบาลช่องทางในการชำระ
75
เร่งรัดการชำระภาษีภาษีแก่ประชาชน
76
4ทำลายเอกสาร1.เพื่อทำลายเอกสารของกองเพื่อจัดระเบียบเอกสารที่สำคัญ30,000030,0000เอกสารสำคัญมีความเพื่อความเป็นระเบียบกองคลัง
77
ราชการคลังทั้งหมดที่มีอายุเกิน 10 ปีให้เป็นไปตามระเบียบสำนักเป็นระเบียบ ร้อยละ 80ของเอกสารที่สำคัญ
78
2.จ้างเหมาบุคลากรเพื่อนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
79
ดำเนินการแยกเอกสารสารบรรณ พ.ศ. 2526
80
ที่จะทำลายจำนวน 3 รายข้อ 66-67
81
ข-3
82
แบบ ผ. 01
83
รายละเอียดโครงการพัฒนา
84
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
85
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
86
เทศบาลเมืองพะเยา
87
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
88
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
89
1. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
90
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
91
ที่โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายงบประมาณและที่ผ่านมาตัวชี้วัดผลที่คาดว่าหน่วยงาน
92
(ผลผลิตของโครงการ)2561256225632564(KPI)จะได้รับรับผิดชอบหลัก
93
(บาท)(บาท)(บาท)(บาท)
94
5ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน1.เพื่อพัฒนาบุคลากรจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน100,000100,000100,000100,000สามารถควบคุมการเบิกจ่ายทำให้การเบิกจ่ายเงินกองคลัง
95
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานกองคลังงบประมาณด้านรายรับรายจ่ายการบันทึกบัญชี ตรง
96
กองคลัง2.พัฒนาระบบข้อมูลให้การจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบกับข้อมูลการวิเคราะห์
97
มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันข้อมูลงบการเงิน ทรัพย์สินงบการเงิน การควบคุม
98
สามารถตรวจสอบได้ง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ
99
และรวดเร็วร้อยละ 90 ของกองคลังสามารถตรวจสอบได้
100
3.พนักงานมีความตระหนักอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
Loading...
 
 
 
แบบ ผ.01บริหารงานทั่วไป (2)
แบบ ผ.01 รักษาความสงบ
แบบ ผ.01บริหารการศึกษา
แบบ ผ.01 สาธารณสุข
แบบ ผ.01 สังคมสงเคราะห์
แบบ ผ.01 สังคมสงเคราะห์ (2)
แบบ ผ.01 เคหะ
สร้างความเข้มแข็ง
แบบ ผ.01 ศาสนาวัฒนธรรมและนัน
แบบ ผ.01 พาณิชย์
แบบ ผ.01 พาณิชย์ ขนส่ง
แบบ ผ.01 พาณิชย์ (3)
แบบ ผ.01 งบกลาง
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02 (2)
ผ 031
แบบ ผ.05
แบบ ผ.06 (2)
แบบ ผ.07
แบบ ผ.08
แบบ ผ.01 (5)
Sheet8
 
 
Main menu