Toetusvõimalused_KOV/hallatavad_asustused
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Toetuse maksjaMeetme nimiPiirkondTaotluse tähtaegToetatavad tegevusedKes saavad taodelda (oü, as, kov, mtü, SA jne)Max toetuse määr %Min. toetusesummaMax. toetusesummaTäpsem infoAbikõlbulikud kulud
3
KIKEfektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne: soojusmajanduse arengukavadKogu valdavatud soojusmajanduse arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks.KOV50%-€5,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/efektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekannehttps://www.riigiteataja.ee/akt/106052015011
4
KIKKeskkonnalaenKogu valdavatudÜhtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veeprojektide omafinantseeringu tagamiseks.KOV, OÜ, AS0%--https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnalaen
5
KIKVeemajandustaristu arendamineKogu valdavatudToetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele ning omavad piirkonna veemajandustaristut.85%€200,000€20,000,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajandustaristu-arendamine-1
19
KIKVooluveekogude tervendamineKogu vald01/03/2019kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel.KOV, MTÜ, SA85%-€500,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/vooluveekogude-tervendamine
21
KIKRingmajanduse programmKogu vald05/03/2019Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ja aitavad võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm
22
KIKMaapõue programmKogu vald01/04/2019maavarade säästlikku kasutamist ja maastike korrastamist ning maavarade teabe korrastamist ja levitamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/maapoue-programm-0
23
KIKAtmosfääriõhu kaitse programmKogu vald01/04/2019Välisõhu kvaliteedi parandamiseks; Transpordisaaste vähendamiseks ; Kiirgusohu vähendamiseks ; Keskkonna füüsikalistest saasteallikatest tingitud häiringu vähendamiseks : Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks; Euroopa Liidu ja Eesti keskkonna- ning kemikaalipoliitikast tulenevate nõuete täitmiseksKOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, MTÜ-d, SA-d ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. ???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-0
24
KIKKalanduse programmKogu vald01/04/2019kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või nendele juurdepääsu tagamist; seminaride, koolituste, kalapüügivõistluste ja muude ürituste (õpitoad, teabepäevad) korraldamist, et arendada õiguskuuleka ja säästva kalanduse alast teadlikkust; kalavarude kasutamisega seotud andmete ning teabe kogumist ja avaldamist; kalandusliitude osalemist rahvusvahelises kalandusalases koostöös ja rahvusvaheliste kalandusürituste läbiviimist Eestis; harrastuskalapüügi arengukavas nimetatud keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu (näiteks juurdepääsuteede, paadisildade, vettelaskmis- ja parkimiskohtade, püügiplatvormide, teavitustahvlite) arendamist avalikes huvides. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot ilma käibemaksuta.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.??€50,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kalanduse-programm-1
25
KIKKeskkonnateadlikkuse programmKogu vald01/04/2019toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.KOV, , äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
26
KIKLooduskaitse programmKogu vald01/04/2019kaitstavate liikidega seotud uuringuid ja nende liikide seisundi parandamist; riiklikult kaitstavate parkide hooldamist ja taastamist; ekspertiise hindamaks kaitse- ja hoiualade seisukorda ja tõhusust; probleemliikide tõrjet; kaitsealuste liikide tekitatud kahjude hindamist ja hüvitamist; metsloomade rehabilitatsiooni; kaitstavate loodusobjektide hooldamist; poollooduslike koosluste taastamist; kaitsealade külastuskeskuste väljaarendamist; matkaradade ja nendega seotud taristu rajamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/looduskaitse-programm-0
27
KIKMetsanduse programmKogu valdavatudmetsanduse pikaajaliste arengusuundade ellurakendamine, metsade uuendamise ja taasmetsastamise tagamine, metsaökosüsteemide kaitse, erametsanduse arendamine ühistegevuse ning erametsaomanike organisatsioonide tugevdamise kaudu, säästva metsanduse koolituste, teavituse ja uuringute edendamine, jahiulukiarvu taastusvaruna säilimise tagamine, ulukikahjustuse ulatuse vähendamine ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusteadlikkuse tõstmine.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/metsanduse-programm-1
28
KIKVeemajanduse programmKogu vald01/04/2019reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivatele nõuetele ja reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist; nõuetekohase joogiveevarustuse tagamisega seoses toetatakse joogivee süsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist koos joogivee puhastusseadmetega ning põhjavee hea seisundi säilitamist; jääkreostusega seoses toetatakse pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel; arendustöödega seoses toetatakse veemajanduse võimalikult paremaks korraldamiseks vajalikke uuringuid ning arendustöid; siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiuga seoses toetatakse tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada nende head või väga head seisundit või ökoloogilist potentsiaali.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.90%-€400,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6
29
KIKJäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamineKogu vald01/04/2019Jäätmejaamade ja –majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. ​Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, sh korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamist, kui ringlussevõtt on tõendatud.KOV, SA, AS, OÜ50-75%-€5,000,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/jaatmete-ringlussevott-ja-korduskasutuseks-ettevalmistaminehttps://www.riigiteataja.ee/akt/127022018008
35
KIKTänavavalgustuse taristu renoveerimineKogu vald28/09/2019Toetuse andmise tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele.KOV80%-3,000,000€https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/tanavavalgustuse-taristu-renoveerimine
41
KIKKaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamineKogu valduus taotlusvoor eeldatavasti 2019kaitstavate elupaikade taastamine; pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud; kaitsealade infrastruktuuri arendamine; kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine; kaitstavate maastikeväärtuste taastamine; kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive; elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid; Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.KOV, MTÜ, SA85%€4,000?https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kaitsealuste-liikide-ja-elupaikade-sailitamine-ning-taastamine
53
KIKRaudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamineKogu valdprogramm suletud, pole teada järgmine taotlusvoorToetust antakse investeeringuteks raudteepeatustesse, eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise, et tagada raudteepeatuste parem ühendamine muude transpordiliikidega ning olemasoleva ühistranspordi taristu potentsiaali parem kasutamine.KOV???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/raudteeliikluse-arendamine-ja-erinevate-liikumisviiside-uhendamine
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Loading...
Main menu