บทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุลชื่อบทความ
ฐานข้อมูลที่อ้างอิง
ปีที่ได้รับการอ้างอิง
2
(TCI/Scopus)
3
1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
Stakeholders Identification of Participatory Public Policy
Formulation Process: A Case Study of Kho Hong Hill
at Hat Yai District in Songkhla Province
Journal of Southern Technology
--
4
2หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนบ้าน กม. 26
ใน จังหวัดยะลา
วารสารมหาวิทยาลัย
คริสเตียน
5
การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่เขา
ปกโย๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา.
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
6
The Local Scientific Lesson for Conservation and Utilizing
Biological Diversity in the Pattani Watershed.
Journal of Rangsit University: Teaching & Learning
7
3หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาจารยน์ ดร.นฤมล ทองมาก
ผลของ Sodium Dodecyl (Lauryl) Sulfate (SDS) ต่อ
ประสิทธิภาพการแยกเนื้อยางออกจากหางน้ำยางด้วยกระบวนการ
ไมโครฟลเตรชัน.
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย.
8
A Modelling Approach to Study the Fouling of an Anaerobic
Membrane Bioreactor for Industrial Wastewater Treatment.
Bioresource Technology
9
The Local Scientific Lesson for Conservation and Utilizing
Biological Diversity in the Pattani Watershed.
Journal of Rangsit University: Teaching & Learning
10
Effect of Temperature on Field Latex Preservation and
Potential of Membrane Fouling from Latex Serum.
Veridian E–Journal Science and Technology
Silpakorn University
11
Performances of a Submerged Anaerobic Membrane
Bioreactor (AnMBR) for Latex Serum Treatment.
Desalination and Water Treatment
12
Concentration of Field and Skim Latex by Microfiltration –
Membrane Fouling and Biochemical Methane Potential of
Serum.
Environmental Technology
13
Stability of Skim Latex Suspension and Rubber Content
Recovery by Microfiltration Process: Operating Conditions
and Fouling Characteristics.
Desalination and Water Treatment
14
Effect of Chemical Conditioning on Fouling Potential during
Microfiltration of Skim Latex Suspension.
Thai Environmental Engineering Journal
15
4หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ
Biogas พลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ.
16
Kinetic Model of Biogas Production from Co-digestion of Thai
Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken Manure.
Energy Procedia.
17
Effect of Substrates and Granules/Inocula Sizes on
Biochemical Methane Potential (BMP) and Methane Kinetics.
Iranica Journal of Energy and Environment.
18
Kinetic Models for Prediction of COD Effluent from Upflow
Anaerobic Sludge Blanket Reactor for Cannery Seafood
Wastewater Treatment.
Jurnal Teknologi
19
Effect of Granule Sizes on the Performance of UASB Reactors
for Cassava Wastewater Treatment.
Energy Procedia.
20
5หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครง
ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
21
Improved Immunodetection of Taura Syndrome Virus using
a Monoctona Antibody Specific for Heterologously Expressed
VP1 Capsid Protein.
Archives of Virology.
22
Improved Sensitivity of Taura Syndrome Virus
Immunodetection with a Monoclonal Antibody Against the
Recombinant VP2 Capsid Protein.
Journal of Virological Methods
23
Simple Immunoblot and Immunohistochemical Detection of
Penaeus stylirostris densovirus Using Monoclonal Antibodies
to Viral Protein Expressed Heterologously.
Journal of Virological Methods.
24
6หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
Havea Brasiliensis Cell Suspension Peroxidase: Purification,
Characterization and Application for Dye Decolorization.
AMB Express.
25
Defense-related Polyphenhol Oxidase from Hevea Brasilionsis
Cell Suspension: Purifation and Characterization.
Applied Biochemistry and Biotechnology.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...