ตรวจสอบคำร้องของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา-เริ่ม พ.ค.60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
นิสิตสามารถตรวจสอบคำร้องที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว โดยการ กด Ctrl+f เพื่อค้นหารายชื่อ
2
หากไม่พบรายชื่อหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 038-354580 ต่อ 2814 ในวันเวลาราชการ
3
ที่รหัสประจำตัวนิสิตชื่อ-นามสกุลเรื่องการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ช่อง 2 พี่โอ้) ครั้งที่ 1วันที่ดำเนินการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ช่อง 2 พี่โอ้) ครั้งที่ 2วันที่ดำเนินการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ช่อง 2 พี่โอ้) ครั้งที่ 3วันที่ดำเนินการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ช่อง 2 พี่โอ้) ครั้งที่ 4วันที่ดำเนินการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ช่อง 2 พี่โอ้) ครั้งที่ 5วันที่ดำเนินการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ช่อง 2 พี่โอ้) ครั้งที่ 6วันที่ดำเนินการ
35
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
36
325930300194นายชยกฤต อิ่มปรางขอถอนรายวิชาล่าช้า
คณบดีฯ ไม่อนุมัติคำร้องของนิสิต
2/5/2017
37
335930300569นายภรทร ลอยหาขอถอนรายวิชาล่าช้า
คณบดีฯ ไม่อนุมัติคำร้องของนิสิต
2/5/2017
38
345530300758นายศรัณย์ มั่นคง
ขอลาพักการศึกษา (ปลาย-59)
คณบดีฯ ลงนามอนุมัติ/ส่งธุรการคณะฯ
3/5/2017
39
355830304449นายธิติสรณ์ เอียดจันทร์ใบลาออกเสนอเลขานุการคณะฯ3/5/2017
40
365530306241นายธีรศานต์ ป้อมแสง
ขอลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
ส่งธุรการคณะฯ4/5/2017
41
375930360081นางสาวฉัตรมณี ทุมพงษ์ขอลาออกเสนอเลขานุการคณะฯ5/5/2017
42
385530306233นายธิติพันธ์ รื่นอารมย์ขอเทียบรายวิชา
เสนอ อ.นันทวุฒิ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ลงนาม
5/5/2017ส่งธุรการคณะฯ (เรื่องจะช้า คณบดีไปต่างประเทศ8/5/2017
43
395630308157นายทศธรรม เดือดขุนทด
ลงต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
ส่งธุรการคณะฯ5/5/2017
44
405630308122นายณัฐพงศ์ แสนคำคูณ
ลงต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
ส่งธุรการคณะฯ5/5/2017
45
415830308291นางสาวนภาพร กุลไทยขอเทียบรายวิชาเสนอ อ.รัฐพล ลงนาม11/5/2017
46
425830308339นางสาวเบญจมาพร ฐานะรัตน์ขอเทียบรายวิชายังไม่ได้กรอกข้อมูลแต่ส่งเอกสารแนบมา กรุณากรอกข้อมูลใหม่11/5/2017นิสิตกรอกข้อมูลแล้ว เสนออ.รัฐพลลงนาม21/5/2017
47
435830308096นายจักรพันธ์ อินทนามขอชำระค่าธรรมเนียมเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม13/5/2017ส่งธุรการคณะฯ15/5/2017
48
445630302124
นางสาวจิรนันท์ แก้วสวุรรณ์
ลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
เสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม15/5/2017ส่งธุรการคณะฯ15/5/2017
49
455630302426นายปฎิพล วงศ์รอด
ลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
เสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม15/5/2017ส่งธุรการคณะฯ15/5/2017
50
465630302183นางสาวฐิติกานต์ ภัควันต์
ลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
เสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม15/5/2017ส่งธุรการคณะฯ15/5/2017
51
475630302060
นายกิตติศักดิ์ ปรัชญาชูวงศ์
ลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
เสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม15/5/2017ส่งธุรการคณะฯ16/5/2017
52
485630360167
นางสาวณัฏฐณิชชา โพิธิชาญประเสริฐ
ขอเทียบรายวิชาเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม16/5/2017
53
495630360183นายณัฐกรณ์ โหราขอเทียบรายวิชาเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม16/5/2017ส่งธุรการคณะฯ19/5/2017ธุรการสำเนาให้แล้ว23/5/2017
54
505830300745นายภวัต ศรีสามารถ
ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
อ.ฐิติกร ลงนามแล้วเสนอธุรการ
18/5/2017
55
515730300620นางสาวเมริสา ผึ่งสวัสดิ์
ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
อ.ฐิติกร ลงนามแล้วเสนอธุรการ
19/5/2017ธุรการสำเนาให้แล้ว23/5/2017
56
525630300041นายกฤษฎา มากทรัพย์สุโขขอรักษาสถานภาพนิสิตเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม22/5/2017ส่งธุรการคณะฯ22/5/2017ธุรการสำเนาให้แล้ว23/5/2017
57
535730302371นายชัชพงศ์ แสงใส
ขอสอบชดใช้ (กรณีป่วย)
นิสิตจ่ายเงินแล้ว รอสอบ 25พ.ค.60
23/5/2017
58
545930360201นายธนวิทย์ สุวรรณพงศ์
ขอสอบชดใช้ (กรณีอื่นๆ)
เสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม23/5/2017อ.ฐิติกร ลงนามแล้ว นิสิตมารับเอกสารไปจ่ายเงินแล้ว
59
555930302197นายชาญสิทธิ์ เมืองแป้น
ขอสอบชดใช้ (กรณีป่วย)
นิสิตจ่ายเงินแล้ว รอสอบ 24 พ.ค.60
24/5/2017
60
565830302721นางสาวศิรภัสสร สรรพชัย
ขอสอบชดใช้ (กรณีป่วย)
นิสิตจ่ายเงินแล้ว 24/5/2017
61
575930302049นายกฤษณพันธ์ สุทธินนท์ใบลาออกเสนอเลขานุการคณะฯ24/5/2017
62
585630360612นางสาวสิลสา คล้ายคลึงขอรักษาสถานภาพนิสิตเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม24/5/2017ส่งธุรการคณะฯ25/5/2017
63
595530360343นางสาวธนิดา แสงสวัสดิ์ขอเทีียบรายวิชาเสนอ อ.รััฐพล ลงนาม25/5/2017ส่งธุรการคณะฯ
64
605530360807นางสาวอุมาพร ชอบกิจขอเทีียบรายวิชาเสนอ อ.รััฐพล ลงนาม25/5/2017ส่งธุรการคณะฯ
65
615830300958
นางสาวสุวภัทร สุวรรณภักดี
ใบลาออกเสนอเลขานุการคณะฯ25/5/2017
66
625930305391นางสาวพัชรี โพธิ์ทองขอชำระค่่าธรรมเนียมเสนอ อ.ฐิิติกร ลงนาม25/5/2017ส่งธุรการคณะฯ26/5/2017
67
635730308523นายศักดา ช่วงบัว
ขอสอบชดใช้(กรณีป่วย)
ผู้สอนจัดสอบแล้ว คณะเก็บเอกสาร
26/5/2017
68
645830302446นายปภาวิน ปิ่นทองพันธุ์
ขอสอบชดใช้(กรณีป่วย)
นิสิตติดต่อผู้สอนแล้ว คณะเก็บเอกสาร
26/5/2017
69
655630360248นายทักษ์ดนัย แซ่หลิม
ขอสอบชดใช้(กรณีีอื่น)
เสนอ อ.ฐิิติกร ลงนาม26/5/2017ลงนามแล้ว ขอให้นิสิตมาติดต่อรับเอกสารที่ช่อง 2 ตึกวิศวฯ29/5/2017
70
665930301638นายศิริวัฒน์ ทะนันชัยขอผ่่อนผัน ต้น-60เสนอ อ.ฐิิติกร ลงนาม26/5/2017ส่งธุรการคณะฯ29/5/2017
71
675630360329นายนิธิศ หอมเดชขอเทียบรายวิชา
อ.ฐิติกร ลงนามแล้วเสนอธุรการ
29/5/2017
72
685630302183
นางสาวฐิิติกานต์ ภัควันต์
ขอเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกเป็นเสรี
อ.ที่ปรึกษาลงนามแล้ว ส่งธุรการ
29/5/2017ฝ่ายการศึกษาตีกลับ รอเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม30/5/2017อ.ฐิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการคณะ2/6/2017
73
695630302167นายชัชวาล มีสุข
ขอเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกเป็นเสรี
อ.ที่ปรึกษาลงนามแล้ว ส่งธุรการ
30/5/2017ฝ่ายการศึกษาตีกลับ รอเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม30/5/2017อ.ฐิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการคณะ2/6/2017
74
705630302523นายภานุวัฒน์ โกรินทร์
ขอเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกเป็นเสรี
อ.ที่ปรึกษาลงนามแล้ว ส่งธุรการ
30/5/2017ฝ่ายการศึกษาตีกลับ รอเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม30/5/2017อ.ฐิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการคณะ2/6/2017
75
715630302183
นางสาวฐิติิกานต์ ภัควันต์
ขอเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกเป็นเสรี
อ.ที่ปรึกษาลงนามแล้ว ส่งธุรการ
30/5/2017ฝ่ายการศึกษาตีกลับ รอเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม30/5/2017อ.ฐิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการคณะ2/6/2017
76
725530300286นายณัฐวีร์ จันทรัพย์
ขอกลับเข้าศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 2560
อ.ที่ี่ปรึกษาไม่อยู่ เสนอ อ.ฐิติกรลงนามแทน
30/5/2017ส่งธุรการคณะฯ30/5/2017
77
735530300910นางสาวสุภาพรณ์ หอมบุบผา
ขอกลับเข้าศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 2560
อ.ที่ี่ปรึกษาไม่อยู่ เสนอ อ.ฐิติกรลงนามแทน
30/5/2017ส่งธุรการคณะฯ30/5/2017
78
745630302795
นายอภิชัย รุ่งเลิศอารมย์
ขอเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกเป็นเสรี
อ.ที่ี่ปรึกษาไม่อยู่ เสนอ อ.ฐิติกรลงนามแทน
30/5/2017ฝ่ายการศึกษาตีกลับ รอเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม30/5/2017อ.ฐิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการคณะ2/6/2017
79
755630302124
นางสาวจิิรนันท์ แก้วสุวรรณ์
ขอเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกเป็นเสรี
อ.ที่ี่ปรึกษาไม่อยู่ เสนอ อ.ฐิติกรลงนามแทน
30/5/2017ฝ่ายการศึกษาตีกลับ รอเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม30/5/2017อ.ฐิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการคณะ2/6/2017
80
765630302833
นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมพกรรณ์
ขอเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกเป็นเสรี
อ.ที่ี่ปรึกษาไม่อยู่ เสนอ อ.ฐิติกรลงนามแทน
30/5/2017ฝ่ายการศึกษาตีกลับ รอเสนอ อ.ฐิติกร ลงนาม30/5/2017อ.ฐิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการคณะ2/6/2017
81
775830306450นายเผด็จการ ยิ้มเยื้อน
ขอเงินค่าหน่วยกิตคืน
อ.ฐิิติกรลงนามแล้ว ส่งธุรการ
30/5/2017
82
785630308033นายกัณฑวิชญ์ วงษ์สกุล
ขอรัักษาสถานภาพนิสิต
ส่งธุรการเข้าแฟ้มเสนอคณบดีฯ ลงนาม
31/5/2017
83
795430302457
นางสาวณััฐวดี พงศาเจริญนนท์
ขอเทียบรายวิชาเสนอ อ.รัฐพล ลงนาม30/5/2017
84
805330303214นายโยธิต ผุดผ่องขอคืนสภาพนิสิต
ส่งธุรการเข้าแฟ้มเสนอคณบดีฯ ลงนาม
31/5/2017
85
815630304216นายฐปกร ปานแก้ว
ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
ส่งธุรการแล้ว2/6/2017
86
825530304206นายเฉลิมศาสตร์ สมัญญาขอลาออกส่งหน.สนง ลงนาม2/6/2017คณบดีลงนามแล้ว ทำบันทึกส่งธุรการ5/6/2017
87
835630360248นายทักษ์์ดนัย แซ่หลินขอลงทะเบีียนนอกคณะเสนออ.ฐิติกร ลงนาม5/6/2017ส่งธุรการคณะ5/6/2017
88
845830306107นางสาวจิรารัตน์ ยอดสวาทขอลงทะเบียนนอกคณะส่งธุรการคณะฯ8/6/2017
89
855630306502นายภูริจักษ์ ผลเกิด
ขอเงิินค่าหน่วยกิตคืน
ส่งธุรการคณะฯ8/6/2017
90
865730302371นายธัชพงศ์ แสงใสขอรักษาสถานภาพนิสิตส่งธุรการคณะฯ8/6/2017ธุรการสำเนาส่งแล้ว9/6/2017
91
875930303096นางสาวอุทัยวรรณ บวรเวสสะขอเรียนข้ามคณะส่งธุรการคณะฯ9/6/2017
92
885830360594นางสาววิทิตยา แก้วเกิด
ขอเรียนข้ามคณะ 01355113-3
ส่งธุรการคณะฯ12/6/2017
93
895530302173นายชัยวิทย์ ตระการพงษ์
ขอเรียนข้ามคณะ 01417112-800
ส่งธุรการคณะฯ12/6/2017
94
905930302278
นายณัฐพัชร์ บัญชาจารุรัตน์
ขอเรียนข้ามคณะ 01420112-800
ส่งธุรการคณะฯ12/6/2017
95
915930302138
นางสาวจิราพัชร ศรีพิทักษ์พลรบ
ขอเรียนข้ามคณะ 01420112-801
ส่งธุรการคณะฯ12/6/2017
96
925630304674นายวรา วราสวัสดิ์ขอเรียนข้ามวิทยาเขต 01175112-14,01999213-2 (ทำบันทึกเสนอคณบดีลงนามแล้ว)
ขอให้นิสิตติดต่อรับเอกสารที่คณะฯ
14/6/2017
97
935630300270
นายณรงค์กร สิงห์วงศ์วัฒนะ
ขอเรียนข้ามวิิทยาเขต 03604201
ขอให้นิสิตติดต่อรับเอกสารที่คณะฯ
14/6/2017
98
945630300776นางสาววิิรัลพัชร ลำยองขอเรียนข้ามวิทยาเขต 01417267,03604201
ขอให้นิสิตติดต่อรับเอกสารที่คณะฯ
14/6/2017
99
955630300865
นายสิรวิชญ์ เผ่าพงษ์จันทร์
ขอเรียนข้ามวิทยาเขต 03604201
ขอให้นิสิตติดต่อรับเอกสารที่คณะฯ
14/6/2017
100
965730306814
นางสาวศิรัญชณาค์ภา กฤชกาญจนพัทธ์
ขอลงนอกคณะ
เอกสารไม่ครบ ติดต่อช่อง 2 พี่โอ้
14/6/2017
101
975830302314นายธนบดี สุขช่วยขอลาออกเสนอคุณชัชณี ลงนาม14/6/2017
102
985430302635
นายธิติพงษ์ เดชเจริญกิจกุล
ขอลาออกเสนอคุณชัชณี ลงนาม14/6/2017
103
995830300541นางสาวเนตรนภา เลาน่วมขอลาออกเสนอคุณชัชณี ลงนาม14/6/2017
104
1005730302584นายเมธาพร บุญเพชรขอลาออกเสนอคุณชัชณี ลงนาม14/6/2017
105
1015530306411
นางสาวพัชรีีญา ขุนสะเดียง
ขอเทียบรายวิชาเสนออ.รัฐพล ลงนาม19/6/2017
106
1025730302371นายธัชพงศ์ แสงใสขอคืืนสภาพนิสิต
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
107
1035830308274นายธนัช มีศรีขอผ่อนผัันค่าธรรมเนียม
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
108
1045930305391นางสาวพัชรี โพธิ์ทองขอผ่อนผัันค่าธรรมเนียม
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
109
1055630304496นายธิติวัฒน์ หัตถกรรมขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
110
1065630304623นายภูไท ภัทราบุญญากุลขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
111
1075630304526นายปฎิิพล วรคามินทร์ขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
112
1085630302094นายคามิน ประเสริฐผลขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
113
1095630304852นางสาวสุภัทรา สถิตย์กุลขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
114
1105630304143
นายเฉลิิมวรรธ นิมไพบูลย์วัฒน์
ขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
115
1115630304089นายจัักกฤษ สุโชคชัยกุลขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
116
1125630304259
นางสาวณภัทร ตรีรัตนพันธุ์
ขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
117
1135630304429นายธนพล สว่างแจ้งขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
118
1145630304119นายเจษฎา ลาภชวลิตขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
119
1155630304372นายทนง ยี่ทองขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
120
1165630304607นายภาณุพงศ์ สหกิจขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
20/6/2017
121
1175530306411นางสาวพัชรีญา ขุนสะเดียง
แจ้งแก้หน่วยกิตวิชา 01403117 เป็น 3 หน่วยกิต
อ.ฐิติกร ลงนาม แจ้งงานระบบแก้หน่วยกิตที่ไม่ตรง
20/6/2017
122
1185630360540นางสาววิภาดา แจ่มเมืองขอแจ้้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
21/6/2017
123
1195630360574นายศิวัชร์ เจริญศิลป์ขอแจ้้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
21/6/2017
124
1205930301468นายภัทรพล สิริผลดีขอย้ายคณะ
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
21/6/2017
125
1215830302551นายภาพตะวัน ป้องคำศรีขอคืนเงิน
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
21/6/2017
126
1225630360001นายกฤตนัย ประจำค่ายขอรักษาสถานภาพนิสิต
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
21/6/2017
127
1235630304232นายณฐพล จันทร์เพ็ญขอรักษาสถานภาพนิสิต
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
21/6/2017
128
1245930305455
นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลผล
ใบลาออกเสนอคุณชัชณี ลงนาม22/6/2017
129
1255830302551นายภาพตะวัน ป้องคำศรีใบลาออกเสนอคุณชัชณี ลงนาม22/6/2017
130
1265630304844นางสาวสุพาวดี คีรีรักษ์ขอแจ้งวิชาเลือกเสรี
อ.ฐิติิกร ลงนามแล้ว ส่งธุรการ
22/6/2017
131
1275430306142นางสาวจิราภรณ์ การสิทธิ์ขอเทียบรายวิชา
ใส่ลิ้นชักอ.นันทวุฒิ ลงนาม
23/6/2017
Loading...
 
 
 
ตรวจสอบ
แผ่น2