ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลาศึกษานิเทศก์โรงเรียนที่ออกนิเทศฯอำเภอเครือข่ายสถานศึกษา
นโยบาย/โครงการที่ออกนิเทศฯ
จุดเด่นของโรงเรียน
จุดที่ต้องพัฒนาของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศฯรูปภาพประกอบรายงาน
2
6/5/2019, 6:25:21นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนในเครือข่ายที่ 12โพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 12DLTV/DLIT
สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง
วัสดุอุปกรณ์และความพร้อมของห้องเรียนและบุคลกรที่ยังไม่พอเพียง
ให้จัดห้องและเอกสารการเตรียมการจัดการเรียนการสอนด้วย dltv การดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารและครูในห้องเรียน
3
14/6/2019, 1:16:14นายสังคม กุลสุวรรณสมาคมจักรยานสมัครเล่นโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 12DLTV/DLITครูครบชั้นเรียนการขาดแคลนอุปกรณ์
การจัดห้องเรียนที่เหมาะสม การติดตั้งทีวี และการใช้สื่อจาก DLTV
https://drive.google.com/open?id=1w34cBjGxlsgOl80JwL8nERDHsNkaZ0YJ
4
14/6/2019, 1:42:07นายสังคม กุลสุวรรณบ้านสำโรงโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 12DLTV/DLIT
มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
อุปกรณ์รับสัญญาณและทีวี
ให้มีการใช้ DLTV อย่างจริงจังในทุกชั้นเรียนและใช้สื่อการเรียนรู้จาก DLTV
https://drive.google.com/open?id=1kRwgij6Gpls3-Z3xlOERXCL_jvPojE0N
5
17/6/2019, 7:51:53นายสังคม กุลสุวรรณบ้านหนองฟานยืนโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 12DLTV/DLIT
จำนวนครูครบชั้น อุปกรณ์ DLTV ใช้ได้ครบทุกชั้น
การใช้สื่อจาก DLTV และสื่อ 60 พรรษา
ให้มีการใช้สื่อและดูแลนักเรียนในห้องเรียนการจัดทำเอกสารสอนซ่อมเสริม
https://drive.google.com/open?id=1XTNm62q2EFCTPaaLmSKkeLFerblNmoeU
6
17/6/2019, 8:25:27นายณัฐศักดิ์ สำเภา
1.โรงเรียนบ้านดอนชาด 2.รร.นาพะเนียงออ3.รร.บ้านกะเตียด4.รร.บ้่านโปร่งเจริญ5.รร.บ้านนานางวาน.6.รร.บ้านแก้งใต้.7.รรบ้านดอนกะทอด
โพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14DLTV/DLIT
1.อุปกรณ์ใช้ได้90 %2.ครูเตรียมการสอน 90%2.นักเรียนสนใจเรียนและปฏิบัติตาม รร.ต้นทาง
ทีวี จอเล็กเกินไปเสียงก็ไม่ค่อยชัด
ครูควรสรุปตอนเลิกถ่ายทอด
https://drive.google.com/open?id=194eqlgsSpsxjZuS0xmCvNUPUgVgnuAWT0BPMaQShAQw
7
17/6/2019, 9:15:22น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านดอนหมากมายตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLIT
ครูจัดห้องเรียนได้เหมาะสมดีมาก
ปรับอุปกรณ์ที่มีปัญหาควรเพิ่มสื่ออื่นๆ
https://drive.google.com/open?id=1esWvwP2UoeVKT4vkyKpDaWT_ciuQV6S3
8
17/6/2019, 10:36:55นางศิริพรรณ์ แก้วเนตรบ้านนางิ้วประชาสรรค์ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 7DLTV/DLIT
อำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การบำรุง รักษาเครื่องรับสัญญาณ และการดำเนินยังไม่ต่อเนื่อง
ให้มีการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
https://drive.google.com/open?id=1K7s38zD-7X_kZGZonz5gphMKtiRRhECm
9
18/6/2019, 2:22:30นายภูริภัทร เขียวขำโรงเรียนบ้านหนองหลวงเขมราฐเครือข่ายที่ 17DLTV/DLIT
การคมนาคมสะดวก มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
บริหารจัดการชั้นเรียน การเอาใจใส่ และการช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
https://drive.google.com/open?id=1M_kUn2m0gUsugh-HFMmd2v9rP4QGoe_D
10
18/6/2019, 2:28:22นายภูริภัทร เขียวขำโรงเรียนบ้านไทรย้อยเขมราฐเครือข่ายที่ 17DLTV/DLIT
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสำเนาแบบเรียน แบบฝึกที่ตรงกับเนื้อหาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับนักเรียนทุกคน
การบำรุงรักษาเครื่องรักษาสัญญาณดาวเทียมขาดการต่อเนื่องเนื่องจากขาดบุคคลกรที่มีความชำนาญในการดูแลสัญญาณเบื้องต้น
ติดต่อประสานงานช่างในพื้นที่เพื่อดูแลระบบสัญญาณเป็นการเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหา
https://drive.google.com/open?id=1qLWzqPp7YQftEHFHelcEt4-cjGEbv-gh
11
18/6/2019, 2:42:28นายภูริภัทร เขียวขำโรงเรียนบ้านโบกม่วงเขมราฐเครือข่ายที่ 17DLTV/DLIT
มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
ระบบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ที่ต้องตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
ก่อนทำการจัดการเรียนการสอนควรเปิดระบบสัญญาณเพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง
https://drive.google.com/open?id=1pFCK4FSoYyn5pv39ghITu3jjQqu4z8Ow
12
18/6/2019, 4:10:19นางศิริพรรณ์ แก้วเนตรบ้านโนนสำราญตระการพืชผลเครือข่ายที่ 7DLTV/DLIT
มีบุคลากรพร้อมส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนเกิดกับผู้เรียนสูงสุด
1.มีระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
2.สร้างความตระหนักทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลการชุมชนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
3. มีการนิเทศภายใน อย่างต่อเนื่องเสม่ำเสมอ และมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์เพื่อแก้ไขปัญหา ต่อไป
https://drive.google.com/open?id=1HMKmlZdE_9151_IFs2OURt83a3lwR0zh
13
18/6/2019, 4:21:48นางศิริพรรณ์ แก้วเนตรบ้านโนนสำราญตระการพืชผลเครือข่ายที่ 7O-NET/NT/RT
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับู้เรียน
การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนเกิดกับผู้เรียนสูงสุด
สร้างความตระหนักทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลการชุมชนในการจัดการเรียนการสอนและการนำผลการทดสอบใช้เพื่อจัดทำแนวทางยกระดับในปีการศึกษา 62 ต่อไป
https://drive.google.com/open?id=1_9Jj82QhiEnsTyyXoFwdp8xK1Yc2kYk0
14
18/6/2019, 7:18:08นายเวียงชัย แสงทอง
โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
กุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 11DLTV/DLIT
ครูนำการจัด DLTV มาใช้สอนในวิชาหลักเช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครูจัดเตรียมใบงาน ใบกิจกรรมได้สอดคล้องโรงเรียนต้นทาง
ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณ
ให้ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
https://drive.google.com/open?id=1qqXs7iAwJKxHVucPwf6MbO_0im5bbc-V
15
18/6/2019, 8:29:23นางศิริพรรณ์ แก้วเนตรบ้านนางิ้วประชาสรรคฺ์ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 7O-NET/NT/RT
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการบริหารจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพได้ตามบริบท
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรยังใหม่ ต้องการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้จัดการเรียนรู้เกิดผู้ใหญ่สูงสุดต่อผู้เรียน ต่อไป
1.สร้างระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
2.สร้างความตระหนักทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลการชุมชนในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3. มีการนิเทศภายใน อย่างต่อเนื่องเสมำเสมอ และมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา ต่อไป
https://drive.google.com/open?id=1G0ub94swrj3R4YdWpHOffIpuXT41kWuZ
16
19/6/2019, 2:39:37น.ส.วรรณงาม คุณวศินสมบัติบ้านโนนสูงเขมราฐเครือข่ายที่ 19DLTV/DLIT
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างห้องน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์/แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้สวนหลังโรงเรียนมีความอุดมสมบูรณ์
เครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ใช้การไม่ได้ทุกเครื่อง/บุคลากรไม่เพียงพอ/อาคารเรียนพัง
ให้คำแนะนำโดยให้โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วใช้สอน หรืออาจใช้ใบงานใบความรู้เป็นสื่อการสอน ไปก่อนที่จะทำการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์
https://drive.google.com/open?id=1JJzgz8dNE5QjilaijIieeiRi4cSl-yRY
17
19/6/2019, 3:10:35น.ส.วรรณงาม คุณวศินสมบัติบ้านโคกสว่างเขมราฐเครือข่ายที่ 19DLTV/DLIT
เครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ใช้ได้ทุกเครื่อง คุณครูใช้สอนเกือบทุกวิชาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ของนักเรียนสูงเป็นลำดับที่ 1 ของเครือข่าย
สภาพห้องเรียนยังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาน้องทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียน
https://drive.google.com/open?id=1c0UNF4hBt--5mUrEiFHzvghjyAYu9ygS
18
19/6/2019, 3:15:17น.ส.วรรณงาม คุณวศินสมบัติบ้านคำหาดเขมราฐเครือข่ายที่ 19DLTV/DLIT
คุณครูครบชั้น ห้องเรียนครบห้อง มีครูคอมพิวเตอร์ที่คอยแก้ปัญหาทางด้าน IT ได้เร็วฉับไว
เครื่องรับสัญญาณใช้การไม่ได้
ใช้การโหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์แล้วใช้สอน ปริ้นใบงานใบความรู้ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม
https://drive.google.com/open?id=1gqyxjE_6bPHVWTX8_ss8xEJT_9f-4yI_
19
19/6/2019, 4:03:02น.ส.วรรณงาม คุณวศินสมบัติบ้านแก้งหลักด่านเขมราฐเครือข่ายที่ 19DLTV/DLIT
เครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ใช้การได้ทุกเครื่อง คุณครูครบชั้น
อาคารเรียนกำลังก่อสร้าง ทำให้ชั้น ป.5 และ ป.6 ใช้ห้องเรียนชั่วคราว บรรยากาศอาจจะดูไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นอาคารหอประชุมติดกับโรงอาคารและที่ทำกิจกรรม
ทำความสะอาดให้เรียนร้อย จัดมุมให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียน
https://drive.google.com/open?id=1weMWIQAdtBbiN3f5CkXVC_9iWUShbaNX
20
19/6/2019, 4:09:26น.ส.วรรณงาม คุณวศินสมบัติบ้านพนมดีเขมราฐเครือข่ายที่ 19DLTV/DLIT
เครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ใช้ได้ทุกเครื่อง บริบทของโรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่น
คุณครูไม่ครบชั้นต้องสอนรวม
วิชาที่สามารถบูรณาการได้ให้สวนรวมส่วนวิชาที่ไม่สามารถบูรณาการได้ให้ใช้ใบงานใบความรู้
https://drive.google.com/open?id=1yQZ9KIbQUrHYaRd_kjYC_UMzqjrujkyb
21
19/6/2019, 4:16:37น.ส.วรรณงาม คุณวศินสมบัติตชด.บ้านป่งคอมเขมราฐเครือข่ายที่ 19DLTV/DLIT
คุณครูครบชั้น สภาพแวดล้อมบริบทโดยทั่วไปสะอาดสวยงาม ห้องเรียนเรียบร้อย
เครื่องรับสัญญาณใช้การไม่ได้
โหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์แล้วใช้สอน
https://drive.google.com/open?id=1Vu_pa26zdLGIjXsDVhlB0IBE78NiPpM2
22
19/6/2019, 4:26:26น.ส.วรรณงาม คุณวศินสมบัติบ้านป่าติ้วเขมราฐเครือข่ายที่ 19DLTV/DLIT
คุณครูครบชั้น บริบทของโรงเรียนสะอาดร่มรื่น
เครื่องรับสัญญาณใช้การไม่ได้โทรทัศน์ใช้การไม่ได้
โหลดโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานใบงานใบกิจกรรม
https://drive.google.com/open?id=1v6qP78TDsHLZRnQPjW12BnDLLiAt-_NM
23
19/6/2019, 7:45:27นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านท่าหลวงตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยมีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ครบทุกชั้น
การบันทึกหลังการสอน DLTV
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการใช้สื่อ DLTV
https://drive.google.com/open?id=1NcoGfN4cLXybY7y3xrSKucCJtEKI6ohT
24
19/6/2019, 7:54:39นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติ
โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฏร์นุกูล)
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV ตามแนวทางการใช้สื่อการสอน ครบทุกชั้นเรียน
การบันทึกหลังการสอน
1) ควรมีบันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้งในหน่วยที่เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) ครูผู้สอนควรจะคอยแนะนำ สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนหลังจากดูการจัดการเรียนการสอน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1TgGTbN_Rzb99lj_DTC9rLv3EZAGVA76s
25
19/6/2019, 8:06:51นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวนตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ทุกชั้น
บันทึกหลังการสอน DLTV
1) ให้ครูบันทึกหลังการสอน DLTV 2)ให้ครูคอยแนะนำ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากที่ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1GpdHy6TascnjeBp7-vMJcEOEkhgd7361
26
19/6/2019, 8:10:41นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านนาส้มมอตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น และปฎิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่กำหนด
ห้องเรียนบางชั้นเรียนแบ่งกั้นห้อง ทำให้ส่งเสียงดังในการจัดการเรียนการสอน
1.ให้ครูแนะนำ เสนอแนะ ทุกครั้งหลังจัดการเรียนการสอน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1-mlL-DE0L36npoN-HZs8T90VioCwXiqM
27
19/6/2019, 8:18:59นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน DLTV ตามแนวทางการปฏิบัติ
บันทึกหลังการสอน DLTV
1.ให้ครูช่วยแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1lkxTrm-JVNms_T8Qeg2AVA1wNPLfn5jN
28
19/6/2019, 8:33:29นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนน้ำคำพิทยาตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น และมีบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง
การจัดการชั้นเรียนที่แบ่งกั้นห้องเรียน
ครูควรมีการแนะนำ อธิบายเพิ่มเติม หลังจากการสอน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1gLZNjGRf6TEmYhehtnndn8beRzocXkZl
29
19/6/2019, 8:36:41นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติ
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
จัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้นและมีบันทึกหลังสอน
ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ /ครูไม่ครบชั้น
1.ครูควรให้คำแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังจัดการเรียนการสอน DLTV 2. จัดวางโทรทัศน์ให้อยู่ในระดับสายตาของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
https://drive.google.com/open?id=1P_deV7GId4-4LaGTXuDT1_u94KCEABKU
30
19/6/2019, 8:38:54นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านคำแคนตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
มีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น
บันทึกหลังสอน DLTV
1. ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1WaBbZF7tZyYl1ZCFSrXSvVhZTcMlTVC5
31
19/6/2019, 8:41:00นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านห้วยทีตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
มีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น
บันทึกหลังสอน
1.ครูแนะนำ และอธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกคร้ัง
https://drive.google.com/open?id=1JPpngL-9OTu4T9ZS3mCc8i9evQBl1SyW
32
19/6/2019, 8:44:54นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติ
โรงเรียนบ้านโนนสูง โนนสำราญ
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 4DLTV/DLIT
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชัั้น
บันทึกหลังการสอน
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้ง
https://drive.google.com/open?id=1gwAAQK3YibrAtVO4Q76V5vcL8sROJUg2
33
19/6/2019, 8:56:41นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านโป่งน้อยตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น
บันทึกหลังการสอน
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้ง
https://drive.google.com/open?id=1oRCstlPt0U3lScnfjVSv0hATs4FTh6Gv
34
19/6/2019, 8:59:01นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านสร้างโพนตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ DLTV ทุกชั้นเรียน
บันทึกหลังการสอน DLTV
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้ง
https://drive.google.com/open?id=1XLpVBkbZmTQsYOm-7ZbkN9Do3gGYTJIK
35
19/6/2019, 9:01:14นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติ
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
มีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกช่ั้น
การติดตั้งโทรทัศน์ระดับสูงเกินสายตานักเรียน /ไม่มีบันทึกหลังการสอน DLTV
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้ง 3.ติดตั้งโทรทัศน์ให้อยู่ในระดับสายตาผู้เรียนที่กำหนด
https://drive.google.com/open?id=1pfpi5y8dwD3F_xtSgnae_kjcFZ64e-95
36
19/6/2019, 9:03:25นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติ
โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
มีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น/ครูครบทุกชั้นเรียน
บันทึกหลังการสอน DLTV
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้ง
https://drive.google.com/open?id=16xoUJ4a7n5siGTJ_X3XNT-AmecIGvG28
37
19/6/2019, 9:06:28นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านเล้าตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
จัดการเรียนการสอน DLTV ตามแนวทางการดำเนินงาน
ครูไม่ครบชั้น /ระบบ DLTV ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน/ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบ DLTV
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้ง 3. เรียนร่วมกับโรงเรียนร่วมพัฒนา คือ โรงเรียนบ้านนาหว้า
https://drive.google.com/open?id=1V7KvrMMuzQQKBDR5z0I9UKFWv6e2ikIK
38
19/6/2019, 9:12:13นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านนาหว้าตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
มีการจัดการเรียนการสอน DLTV ครบทุกชั้น/ครูครบทุกชั้น/มีบันทึกหลังสอน DLTV
ระบบไม่เสถียรในบางครั้ง
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1e5EP-bwl66Yv18k3SsTUfZCygSBvSe9y
39
19/6/2019, 9:14:19นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติโรงเรียนบ้านทมตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
มีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น/ครูครบชั้้น/มีบันทึกหลังการสอน
ไม่มี
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV
https://drive.google.com/open?id=1u_bgq9r0bZJDD4i7kX0sGUGVhxJiWgGz
40
19/6/2019, 9:15:48นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติ
โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 1DLTV/DLIT
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน DLTV ทุกชั้น/ครูครบชั้น
บันทึกหลังสอน DLTV
1.ให้ครูแนะนำ อธิบายเพิ่มเติมหลังการสอน DLTV 2. บันทึกหลังการสอน DLTV ทุกครั้ง
https://drive.google.com/open?id=1B71GfiOb_f8H2QYd3a088kd-dcek2iwC
41
21/6/2019, 9:48:27นายสังคม กุลสุวรรณบ้านโป่งเป้าโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 12DLTV/DLIT
มีครูครบชั้นเรียนและอุปกรณ์รับสัญญาณที่สามารถใช้งานได้ทุกชั้นเรียน
การใช้สื่อจาก DLTV ที่ยังไม่ครบและอุปกรณ์บางตัวอยู่ในสภาพชำรุด
แนะนำให้มีการใช้สื่อจาก DLTV ให้มากขึ้นและมีบันทึกหลังการสอนและสอนซ่อมเสริม ให้ครูกำกับในชั้นเรียน ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศภายใน
https://drive.google.com/open?id=17m-vR6I7zr2JwxaGgLH3MurDxPXjKUfC
42
25/6/2019, 3:16:48นายณัฐศักดิ์ สำเภาโรงเรียนบ้านโปร่งเจริญโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14DLTV/DLIT
การสอนด้วยDLTV ทุกชั้นทุกกลุ่มวิชา
ห้องเรียนแบ่งครึ่งทำให้เสียงรบกวนกัน
ข้อมูลการสรุปหลังสอนต้องชัดเจน
https://drive.google.com/open?id=1miUF_nz_FHl1NRAZBvQMkb3vnaMnFtAXbIvmZC4s7Ik
43
25/6/2019, 10:58:32นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านป่าข่ากุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 10DLTV/DLIT
โรงเรียนมีความพร้อมในการจัด และใช้สื่ออุปกรณ์ DLTV
-
ควรดำเนินการต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
https://drive.google.com/open?id=1IlopMZcdxtGI5LXtrRihH6dk32HmIUOS
44
25/6/2019, 11:06:03นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านตาดแต้กุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 10DLTV/DLIT
มีการติดตั้งจอที่เหมาะสม ระยะห่างระหว่างนักเรียนกับจอเหมาะสม
กล่องระบบสัญญาณใช้ไม่ได้โรงเรียนกำลังดำเนินการปรับปรุง
โรงเรียนควรจัดเตรียมอุปกรณืรับสัญญาณให้พร้อม เตรียมสื่อ กำหนดการสอน แผนการสอน และใบงานเรียนพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง
https://drive.google.com/open?id=1v4tiP8pzu1IyJBJLg4bKKEMeuugy-eYW
45
25/6/2019, 11:19:16นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านโคกก่องวังนองกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 10DLTV/DLIT
โรงเรียนใช้ DLTV คู่กับสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯเรียนพร้อมกับครูต้นทางโดยครูปลายทางคอยดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
โรงเรียนควรจัดทำใบงานให้ครบถ้วนตามเนื้อหาและกิจกรรม
โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
https://drive.google.com/open?id=1ypbpdDDiZswDWUgD4jsS8TMmn2nOXTyG
46
25/6/2019, 12:20:16น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านกาจับตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITจัดหาสื่อเพียงพอจัดหางบประมาณเพิ่มระดมทรัพยากร
https://drive.google.com/open?id=1CnOIixQjYlLt4qsAKRSkWnpfUkj-bw6l
47
25/6/2019, 12:33:20น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านคำไหลตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITห้องเรียนสะอาดเครื่องรับสัญญาณไม่ชัดติดต่อช่างมาซ่อมบำรุง
https://drive.google.com/open?id=1aPPJvH1gDW9u4TyyGydf3xUZfKk80yIA
48
25/6/2019, 12:36:08น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติเกษมบ้านนาคำตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITครูเตรียมการสอนล่วงหน้าสัญญาณไม่ชัดติดต่อช่างมาซ่อมบำรุง
https://drive.google.com/open?id=14eBUo8EnB4tBibb24ffrHw7VzwW0_II0
49
25/6/2019, 12:38:31น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านฮีตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITจัดบรรยากาศห้องเรียนดีเครื่องรับชำรุดติดต่อช่างมาซ่อม
https://drive.google.com/open?id=1StRzlBaMqd9GSv0aiolkyiiDD5Rk1ZKr
50
25/6/2019, 12:42:37น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านหนองเอาะหนองสิมตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITนิเทศภายในดี
จอโทรทัศน์ติดตั้งในห้องเดียวกัน เสียงรบกวนกัน
บริการจัดการห้องเรียน
https://drive.google.com/open?id=1ydEQkzSVZeFkn6hQhER4I7EMJ-8RmXvA
51
25/6/2019, 12:45:03น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านคึมตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITจัดหาสื่อเพียงพอจัดห้องให้น่าเรียน
เสนอแนะการจัดห้องเรียนให้ สะอาด
https://drive.google.com/open?id=1jQRZI86UbOmSJcrvXHy12MmG_m_7_OuA
52
25/6/2019, 12:48:34น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านกุดยาลวนตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLIT
การบริหารจัดการห้องเรียนได้ดี
ลดเสียงดังของโทรทัศน์
เตรียมกิจกรรมเสริมให้นักเรียนเพิ่มเติม
https://drive.google.com/open?id=1DMXh76nIZn5WKbzleUUY1b5EWlHA795N
53
25/6/2019, 12:51:17น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านกึ่งพุทธกาลตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITครูเอาใจใส่นักเรียนดีเครื่องรับสัญญาณไม่ชัดเจนเพิ่มเครื่องขยายสัญญาณ
https://drive.google.com/open?id=1cIAevGILlhlF1kSUj6j622lfDLbyHdmK
54
25/6/2019, 13:17:12น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านแพงตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5DLTV/DLITจัดบรรยากาศห้องเรียนได้ดี
การติดตั้งจอโทรทัศน์ใกล้กัน
จัดระบบห้องเรียน
https://drive.google.com/open?id=1hqD7Xr-4Rn3OAtomNwcoEFo-mtGTaHB6
55
26/6/2019, 1:37:33นางสมภักดิ์ สลักทองบ้านโคกเลาะฯกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 10DLTV/DLIT
ครูมีความมุ่งมั่นในการสอนใช้สื่อที่หลากหลายผ่านinternet
กล่องรับสัญญานเสีย และเป็นแบบเก่า
ให้โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้
https://drive.google.com/open?id=11AaBfklNrZuRjA1pJs7tNiM4Gr-U8ahe
56
26/6/2019, 1:49:49นางสมภักดิ์ สลักทองบ้านโนนหอมกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 10DLTV/DLIT
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยครูมุ่งมั่นเอาใจใส้นักเรียนสอนซ่อมเสริม
ห้องเรียนยังไม่เหมาะสมเพราะแบ่งห้องทำให้คับแคบ เสียงรบกวนระหว่างห้องเรียน
โรงเรียนควรจัดห้องให้เหมาะสมอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน
https://drive.google.com/open?id=1hednCrk_69vu3-QoFU0ZD_TasO3xe4AP
57
26/6/2019, 1:58:40นางสมภักดิ์ สลักทองบ้านน้ำเกลี้ยงกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 10DLTV/DLIT
โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอครูครบชั้นครูเตรียมแผนการสอนเตรียมสื่อพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง
การสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในสถานศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
ควรสอนเสริมในกิจกรรมที่เด็กยังไม่เข้าใจ
https://drive.google.com/open?id=1ZtlmRiGXE8YVSMhuNUf6wDopaAZJy1K4
58
26/6/2019, 2:24:05นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านไชยชนะกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 9DLTV/DLIT
โรงเรียนได้จัดการเรียนรวมร่วมกับโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างใช้สื่ออุปกรณ์ร่วมกันใช้ครูร่วมกัน
การเตรียมใบงานของครูให้มีความพร้อมกับครูต้นทาง
ให้โรงเรียนหาวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบ
https://drive.google.com/open?id=16gCYetmMfospIDG49kiFJbT-KQJowdpS
59
26/6/2019, 2:28:02นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านแข็งขยันกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 9DLTV/DLIT
ครูมีความมุ่งมั่นตังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใช้สื่อที่หลากหลายใชDLTV บางกลุ่มสาระครูสอนเสริม
ระดับจอยังไม่เหมาะสมสูงเกินไป
ให้โรงเรียนได้ปรับระดับจอให้ลดลงมาอยู่ที่ ระดับ 1.50 เมตร
https://drive.google.com/open?id=1R1HmxwrP5d_Sbxz9i8IA7RVaPm6hQULM
60
26/6/2019, 2:37:27นางสมภักดิ์ สลักทอง
โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
กุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 9DLTV/DLIT
มีการเรียนรวมร่วมพัฒนากับโรงเรียนบ้านไชยชนะใชัสื่อDLTV
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดแล่งเรียนรู้ภายในแลนอกห้องเรียนที่หลากหลาย
https://drive.google.com/open?id=14RX-ChlGcRtcoxvOl45yeOAMfPsTvCLw
61
26/6/2019, 2:41:43นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 9DLTV/DLIT
ครูครบชั้นจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีา
กล่องรับสัญญานเสีย
ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้
https://drive.google.com/open?id=1AarLE5MiYGBIDinQxrOkcjW1j4uI4xUv
62
26/6/2019, 2:53:53นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านกุดกลอยกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 9DLTV/DLIT
วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อม เครื่งรับสัญญาณใช้การได้ดี
ครูควรวางแผนการสอนที่ทันกับโรงเรียนต้นทาง
ให้ผู้บริหารอำนวยความสะดวกในการวางแผนของคุณครูกำกับ นิเทศ ติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง
https://drive.google.com/open?id=1_ll6o4fE3YzXqIZiSnoSFp6vvqPa7ilh
63
26/6/2019, 3:05:20นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านดงบังกุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 9DLTV/DLIT
มีหีองที่เป็นสัดส่วนกว้างขวาง
เครื่องรับสัญญาณเสีย
ให้โรงเรียนรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
https://drive.google.com/open?id=1_FSZt3e-8ktEv2rjEuR2HdW5XFDDmNHC
64
26/6/2019, 3:22:04นางสมภักดิ์ สลักทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดข้าวปุ้นเครือข่ายที่ 9DLTV/DLIT
มีการสอน DLTV คู่กับการใช้สื่อ 60 พรรษา
ระดับจอสูงกว่าระดับสายตาของเด็ก
ให้ปรับเอาจอลงให้มีตวามเหมาะสมกับเด็กในระดับ 1.50 เมตร
https://drive.google.com/open?id=1C1gDTuTb2NyWKaI6Ly-qsUNBnIf19vwq
65
27/6/2019, 4:37:20นางขวัญตา บุญเหลาบ้านลาดสมดีตระการพืชผลเครือข่ายที่ 3DLTV/DLIT
มีครูครบ 4กลุ่มสาระหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ออกนิเทศวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ดูแลปรับปรุงอุปกรณ์DLTV ให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
ท่านผู้บริหารและครูมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
https://drive.google.com/open?id=1FHtjkzcU4gbMJfTXm_mZiv70vkRUW4-G
66
27/6/2019, 4:55:18นางขวัญตา บุญเหลาบ้านศรีสุขตระการพืชผลเครือข่ายที่ 3DLTV/DLIT
นเทิศ DLTV วันที่ 13 มิถุนายน 2562 (เช้า)ผู้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ DLTV อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
นักเรียนชั้นป.3 ไม่มีห้องเรียน เรียนอยู่ข้างนอกห้อง หน้าห้องป.4 เนื่องจากครูไม่ครบชั้น
ต้องมีครูอยู่ในห้องกำกับดูแลนักเรียนตลอดเวลาขณะนักเรียนทำกิจกรรมและเรียนผ่านระบบทางไกล
https://drive.google.com/open?id=1Ui5seW27azudhVdBi4Qd590yAa0-DZrP
67
27/6/2019, 5:09:31นางขวัญตา บุญเหลา
บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น นิเทศ 13 มิถุนายน 62 (บ่าย)
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 3DLTV/DLIT
โรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารใหม่ และมีครูบรรจุใหม่ (ครูผู้่ช่วย)
ระเบียบวินัยของนักเรียน
การมีครูคอยกำกับดูแล ขณะนักเรียนทำกิจกรรม หรือเรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
https://drive.google.com/open?id=1PmdbPzEewgZNW4fgxUUI1WzhLOWpnW6t
68
27/6/2019, 5:22:34นางขวัญตา บุญเหลา
นิเทศ 13 มิถุนายน 62 โรงเรียนบ้านดอน
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 3DLTV/DLIT
มีผู้บริหารและครูบรรจุใหม่
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน
ซ่อมบำรุงสื่ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ครูคอยกำกับดูแลนักเรียนขณะเรียนผ่านทางไกลดาวเทียม
https://drive.google.com/open?id=17_mb9bEsLQ0yOPrXCKX3g_fo2bupf5F5
69
27/6/2019, 5:26:28นางขวัญตา บุญเหลา
นิเทศ 24 มิถุนายน 2562 (่เช้า) โรงเรียนบ้านดอนก่อ
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 3DLTV/DLIT
มีผู้บริหารใหม่ เสียสละทรัพย์ส่วนตัวในการพัฒนาโรงเรียน
ระเบียบวินัยของนักเรียน
ครูต้องคอยกำกับ ดูแลนักเรียน ขณะเรียนผ่านทางไกลดาวเทียม (ป.5+ป.6 ครูคนเดียว)
https://drive.google.com/open?id=1XVxlGx7y4IbvYRxIl8CNXt2yMnV0wL3b
70
27/6/2019, 5:31:48นางขวัญตา บุญเหลา
นิเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (เช้า) โรงเรียนบ้านนาจ่าย)
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 3DLTV/DLIT
มีผู้บริหารใหม่ ต้องการพัฒนา
ปรับปรุงการวางสื่อโทรทัศน์ให้อยู่ในระดับสายตานักเรียน และวางแผนพัฒนากลุ่มนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ให้วางโทรทัศน์ให้อยู่ในระดับสายตานักเรียน และมีการวางแผนพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทุกคน
https://drive.google.com/open?id=1FnVF1pu9KtgzGdcw5CNJsduXr05fqUCJ
71
27/6/2019, 5:35:27นางขวัญตา บุญเหลา
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (บ่าย) โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 3DLTV/DLIT
มีผู้บริหารโรงเรียนใหม่ กำลังอยากพัฒนาและมีวิสัยทัศน์
ปรับปรุงอุปกรณ์รับสัญญาณและโทรทัศน์ให้สามารถใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพื่อการใช้งาน และวางแผนพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
https://drive.google.com/open?id=1GlMMwZBqbiaRfO4UVBUtsTpNioEyzruj
72
27/6/2019, 8:28:30น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านคำสมิงตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษามีแผนพัฒนาที่ขัด้จน
จัดบรรยากาศ/ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
https://drive.google.com/open?id=1FNe3kTQEp8fhR1S8y5DYsDL6Ufr4pquF
73
27/6/2019, 8:35:46น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
บ้านคำสมิง (27 มิ.ย.2562 บ่าย )
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ชัดเจน
ปรับบริบท/สภาพแวดล้อมศึกษาแนวทางการนิเทศภายใน
https://drive.google.com/open?id=1WEHWIpVJZJS5V92RfcUhMkYDOdWW8Klm
74
2/7/2019, 2:13:10นายสมศรี แก้วปัญญาบ้านเตยฯเขมราฐเครือข่ายที่ 18DLTV/DLIT
อุปกรณ์ใช้งานได้ครบทุกห้องเรียน
พัฒนาครูในการใช้งานการจัดการเรียนการสอน
ควรมีการพัฒนาครูให้สามารถใช้ระบบฯในการเรียนการสอนให่้เป็นไปตามคู่มือฯ อย่างจริงจัง
https://drive.google.com/open?id=1YkM1Gja1g62chBvCx1f40n1uHpSRxYH-
75
2/7/2019, 2:20:04นายสมศรี แก้วปัญญาบ้านทรายพูลเขมราฐเครือข่ายที่ 18DLTV/DLIT-พัฒนาครู
ควรพัฒนาครูให้มีความเข้าใจและตระหนักใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน
https://drive.google.com/open?id=18CQpbLxjTuuAK_T4bpAo9e8_O_apzLZ_
76
2/7/2019, 2:31:13นายสมศรี แก้วปัญญาบ้านนานวนเขมราฐเครือข่ายที่ 18DLTV/DLIT
เป็นโรงเรียนที่นำระบบฯมาใช้ในดารยัดการเรียนการสอนได้เต็ครบ ร้อยเแอร์เซ็น ผลสัมฤทธ์เป็นที่น่าพอใจ และเป็นแบบอย่างได้
สภาพอาคารเก่า ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ชื่นชมในความเอาใจใส่ของผู้บนิหารสถานศึกษา และบุคลากร
https://drive.google.com/open?id=1nslrgjDMhwchg1ipJyTuznJXmMDpDhmk
77
2/7/2019, 9:54:23น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
บ้านเกษม บ่าย วันที่ 28 มิ.ย.2562
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน
ปรับรายวิชาเพิ่มเติม
แนะนำการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม
https://drive.google.com/open?id=1U2K6rzeQVAUevihMChl3zfxqSCWe-jok
78
2/7/2019, 9:54:40น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
บ้านเกษม บ่าย วันที่ 28 มิ.ย.2562
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน
ปรับรายวิชาเพิ่มเติม
แนะนำการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม
https://drive.google.com/open?id=1YbzbE6eZT_PVsAogQEo91zcX_yBo3TCb
79
2/7/2019, 10:02:46น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านกาจับ เช้า 2 ก.ค.2562ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้ครบถ้วน
ปรับการจัดหาสื่อเทคโนโลยี
จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรม
https://drive.google.com/open?id=1KsLt-ZqIc1jvK57ublIsteSLhKhCwfuv
80
2/7/2019, 10:05:59น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
บ้านหนองเอาะ บ่าย 2 ก.ค.2562
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมได้ดีควรมีสื่อเทคโนโลยี
จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อช่วยการจัดกิจกรรม
https://drive.google.com/open?id=10N5aKgrSdqIXq1v_8Tp41O5HLg-wr8_H
81
2/7/2019, 10:17:44น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านเกษม บ่าย 28 มิ.ย.2562ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรสถานตามบริบทของโรงเรียน
เพิ่มสือเทคโนโลยีจัดหาสื่อเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=16gCNWEiLEwLZrr9fLKEmLYyhSGWns0Ih
82
2/7/2019, 10:27:11น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านคึม เช้า 2 ก.ค.2562ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน
เพิ่มสื่อเทคโนโลยี
จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการจัดกิจกรรม
https://drive.google.com/open?id=1lufBXOzqaPd8x_hTT_ekD4Dq2lHyhjZ5
83
3/7/2019, 10:13:36น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านคำไหล เช้า 3 ก.ค.2562ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครบองค์ประกอบ
สื่อ ของจริง ตามเนื้อหา
จัดหาสื่อ ของจริงให้เหมาะสมกับเนื้อหา
https://drive.google.com/open?id=12e7VaGBp4tUk5shi9vXtBAwRE17xNHxo
84
3/7/2019, 10:16:54น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านแพง เช้า 3 ก.ค.2562ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
เพิ่มสื่อ นวัตกรรมจัดหาสื่อเพิ่มเติม
https://drive.google.com/open?id=18yKAs-lqIJWyno42SbDxFljXhpqB_EyM
85
3/7/2019, 10:20:49น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
บ้านดอนหมากมาย บ่าย 2 ก.ค.2562
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดหลักสูตรตอบสนองกับท้องถิ่น
จัดหาสื่อประกอบเพิ่มสื่อการเรียนรู้
https://drive.google.com/open?id=119W-OHZBUrOocZHmdlVacA-ALd4vgygs
86
4/7/2019, 6:13:24นายสมศรี แก้วปัญญาบ้านแก้งเหนือเขมราฐเครือข่ายที่ 18DLTV/DLIT
เป็นโรงเรียนในโครงการ คุณภาพตำบล ได้รับการสนับสนุนสื่อ IT. จากบริษัท TRUE
สนับสนุนให้ครูให้ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เช่นเดียวกับจุดที่ควรพัฒนา
https://drive.google.com/open?id=1Z5aFRMRPRQkkel-HJvs0PRc9BQjEuugs
87
4/7/2019, 6:17:53นายสมศรี แก้วปัญญาบ้านนาขนันเขมราฐเครือข่ายที่ 18DLTV/DLIT-
อุปกรณ์มีครบแต่ขาดการใช้อย่างสม่ำเสมอ
ควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
https://drive.google.com/open?id=195181aJMzmsGkmwNL-cVDdvxio7LC9B5
88
4/7/2019, 6:21:39นายสมศรี แก้วปัญญาบ้านนาแมดเขมราฐเครือข่ายที่ 18DLTV/DLIT-การใช้สื่ออย่างคุ้มค่า
ต้องสนับสนุนส่งเสริมให่ครูใช้สื่ออยาางจริงจัง จากปัจจุบันใช้บ้างเป็นบางชั่งโมง
https://drive.google.com/open?id=1UUmX50kv4yc34E2D4OwC2qG_XegSNDCY
89
4/7/2019, 9:34:59น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติบ้านคุม เช้า 4 ก.ค.2532ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษาองค์ประกอบหลักสูตรครบ
ปรับสื่อเทคโนโลยี เน้นนวัตกรรม
จัดหาสื่อ นวัตกรรม เพิ่ม
https://drive.google.com/open?id=1CZWFR9AaZhyBYzXQzNs2jfOHZIUwnWmE
90
4/7/2019, 9:39:46นายณัฐศักดิ์ สำเภาบ้านโปร่งเจริญโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นการเรียนการสอนด้วย DLTV
หลักสูตรสถานศึกษาบาง มาตรฐานตัวชี้วัดกิจกรรมการสอนไม่หลากหลาย
หลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนด้วยDLTV
https://drive.google.com/open?id=1VhQ2wlYpM1sb95pp7LFSamqBNgl4Vl_8
91
4/7/2019, 9:40:34น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
บ้านกึ่งพุทธกาล เช้า 4 ก.ค.2562
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
มีองค์ประกอบหลักสูตรชัดเจน
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพิ่ม
เพิ่ม สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1sOe4OJJNkt8oy2D1aNzdEmfDf-by27ac
92
4/7/2019, 9:43:18นายณัฐศักดิ์ สำเภาบ้านจอมปลวกสูงฯโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษา
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ครูควรนำหลักสูตรสู่การสอน
ผู้บริหารควรนิเทศภายในสม่ำเสมอ
https://drive.google.com/open?id=1-UCUBYGx0vrpWPMxELk4J8LzupZdqQel
93
4/7/2019, 9:44:33น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติเกษมบ้านนาคำตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน
เพิ่มเกณฑ์การวัด ประเมินผล
จัดทำเกณฑ์การวัด ประเมินผล
https://drive.google.com/open?id=1ZIfSJJcmEDG41KcGUpD6yr88tM9t7RR1
94
4/7/2019, 9:46:16นายณัฐศักดิ์ สำเภาบ้านสองคอนโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาครบ
ครูยังไม่นำหลักสูตรสู่การเรียนการสอน
นิเทศภายใน
https://drive.google.com/open?id=18m6zcC3e4kE5N3BXSB3QQTy1YA0X5R8c
95
4/7/2019, 9:48:35น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
เกษมบ้านนาคำ บ่าย 4 ก.ค.2562
ตระการพืชผลเครือข่ายที่ 5หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำองค์ประกอบหลักสูตรครบถ้วน
คู่มือระเบียบการวัดประเมินผลยังไม่ชัดเจน
เพิ่มเกณฑ์การจบหลักสูตร
https://drive.google.com/open?id=17rjpCd0fhEniP-ZFjh-IKZeKlp-qZtLr
96
4/7/2019, 9:48:40นายณัฐศักดิ์ สำเภานาพะเนียงออโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาครบ
นำหลักสูตรสู่การเรียนการสอน
นิเทศภายใน
https://drive.google.com/open?id=1BTKwRAaxaaytGNxwyVSCYzGL0kr383PI
97
4/7/2019, 9:51:05นายณัฐศักดิ์ สำเภาบ้านกะเตียดโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ครูควรนำหลักสูตรสู่การเรียนการสอน
นิเทศภายใน
https://drive.google.com/open?id=1Ap3jXgoFiAkfQx0Nv1hQ8s3Y31uHMGy5
98
4/7/2019, 9:54:26นายณัฐศักดิ์ สำเภาบ้านดอนชาดโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาสมบูรณ์
ครูยังใช้ตำราเป็นหลักในการสอน
นิเทศภายใน
https://drive.google.com/open?id=1rnJr28QB76FNuZSMbzZ5TkbZKw69Wqbf
99
5/7/2019, 23:53:07นายณัฐศักดิ์ สำเภาบ้านดอนกะทอดโพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษา
ภูมิทัศน์สวยงามหลักสูตรครบ
การใช้สื่อที่ตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูต
ควรใช้สื่อที่หลากหลาย
https://drive.google.com/open?id=1i42hwAG_Aw-_pUhRLHfW4Xq5xz60Hh3d
100
5/7/2019, 23:56:19นายณัฐศักดิ์ สำเภาบ้านแก้งใต้โพธิ์ไทรเครือข่ายที่ 14หลักสูตรสถานศึกษาสอนด้วยDLTV ทั้งหมดการนิเทศภายใน
ครูควรสร้างห้องเรียนรู้เรียนที่เอื้อ
https://drive.google.com/open?id=1cHgY26jRqO0VXAPQovcLn6jp4W4118GF