ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ชื่อผู้นำเสนอทุกคน (ชื่อ/สกุล)
สาขาคณะศูนย์พื้นที่กลุ่มระดับที่ตีพิมพ์เผยแพร่*ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ปีที่/ฉบับที่/วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของผลงานอยู่ในฐาน
2
1 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ชื่อผลงาน สร้างอิฐทางเดินเท้าจากขยะอ.จีรัฐติกุล กล้าหาญวิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ณ รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
18 – 20 พ.ค 650.6
3
2 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ชื่อผลงาน เครื่องตรวจรับความหวานเมล่อนด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้อ.เอกชัย รัตนบรรลือวิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ณ รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
18 – 20 พ.ค. 650.6
4
3การศึกษาประสิทธภาพทางความร้อนของหลังคาเหล็กรีดลอนโดยใช้เศษขยะจากแผงไข่ที่ใช้งานแล้วดร.นิรันดร์ วัชโรดมวิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ณ รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
18 – 20 พ.ค. 650.2
5
4การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในฟาร์มสุกรร่วมกับเศษอาหารในชุมชนและผักตบชวาในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศสุทัศน์ ลาภูตะมะ จิรายุ บุตรราช ,อ.ตฤษฐพร แก้วสุก ผศ.ดร.คมสันต์ งามขำ และดร.กุศล สมุทรคชรินทรวิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา จ.นครปฐม ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค. 650.2
6
5การพัฒนาแขนกลของหุ่นยนต์กู้ภัยแขนเดี่ยวด้วยระบบนิวเมติกส์อ.เอกชัย รัตนบรรลือ อ.ภูษิต โชติสวัสดิ์ ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ และ ดร.กุศล สมุทรคชรินทร์ วิโรจน์ สุขนารี วิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา จ.นครปฐม ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค.650.2
7
6การพัฒนาชุดการสอนการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยพีแอลซีอ.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์วิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2565 เลขหน้า 79-81 เลข ISSN 1905-3819ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2565 เลขหน้า 79-810.6TCI 2
8
7Design Energy Saving House by Natural Ventilation in Thailand”ดร.นิรันดร์ วัชโรดม, ธนา อนันต์อาชาวิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติInternational Journal of Science and Innovative Technology ปี 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. เลขหน้า 13-22 ISSN 2630-0532ปี 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. เลขหน้า 13-220.8
9
8Permeability and Inertia Coefficient
of Wire-Mesh Porous Media Estimated by
a Darcy-Forchheimer Equation
Suradech Sinjapo, Panuwat Chanmak, and Bundit Krittacomวิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติProceedings of the 5th International Conference on Signal Processing and Information Communications. pp.171-18317 November 20221
10
9กลไกการถ่ายเทความร้อนภายในวัสดุพรุนทรงกระบอกกรณีมีแหล่งกาเนิดความร้อน
Heat Transfer Mechanism in Cylindrical Porous Media with Heat Generation
ภาณุวัฒน์ จันทร์มาก, รัชฎา เขียนนอก, และ บัณฑิต กฤตาคมวิศวกรรมเครื่องกลคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.2
11
10การออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตแกนสลักเหล็กกล้าไร้สนิมกรณีศึกษา : บริษัทเอ็ม ที เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดอ.สุริยา น้ำแก้ว และ อ.เจษฎา แก้ววิชิตรวิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 25-28 มกราคม 65 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 1376-138725-28 มกราคม 650.2
12
11ศึกษาปัจจัยความเร็วรอบในการหมุนบิดและความเร็วดึงที่มีผลต่อคุณภาพเส้นลวดกัลวาไนซ์ในกระบวนการหมุนบิดผ่านรูเยื้องศูนย์อ.สุริยา น้ำแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28-29 มกราคม 256528-29 มกราคม 650.2
13
12การออกแบบและสร้างเครื่องขัดแบบเหล็กหล่อคอนกรีต กรณีศึกษา บริษัท สามชุกแบบเหล็กอ.สุริยา น้ำแก้ว , ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ และว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์ ศิลาชัยวิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 25-28 มกราคม 65 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 1388-139925-28 มกราคม 650.2
14
13สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการชุบโลหะเพื่อลดข้อบกพร่องในกระบวนการโดยการออกแบบการทดลองอ.ฉัตรพล พิมพาวิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในวารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 เลขหน้า 77 - 86 TCI กลุ่มที่ 1 เลข ISSN 2672 - 9636 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 เลขหน้า 77 - 86 0.8TCI 1
15
14การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งชีวมวลในเตาเผาแบบมีวัสดุพรุนอ.บัญชา พุทธากูล ,บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว , ผศ.ดร.คมสันต์ งามขำ, ผศ.ดร. กานตยุทธ์ ตรีบุญนิธิ และ อ. กฤตภาส หอมระรื่น วิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 122 เมษายน - มิถุนายน 2565 เลขหน้า 118-127 TCI กลุ่มที่ 2 เลข ISSN 0857 - 5452ปีที่ 34 ฉบับที่ 122 เมษายน - มิถุนายน 2565 0.6TCI 2
16
15การลดของเสียในกระบวนการผลิตข้าวตู ของกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
อ.ฉัตรพล พิมพา บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณทอง และศิวพร สุกสีวิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2565) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2565)0.6TCI 2
17
16Optimized parameter of dissimilar joining between Al6061-T6 and height-strength steel with friction stir spot welding process (FSSW)ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์ ศิลาชัย และ ผส.สุริยา ประสมทองวิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติJournal of Metals, Materials and Minerals ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 เดือน ธันวาคม 2022ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 เดือน ธันวาคม 20221Q3
18
17การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตข้าวเกรียบกรือโปะจังหวัดนราธิวาสอ.ฉัตรพล พิมพา และบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณทองวิศวกรรมอุตสาหการคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในวารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 เลขหน้า 238-251 TCI กลุ่มที่ 1 เลข ISSN 2672 - 9636ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 เลขหน้า 238-2510.8TCI 1
19
18การประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลาทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์” ผศ.นิกร สุกขชาติ , จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์วิศวกรรมอุตสาหการคอ.นนทบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2565) เลขหน้า 196 –205 เลข ISSN2651 –1940 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2565) เลขหน้า 196 –205 0.8TCI 1
20
19การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้รายวิชาสถิติวิศวกรรม สาหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการผศ.นนทโชติ อุดมศรี อ.บุญเลิศ วัฒนนภาเกษม และ ผศ.นิกร สุกขชาติวิศวกรรมอุตสาหการคอ.นนทบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2565) เลขหน้า 159 –168 เลข ISSN2651 –1940ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2565) เลขหน้า 159 –1680.8TCI 1
21
20การพัฒนากระบวนการสอนและการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งจ่ายพลังงานกระแสตรงแบบสวิตชิ่งและการประยุกต์ใช้ในวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลองสถาน์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีผศ.สุประวิทย์ เมืองเจริญวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 25-28 มกราคม 65 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 2197-220625-28 มกราคม 650.2
22
21การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายงวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE Model ผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 25-28 มกราคม 65 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขหน้า 417- 425 25-28 มกราคม 650.2
23
22
24
23การพัฒนาการสำรวจของหุ่นยนต์กู้ภัยด้วยระบบนิวเมติกส์ผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ณ รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
18 – 20 พฤษภาคม 25650.2
25
24การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทอร์โมไดนามิกส์สุประวิทย์ เมืองเจริญ วิทฤทธิ์ โคตรมณี และสุนทรี ชาวเวียงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา จ.นครปฐม ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์27-พ.ค.-650.2
26
25การใช้เทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์มคิท เพื่อเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์ กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรีอ.วศกร ไตรพัฒน์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต25 – 27 พฤษภาคม 25650.2
27
26ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ในการเกษตร เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย์อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอ.วิชัย นระมาตย์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต25 – 27 พฤษภาคม 25650.2
28
27การศึกษาคุณภาพสัญญาณเสียงโดยการ ส่ง-รับสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสงและสายโคแอกเชียลอ.ประชุม อุทาพรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต25 – 27 พฤษภาคม 25650.2
29
28การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องผลการแปลงลาปลาซตามรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAPผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณี และ ผศ.ดร.กานตยุทธ ตรีบุญนิธิวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 วันที่ 11-12 ก.พ. 6511-12 ก.พ. 650.2
30
29การศึกษาประเด็นปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณี, ผศ.สุประวิทย์ เมืองเจริญ และ ผศ.ดร.กานตยุทธ ตรีบุญนิธิวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 วันที่ 11-12 ก.พ. 6511-12 ก.พ. 650.2
31
30การสร้างและหาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถด้านการนิเทศ
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 เลขหน้า 90 – 96TCI กลุ่มที่ 2 เลข ISSN 2586 – 8985ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 เลขหน้า 90 – 960.6TCI 2
32
31การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ออนไลน์ด้วยโปรแกรม EveryCircuit : กรณีศึกษาเรื่องการวัดค่าพารามิเตอร์พื้นฐานรายวิชาการวัดและครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 เลขหน้า 34 – 39 TCI กลุ่มที่ 2 เลข ISSN 2586 – 8985ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 เลขหน้า 34 – 390.6TCI 2
33
32การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบบทเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.วิไลวรรณ วงศ์จินดา , ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคอ.นนทบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในวารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน–ตุลาคม 2565) เลขหน้า 155-166 เลข 2774-0374ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน–ตุลาคม 2565) เลขหน้า 155-1660.6TCI 2
34
33การยับยั้งเชื่อรา Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนด้วยเทคนิคโอโซนที่สร้างจากอิเล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชาร์จผศ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูนวิศวกรรมไฟฟ้าคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ณ รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
18 – 20 พฤษภาคม 25650.2
35
34ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนสำหรับผักสลัดผศ.วิรัช กองสิน , อ.ชิดชนก มากจันทร์ ,อ.สุชาวดี จีนสุทธิ์ และ ปฎิวัติ บุญมาวิศวกรรมไฟฟ้าคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต25 – 27 พฤษภาคม 2565 0.2
36
35การประเมินกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมจากระบบโซล่าเซลล์แบบกริดไทอินเวอร์เตอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสอ.กิตติพงศ์ คล้ายดีวิศวกรรมไฟฟ้าคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต25 – 27 พฤษภาคม 2565 0.2
37
36เครื่องต้นแบบลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าร่วมกับกรองอากาศผศ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน, อ.กิตติพงศ์ คล้ายดี, พลกฤต พลกล้า, เศรษฐพงศ์ ชลประเสริฐ, ปาลวัฒน์ จันทร์อินทร์ และ อ.สุชาวดี จีนสุทธิ์วิศวกรรมไฟฟ้าคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต25 – 27 พฤษภาคม 2565 0.2
38
37เครื่องต้นแบบให้น้ำและหมอกโอโซนเพื่อยับยั้งเชื้อรา Colltotrichum Gloeosporioides สำหรับโรงเรือนเมล่อนผศ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน, อ.เอกชัย รัตนบรรลือ, ก้องเกียรติ ละมุดเทศ, ศศิณา อ่วมคา, ปาลวัฒน์ จันทร์อินทร์ และ อ.สุชาวดี จีนสุทธิ์วิศวกรรมไฟฟ้าคอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต25 – 27 พฤษภาคม 2565 0.2
39
38การพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะพีรพล จันทร์หอม, ดอนสัน ปงผาบ, วิภาดา วงศ์สุริยา, ภีรศักดิ์ เผ่าผาง, พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์, นัทรัตน์ ปานมัจฉาวิศวกรรมไฟฟ้าคอ.นนทบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548 ปี 18 ฉบับที่ 2 (2022) พฤษภาคม-สิงหาคม 0.8TCI 1
40
39การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่บัสไฟตรงพีรพล จันทร์หอมวิศวกรรมไฟฟ้าคอ.นนทบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 เลขหน้า 567 – 584 เลข ISSN 1857 – 684X วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 เลขหน้า 567 – 5840.8TCI 1
41
40การประยุกต์ใช้แขนหุ่นยนต์อัจฉริยะในระบบการเพาะเลี้ยงปลากัดขนาดเล็กพีรพล จันทร์หอม สุรเทพ นิลนนท์ ,วิภาดา วงศ์สุริยา,ภีรศักดิ์ เผ่าผาง,และ พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์วิศวกรรมไฟฟ้าคอ.นนทบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติวารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เลขหน้า 32 – 44 เลข ISSN 2408 – 0985 (TCI) กลุ่มที่ 2ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เลขหน้า 32 – 440.6TCI 2
42
41การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์วิชาโปรแกรมสำนักงาน เรื่อง การคำนวณและการใช้ฟังก์ชัน
วัชรากร เหมกุล กฤศลิน โฆษิตวรกิจกุล วรัญญา คำศรี และผศ.ดร.บุญธิดา ชุนงามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา จ.นครปฐม ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์27-พ.ค-650.2
43
42การพัฒนาเว็บไซต์กิจกรรมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศิริพร จินสิน วิชิตา กลั่นเอี่ยม ปริญญา แสงไวย์ และผศ.ดร.บุญธิดา ชุนงามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา จ.นครปฐม ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์27-พ.ค-650.2
44
43การออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงสัตว์ภายในโรงเรือนผ่านเทคโนโลยีทุกสรรพสิ่งเมธีณีย์ พรหมศรี และดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน8-9 ธ.ค. 650.2
45
44การออกแบบระบบรับส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมผ่านการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งพนมกร ศรีเกตุสุข, พิจารณ์ แก้วมา และผศ.ดร.วันเพ็ญ ผลิศรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน8-9 ธ.ค. 650.2
46
45การออกแบบระบบควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไร้ดินภายในโรงเรือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งปฐมาวดี สุขพิบูลย์, ศุภกิจ พัวประเสริฐ และอ.ธัญชนก ผิวคำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน8-9 ธ.ค. 650.2
47
46การออกแบบระบบควบคุมสำหรับเมืองอัจฉริยะผ่านการเชื่อมโยงสรรพสิ่งวรนน ยินดี, ภูตะวัน ฉายอรุณ และอ.ศิวพร ลินทะลึกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอ.สุพรรณบุรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน8-9 ธ.ค. 650.2
48
47ผลการประเมินสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูดร.สิรภัทร จันทะมงคลเทคนิคศึกษา คอ.สุพรรณบุรีสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 25-28 มกราคม 65 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 2293-229725-28 มกราคม 65 0.2
49
48การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดร.สิรภัทร จันทะมงคล
ดร.สิรภัทร จันทะมงคลเทคนิคศึกษา คอ.สุพรรณบุรีสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ระดับชาติวารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 (ก.ย.ต.ค) 2565 เลขหน้า 234-247 เลข ISSN 2287-0121
ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 (ก.ย.ต.ค) 2565
0.8TCI 1
50
49แผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เชื้อสายไทยมอญรามัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองลิง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีผศ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ รัตนาภรณ์ จันทรา , อภิภู สิทธิภูมงคล , ธนพัฒน์ ศรีวรรธนะ และศิวพร ลินทะลึกเทคนิคศึกษา คอ.สุพรรณบุรีสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ระดับชาติวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย. ธ.ค.) 2565 เลขหน้า 101 -109 เลข ISSN 1906-4950
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย. ธ.ค.) 2565
0.6TCI 2
51
50การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรีผศ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ รัตนาภรณ์ จันทรา , อภิภู สิทธิภูมงคล , ธนพัฒน์ ศรีวรรธนะ และศิวพร ลินทะลึกเทคนิคศึกษา คอ.สุพรรณบุรีสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ระดับชาติวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย. ธ.ค.) 2565 เลขหน้า 110 -121 เลข ISSN 1906-4950
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย. ธ.ค.) 2565
0.6TCI 2
52
51การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏบัติการแอนดรอย์เพื่อการเรียนรู้รายวิชาเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้าสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมผศ.ดร.วิไลวรรณ วงศ์จินดา, อ.วิภาดา วงศ์สุริยาเทคนิคศึกษา คอ.นนทบุรีสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ระดับชาติวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2565) เลขหน้า 86-94 TCI กลุ่มที่ 2 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2565) เลขหน้า 86-940.6TCI 2
53
52การศึกษาพฤติกรรมและทักษะการรู้ทันสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรุ์ตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผศ.ดร.วิไลวรรณ วงศ์จินดา , ผศ.นนทโชติ อุดมศรีเทคนิคศึกษา คอ.นนทบุรีสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ระดับชาติวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 เลขหน้า 101 - 109ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 เลขหน้า 101 - 1090.6TCI 2
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100