ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน.......ทุ่งโปร่งประชาสรรค์.......ศูนย์เครือข่าย........เมือง 8..........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 14คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ10คนนักเรียนทั้งหมดรวม24คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายศิริมงคล บุญมาก
X
8
2
เด็กชายธีรยุทร ทองบุตร
/
9
3
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เกษสุพงษ์
X
10
4
เด็กชายภัคธร เหตุเกตุ
/
11
5
เด็กชายพีรพัฒน์ สารลึก
/
12
6เด็กชายศรายุทธ สะตะ/
13
7
เด็กชายวัชรพล สีจันลี
/
14
8
เด็กชายพินิจศักดิ์ คำภาสัน
/
15
9
เด็กชายรัฐภูมิ เห็มกอง
X
16
10
เด็กชายปิยะพงษ์ สว่างพึก
/
17
11
เด็กชายอัษฎายุทธ ผลแสวงคำ
X
18
12
เด็กชายวีระพงษ์ มูลละ
X
19
13
เด็กชายวรชิต พรหมชัยศรี
X
20
14
เด็กชายปรเมษฐ์ ขันแก้ว
X
21
15
เด็กชายวสันต์ บอนสิทธิ์
/
22
16
เด็กหญิงพรนิภา พรมบัวศรี
/
23
17
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสนพันนา
X
24
18
เด็กหญิงปนัดดา ทิดโฉม
/
25
19
เด็กหญิงทิพาพร ฉันทะดี
/
26
20
เด็กหญิงวทันยา สามแท่น
X
27
21
เด็กหญิงสุชาดา บุตรหึงษ์
/
28
22
เด็กหญิงอุมากร นารถศรีทา
X
29
23
เด็กหญิงนันทิชา ฝอดสูงเนิน
/
30
24
เด็กหญิงนภัสสร รักญาติ
/
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...