5ค่าเช่าบ้าน ปี 2560.xlsx.xlsx.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
บัญชีสรุปรายการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
อัตราการเบิก
วันที่ขอเบิก
เลขที่อนุมัติ
วันหมดสัญญา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม
4
ต่อเดือน
255925592559256025602560256025602560256025602560
5
1นางนภาพร พลหิรัญ
นวช.การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
4,0001 มี.ค. 4615/255031 ธ.ค. 604,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0003,442-- 39,442.00
6
2นายมานิตย์ สีสง่า
ศึกษานิเทศก์ (ค.ศ.3)
4,0001 ต.ค. 583/255930 ต.ค. 614,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
7
3นายทวีป คงศิริรอง ผอ.สพป. (ค.ศ.3)4,0001 พ.ย. 46
139/2547
29 ต.ค. 664,0004,000---------- 8,000.00
8
4
นางศิรกานต์ ศรลัมภ์
นักจัดการฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 เม.ย. 514/255130 ก.ย. 694,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
9
5
น.ส.อารีวรรณ์ สุขจินดา
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,5001 .ธ.ค.555/25567 ต.ค. 753,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5005,0004,000 44,000.00
10
6นางสมสวย เจียรนัย
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,5001 มี.ค. 47
155/2547
18 ธ.ค. 663,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
11
7
นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ
3,5001 ส.ค. 5016/255025 ก.ค. 703,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
12
8น.ส.ปภัสสร มากดี
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00011 พ.ย. 4824/254817 ส.ค. 683,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 36,000.00
13
9
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
4,0001 ส.ค.5410/25544 ก.ค.814,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
14
10
นางสาวนงนุช สีสันต์
ศึกษานิเทศก์ (ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค. 4817/254817 ธ.ค.624,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
15
11นายจำลอง พึ่งโพธิ์
นักจัดการฯ ชำนาญการ
3,5001 ก.ค. 4821/254831 ก.ค. 683,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
16
12น.ส.บุปผา มากแก้ว
นวช.การตรวจสอบฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ก.ค. 4822/254822 ก.ค.714,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
17
13นางสมทรง ภิรมย์รส
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
3,5001 เม.ย.574/255731 มี.ค.603,5003,5003,5003,5003,5003,5004,0004,0004,0004,0004,0004,000 45,000.00
18
14นางสริษา แสงอุทัยรอง ผอ.สพป. (ค.ศ.3)4,0001 ม.ค.599/255631 ธ.ค. 614,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
19
15น.ส.วาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ก.พ. 4928/254931 ม.ค.794,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
20
16
น.ส.วราพร ทับซ้อน (สีเมฆ)
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00016 เม.ย.4929/254916 เม.ย. 793,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 36,000.00
21
17
นางนุสรา ชื่นประสงค์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการพิเศษ
4,00017 เม.ย.4934/254912 เม.ย. 694,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
22
18น.ส.ปราณี จงศรี
ศึกษานิเทศก์ฯ (ค.ศ.3)
4,0001 ก.ค. 5110/255130 ก.ย.754,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
23
19
นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ
เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน
3,0001 ต.ค. 584/255930 ก.ย.613,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 36,000.00
24
20นางณัทสรณ์ รบแคล้ว
นวช.ตรวจสอบภายในฯ ชำนาญการ
3,5001 เม.ย.573/255731 มี.ค.603,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
25
21นางสาวสุณี พู่พวง
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,30011 มี.ค.516/255125 ก.พ. 743,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,300 39,600.00
26
22นายวิรุตติ์ ราศีนิติกร ปฏิบัติการ3,0001 ต.ค.591/256030 ก.ย. 62-6,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 36,000.00
27
23
นางเกศรินทร์ กวางทอง
นักประชาสัมพันธ์ฯ ชำนาญการ
3,5001 ม.ค.591/255931 ธ.ค.613,5003,5003,5003,5003,5003,500------ 21,000.00
28
24
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,50010 พ.ย. 525/25539 พ.ย. 823,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
29
25
นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,5001 ต.ค.582/255930 ก.ย.613,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
30
26นายสมควร รัชตวิมล
ผอ.ร.ร.บ้านเขาแดง (ค.ศ.3)
4,0001 ก.ค.549/255428 ก.ย.784,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
31
27
ว่าที่ ร.ต.ธนสาร แกมไทย
ผอ.ร.ร.นเรศวรห้วยผึ้ง (ค.ศ.3)
4,000
1 6 มี.ค.52
8/25525 ก.พ. 774,000933---------- 4,933.00
32
28
นางสิรินดา กรรมาชีพ
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งน้อย(ค.ศ.3)
4,00025 มี.ค. 538/255324 มี.ค. 78-8,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
33
29นางสุมาลย์ พรมสอาด
ครูร.ร.บ้านหนองน้ำกลัด (ค.ศ.3)(2)
3,5001 ธ.ค. 561/255630 พ.ย. 593,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
34
30
น.ส.สมลักษณ์ ปานไพรศล
ครู ร.ร.บ้านพุน้อย (ค.ศ.3)
3,0001 มิ.ย. 571/255731 พ.ค. 60-6,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000---- 24,000.00
35
31
นางบุศรินทร์ ศักดิ์ชัยสถาพร
ครูร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง(ค.ศ.3)
3,5001 มิ.ย. 541/255426 เม.ย. 703,5003,5003,5003,5003,5003,5007,0334,0004,0004,0004,0004,000 48,033.34
36
32
นางสาวสุนทร แซ่เตียว
ผอ.ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (ค.ศ.3)
4,00026 พ.ย. 585/255825 พ.ย.764,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
37
33นางสาวศิริพร สีขำ
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.2)
3,5001 เม.ย. 571/25576 มี.ค.703,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
38
34นางมาลี เบ็ญจกุล
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.2)
3,50030 พ.ย. 491/254916 พ.ย. 733,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5005,9834,0004,000 45,483.00
39
35นางสุนีย์ ชิวปรีชา
ครู ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง(ค.ศ.3)
3,4001 ก.ย. 4646/254714 ส.ค. 603,4003,4003,4003,4003,4003,4003,400808---- 24,607.90
40
36
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
ผอ.ร.ร.บ้านลาดวิถี (ค.ศ.3)
4,00014 ธ.ค.481/254913 ธ.ค. 684,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
41
37นางศิริภรณ์ ว่องไว
ครู ร.ร.บ้านหนองตะเภา (ค.ศ.3)(2)
3,5001 ต.ค.4644/254710 ก.ค. 653,5003,5003,5003,500---14,0003,5003,5003,5003,500 42,000.00
42
38
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไทรงาม (ค.ศ.3)(2)
3,5006 มิ.ย. 511/25515 พ.ค.733,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
43
39
นางน้ำทิพย์ เรียนเวช
ครู ร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค. 521/255229 ต.ค. 814,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
44
40นางธนีญา พลายงาม
ครูร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.2)
3,5001ก.ค.593/255930 มิ.ย.623,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
45
41
น.ส.ศริญดา เทียมหมอก
ครูร.ร.บ้านป่าถล่ม (ค.ศ.2)
3,0001 พ.ย.561/255724 ต.ค.863,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 36,000.00
46
42
นางจงกลนี วรรณพิรุณ
นวช.การศึกษา ชำนาญการ
3,5001 พ.ย.554/25563 มี.ค. 713,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
47
43
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
ผอ.รร.บ้านหนองน้ำกลัด(ค.ศ.3)
3,0009 พ.ย. 562/25578 พ.ย.593,000------12,0004,0004,0004,0004,000 31,000.00
48
44
น.ส. สิริกร บุญเที่ยง
ผอ.รร.บ้านโป่งกะสัง (ค.ศ.3)
3,0001 พ.ย.573/255831ต.ค. 603,0003,0003,0003,0006,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 36,000.00
49
45นางนิยม ตั้งธรรม
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ม.ค. 594/255931 ธ.ค. 614,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 48,000.00
50
46น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการพิเศษ
3,5001 ต.ค. 591/255930 ก.ย. 59-7,0003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 42,000.00
51
47
นายสมสันต์ ลือกำลัง
รอง ผอ.สพป.(ค.ศ.3)4,0001 มี.ค. 527/255218 มี.ค.71-8,0004,0004,0004,0004,0004,000----- 28,000.00
52
48นายสุนาจ แก้วสุข17-ต.ค.-572/255816-ต.ค.-602,194----------- 2,193.55
53
49
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ผอ.รร.บ้านเกาะนาน้อย
4,0001-พ.ค.-606/256030-เม.ย.-63-------4,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
54
50
นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
3,5001-พ.ย.-597/256019-พ.ค.-83---------31,5003,5003,500 38,500.00
55
51นางเอมอร ลำภา
ผอ.รร.สามแยกป่าถล่ม
4,0001-ก.ค.-608/256030-มิ.ย.-63---------4,0004,0004,000 12,000.00
56
52
น.ส.นรินธร สีห์จักร์
ผอ.รร.บ้านหนองหอย3,50022-ธ.ค.-599/256021-ก.ย.-89-----------31,500 31,500.00
57
53
นางประภัสสร พิมพ์ทอง
ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม
4,0001-ม.ค.-6010/256029-ม.ค.-74-----------36,000 36,000.00
58
-
59
รวม154,394181,133158,700158,700152,200158,200155,733176,108153,800191,225159,300225,8002,025,292.79
60
นางมะลิ เมฆขยาย ผู้ให้ข้อมูล
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
แผ่น1
 
 
Main menu