Toetusvõimalused_KOV/hallatavad_asustused
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Toetuse maksjaMeetme nimiPiirkondTaotluse tähtaegToetatavad tegevusedKes saavad taodelda (oü, as, kov, mtü, SA jne)Max toetuse määr %Min. toetusesummaMax. toetusesummaTäpsem infoAbikõlbulikud kulud
2
RTKKohalik ja regionaalne arendusvõimekus (Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid)Kogu vald05/08/2019
Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid
KOV100%-€10,000
http://www.tartumaa.ee/projektid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor/
3
RTKKohalik ja regionaalne arendusvõimekusKogu valdsuletudSuurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning inistitutsionaalset suutlikkust.KOV-id, KOV liidud, MAK-id, MTÜ-d või SA-d või nende esindusorganisatsioonid, riigi ametiasutused.85%€8,500€25,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/haldusvoimekus/kohalik-ja-regionaalne-arendusvoimekusToetust antakse projektile, mille raames viiakse läbi arendusprojekte järgmistes valdkondades:
piirkondade arengu teadmistepõhine kavandamine;
avalike teenuste teadmistepõhine korraldamine, sealhulgas kohalike omavalitsuste koostöö avalike teenuste osutamisel või avalike teenuste lepinguline üleandmine kodanikuühendustele;
kohalike omavalitsuste ühinemine ning ühinemise järgse arengu toetamine;
kohalike omavalitsuste koostöövõimekuse suurendamine ja omavalitsusliitude võimekuse arendamine.


Toetatavateks tegevusteks on arendusprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine, sealhulgas:
uuringu või analüüsi läbiviimine (andmete kogumine, analüüsimine ja raporti koostamine);
juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine (sealhulgas tegevuskavade koostamine uuringu või analüüsi tulemuste rakendamiseks praktikas);
protseduuride, sealhulgas sisekontrolli süsteemi väljatöötamine;
konsultatsioon, koolitus ja nõustamine sealhulgas projekti eesmärkide saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine välisriikides;
koordineerimine;
seminarid, ühisarutelud või muud töövormid projekti tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks (sealhulgas ühistegevuse planeerimiseks ja koostöö alustamiseks);
teavitamine.
4
KIKEfektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne: soojusmajanduse arengukavadKogu valdavatud soojusmajanduse arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks.KOV50%-€5,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/efektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekannehttps://www.riigiteataja.ee/akt/106052015011
5
KIKEfektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanneKogu valdavatudKaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus;
Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine;
Soojusmajanduse arengukava koostamine;
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.
KOV, ettevõte???
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/efektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne
6
KIKKeskkonnalaenKogu valdavatudÜhtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veeprojektide omafinantseeringu tagamiseks.KOV, OÜ, AS0%--https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnalaen
7
KIKVeemajandustaristu arendamineKogu valdavatudToetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele ning omavad piirkonna veemajandustaristut.85%€200,000€20,000,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajandustaristu-arendamine-1
8
InnoveEakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenusedKogu vald29/08/19Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid:
1) koduteenus;
2) tugiisikuteenus;
3) isikliku abistaja teenus;
4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus;
5) nõustamisteenused ja tugigrupid hoolduskoormusega inimesele;
6) integreeritud hoolekandeteenused.
KOV75%€50,000€500,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/hoolekanne/
9
InnoveHaridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” & “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“Kogu valdavatudharidusasutuse või kohaliku omavalitsuse arenguvajadustest lähtuvad haridusuuendused;
töösuhted;
töökorraldus;
õppiva organisatsiooni kujundamine.
Lisaks on määratletud õpiürituste prioriteedid, mida arvestatakse taotluste hindamisel ja need on järgmised:
– mentorluse arendamine haridusasutuses;
– koostöö korraldamine kaasava hariduse rakendamiseks;
– koostöö kujundamine õpetaja ja õppimist toetava töötaja vahel.

Õpiürituste sihtrühm ei ole piiratud vaid õpetajate ja koolijuhtidega, vaid on laiem:
– õpetajad, haridusasutuste juhid, tugispetsialistid jt haridusasutuse meeskonna liikmed alus-, üld- ja kutsehariduses;
– kohaliku omavalitsuse või omavalitsusliidu ametnikud;
– kooli hoolekogu liikmed;
– haridusasutuse tegevusega seotud kogukonna liikmed.
Haridusasutused100%-€10,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/arendusprojektid/
10
InnoveDigitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemineKogu vald01/10/2019digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine.Haridusasutused85%€3,000€30,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/digitaalne-oppevara/
11
InnoveKeeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturulKogu valdavatudToetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.KOV100%-€70,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/keeleope/
12
InnoveTööalast konkurentsivõimet suurendavad teenusedKogu valdavatudToetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest.KOV, juriidiline isik, FIE, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus85%€50,100€400,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/tooturuteenused
13
InnoveVäikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesseKogu valdavatud*kooli kinnistul ning hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine;
*kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus;
*hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus.
KOV85%-€102,016
https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/hev-lahendused/
14
InnoveUudsed lahendused sotsiaalvaldkonnasKogu vald11/02/19teenuse või toote testimine sihtrühmal vastavalt väljatöötatud lahendusele;
teenuse või toote arendamine vastavalt testimise tulemustele;
teenuse või toote arenduseks vajaliku partnerluse ja koostöövõrgustiku arendamine.
KOV või hallatav asutus85%€15,000€40,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/pohitoetus/
15
InnoveÜldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitusedKogu valdavatudMeeskonnakoolitusedHaridusasutused85%-€5,000
https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/koolitused-ja-arendusprojektid
16
KredexLammutustoetus kohalikele omavalitsusteleKogu valdavatudMeetme raames toetatakse kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva elamu lammutamist ja lammutusjäätmete käitlemist ning krundi korrastamist, sealhulgas haljastamine.KOV või selle elamumajandusega seotud juriidiline isik70%-€60,000http://www.kredex.ee/toetus/kohalikule-omavalitsusele-2/lammutustoetus-kohalikele-omavalitsustele-2/kasutusest välja langenud elamu lammutamise kulu. lammutusjäätmete käitlemise ja krundi korrastamisega, sealhulgas haljastamisega seotud kulu kuni 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest. kasutusest välja langenud elamu lammutamise projekteerimisega seotud kulu juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana käesoleva meetme raames. projekti läbiviimiseks vajalike tööde maksumus on abikõlblik vaid juhul, kui toetuse saaja on tööde tellimiseks läbi viinud hanke riigihangete registri kaudu.
17
RTKKOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamineKogu vald30/04/2019avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine, taastuvenergia kasutuse edendamine ning avaliku sektori suure energiakuluga hoonete vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.KOV51%-€275,400https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu/kovi-hoolekandeasutuste-hoonetes-energiatohususe-ja
18
RIAAvalike teenuste arendamise analüüside läbiviimineKogu valdavatudrahastada projekte, milles tuvastatakse analüüside käigus avalike teenuste pakkumise ja osutamisega seotud probleemid.KOV85%-€50,000
https://www.ria.ee/ee/avalike-teenuste-analuus-2015.html
19
EASInnovatsiooni edendavate hangete toetamineKogu valdavatudInnovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.
Avaliku sektori asutused (KOV)
50%-€500,000
https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooni-edendavate-hangete-toetamine/
20
KredexPäikesepaneelide investeeringutoetusKogu valdavatudToetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.Ettevõtted, MTÜd ja KOV allasutused (taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond.)30%-€30,000
http://www.kredex.ee/toetus/juriidilistele-iskutele/paikesepaneelide-investeeringutoetus-3/
21
KIKVooluveekogude tervendamineKogu vald15/03/2019kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel.KOV, MTÜ, SA85%-€500,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/vooluveekogude-tervendamine
22
RTKPuuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamineKogu vald26/08/2019liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.KOV85%-€196,000
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline-kohandamine
23
KIKRingmajanduse programmKogu vald15/03/2019Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ja aitavad võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm
24
KIKMaapõue programmKogu vald15/03/2019maavarade säästlikku kasutamist ja maastike korrastamist ning maavarade teabe korrastamist ja levitamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/maapoue-programm-0
25
KIKAtmosfääriõhu kaitse programmKogu vald15/03/2019Välisõhu kvaliteedi parandamiseks; Transpordisaaste vähendamiseks ; Kiirgusohu vähendamiseks ; Keskkonna füüsikalistest saasteallikatest tingitud häiringu vähendamiseks : Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks; Euroopa Liidu ja Eesti keskkonna- ning kemikaalipoliitikast tulenevate nõuete täitmiseksKOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, MTÜ-d, SA-d ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. ???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-0
26
KIKKalanduse programmKogu valdKevad 2020kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või nendele juurdepääsu tagamist; seminaride, koolituste, kalapüügivõistluste ja muude ürituste (õpitoad, teabepäevad) korraldamist, et arendada õiguskuuleka ja säästva kalanduse alast teadlikkust; kalavarude kasutamisega seotud andmete ning teabe kogumist ja avaldamist; kalandusliitude osalemist rahvusvahelises kalandusalases koostöös ja rahvusvaheliste kalandusürituste läbiviimist Eestis; harrastuskalapüügi arengukavas nimetatud keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu (näiteks juurdepääsuteede, paadisildade, vettelaskmis- ja parkimiskohtade, püügiplatvormide, teavitustahvlite) arendamist avalikes huvides. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot ilma käibemaksuta.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.??€50,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kalanduse-programm-1
27
KIKKeskkonnateadlikkuse programmKogu vald15/03/2019toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.KOV, , äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
28
KIKLooduskaitse programmKogu vald15/03/2019kaitstavate liikidega seotud uuringuid ja nende liikide seisundi parandamist; riiklikult kaitstavate parkide hooldamist ja taastamist; ekspertiise hindamaks kaitse- ja hoiualade seisukorda ja tõhusust; probleemliikide tõrjet; kaitsealuste liikide tekitatud kahjude hindamist ja hüvitamist; metsloomade rehabilitatsiooni; kaitstavate loodusobjektide hooldamist; poollooduslike koosluste taastamist; kaitsealade külastuskeskuste väljaarendamist; matkaradade ja nendega seotud taristu rajamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/looduskaitse-programm-0
29
KIKMetsanduse programmKogu vald15/03/2019metsanduse pikaajaliste arengusuundade ellurakendamine, metsade uuendamise ja taasmetsastamise tagamine, metsaökosüsteemide kaitse, erametsanduse arendamine ühistegevuse ning erametsaomanike organisatsioonide tugevdamise kaudu, säästva metsanduse koolituste, teavituse ja uuringute edendamine, jahiulukiarvu taastusvaruna säilimise tagamine, ulukikahjustuse ulatuse vähendamine ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusteadlikkuse tõstmine.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/metsanduse-programm-1
30
KIKVeemajanduse programmKogu vald15/03/2019reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivatele nõuetele ja reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist; nõuetekohase joogiveevarustuse tagamisega seoses toetatakse joogivee süsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist koos joogivee puhastusseadmetega ning põhjavee hea seisundi säilitamist; jääkreostusega seoses toetatakse pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel; arendustöödega seoses toetatakse veemajanduse võimalikult paremaks korraldamiseks vajalikke uuringuid ning arendustöid; siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiuga seoses toetatakse tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada nende head või väga head seisundit või ökoloogilist potentsiaali.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.90%-€400,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6
31
KIKJäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamineKogu vald15/03/2019Jäätmejaamade ja –majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. ​Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, sh korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamist, kui ringlussevõtt on tõendatud.KOV, SA, AS, OÜ50-75%-€5,000,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/jaatmete-ringlussevott-ja-korduskasutuseks-ettevalmistaminehttps://www.riigiteataja.ee/akt/127022018008
32
Leader (TAS)Turismiettevõtluse arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/01/20201)Piirkondlikku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine:
teenuste arendamine, sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused jms.
2) Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ning avalikus kasutuses olevate
turismiobjektide arendamine.
Mikroettevõtted (osaühingud, aktsiaseltsid, täisühingud, usaldusühingud, tulundusühistud, füüsilisest isikust ettevõtjad) Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd) KOV(ainult tegevus 2 lõikes)50%€2,500€70,000Meede 1.2Turismitoodete ja -teenuste arendamiseks vajalikud investeeringu ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn toetavate pehmete tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms). Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisja teadmussiirde projektide korral Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Projektijuhtimise kulud (ainult ühis- ja teadmussiirde projektide korral, v.a KOV)
33
Leader (TAS)Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/01/20201) Kultuuripärandi arendamine ja eksponeerimine 2) Uuenduslike ja/või traditsioone edasiarendavate piirkondlike, maakondlike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste ürituste läbiviimine 3) Kogukonnateenuste arendamine 4)Avalikuks kasutuseks mõeldud objektide ja taristu arendamine.Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd)
KOV
80% v.a. Kogukonnateenuste projektide puhul 50%€2,500€70,000Meede 2.1Tegevuste elluviimiseks vajalikud investeeringu ehitistesse, taristusse (sh lairiba internet), sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Ühisürituste korraldamisega seotud kulud, sh koolitused, seminarid, õppereisid, messid, kultuuri- ja spordiüritused jm. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisprojektide korral Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Projektijuhtimise kulud (ainult ühisprojektide korral, ainult MTÜd, SAd) Vabatahtlik töö
34
Leader (TAS)Noorte aktiviseerimineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/01/20201) Ettevõtlikkuse arendamine 2) Noorte praktiliste oskuste arendamine 3) Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud vahenditesseKolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk,KOV80%€2,500€15,000Meede 2.2Ettevõtlikkuse arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh koolitused, seminarid, õppereisid jms. Noorte praktiliste oskuste arendamisega seotud tegevused, õpilasmalevad, laagrid, koostöö ettevõtetega jms. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisprojektide korral Investeeringud sisustusse, seadmetesse ja vahenditesse Projektijuhtimise kulud (ainult ühisprojektide korral, ainult MTÜd, SAd) Vabatahtlik töö
35
Leader (TAS)Suurprojektide arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/10/2019Suurprojektid.Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk,KOV???
http://www.tas.ee/taotlejale/projektitaotluse-esitamine/
36
Leader (TAS)TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/10/20191) Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine 2) (mh nt ühisturunduse arendamine, Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms)Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), KOV, Mikroettevõtted80% - kolmanda sektori organisatsioonid; KOV ; mikroettevõtted ja teised kuni 50%.€5,000€70,000Meede 3.1Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused, seminarid, õppereisid, messid. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühis- ja koostööprojektide korral Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või rajatistesse (mille otsesteks kasusaajateks on enamus võrgustiku liikmetest, vajalik kirjalik tõendusmaterjal) Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid)
37
Leader (TAS)Regionaalsete ja rahvusvahelise koostöö edendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/10/20191) Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine.

2) Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine, sh koostöö edendamine Tartu ja Elva linnaga teenuste tagamiseks ja arendamiseks.
Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), KOV, Mikroettevõtted80% - kolmanda sektori organisatsioonid; KOV ; mikroettevõtted ja teised kuni 50%.€10,000€70,000Meede 3.2Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused, seminarid, õppereisid, messid jms. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühis- ja koostööprojektide korral Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või rajatistesse (mille otsesteks kasusaajateks on enamus võrgustiku liikmetest, vajalik kirjalik tõendusmaterjal) Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid)
38
KIKTänavavalgustuse taristu renoveerimineKogu vald28/09/2019Toetuse andmise tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele.KOV80%-3,000,000€https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/tanavavalgustuse-taristu-renoveerimine
39
Muinsuskaitseamet
Ehitusmälestiste toetusKogu vald30/09/2019Ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned) ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste puhul toetatakse:
konserveerimist, restaureerimist, remont- ja hooldustöid;
uuringuid ning eritingimuste ja projektdokumentatsioonide koostamist;
valve- ja tulekaitsesignalisatsioonide paigaldamist;
väärtuslike detailide uurimist ning restaureerimist ja konserveerimist.
Lisaks võib mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja taotleda Muinsuskaitseametilt muinsuskaitse eritingimuste koostamist.
Objekti valdaja100%-€35,000
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
40
Muinsuskaitseamet
AjaloomälestisedKogu vald30/09/2019Ajaloomälestiste (va hooned) puhul toetatakse:
hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
restaureerimist, konserveerimist ja remonttöid (sh hauatähised - ja piirded, piirdemüürid ja väravad, monumendid, dekoratiivskulptuurid);
infostendide paigaldamist;
uuringute (sh inventeerimise) teostamist.

Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid teeb õpilaslaager, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).
Objekti valdaja100%-€35,000
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
41
Muinsuskaitseamet
ArheoloogimälestisedKogu vald30/09/2019Arheoloogiamälestiste puhul toetatakse:
hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
infostendide paigaldamist;
uuringute (päästekaevamised) teostamist

Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid tehakse talgutena või teeb neid omanik ise, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).
Objekti valdaja100%-€35,000
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
42
Muinsuskaitseamet
KunstimälestisedKogu vald30/09/2019Kunstimälestiste puhul toetatakse eseme konserveerimist ja restaureerimist.
Objekti valdaja100%-€35,000
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
43
RIASotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamineKogu vald29/10/2020eesmärk on sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ja suureneks asutuste- ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.KOV100%-€500,000
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)http://www.ria.ee
44
KIKKaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamineKogu vald15/03/2019kaitstavate elupaikade taastamine; pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud; kaitsealade infrastruktuuri arendamine; kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine; kaitstavate maastikeväärtuste taastamine; kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive; elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid; Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.KOV, MTÜ, SA85%€4,000?https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kaitsealuste-liikide-ja-elupaikade-sailitamine-ning-taastamine
45
SA Archimedes NoorteagentuurNoorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1)
Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (KA2)
Noorte osalusprojektid (KA3)
Kogu vald01/10/2019Noorte ja noorsootöötajate õpiränne
Strateegiline koostöö noortevaldkonnas
Noorte osalusprojektid
KOV, MTÜ75-100%--https://noored.ee/rahastus/taotlemine/
46
SA Archimedes NoorteagentuurNoorte osalusprojektidKogu valdjooksevtuua noored otsustusprotsessidele lähemale, tõsta noorte osalust ning luua neile võimalusi oma elu puudutavates otsustes kaasa rääkida nii kohalikul tasandil kui laiemalt.MTÜ-d ja SA-d, Euroopa tasandil tegutsevad noorteorganisatsioonid, kohaliku tasandi avalik-õiguslikud asutused (KOV, kool vm)100%--https://noored.ee/rahastus/noorte-osalusprojektid/
47
ENTKNopi ülesKogu vald31/09/2020pakkuda noortele koostöös noorsootöö organisatsioonide ja ühingutega võimalusi viia ellu omaalgatusel põhinevaid tegevusi.vähemalt 2-liikmeline noortegrupp100%-€2,000.00http://nopiyles.blogspot.com/p/avaleht_29.html
48
Eesti Noorteühenduste LiitNoorte osaluse fondkogu vald02/04/2019Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö arendamiseks.Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega100%-500-1000€http://enl.ee/projekt/noorte-osaluse-fond/
49
Leader (Võrtsjärve Ühendus)Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskondEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)21/10/2019• Avalikus kasutuses olevate ja seltsitegevuseks vajalike hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud investeeringud • Avalikus kasutuses olevate rajatiste korrastamine, rekonstrueerimine ja objektide tähistamine • Seadmete, tarkvara ja muu ühistegevuseks vajaliku inventari soetamine • Kogukonna ühistegevust soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste korraldamine ja läbiviimine • Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel • Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine • Kogukonna ühistegevust soodustavad tegevused • Kogukonna teenuste arendamine • Keskkonna säästlike toodete/teenuste/lahenduste väljatöötamine • Kogukonnale vajaliku uue hoone ehitamine põhjendatud juhtudel kasusaajate ja partnerite hulgast tulenevalt • Piirkonna kohapärimuse teadvustamine ja säilitamine KOV, MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp) või SA, seltsing. KOV 90%, Kogukonnateenus 90%, Seltsing 100%. Ettevõtluse arendamine 60%. Taristu 60-90%€1,000€30,000Meede 2Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
50
EASInnovatsiooni edendavate hangete toetaminekogu valdavatudHanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus
KOV, MTÜ, SA50%-€500,000-https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooni-edendavate-hangete-toetamine/
51
EASLoomemajanduse eksporditoetusKogu valdavatudPersonalikulud, lähetuskulud, seminaride ja koolitustega seotud kuluderaõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades.70%-€50,000https://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-eksporditoetus/
52
RTKRegionaalsete kompetentsikeskuste arendamineKogu valdsuletudKompetentsikeskuse taristu arendamine. Kompetentsikeskuse rahvusvahelistumine. Kompetentsikeskuse valdkonnas teadmiste ning oskuste kogumine ja levitamine (sealhulgas seminaride, koolituste, infopäevade või samalaadsete ürituste korraldamine). Nõustamis- ja tugiteenuste pakkumine testimiseks ja katsetamiseks. Valdkondlike analüüside, teadus- ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimine (sh koostöös ettevõtjatega).SA või MTÜ, teadus-ja arendusasutus, haridusasutus, piirkonna ettevõtete ühendus, ettevõtjate esindusorganisatsioon, piirkonna KOV85%€10,000€120,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/regionaalsete-kompetentsikeskuste
53
Leader (Võrtsjärve Ühendus)Kogukonnaga sidustunud aktiivsed nooredEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)Meede suletud, pole teada järgmine taotlusvoor• Noorte arengust ning vajadustest lähtuvalt vastavate teenuste, tegevuste toetamine sh investeerimine vahenditesse, noorte tegevuseks ettenähtud ruumide remontimine, väikevahendite soetamine • Noorte ettevõtluse organiseerimine, mentorid, juhendamine jne • Noorte ettevõtluse ja õpilasfirmade käivitamine ja arendamine, mentorlus ja juhendamine • Sündmuste, koolituste, õppereiside, messide, ümarlaudade, koosolekute, seminaride, uuringute planeerimine ja korraldamine • Kaasamis- ja teavitustegevused • Arengudokumentide väljatöötamine • Osalemine erinevates Eesti sisestes ning rahvusvahelisest võrgustikes.KOV, SA, MTÜ ja seltsing90%€1,000€10,000Meede 3Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
54
RTKPiirkondade konkurentsi tugevdamineKogu valdprogramm suletud, pole teada järgmine taotlusvoorSihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine. Ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde. Inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine. Linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamete ja väljakute kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks. Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine. KOV, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid85%-€1,000,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/piirkondade-konkurentsivoimeVastavalt tegevuskavale määratletule: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/Tartumaa_PKT_tegevuskava.pdf
55
KIKRaudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamineKogu valdprogramm suletud, pole teada järgmine taotlusvoorToetust antakse investeeringuteks raudteepeatustesse, eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise, et tagada raudteepeatuste parem ühendamine muude transpordiliikidega ning olemasoleva ühistranspordi taristu potentsiaali parem kasutamine.KOV???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/raudteeliikluse-arendamine-ja-erinevate-liikumisviiside-uhendamine
56
RIAAvalike teenuste arendamine IKT võimaluste abilKogu vald22/10/18eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.KOV85%-€500,000
https://www.ria.ee/ee/avalike-teenuste-arendamise-voorud.html
57
Kultuurkapital (Tartumaa ekspertrühm)ProjektitoetusKogu vald20/08/2019maakonna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist;
projekte piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
maapiirkondades toimuvaid üritusi (soodustatud on maakonna ääremaad);
noortele suunatud tegevust;
ürituste korraldamist, milles saab osa rohkem inimesi;
kollektiivide ja üksikisikute osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
rahvariiete soetamist (eelistatud on oma piirkonna rahvariide ) v.a. jalanõud;
kunstnike näitustegevust;
mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on maakondlik-paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud.
Pole täpsustatud, seega KOV, SA, OÜ, MTÜ90%-?https://www.kulka.ee/ekspertgrupid/tartumaa/preemiate-stipendiumide-ja-toetuste-kord
58
InnoveKoolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseksKogu vald23/11/2018Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:
-kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
-ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
-väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused.
Taotlejad võivad olla koolid, era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.90%-€25,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/ettevotlusope/
59
MKMKohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetusKogu vald01/12/2018Transiitteede toetus; Ettevõtlusega seotud tee toetus; Teeületuskohtade ohutumaks muutmise toetusKOV74%-€500,000https://www.mkm.ee/et/uudised/kohalikud-teed-saavad-investeeringutoetust-9-miljonit-eurot
60
KredexElamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsusteleKogu valdavatudEhitamise ja ümberehitamise, taotluse esitamise järgse projekteerimise ning omanikujärelevalvega seotud kulu; Energiatarbimise vähendamiseks tehtavad ehitustööd; Korteri sisustamine esmase vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga; Üürielamu teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamise ja tehnosüsteemide rajamise kulud; Ümberehitamisele kuuluva ehitise insenertehniliste mõõdistuse kulu; Ligipääsetavuse tagamiseks vajalike ehitise osade ja nende paigaldamise kulud; Kinnistu haljastamise kulud kuni 10% ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest.KOV või selle elamumajandusega seotud juriidiline isik50%-€2,500,000http://www.kredex.ee/toetus/kohalikule-omavalitsusele-2/kov1/
61
RTKRegionaalsete investeeringutoetuste programmKogu valdprogramm suletudProgrammi raames on abikõlblikud tegevused, mis on otseselt vajalikud programmi eesmärgi saavutamiseks; Kohaliku tasandi teenustega seotud objekte toetatakse programmist üksnes tingimusel, et projekti tulemuseks on kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine; Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks ning sihtotstarbelise mööbli või seadme, mille eluiga on vähemalt viis aastat, soetamiseks.MTÜ, SA ja KOV75%€20,000€120,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/regionaalsete-investeeringutoetuste-programmEhitustöödega seotud kulud; Mööbli ja/või seadme soetamine ja paigaldamine; Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve; Projekteerimine ja energiaaudit; Toetuse saamisest teavitamisega seotud kulud.
62
Leader (Valgamaa partnerluskogu)Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseksEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)16/02/2020kohalike elanike tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsusedEttevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%; €1,000€9,500https://www.valgaleader.ee/projektitoetused/meede1/2018.html
63
Eesti Noorteühenduste LiitNoorte osaluse arendamise toetusKogu vald01/12/2018ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algata uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi.KOV100%-€750.00http://enl.ee/noorte-osalus/noorte-osaluse-arendamine/
64
RTKHasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnasKogu vald16/04/2019
Toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.
mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.90%-€10,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...