ทะเบียนหนังสือส่ง ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ทะเบียนหนังสือส่ง ประจำปี 2561 (เล่ม 3) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (เริ่ม เลขที่ 5849 - )
2
(ห้ามลบ) ขอความกรุณาอย่าปรับรูปแบบ หรือลบข้อมูล หรือทำอื่นใดนอกจากการพิมพ์ข้อมูลของตนเอง
3
(ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome)
4
กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องด้วยนะคะ
5
6
เลขที่ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติหมายเหตุ
7
ทะเบียน นส.
(ผู้ออกเลข)
8
2 ก.ค. 61
9
5849อท 0032/2 ก.ค.61ผวจ.
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอส่งคำสั่ง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการรพ.อ่างทองธีรวัฒน์
10
สนง.กพ.
11
5850ด่วนที่สุด2 ก.ค. 61ผวจ.
หน.ศ.บริหารการทะเบียนภาค 1
อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปกครองจังหวัดเพชราวรรณ์
12
อท 0018/สาขาอ่างทองเพื่้อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ
13
58512 ก.ค. 61จองไว้แล้วทำไมไม่ใช้คะ
14
15
5852
16
อท 0021/2 ก.ค.61ผวจ.ผวจ.สระแก้วข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการสนง.ปภ.อท.ชลฤดี
17
5853อท 0023.3/2 ก.ค. 61ผวจ.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอส่งรายงานแบบสำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
18
19
5854
20
อท 0021/2 ก.ค.61ผวจ.อธิบดี กรม ปภ.ข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการสนง.ปภ.อท.ชลฤดี
21
5855อท 0018/2 ก.ค. 61ผวจ.ประธาน ฌปค.การส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
22
23
5856อท 00292 กค 61ผวจ.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 61 ครั้งที่ 2-3
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ธนภรณ์
24
25
5857
26
อท0033(4)/2กค.61ผวจ.นายอำเภอแสวงหาแจ้งการขอประทานบัตร
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
สุนิสา
27
5858อท 0018/2 ก.ค.61ผวจ.อธิบดีกรมการปกครอง
รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปค.จว. (กลุ่มงานความมั่นคง)
ศิริพร
28
29
5859อท 0017.3/2 ก.ค.61ผวจ.
ประธานกรรมการจัดงานแสดง
แจ้งร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯสำนักงานจังหวัดประนอม
30
กาชาดคอนเสิร์ต
31
5860อท 0020.4/2 ก.ค.61ผวจอ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
รายงานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
32
33
5861อท 0119/2 ก.ค.61ผวจ
อธิดีกรมการพัฒนาชุมชน
การมอบทุนอุปการะเด็กชนบทฯ
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
วิษณุ
34
35
5862อท0025/2ก.ค61ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์
รายงานผลการเปิดโครงการพัฒนาจิตใจ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ชุติมา
36
37
5863อท0025/2ก.ค61ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์สำรวจความต้องการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ชุติมา
38
39
5864อท 0017.2/2 ก.ค. 61ผวจ.ผอ.ชป.อท.
ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สนจ.อท.อร่าม
40
ในระดับพื้นที่
41
5865อท 0032/2 ก.ค. 61ผวจ.
ผจก.บ.เอเซีย คอนเซ็นเตอร์ จก.
แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ 5/2559 ลว. 29 ธ.ค. 58หน่วยงานใดค่ะชื่ออะไรคะ
42
43
5866อท 0032/2 ก.ค. 61ผวจ.
ผจก.ธ.กรุงไทย จก สาขาสุทธิ-
แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ 5/259 ลว. 29 ธ.ค. 58หน่วยงานใดค่ะชื่ออะไรคะ
44
สารวินิจฉัย
45
5867อท0032/2 ก.ค. 61ผวจ.หัวหน้าส่วนราชการขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชื่ออะไรคะ
46
47
5868อท 0018/2 ก.ค. 61ผวจ.นายก อบต.บ้านใหม่ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ลานจอดรถฯปกครองจังหวัดเพชราวรรณ์
48
49
5869อท 0008/2 ก.ค.61ผวจ.
ผจก.บริษัท บำราบพาล 1969
แจ้งความชำรุดบกพร่องของพัสดุสนง.ปศจ.อทนิรันดร์
50
51
5870อท 0018/2 ก.ค. 61ผวจ.นายก อบจ.ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดงานฯปกครองจังหวัดเพชราวรรณ์
52
53
5871อท 0018/2 ก.ค. 61ผวจ.นายก อบจ.ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลฯปกครองจังหวัดเพชราวรรณ์
54
55
5872อท 0020.2/2 ก.ค. 61ผวจอธิบดีกรมที่ดินงบเดือนสนง.ที่ดิน จ.อ่างทองราตรี
56
57
5873อท 0032.007/2 ก.ค.61ผวจสป.สธ.ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการสสจ.อ่างทองชื่ออะไรคะ
58
59
5874อท00092 ก.ค.61ผวจ
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ
สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
อิสรีย์รัช
60
61
5875อท0025/2ก.ค61ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์รายงานผลการอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ชุติมา
62
63
5876อท0025/2ก.ค61ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์รับตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด นายยุทธภูมิ สุทธิ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ชุติมา
64
65
5877อท0025/2ก.ค61ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ส่งตัวข้าราชการในสังกัดเข้ารับมอบใบกิตติกรรมประกาส นายธนเดชฯ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ชุติมา
66
67
5878อท0025/2ก.ค61ผวจ.ผอ.รพ.อ่างทองส่งตัวผู้ต้องขังป่วยออกตรวจ นงช สุทน คงกระพันธ์
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ชุติมา
68
69
3 ก.ค. 61
70
5879อท0020.23 ก.ค. 61ผวจ.
ผู้บังคับบัญชาเรือนจำกลางเขาบิน
ขอคัดถ่ายสำเนาเอกสาร ใบไต่สวน ใบเสียภาษี และเอกสารของแบ่งแยกที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ปริสสา
71
72
5880อท0025/3ก.ค61ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ตรวจสอบคำฟ้องตามหมายเรียกคดีแพ่งของศาลจังหวัดนนทบุรี หมายเลข
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ชุติมา
73
ดำที่ ๑๒๙๖/๒๕๖๑
74
5881อท 0017.23 ก.ค. 61ผวจ.หน.ปภ.จ.อท.
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมือง
สนจ.อท.อร่าม
75
และสิ่งแวดล้อมฯ
76
5882อท 0017.33 ก.ค. 61ผวจ.
ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระสูตรสนจ.อท.คนึงนิจ
77
78
5883อท 0017.33 ก.ค. 61ผวจ.ราชเลขาธิการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสนจ.อท.คนึงนิจ
79
80
5884อท 0017.1/3 ก.ค. 61ผวจ.
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายสลากกินรวบ (หวยใต้ดิน)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
สุกัญญา
81
82
5885อท 0017.1 3 ก.ค. 61ผวจ.อำเภอแสวงหา
ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนราษฐร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
สุกัญญา
83
84
5886อท 0020.4/3 ก.ค. 61ผวจ.อธิบดีกรมที่ดิน
การเพิกถอนหรือแก้ไขการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคลาดเคลื่อน
สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มงานวิชาการ
85
86
5887อท 0017.1/3 ก.ค. 61ผวจ.
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ณัฐพร
87
ของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
88
5888อท 0017.1/3 ก.ค. 61ผวจ.นายอำเภอเมืองอ่างทองขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ณัฐพร
89
90
5889อท 0019/3 ก.ค. 61ผวจ.
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
การสัมมนาอาสาพัฒนา (อสพ.)
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
วิษณุ
91
92
5890อท 0023.3/ว3 ก.ค. 61ผวจ.อธิบดีกรม สถ.
รายงานผลการดำเนินการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ฯ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
93
94
5891อท0031/3 ก ค 61ผวจ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
โครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
สนง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
อนุกูล
95
96
5892อท0031/3 ก ค 1ผวจ
นายกเหล่ากาชาดและหัวหน้า
โครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
สนง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
อนุกูล
97
ส่วนราชการ
98
5893อท 0032/3 ก.ค.61ผวจ.
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการรพ.อ่างทองธีรวัฒน์
99
สำนักงาน ก.พ.
100
5894อท 0032.007/3 ก.ค.61ผวจจ.ปทุมธานีข้าราชการรายงานตัวสสจ.อ่างทองกลุ่มทรัพยากร
Loading...
 
 
 
ส่งปี 61 (เล่ม 3)
ส่งปี 61(เล่ม 2)
ส่งปี 61 (เล่ม 1)
 
 
Main menu