บันทึกนิเทศครูที่ปรึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZAA
1
ที่ครูที่ปรึกษา 2562ระดับชั้น
จำนวน
เยี่ยมบ้านSDQEQรายงานรายงานผลโฮมรูม
การประชุมชั้นเรียน
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่งต่อข้อมูลการมาเรียน
การพัฒนา
ผลประเมิน
2
นักเรียน
วันมารับ
วันมาส่ง
สรุป
วันมารับ
วันมาส่ง
วันมารับ
วันมาส่ง
การคัดกรอง
วันมารับ
วันมาส่ง
ภาพโฮมรูม
ห้องเรียนสีขาว
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ห้องเรียนพอเพียง
ครูที่ปรึกษา
3
1
นายสุนทร นิโครธานนท์
114029/5/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๔/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562
4
2
นางมนัสวี วัตถุสินธุ์
11
เยี่ยมครบ
5
3
นางศศพินทุ์ สดายุรัช
11
6
4
นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน
124031/5/2562
เยี่ยมครบ
24/6/256225/6/2562๑๘/๖/๖๒
7
5
นางสาวนริศรา คำภาพักตร์
12
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๑๘/๖/๖๒
8
6
นางสาวนิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา
134028/6/2562
เยี่ยมครบ
26/6/2562๒๔/๖/๖๒
9
7
นางขวัญเรือน ซื่อดี
1327/5/2562
เยี่ยมครบ
25/6/2562
10
8
นายพิเชษฐ์ ชี้แจง
144028/6/2562
๒๑/๖/๖๒
11
9
นางสุภาพร ตันติเสรีรัตน์
14
12
10
นายสุรภาพ โพธิ์ตุ่น
144/6/2562
13
11
นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด
154030/5/2562
๒๑/๖/๖๒
24/6/256227/6/2562๑๙/๖/๖๒
14
12
นายนิทัศน์ เรืองศรี
15
15
13
นางสาวจินตนา เรือนแป้น
164031/5/256228/6/2562
๒๐/๖/๖๒
๒๘/๖/๖๒
25/6/256228/6/2562๒๐/๖/๖๒
16
14
สิบโทประทีป ทองเอม
16
17
15
นางอารีรัตน์ แก่นไร่
1740
เยี่ยมครบ
18
16
นางสุทัศษา อินมณี
1729/5/256225/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562๑๓/๖/๖๒
19
17
นายณฤดล ชัยสิทธิ์
18401/7/2562
เยี่ยมครบ
๑/๗/๖๒๑๓/๖/๖๒
20
18
พันจ่าเอกขวัญ เรืองจันทร์
1829/5/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
25/6/256226/6/2562
21
19
นางฉลองรัตน์ พารีสอน
1940
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
22
20
นางขวัญนาค แสงประชุม
1928/5/256225/6/2562
เยี่ยมครบ
24/6/256225/6/2562๑๓/๖/๖๒
23
21
นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์
11040
24
22
นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท
11031/5/25621/6/256219 คน
๒๑/๖/๖๒
25/6/256226/6/2562๑๑/๖/๖๒
25
23
นางสาวพัชชา ม่วงตะเภา
110
26
24
นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน
111305/6/256227/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256227/6/2562๑๘/๖/๖๒
27
25
นางสาวปทุมทิพย์ อินทร์เอก
111
เยี่ยมครบ
๑๑/๖/๖๒
28
26
นางอรชุมา พรหมทับทิม
1123529/5/256228/6/256222 คน25/6/256226/6/2562๑๑/๖/๖๒
29
27นายสุนทร ยองจา112
๒๑/๖/๖๒
30
28
นางวรนุช อยู่เล่ห์
11322
ไม่ได้เยี่ยม
31
29
นางณัฏฐ์พิฌา พรมจาด
113
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๑๗ๅ๖/๖๒
32
30
นางสาวสุชาดา คงครอง
11329/5/2562
เยี่ยมครบ
๒๕/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562
33
31
นางสิริพรรณ แสงโป๋
2150
เยี่ยมครบ
24/6/256224/6/2562๑/๖/๖๒
34
32
นางสอาดวรรณ เลื่อนลอย
2131/5/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๔/๖/๖๒
๑๒/๖/๖๒
35
33
นางนฤมล พงศ์เสาวภาคย์
225031/5/256227/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562
36
34
นางสาวมยุรี แสงศรี
22
ไม่ได้เยี่ยม
๒๘/๖/๖๒
๑๑/๖/๖๒
37
35นายณภัทร จ่างผล22
ไม่ได้เยี่ยม
38
36
นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้ว
23507/6/256227/6/2562
๒๑/๖/๖๒
39
37
นางสาวจอมพร ธนกีรติกุล
2325/6/256226/6/2562
40
38
นายพรเจตน์ ยอดนาค
2438
ไม่ได้เยี่ยม
41
39นายกิตติคม ชูชีพ247/6/256221/6/2562
เยี่ยมไม่ครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256228/6/2562
42
40
นายชำนาญ เข็มเงิน
254913/7/2562
เยี่ยมไม่ครบ
๒๑/๖/๖๒
43
412531/5/256224/6/2562
44
42นายวิชัย จาดพุ่ม2649
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๕/๖/๖๒
45
43
นางพัชราภรณ์ โพธิ์ดี
2631/5/256225/6/2562
เยี่ยมครบ
24/6/256225/6/2562๒๐/๖/๖๒
46
44
นายอัตถสิทธิ์ ดอชนะ
26
ไม่ได้เยี่ยม
47
45
นายคทายุทธ โกธรรม
2749
เยี่ยมครบ
48
46นางอรัญญา ภักดี2731/5/256226/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๖/๖/๖๒
24/6/256226/6/2562๒๖/๖/๖๒
49
47
นางสาวนันธิยา ด้วงน้อย
27
ไม่ได้เยี่ยม
๒๑/๖/๖๒
50
48
นางสาววรรณพร ยิ้มฉาย
2849
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๑๒/๖/๖๒
51
49
นางสาวณัฐณิชาช์ ลูกอินทร์
2831/5/256221/6/2562
ไม่ได้เยี่ยม
24/6/2562
52
50
นายสามารถ ฮวบสวรรค์
2950
เยี่ยมครบ
53
51
นางธรรมชาติ เอนกพงษ์
2931/5/256221/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562๒๑/๖/๖๒
54
52
นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม
2105031/5/256224/6/2562
เยี่ยมครบ
๑๑/๖/๖๒
55
53
นางสาวปัทมา อ่อนน้อม
210
เยี่ยมครบ
๒๕/๖/๖๒
๒๘/๖/๖๒
24/6/2562
56
54นางพอใจ บุษบงค์211485/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๕/๖/๖๒
57
55
นายสาธิต ชื่นเมือง
211
เยี่ยมครบ
24/6/2562
58
56
นางณัฐชา ทองสดายุ
21236
ไม่ได้เยี่ยม
59
57
นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด
2125/6/256224/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๔/๖/๖๒
๒๕/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562
60
58
นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า
314931/5/256226/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๔/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562๑๒/๖/๖๒
61
59
นายชนะชล ศรีมีชัย
31
เยี่ยมครบ
62
60นางกาญจนา ศิลกุล31
ไม่ได้เยี่ยม
63
61
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
32467/6/2562
เยี่ยมครบ
28/6/2562
64
62นายไพฑูรย์ อินโท32
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
65
63
นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณา
33487/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/2562๑๓/๖/๖๒
66
64
นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด
33
เยี่ยมครบ
67
65
นางจันทนา คงฤทธิ์
3448
เยี่ยมครบ
24/6/256225/6/2562
68
66
นางสาวพิมพ์อนงค์ ศรีเดช
3431/5/256225/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๖/๖/๖๒
๑๓/๖/๖๒
69
67
นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์
3549
เยี่ยมครบ
70
68
นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณี
356/6/256221/6/2562
ไม่ได้เยี่ยม
๒๑/๖/๖๒
๒๕/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562๒๑/๖/๖๒
71
69นายธงชัย พิลา35
ไม่ได้เยี่ยม
72
70
นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย
3648
เยี่ยมครบ
73
71
นางสาวจินดา ยามสุข
367/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256224/6/2562
74
72
นายบุญเหลือ หอมเนียม
36
เยี่ยมครบ
75
73
นางกัลยา ผิวทิพากร
3750
เยี่ยมครบ
76
74
นางสาวอังคณา เกตุจันทร์
375/6/256225/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๖/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562๑๒/๖/๖๒
77
75นางสุชิรา บัวคง38507/6/256218/6/2562
เยี่ยมครบ
78
76
นางนันทรัตน์ มั่งมี
38
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๑๓/๖/๖๒
79
77
นายวินัย ขุมทรัพย์
38
ไม่ได้เยี่ยม
25/6/2562
80
78
นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์
3944
เยี่ยมครบ
81
79
นางศมาพร เทียมโคกกรวด
395/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๕/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562
82
80
นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง
31046
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
83
81นางสุธา คงสนุ่น3107/6/2562
เยี่ยมครบ
84
82
นางสาวลักษณา ทับบุรี
311475/6/256221/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
25/6/256225/6/2562
85
83
นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติ
311
เยี่ยมครบ
86
84
นายวิทยา กุลมาตร์
3123910/6/2562
เยี่ยมครบ
25/6/256225/6/2562
87
85
นางสาวมนัสนันท์ สิทธิศักดิ์
312
เยี่ยมครบ
๒๘/๖/๖๒
88
86
นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์
312
ไม่ได้เยี่ยม
๑๓/๖/๖๒
89
87นายอิทธิพล สามสี4140
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256225/6/2562
90
88
นางอิสยาภรณ์ ทับสกุล
4130/5/2562
ไม่ได้เยี่ยม
91
89
นางธีราภรณ์ มาแจ้ง
4241
เยี่ยมครบ
92
90
นางรุ่งนภา คำแก่น
4229/5/256228/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
24/6/256224/6/2562๑๑/๖/๖๒
93
91
นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์
4340
94
92
นางสาวศิริมาลา ใจแสน
434/6/2562
๒๐/๖/๖๒
25/6/256227/6/2562๑๔/๖/๖๒
95
93
นางพัชรี สุวรรณโชติ
4439
96
94
นางปณิตา พรรณพัชรา
44
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
97
95
นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสง
4430/5/2562
เยี่ยมครบ
24/6/256225/6/2562
98
96
นางนิตยา เพชรจั่น
4540
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๒๗/๖/๖๒
24/6/256226/6/2562๒๖/๖/๖๒
99
97
นางสาวสุพิชญา แป้นพยอม
4529/5/2562
เยี่ยมครบ
100
98
นางปุณฑิภัค ปั้นมูล
46415/6/2562
เยี่ยมครบ
๒๑/๖/๖๒
๑๑/๖/๖๒
Loading...