โรงเรียนสาธิต
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี...โรงเรียนสาธิต.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 5,384,200.00 1,309,200.00 294,000.00 546,200.00 469,000.00 1,070,500.00 302,300.00 360,600.00 407,600.00 1,921,800.00 414,100.00 1,238,200.00 269,500.00 1,082,700.00 296,500.00 565,700.00 220,500.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
3,103,569.07 2,744,982.25 310,929.93 883,997.32 1,550,055.00 2,335,717.82 882,159.00 638,259.50 815,299.32 2,324,369.00 816,669.00 1,238,200.00 269,500.00 1,082,700.00 296,500.00 565,700.00 220,500.00
8
งบรายได้
- - - - - - - - - - - - - - - - -
9
1.จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผน 5,384,200.00 1,309,200.00 294,000.00 546,200.00 469,000.00 1,070,500.00 302,300.00 360,600.00 407,600.00 1,921,800.00 414,100.00 1,238,200.00 269,500.00 1,082,700.00 296,500.00 565,700.00 220,500.00
10
ผล
งบแผ่นดิน
3,103,569.07 1,435,782.25 16,929.93 337,797.32 1,081,055.00 1,265,217.82 579,859.00 277,659.50 407,699.32 402,569.00 402,569.00 -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. กิจกรรม....... แผน - - - - -
13
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. กิจกรรม....... แผน - - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. กิจกรรม....... แผน - - - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. กิจกรรม....... แผน - - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. กิจกรรม....... แผน - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu