Scibook2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
TimestampEmail Addressคำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลชื่อโรงเรียน
สังกัด (สพป. สพม. สช. อบจ. หรือ อื่นๆ โปรดระบุ)
ระดับการศึกษาสูงสุดของครูกรอกข้อมูล
วิชาที่สอนระดับชั้นที่สอนจำนวนครูทั้งหมด (คน)
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
โรงเรียนของท่านเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือไม่
ปีที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (คน)
ระดับชั้นที่จัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
รายชื่อชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่จัด (หรือเคยจัด) ขึ้นในโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนของท่านดำเนินกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือไม่
กิจกรรมชุมนุมใด ที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนมากที่สุด
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงนิยมกิจกรรมชุมนุมข้างต้นมากที่สุด
ปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการทำกิจกรรม
ท่าน/โรงเรียน ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนใด ๆ เพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เหตุผลที่อยากได้หนังสือ
โปรดเลือกชุดหนังสือที่ท่านต้องการ และวิธีการจัดส่ง ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งผู้สนใจสามารถโอนเงินค่าจัดส่งได้ที่ เลขบัญชี 402-609867-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี นางฤดีมล แสวงธรรม (เพื่อกิจกรรมสมาคมวิทยาศาสตร์)
แนบหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล (สำหรับจัดส่งหนังสือ)
ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
แขวง/ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์ติดต่อEmail Address
2
3/15/2019 14:25:06นาง
อภิสรามาส เรืองสวัสดิ์
พนัสพิทยาคารสพม.18ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ม.2 ม.3 และ ม.5263136ไม่เคยเข้าร่วม
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานและเป็นหัวหน้างานการศึกษาและการวิจัยของโรงเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1YWXd2zbPcPAXYpzTXO4jOLzjiXaa8AXO
นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ต.กุฏโง้งพนัสนิคมชลบุรี201400972362511
flower_1511@hotmail.com
3
3/15/2019 16:48:51นาย
ธาราดล สิงห์สูงเนิน
ลำปลายมาศสพม.32ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ม.1-31782545เข้าร่วมแล้ว25602ม.1-3
นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่นักเคมีรุ่นเยาว์
ได้ฝึกทักษะและทำโครงงานเด่นด้านเคมีในชีวิตประจำวัน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีจำกัด
ใช่ครับ
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในโรงเรียน
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Icg6OCZy0VCD_NVM32Kly1t4Xbfkf2X_
นายธาราดล สิงห์สูงเนิน
กสร.วิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ 719 หมู่ 1 ถนนรถไฟพัฒนา
ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์311300856780731
serboy-lovekup@hotmail.com
4
3/15/2019 21:18:34นางสาวนฤมล แก้วมากปราจิณราษฎรอำรุงสพม 7ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม.21883300ไม่เคยเข้าร่วม
เพราะจะนำไปเปิดชุมนุมวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1rPeo1UoY6EPy2qJQ3IIeuCkj1C4g-LIw
นางสาวนฤมล แก้วมาก (วิทยาศาสตร์)
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
หน้าเมืองเมืองปราจีนบุรี250000896714640kaewmak.n@gmail.con
5
3/18/2019 7:52:27นางศรวณีย์ ลาเตเขื่อนช้างวิทยาคารสพม.28ป.โท
ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์
ม.2 , ม.3 , ม. 4 , ม.540650ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบการสอนชุมนุมวิทยาศาสตร์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1qyfG-8IGOEdIj9g8rMIpYCh2Reunpf-n
นางศรวณีย์ ลาเต24/2 หมู่ 10ตูมศรีรัตนะศรีสะเกษ33240091-0142591
sornwanee.tik@gmail.com
6
3/18/2019 13:46:48นางวิไลวรรณ อุทธตรีท่าทองพิทยาคมสพม.39ปริญญาโทเคมี วิทยาศาสตร์ม.4 -6 และม.218328ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในเวลาว่าง
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=13l8m2RKt_5Z90wY4Kh3thhaJsCae5XZN
นางวิไลวรรณ อุทธตรี
290/53 ซอย 17 ถนนพิชัยสงคราม
ในเมืองเมืองพิษณุโลก65000086-6802451
vilaivanuddha@gmail.com
7
3/18/2019 14:57:53นาย
พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ
ดงสว่างวิทยาสพม.29ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม.1-324396เข้าร่วมแล้ว25591ม.1-3นักเคมีรุ่นเยาว์ดำเนินกิจกรรมอยู่นักเคมีรุ่นเยาว์
เชื่อมโยงความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นได้
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1OGLjljXnDnGf2Rfa3SEpPlpiA2ReVMlx
นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ
โรงเรียนดงสว่างวิทยา 104 ม.4
โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี342800932272990
cherkungsci@gmail.com
8
3/18/2019 15:25:21นางสาวศศิธร แซ่เติ๋น
ราชประชานุเคราะห์ 30
สศศ.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา60715ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1cQtW110kTiBmoNTyc6-z5VeLh4L0QTiW
นางสาวศศิธร แซ่เติ๋น
77 หมู่ 2แม่อายแม่อายเชียงใหม่502800936474312
gypsum83150@gmail.com
9
3/18/2019 17:09:59นางสาว
กัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว
บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
สช.ป.ตรีวิทยาศาสตร์ม.1-ม.6681200ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อนำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะด้านการคิด ความสร้างสรรค์ของเด็ก
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1AUAsIgj_w4w3GZvVJUEL5Sbm8ptMZL3r
น.ส.กัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว
ร.ร.บ้านแพ้ววิทยา)ตี่ตง. ที่ตั้งเลขที่6 ม.1
ต.ยกกระบัตรอ.บ้านแพ้วสมุทรสาคร741200928107249
kanyarat3026@gmail.com
10
3/18/2019 17:43:04นายนนท์​ภพ​ ศรี​วิชัย​สุริยวงศ์สพป.เขต​1​ ราชบุรี​ปริญญา​โทคริสตศาสนามัธยทศึกษา​ตอนปลาย46630ไม่เคยเข้าร่วม
ต้องการศึกษา​เพื่อนำมาพัฒนา​โรงเรียน​
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=14-XXhoOt5Ld8oUcsGY7UN_raefrRZzOp
นนท์​ภพ​ ศรี​วิชัย​49​ ถนนก้อนทองหน้าเมืองเมืองราชบุรี​700000654504566​
NONPHOBS@GMAIL.COM​
11
3/18/2019 17:58:30นางจุฑามาส ทวีบุตรดอนตาลวิทยาสพม.22ปริญญาโทชีววิทยาชีววิทยา651095ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้ประกอบและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจให้ครอบคลุม
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1vmwCKFbGx8j5Tm7g1RMj2GtzQ9LSYX6S
นางจุฑามาส ทวีบุตร
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร491200844080312kruchusee@gmail.com
12
3/18/2019 18:14:09นาง
จุฑารัตน์ จรัญสิทรางกูร
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
สพม.8ปริญญาตรี
วิทยาศาตร์ / ชีววิทยา
ม.1,ม.650829ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาประยุกต์หรือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=11KzwvuRx7JqgYmDQYi6VNmpv4jqxYLIh
นางจุฑารัตน์ จรัญสิทรางกูร
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
กรับใหญ่บ้านโป่งราชบุรี701900631989196
Jutarat_Charan@hotmail.com
13
3/18/2019 18:22:47นางสาวอรุณี สุมารินทร์นารีวิทยาสช.ป.โทวิทยาศาสตร์ม.4-6170450ไม่เคยเข้าร่วมใช้ในกิจกรรมชมรม
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1iOiR1I3ZqFdYzAftg3y8xAAwtBUBMWL9
อรุณี สุมารินทร์165 ถนนราษฎรยินดีหน้าเมืองเมืองราชบุรีราชบุรี700000866171201
arunee1601@gmail.com
14
3/18/2019 18:36:18นายมนต์มนัส บุญชูเซนต์โยเซฟทิพวัลสชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
1802938ไม่เคยเข้าร่วม
ได้พานักเรียนและครูไปศึกษาดูงานการแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสนใจอยากนำไปใช้สอนให้กับนักเรียน เห็นว่าได้ประโยชน์กับนักเรียน สามารถฝึกฝนกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีมาก นอกจากนี้ได้ผลงานของนักเรียนเพื่อใช้ส่งเข้าแข่งขันในอนาคตให้กับนักเรียนได้อีกด้วย
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1LAtiSeUtU6OaZMXFRBtMzljL64jR9mFF
นายมนต์มนัส บุญชู
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 420/504 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถนนเทพารักษ์
เทพารักษ์เมืองสมุทรปราการ102700899911600
amylose21@hotmail.com
15
3/18/2019 18:38:29นางสาวนรา นิยมไทยถนอมศรีศึกษาสช.ปริญญาเอกคณิต วิทย์ อังกฤษอ.1-ม.644851ไม่เคยเข้าร่วม
1. แบ่งปันเพื่อนครูและสอนนักเรียน 2. เป็นหนังสือค้นคว้าเพื่อต่อยอดทั้งสำหรับครูและนักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=13eErPcykLyAyRkwvr31Cpe_udwLJbgGA
นางสาวนรา นิยมไทย
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 58 ซอยถนอมศรี ถนนสุขยางค์
ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลา95110089-2606987
nranytsihm@gmail.com
16
3/18/2019 19:17:55นางกัลญา​ มณีแจ่มชลบุรี​"สุข​บท" สพม.18
ศึก​ษาศาสตร์​มหา​บัณฑิต(วิทยาศาสตร์​ศึกษา)​
วิทยาศาสตร์​ม.21502500ไม่เคยเข้าร่วม
เป็น​แนวทางในการจัดกิจกรรม​ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมดีและพัฒ​นาความคิดสร้างสรรค์​
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1i-GR9BTcW7QJ7YUZfdBdy6Ny3fWKj-AX
นาง​กัลญา​ มณี​แจ่ม​
โรงเรียน​ชลบุรี​"สุขบท" 245​หมู่​6​
บางทรายเมืองชลบุรี​200000812519849​Kanlaya.sn@gmail.com​
17
3/18/2019 19:54:06นางณัฏฐนันท์ ชาญปรีชาลัมแบรต์พิชญาลัยสช.ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์ม.160700ไม่เคยเข้าร่วม
เอามาใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุม
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1nEun9SkE36PgjClgPRF_S4H5id1UEKGp
นางณัฏฐนันท์ ชาญปรีชา
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 222/4 ม.1
นายายอามนายายอามจันทบุรี22160097-0233222Mong1803@gmail.com
18
3/18/2019 20:11:08นางรุ่งนภา. มีศิริ
ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สช.ปริญญาตรีคณิตศาสตร์ม.1-31390ไม่เคยเข้าร่วม
ในฐานะหัวหน้าวิชาการมัธยม เห็นว่าหนังสือทั้ง2ชุดนี้น่าสนใจ เหมาะแก่การนำไปพัฒนานักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1NxedDMqwaaFJQKA51y5pYEX93kutazG-
คุณรุ่งนภา. มีศิริ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา. 253 หมู่10
ดอนตะโกเมืองราชบุรี70000095-5314615
rungnaphameesiri@gmail.com
19
3/18/2019 21:39:01นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรมตากพิทยาคมสพม.38ปริญญาโทเคมีม.51502600ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้กับนักเรียน
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Z4nD4eqGt5cjNmriWhQL_-cX6WEQhWkV
นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม
โรงเรียนตากพิทยาคมระแหงเมืองตาก630000964915391
benchaya0702@gmail.com
20
3/18/2019 22:03:12นายกิจติพงษ์ สุขารมย์ยอแซฟอุปถัมภ์สช.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.1,ม.2350720ไม่เคยเข้าร่วม
เป็นสื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1416W5pPLLT0jYxFJJuJNNIOZn-9m98EO
นายกิจติพงษ์ สุขารมย์
2 หมู่6ท่าข้ามสามพรานนครปฐม73110088-7537985
Kijtiphongjsep@gmail.com
21
3/19/2019 7:42:26นายเดชมณี เนาวโรจน์
สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์
สพม.28ป.โทวิทยาศาสตร์ม.1-330450ไม่เคยเข้าร่วมใช้ในการสอน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1mrHquBPnWPDX6iFl2Ar5wDjU-wu8A1Tp
นายเดชมณี เนาวโนจน์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร351800621979256
dnavaroj15@gmail.com
22
3/19/2019 8:06:20นางบุศริน โคนเคนดัดดรุณีสพม.6ป.โทเคมีม.4-61603000เข้าร่วมแล้ว25611ม.ต้นนักเคมีรุ่นเยาว์ดำเนินกิจกรรมอยู่นักเคมีรุ่นเยาว์ครูสอนเคมี.สื่อ
ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1F2Exj-vrlObvtggS7vSRYbLQxz3EWUx9
นางบุศริน โคนเคน144 ถ.มรุพงษ์หน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทรา240000830832901
bussarinkhonken@gmail.com
23
3/19/2019 8:47:28นางสาวพลอยพิม กาสรศิริแย้มวิทยการสช.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 4471111ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1SnDmI_iPAVafIsIbZMPmootfivCHCryy
นางสาวพลอยพิม. กาสรศิริ
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 70120
โพธารามโพธารามราชบุรี70120087-0693480ploypim92@gmail.com
24
3/19/2019 8:59:37นางสาวบุณณดา ยอดแก้วแม่จันวิทยาคมสพม.ป. ตรีวิทยาศาสตร์ม.4-ม.61081917เข้าร่วมแล้ว255017ม.1-ม.6
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาวว์
ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ได้เรียนนอกห้องเรียน
1. กิจกรรมบางเรื่องครูผู้สอนยังออกแบบกิจกรรมไม่ได้
2.บางกิจกรรมยังต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทขโรงเรียนและระดับชั้นของนักเรียน
คู่มือการจัดกิจกรรม
นำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุม
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1WC9zhRQwEFpwAuqBgSJlBK1F6QBrWk1A
นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว
65 หมู่ 3 ป่าซางแม่จันเชียงราย571100918515426
Sweetdream_dk@hotmail.com
25
3/19/2019 10:35:34นางสาว
ปราณี สุวรรณสุขสำราญ
นาคประสิทธิ์สช.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา1021047ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1GUTJfia2L3KRX2w0fxYFkDMyp0QHUNoR
ปราณี สุวรรณสุขสำราญ
141/2หมู่ 8สามพรานสามพรานนครปฐม731100865052265
ann_s1979@hotmailmail.com
26
3/19/2019 10:45:13นาย
ภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
มิตรภาพที่ ๓๔สพป. เพชรบุรี เขต ๑ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ป.1-ป.61083ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้สำหรับศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1AKCbk-u8WUcXJ4WC3OVCY7Iq10UlUEvX
ภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔
บ้านแหลมบ้านแหลมเพชรบุรี76110099-190-8000
panupong.yyw@gmail.com
27
3/19/2019 10:46:09นางสาว
อติพร เอี่ยมธีระไพบูลย์
ฤทธิณรงค์รอนสพม.1ปริญวิทม.345700ไม่เคยเข้าร่วมประกอบการสอน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1TZdZzK_GzB2AyOVpB0uuc7xttbzhJdo7
อติพร เอี่ยมธีระไพบูลย์
98/1 ถ.อิสรภาพวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร106000952247415
aim_b_bear@hotmail.com
28
3/19/2019 10:52:10นาย
สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
ศรีสะเกษวิทยาลัยสพม.28ป.เอกฟิสิกส์ ,โครงงานม.4-62104000ไม่เคยเข้าร่วม
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=171SRS9W-4uML792072J-8wwnvdWSNUBj
นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 319 ถ.วันลูกเสือ
หนองครกเมืองศรีสะเกษ330000852110808
tor_sitthisak@hotmail.com
29
3/19/2019 10:54:56นางสาวกอบกาญจน์วัดวันอุมิศสพป.อ่างทองปริญญาตรีวิทคป.5-6/ม.1-315157ไม่เคยเข้าร่วม
ต้องการจัดกิจกรรมเสริมแก่นักเรียน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1srYeNAknZ1Z1LPx44I-yS4O5KcvccJw-
กอบกาญจน์ ภู่พวง
โรงเรียนวัดวันอุทิศ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ดำพัฒนา ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
ไผ่ดำพัฒนาวิเศษชัยชาญอ่างทอง141100922795786
Kobkarnlove@gmail.com
30
3/19/2019 10:55:49นางกาญจนา เจริญบุญ
บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
สพป.ขก 5ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.1-ป.3994ไม่เคยเข้าร่วม
เป็นหนังสืออ่านเสริมให้กับเด็กๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กๆ ให้กว้างขึ้น
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1LDoBbg7u5sibkC48fNohDsbgMlJXtng3
นางกาญจนา เจริญบุญ
195 หมู่ 13 บ้านศรีสุข
ศรีสุขสีชมพูขอนแก่น402200951688479ksermmai@gmail.com
31
3/19/2019 11:02:54นางไฝคำ เผือดผุดเรณูนครวิทยานุกูลสพม.22ปริญญาตรี
โลก ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์
ม.4-61292052ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเป็นเอกสารแนวทางดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนและครู
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1iTwg9tUmDPBH3ByE2l1k-T3_tsG8zQTG
นางไฝคำ เผือดผุด
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 181 หมู่ 13
เรณูเรณูนครนครพนม481700885732443
mook.poom46@gmail.com
32
3/19/2019 11:06:11นางสาวญาณิพา โชติกมาศ
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง กทม.
สช.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.4581588ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปใช้สอนนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้มากขึ้น คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=17tp2RCBqUXYvW_4a126HtheOrR4gQGnH
นางสาวญาณิพา โชคิกมาศ
212 โรงเรียนปัญจทรัพย์
ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร104000897918321
papichchotikmad@yahoo.com
33
3/19/2019 11:09:10นางสาวขนิษฐา ปานชา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.9
วิศวกรรศาสตรมหาบัณฑิต
เคมี-ฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์
ม1-ม.62252300ไม่เคยเข้าร่วม
อยากเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทย์รุ่นเยาว์
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1K-KuchCh7D6y8nCnosUHiX4bOzAHHCa7
ขนิษฐา ปานชา128/1 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี720000891609788
Kammam_kpc@hotmail.com
34
3/19/2019 11:11:47นางกันทิมา เชิงไชย
บ้านตาเรือง(ตำรวจชายแดนสงเคาะห์)
สพป.จันทบุรี เขต 2ป.ตรีวิทยาศาสตร์ม.1-335652ไม่เคยเข้าร่วม
นำหนังสือมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้ได้มากกว่าในห้องเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=12lJPFzkvJFzj7MK8wlYsLS-kPvXZMKT-
นางกันทิมา. เชิงไชย
โรงเรียนบ้านตาเรือง(ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) 999หมู่3
ปะตงสอยดาวจันทบุรี221800824094390
kantimachot@gmail.com
35
3/19/2019 11:15:39นาย
สมคิด บุตรศิลาฤทธิ์
โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
กทม เขตบางนาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1-315281ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลายหลาย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1dVLVLpJzqfDeUhPM5-fgk10TkwXf1f0O
นายสมคิด บุตรศิลาฤทธิ์
2040 ซอยมิตรอุดม 1 ถนน สุขุมวิท 74
สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ102700801639382
bombutsilarit@hotmail.com
36
3/19/2019 11:20:29นางสาวภัควรันธร ภูอาศัยบ้านอูนโคกสพป.สกลนครเขต 2ป.ตรีวิทยาศาสตร์ป.115165ไม่เคยเข้าร่วม
อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ห่างไกล ทำให้โอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่อนข้างจำกัด
อยากจะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1gcMdUC_BuDhoPKVmKGZ2LxyrVmJCkcIL
นางสาวภัควรันธร ภูอาศัย
โรงเรียนบ้านอูนโคกหนองบัวนิคมน้ำอูนสกลนคร472700930692646Darin.2805@gmail.com
37
3/19/2019 11:23:05นายอำพล บัณเด็จบ้านชัฏฝางสพป.ชัยนาทวิทยาศาสตร์​ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาใช้จัดกิจกรรม​การเรียนการสอนให้นักเรียน
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1GXAfJNMqPPWEzBXltIXliqtuMqUt6B4i
อำพล บัณเด็จ39 ม 18หนองแซงหันคาชัยนาท171600877342241
Gutoomza0@gmail.com​
38
3/19/2019 11:34:45นางสาววิไล รุททองจันทร์วัดมฤคทายวันสพป.อย.เขต2ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา15225ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปใช้ทำกิจกรรมกับนักเรียน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Q3L8b9_S3w_oMPuvhM8JOR-zJG5RxIpv
นางสาววิไล รุททองจันทร์
รร.วัดมฤคทายวัน ม.8เทตมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา132700870024210
mampon10072526@gmail.com
39
3/19/2019 11:38:07นาย
ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
วิืยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.4ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ โครงงาน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ม.3-565744เข้าร่วมแล้ว25565ม.1- ม.3
นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่นักกีฏวิทยา
นักเรียนได้ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลจริง เห็นแมลงชนิดใหม่ๆ
ช่วงเวลาทำกิจกรรมกระทบเวลาเรียนเล็กน้อย เนื่องจากบางกิจกรรมใช้ระยะเวลานาน และเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยสะดวกในการเก็บข้อมูล
ต้องการวิทยากรจากสมาคมวิทย์ฯ มาบรรยายเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมชุมนุม
ต้องการนำมาเป็นเอกสารประกอบการสอนชุมนุม และเป็นแนวทางการออกแบบกิจกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1kTAJRfZP0IdJqHrVXCp9h73YRXed3l9I
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เลขที่ 51 หมู่ 6
บ่อเงินลาดหลุมแก้วปทุมธานี121400896054019
chipongpai@hotmail.com
40
3/19/2019 11:41:13นายเฉลิม​ศักดิ์​ มะลิ​งาม​ไพร​บึง​วิทยาคม​อบจ.ศรีสะเกษ​ปริญญา​โทเคมี, วิทยา​ศาสตร์​ม.5, ม.1651097ไม่เคยเข้าร่วม
โรงเรียน​กำลังดำเนินการ​จัดตั้งและเปิดชุมนุม​ในปีการศึกษา​หน้าจึงอยากได้​คู่มือชุดที่2ในการวางแผนและเตรียมการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Vz8GlfdpOUTLjUo2mOngbZ_KwRLM57P_
นาย​เฉลิม​ศักดิ์​ มะลิงาม
โรงเรียน​ไพร​บึง​วิทยาคม​ เลขที่​ 50​ หมู่​ที่​ 20
ไพร​บึง​ไพร​บึง​ศรีสะเกษ​331800802796256ginzti@gmail.com​
41
3/19/2019 11:42:09นางยุวากร โข่กำนันสายธารวิทยาอบจ.ศรีสะเกษปริญญาโทชีววิทยาม.4-ม.640483ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน ให้มีความหลากหลาย และให้นักเรียนได่วามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1m0le3U1GtjS3r1OLTIgzP6w0ia1BkwWj
นางยุวากร โข่กำนัน419 ม.11 บึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ331100846057350
yuwakorn.sensri@gmail.com
42
3/19/2019 11:42:55นางสาวนางสาววิจิตรา มิสา พัฒนาศาสตร์มูลนิธิสช.
ปริญญาโท สาขาการวิจัยและประเมิน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
มัธยมศึกษาตอนต้น40500ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียน และเป็นคู่มือการเรียนรู้ของครู
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Z60xEL-iSzTvNMoL4BkMJXQzcFHaNyuq
นางสาววิจิตรา มิสา25 หมู่ที่ 3ปริกสะเดาสงขลา90120942076860ืnitacesa@gmail.com
43
3/19/2019 11:49:03นางสาวอังค์สร กฤตนันท์
วัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
สพป.รบ.1
ปริญญาโท (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 22473ไม่เคยเข้าร่วม
เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1uHSsNCjP_huTEK6Pc6CBE3ZCuYACUfe0
นางสาวอังค์สร กฤตนันท์
137 หมู่ 3บางช้างอัมพวาสมุทรสงคราม751100895514338
angsorn4nz@gmail.com
44
3/19/2019 11:59:38นางสาวปาริฉัตร ปานกลิ่น
ชุมเเสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพม.39ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์/เคมีม.2 ม.ปลาย20252ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1jlEUvq8vDDuMFE2bx3UR8nO1_RJwesnr
คุณปาริฉัตร ปานกลิ่น
โรงเรียนชุมเเสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
เลขที่ 2 หมู่7
ชุมเเสงสงครามบางระกำพิษณุโลก652400615497923
raymond.parichat@gmail.com
45
3/19/2019 12:00:46นางสาวปาริฉัตร ปานกลิ่น
ชุมเเสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพม.39ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์/เคมีม.2 ม.ปลาย20252ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1yPLiCEaciLWRMHOkyBL4etsneJoYVRPV
คุณปาริฉัตร ปานกลิ่น
โรงเรียนชุมเเสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
เลขที่ 2 หมู่7
ชุมเเสงสงครามบางระกำพิษณุโลก652400615497923
raymond.parichat@gmail.com
46
3/19/2019 12:04:53นายเอ็ม อยู่สุขบ้านหนองบัวทองสพฟ.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.1-316225ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุมและเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1UjgR6qlvhBTac36XS0Bk7T3VKbAT195U
นายเอ็ม อยู่สุข
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 333 หมู่ 11
บ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์671300869281424
Koonkumyoosuk@gmail.com
47
3/19/2019 12:09:54นางสาวกันยุมา กสิกิจ
วัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ม. 1-3 19345ไม่เคยเข้าร่วม
ต้องการให้นักเรียนได้ครามรู้เพิ่มเติม
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1kiO3PRGysmNZo6FFqIwZ-66HqWyfvCJ8
น.ส. กันยุมา กสิกิจรร. วัดพระแก้ว ม. 6 กระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา131400823568941
nu_gun1984@hotmail.com
48
3/19/2019 12:14:58นางธนาวดี สุวรรณรัตน์เมืองกระบี่สพม.13ปริญญาตรีเคมีม.5981800ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้จัดการเรียนการสอน
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=147RBvoL2cdNItnYBhEvHm1xr3C_F4o4x
นางธนาวดี. สุวรรณรัตน์
โรงเรียนเมืองกระบี่
กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่810000806565084
thanawadeek@mschool.ac.th
49
3/19/2019 12:27:09นางสาวจรุงจิต สินอนันต์ปทุมวิไลสพม.4
คม.การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ม.11803200ไม่เคยเข้าร่วม
อยากนำมาใช้กับนักเรียนค่ะ
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1WdwG2jkCKq1_vibQ4W424my2BWoYZmBp
นางสาวจรุงจิต สินอนันต์
โรงเรียนปทุมวิไลบางปรอกเมืองปทุมธานี120000859005351
biowork2012@gmail.com
50
3/19/2019 12:49:55นางสาวทิฆัมพร อุตชีสะแกราชวิทยาคมสพปปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.1-330376ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1zjvZtikYAcCd2U5UvUMvPZU8CBPEqKR7
นางสาวทิฆัมพร อุตชี
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม หมู่3
สะแกราชสะแกราชนครราชสีมา301500906953287
Umzjz0807@gmail.com
51
3/19/2019 12:53:37นาง
เปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม
ภุเขียวสพม.30ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ / เคมีม.2 และ ม.6 2002901ไม่เคยเข้าร่วม
เนื่องจากโรงเรียนได้มีกิจกรรมพัมนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรืได้จัดตั้งชุมนุมวิทยาศาสตร์ แบ่งชุมนุมย่อยต่างๆ จึงอยากได้หนังสือเพื่อนำจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1NHnZr5UXyqQsDsZk9G64_an2qztJ7OFf
เปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม
โรงเรียนภูเขียว 142 หมู่ 4
ผักปังภูเขียวชัยภูมิ361100868725616
pleiamsri.l@phukhieo.ac.th
52
3/19/2019 13:08:45นางสาว
วัชราภรณ์​ ชาญธัญญกรรม
บ้านห้วยระหงส์สพป.ปริญญาตรีเคมี, ชีววิทยาม.4—623219ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1jufcaOf-Kf8pTftJb7uxyvAcXiNxmEFs
นางสาววัชราภรณ์​ ชาญัญญกรรม
70​ หมู่​5วังบาลหล่มเก่าเพชรบูรณ์671200873595845eiwdoytao@gmail.com
53
3/19/2019 13:21:24นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้วลือคำหาญวารินชำราบสพม.29ปริญญาโทเคมีม.5-61512901ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้สำหรับประกอบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1F8s1Yqn-RTb4VhNRvb6ChJz805G3aU8l
พรทิพย์ เมืองแก้ว
โรงเรียนลทอคำหาญวารินชำราบ 37 หมู่ 11
แสนสุขวารินชำราบอุบลราชธานี341900892806778
porntip_sci@yahoo.com
54
3/19/2019 13:23:21นายสัญญา เขียวไสวลาดทิพรสพิทยาคมสพม เขต 42ปริญญาตรีเคมีและวิทยาศาสตร์ม.1-61291ไม่เคยเข้าร่วม
จัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ฝห้กับนักเรียน
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1rM7tccMnXX5-t1T8HOeOdRb3xHPuWjWM
นายสัญญา เขียวไสว312 ม.2 ลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์602600863521113
skhiawsawai@gmail.com
55
3/19/2019 13:25:45นายธนานิศ ดวงเพชรหนองแวงวิทยาสพม.23ป.โท
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
ม.2-624292ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1lugjxm8UHVMSZDopad3jWtSAJQVfPnNy
นายธนานิศ ดวงเพชร
โรงเรียนหนองแวงวิทยา 25 หมู่ที่ 1
หนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร471200926614651
gttpetthana@gmail.com
56
3/19/2019 13:35:32นาง
ศิรประภา​ ปิยะวิริยะกุล
วัดหนองตาบุญสพป.สบ.2ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ป5-6,ม.316142ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปจัดกิจกรรมในชุมนุมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1ITtNsEUjsk8Fl2W3YU1xdj9c3ruBIpkg
คุณศิรประภา​ ปิยะวิริยะกุล
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ​ เลขที่170/1​หมู่4
บ้านลำวิหารแดงสระบุรี181500812097584
krunuy.siraprapa@gmail.com
57
3/19/2019 13:39:48นางสาวณัฐชา โคยามาบ้านวังน้ำขาวสพป.สุโขทัยเขต1ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ป.2 ป.618179ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1E8tgggcQLZpN5ps1Rj7xdhpLPViliLPS
นางสาวณัฐชา โคยามา
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย641400629586689Nutchako@gmail.com
58
3/19/2019 13:50:01นางสาว
สุพัชรี จันทร์รักษา
วัดบางบัวทองอบจ.นนทบุรีปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป4-ม.320374เข้าร่วมแล้ว25611ป.4-6
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่
นิเวศวิทยารุ่นเยาว์
นักเรียนได้สัมผัสจริง
เวลา อุปกรณ์สื่อ อุปกรณ์
เอาไปใช้กับ นักเรียน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Rly48LE04KOTSTF3GtzjWXGcRH5AzUKx
นางสาวสุพัชรี จันทร์รักษา
โรงเรียนวัดบางบัวทอง
ท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรี111200814916133
Supatchareejunrukrar@gmail.com
59
3/19/2019 13:54:45นายวรวิทย์ มีศรี
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
อบจ.ป.โทวิทยาศาสตร์ม.340450ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1zMtJpO3w0ZlyZrGfv5DjTSRyshQS9qgi
วรวิทย์ มีศรี
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
ไพรขุนหาญศรีสะเกษ331500902724153
Tscience1985@gmail.com
60
3/19/2019 13:57:04นายรณกฤต ไชยทอง
St. Andrews International School, Sukhumvit 107
สช.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ต้น 8050ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้ในการจัดกิจกกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร๋ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1UE-7rxVDUrcTJCDWTefSZ738sllldNYJ
นาย รณกฤต ไชยทอง
St. Andrews International School, Sukhumvit 107 เลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 107 ถนนบางนา
บางนาบางนา กรุงเทพมหานคร 102600869625210
ronnakrit.chaithong@gmail.com
61
3/19/2019 14:03:21นางสาววรรณา ใจกว้างชุมชนบ้านตาหลังในสพป.สระแก้ว เขต 1ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ป.4-ป.624478ไม่เคยเข้าร่วม
น่าสนใจทั้ง 2 ชุด เหมาะกับการนำไปให้ครูและนักเรียนได้ศึกษา
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1AdZnGt2HzurU0_CCoG9wjwHOFjbyZe-9
วรรณา ใจกว้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน หมู่ 12
ตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว27210087 - 0214905
wannajai05@gmail.com
62
3/19/2019 14:16:12นางสาวรุ่งอรุณ ตรีภพเมืองพลพิทยาคมอบจ.ขอนแก่นปริญญาตรีชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย1973061เข้าร่วมแล้ว254011ม.ต้นนักเคมีรุ่นเยาว์ดำเนินกิจกรรมอยู่นักเคมีรุ่นเยาว์
เพราะว่ากิจกรรมในชุมนุมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงทำให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสนใจศึกษาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมีในด้านอื่นๆอีกด้วย
เนื่องจากกิจกรรมของชุมนุมจะจัดนอกเวลาเรียน ดังนั้นจึงเป็นปัญหาด้านความไม่สะดวกมนการเดินทางเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ในชุมนุมมีบ้านอยู่ไกลโรงเรียน
วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักเรียนในชุมนุมสนใจศึกษาเป็นพิเศษ
นำมาใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมชุมนุม ในคาบพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1hNOUpJCnG3HM4hvOdi_AC_-qGofUF19c
นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 2 (ห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์) เลขที่ 123 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ลอมคอมพลขอนแก่น401200815442772
Rung23.treepop@gmail.com
63
3/19/2019 14:19:31นายสุรชัย​ ดอกแก้วสตรีสิริเกศสพม.28ปริญญาโท
ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์
ม.1-61503000ไม่เคยเข้าร่วม
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1yfJ5soP5ZfiNwlOSFuDgfns5Rg2Wz7iC
นายสุรชัย​ ดอกแก้ว
โรงเรียนสตรีสิริเกศ​ 879​ ถนนปลัดมณฑล
เมืองใต้เมืองศรีสะเกษ330000857680462
dokkaewsurachai31@gmail.com
64
3/19/2019 14:29:47นายอาซิ​ ดราแมนิคมพัฒน​วิทย์​สพม.15ป.โทฟิสิกส์​ม.1-61260ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อพัฒนากิจกรรมวิมยาศาสตร์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1VhhvFkw9HDItYlNxA8f36tLx8nOZ-ApT
นายอาซิ​ ดราแม160​ หมู่ที่2ยามูยะหริ่งปัตตานี​941500935800322​asidramae@gmail.com​
65
3/19/2019 14:43:45นายศกร พรหมทาโรงเรียนราษีไศลอบจ.ศรีสะเกษปริญญาโทโครงงานวิทยาศาสตร์ม.21001400เข้าร่วมแล้ว25583ม.1-3
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ในท้องถิ่นมีพืชที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
การจัดอบรมครูที่ปรึกษาชุมนุมฯ ทุกๆปี
นำมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมฯ และเผยแพร่ให้ครูที่สนใจ
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Q30fkOqwHzFeXJClaSsBsj8SVaSZNqjt
นายศกร พรหมทา10 หมู่ที่ 1ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ331600849590529
Torsupchula@gmail.com
66
3/19/2019 14:39:00นาง ยุวดี ไชยลังกาบ้านป่าซางสพป.ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น15121ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1jy6Z_CaSyQtcvuijuF8kECks0vswwUl1
ยุวฎี ไชยลังกา
164 หมู่ที่ 13 โรงเรียนบ้านป่าซาง
ป่าซางเวียงเชียงรุ้งเชียงราย572100899555544wadee2s@hotmail.com
67
3/19/2019 14:43:14นาย
เกียรติชัย ด้วงเอียด
โคกสะอาดวิทยาคมอบจ.ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์ เคมี โครงงาน
ม.1-ม.618300ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเป็นแนวทางในการจีดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน เเละคุณครู
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1ZRaPkTzh6lY9gWRqFJ2QxBSdsSKfxnCO
นายเกียรติชัย ด้วงเอียด
205. หมู่ 11.หนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ332500959642687
Kiadtichai-26@hotmail.com
68
3/19/2019 14:53:48นายเชฐกร ประชาโรจน์อุบลรัตน์พิทยาคมสพม.25ปริญญาตรี
โลกดาราศาสตร์ / ฟิสิกส์
ม.4-6651196เข้าร่วมแล้ว25611ม.1-6
นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่ดาราศาสตร์
นักเรียนได้ทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์
-
วิทยากร / สื่อ/อุปกรณ์
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1LLDDMNwKn6CBa7tBC-SxUzqA7jYKNCVw
เชฐกร ประชาโรจน์
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่น402500833296889
Chethakorn.pra@ubr.ac.th
69
3/19/2019 15:07:49นางสาวสิรินุช ขัมภรัตน์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป อบ 1ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.6902200ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1R6QI56YoiezSzlI5Xf2ClWCQRrWLhHwR
นางสาวสิรินุช ขัมภรัตน์
21 หมู่ 1 บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี343100857733362Sirinuch@sriubon.ac.th
70
3/19/2019 15:09:00นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
สพม.37ป.โทเคมีและวิทยาศาสตร์ม.3และ ม.545695เข้าร่วมแล้ว25451ม.ต้นนักเคมีรุ่นเยาว์ดำเนินกิจกรรมอยู่นักเคมีรุ่นเยาว์
เปิดอยู่ชุมนุมเดียว
ใช้หลักสูตรเก่า
อยากได้หลักสูตรใหม่
อยากได้หนังสือใหม่ที่ปรับปรุง เพราะใช้หนังสือเก่ามากเล่มสีเขียว
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1MThCtI7TjrIbGnLVaK1B4qXDqURvSl-T
นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
66 หมู่ 4 ไชยวัฒนาปัวน่าน551200892645113
maliwanchaiyo@gmail.com
71
3/19/2019 15:22:18นาง
ทัศนวรรณ เหรียญสุวรรณ
ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)
สพป.พล. เขต 2ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.5 - ม. 325360ไม่เคยเข้าร่วม
ไว้เป็นสื่อให้นักเรียนและครูใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ชุมนุมวิทย์
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=19jgDiAUGO2hkMtHVQilQGlTEguDsfGdH
นางทัศนวรรณ เหรียญสุวรรณ
รร.ชุมชน 3 ย้านเนินกุ่ม
เนินกุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลก652100891186089yisahat@gmail.com
72
3/19/2019 15:28:11นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุลวัดทับยายเชียงสพป.พล.3 กศ.ม.วิทยาศาสตร์ป.4 - ม.315160ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อมล้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=13vErpcDtXS1CfvfwdAqLFJmPPykCE4cx
จารุภา ศุภนิมิตกุล55. ม.4ทับยายเชียงพรหมพิรามพิษณุโลก651500896431284
jarupa168129@gmail.com
73
3/19/2019 16:10:02นางสาววรรณาภา ยาวิชัยพานพิทยาคมสพม.36ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม.ต้น1011671ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ สามารถพัฒนานักเรียนได้ และทำให้นักเรียนมีความสนใจ ชื่นชอบในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1LneG_AIsQk5kfSRQvAXTm_64nko0HTsr
วรรณาภา ยาวิชัย43 หมู่ 13 เวียงชัยเวียงชัยเชียงราย572100946152727
Wannapa@phanphit.ac.th
74
3/19/2019 16:31:26นางนิออนด์ รอบคอบกันทรารมณ์สพม.28ปริญญาโทวิชาเคมีม.41442292ไม่เคยเข้าร่วม
หนังสือคู่มือทั้ง 2 ชุด เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรมลดเวลาเรียนให้กับนักเรียน
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Z36ru7zc6xs7ciP0HX6OUMmFImdWQDMm
นางนิออนด์ รอบคอบ
โรงเรียนกันทรารมณ์ เลขที่ 1 หมู่ 12
ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ331300868764474nionro@eisth.org
75
3/19/2019 16:32:18นางสาวนุสรา ดลระหมานท่าศิลาบำรุงราษฎร์สพม.16ป.โท
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ม.1-623230ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบการสอนวิชาชุมนุม
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1ICgoOpPRxGtBhME8sjIYdTxcCmvzZIF8
นุสรา ดลระหมาน
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ หมู่5
นาทอนทุ่งหว้าสตูล911200841229989
Saracell.65@gmail.com
76
3/19/2019 16:36:26นางสาวฉัตรธิดา บัวชุมอนุบาลคำชะอีสชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.632673ไม่เคยเข้าร่วม
จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1z49kHAcdYf0R-a1PfgwAyXHyy90zHexR
ฉัตรธิดา บัวชุม
121 หมู่ 5 บ้านหนองไฮ
เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหาร491100972276036
Chattida.biology@gmail.com
77
3/19/2019 16:51:50นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สกอ.ปริญญาโทบรรณารักษ์ห้องสมุด-801217ไม่เคยเข้าร่วม
สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1sbPqp72QOHDLEG9Rj_tTIaVWJNI54l0-
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
123 หมู่ 16 ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น40002081-7177769
satitkkulibrary@gmail.com
78
3/19/2019 17:04:51นางสาวสุภาพร วงษ์ทีแก่งคอยสพม.4ป.ตรีวิทยาศาสตร์ม.21502800ไม่เคยเข้าร่วม
อยากนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแก่นักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1c6CRZcR_g9KhpBuB3NpAYhL7TQam7ycE
สุภาพร วงษ์ทีโรงเรียนแก่งคอยแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี181100965545654
wongtee.supaporn37@gmail.com
79
3/19/2019 17:11:55นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งาม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สพม.28ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ม.3-ม.449504ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในชุมนุมหรือในการจัดกิจกรรมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1DGMXT49-d7Wm0oj6EtjrIsjhmFFaFXUi
นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งาม
68 หมู่6 โพธิ์เมืองศรีสะเกษ330000894281786
Natthanicha54@gmail.com
80
3/19/2019 17:17:13นางสาวกนกวรรณ ปันแก้ว
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สพป.กาญจนบุรี 1ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.1-ม.360900ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ชุดที่ 1 (6 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1sZ_xihuY58_jLyPGs5tiIihpMH-KB1XL
นางสาวกนกวรรณ ปันแก้ว
202 รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถ.ไชยชุมพล
บ้านใต้เมืองกาญจนบุรี710000918519935
kanokwan.pun@gmail.com
81
3/19/2019 17:23:26นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สพม.28ปริญญาตรีเคมีม.1-650506ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาเผยแพร่แก่เพื่อนครู และขยายการเปิดชุมนุมให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1rlZy9rCJNrFE34JgIzqhuQGJ6KZExG_u
นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง
เลขที่ 68 หมู่ 6โพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ330000810719554
pongsakkrub@windowslive.com
82
3/19/2019 17:23:44นางสาวกนกวรรณ ปันแก้ว
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 1ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.1-ม.360900ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1BX21rwQXp02Qg7aADyUg9JVet5_C-VCs
นางสาวกนกวรรณ ปันแก้ว
202 รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถ.ไชยชุมพล
บ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี710000918519935
kanokwan.pun@gmail.com
83
3/19/2019 17:40:55นางสาวสมลักษณ์​ โพพันทราชบ้านยางวิทยาสพป.นม.เขต​ 7ป.ตรีวิทยาศาสตร์​ ป.4-ม.320309ไม่เคยเข้าร่วม
จะได้นำกิจกรรมที่น่าสนใจ​มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ทำกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจหลากหลาย เพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์​และทำให้นักเรียนมีความสนุก​ มีเจตคติ​ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1CPKefQHyIQv1YZCD8XoB0g5kft5d_xcr
น.ส.สมลักษณ์​ โพพันทราช
โรงเรียนบ้านยางวิทยา
โนนยอชุมพวงนครราชสีมา302700870291714
Popantharachs@gmail.com​
84
3/19/2019 17:45:37นางยุพา ชื่นชมบ้านทุ่งแขวนสพป.นครราชสีมา เขต 3
วท.บ. /ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์/ประวัติศาสตร์
ป.4-522488ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1BYsdsG8U52IE7WSsqFsmF-wb-JDrbqV0
นางยุพา ชื่นชม
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป.นม.3
ต.เฉลียง อ.ครบุรีนครราชสีมา 30250087-7797827ัyupa_cc@yahoo.com
85
3/19/2019 18:33:49นายบดีศร บุญอินทร์คงคารามสพม.10ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1 ม.21322324ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน และนำไปเป็นกิจกรรมในค่ายเสริมสร้างศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1d2TWuUvzr250TXsus5Qb4U4NGCw2EvnQ
บดีศร บุญอินทร์
โรงเรียนคงคาราม เลขที่ 346 หมู่ที่ 4
บ้านหม้อเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี760000894728012
bodisorn.bew@gmail.com
86
3/19/2019 18:40:12นาย
ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพม.25ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ม.4-61292ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1c6wDaJLROFWOFyiSEA4NPfuTUZCLAqjS
ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์
ถ.เหล่าใหญ่ - หนองขาม หมู่ 14 ต.นาข่า
นาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น401600956683187chaiwitw@kkumail.com
87
3/19/2019 18:42:20นางสาวสุดาทิพย์ สมัครกิจ
บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
สพป.กระบี่ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.4-ม.3992ไม่เคยเข้าร่วม
โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อยากให้นักเรียนสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=14Nl5tqArqMpBIG4uEuLh03kIm_AkPYOG
นางสาวสุดาทิพย์ สมัครกิจ
14/2 ม.3อ่าวลึกน้อยอ่าวลึกกระบี่81110085-0810602
Sudatip10602@gmail.com
88
3/19/2019 20:20:27นายชัยลักษณ์ เผือดผุดธาตุพนมสพม.22ปริญญาตรี
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ม.51202120ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางธรณีวิทยาและดาราศาสตร์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1elsCdoH_gr51Ay4aVx2MFQt6X6-VZE5W
นายชัยลักษณ์ เผือดผุด
โรงเรียนธาตุพนม เลขที่ 201-202 หมู่ 15
ธาตุพนมธาตุพนมนครพนม481100899424235
chailak.phu@thatphanom.ac.th
89
3/19/2019 19:45:03นางฐิติมา เกษวงษ์เทศบาล 3 วัดชัยมงคลเทศบาลปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม.3751290ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1KjA6dEo1ohkdTwYoO-8KvFlXY_XUv6cE
ฐิติมา เกษวงษ์
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
ตลาดหลวงเมืองอ่างทองอ่างทอง140000830449159
Promthong51@gmail.com
90
3/19/2019 19:56:48นายนายนิทัศน์ รื่นวิชา
เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์
ม.1-ม.3311032ไม่เคยเข้าร่วม
เป็น​แนวทางในการจัดกิจกรรม​ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมดีและพัฒ​นาความคิดสร้างสรรค์​
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1pbfFikur0dgCEe2gvegbf9132SWuWM4z
นิทัศน์ รื่นวิชา141 ถนนเทศบาล16ปากช่องปากช่องนครรชสีมา301300844178982nitouch.r@gmail.com
91
3/19/2019 20:05:56นางสาว
ปราณี สุวรรณสุขสำราญ
นาคประสิทธิ์สช.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา1021047ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปประกอบการเรียนการสอน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1KvR1Mz0rJsbdUAQ5qN7xQbGC1t-jZkuO
ปราณี สุวรรณสุขสำราญ
141/2 หมู่8สามพรานสามพรานนครปฐม731100865052265
ann_s1979@hotmail.com
92
3/19/2019 20:27:37นาย
สุทธิพันธ์ พันธ์สุทธิ
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม. 35ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.2 ,ม.61603200ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรในโรงเรียน เช่น ค่ายบูรณาการ และกิจกรรมชุมนุม
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=13tbqHUz1qYKZF0M8FW9QxVMol5Sp5W4F
นายสุทธิพันธ์ พันธ์สุทธิ
12 ถนนลำพูน-ป่าซางในเมืองเมืองลำพูนลำพูน510000878520775
sutdhiphan@gmail.com
93
3/19/2019 20:32:16นางภัทราพร. อุทธาพนาศึกษาสพม.29ปริญตรีเคมีมัธยมปลาย571090ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียน
ชุดรวม (11 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 200 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1984x-GhYJ3GF90ik2DplnVh7OkK-Vedm
นางภัทราพร. อุทธา200 หมู่ 8 บ้านตำแย พระเหลาพนาอำนาจเจริญ371800843498356
Pataraporn.3747@gmail.com
94
3/19/2019 20:34:14นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูลพานทองสภาชนูปถัมภ์สพม.18ปริญญาตรีชีววิทยาม.1,3,4701260ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1r2FI21XUqbIt1rQLRH2dwmSu_uuEKR9X
นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูล
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 124 ม.10
พานทองพานทองชลบุรี201600813556117
yuina_dee@hotmail.com
95
3/19/2019 20:45:51นางสาวสกีนา หมาดบำรุงรัตนจีนะอุทิศกทม.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.1-352970ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=11jfNxELnPTnqsCVC_KHI70sZEALVdDMW
สกีนา หมาดบำรุง
34/41 ซ.ประชาอุทิศ54 แยก13
ทุ่งครุทุ่งครุกทม.101400806372384
pink_saiyanai@hotmail.com
96
3/19/2019 20:56:12นางวราภรณ์ ค้าคล่องยโสธรพิทยาสรรค์สพม.28ปริญญาโทเคมีม.ปลาย5406ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาใช้ประยุกต์ในการจัดกิจรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1m4iWvszxedVl7NnybR4iaGalY4tBn7yK
นางวราภรณ์ ค้าคล่อง
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
ตาดทองเมืองยโสธร350000812612687
varaphorn.kk@gmail.com
97
3/19/2019 21:18:32นางสาววิมลา ดีแท้ชุมชนเมืองปากฝางสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ป.4-ม.315258ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
ชุดรวม(11 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 150 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1RpQ1xHoiqb52BnMnXXHG1uK1yf46XAon
นางสาววิมลา ดีแท้
96 หมู่ 9 บ้านปากฝาง
งิ้วงามเมืองอุตรดิตถ์530000875246726
wimala1402@gmail.com
98
3/19/2019 21:03:57นางสาว
ศิริกานต์ พรหมจารีย์
กุงเจริญพิทยาคมอบจ.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา65716ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ในการเรียนการสอนชุมนุมวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1dB3E63pLMGaSUvZpUrTGkRofrXhSqmzr
นางสาวศิริกานต์ พรหมจารีย์
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม เลขที่ 181 หมู่ 12
หัวนาคำศรีธาตุอุดรธานี412300850067817fat.tay999@gmail.com
99
3/19/2019 21:24:56นางสาวแสงรวี แก่นทนบ้านสุวรรณวารีสพป.อบ.3ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.4-ม.315191ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 80 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1yhStDj0ihwemLVKZJiTW0599ZvN6g6Ic
นางสาวแสงรวี แก่นทน
73 หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
สิรินธรอุบลราชธานี343500804718070
sangrawee1992@gmail.com
100
3/19/2019 21:21:14นายภีมม์ ยศเทียมเพรักษมาตาวิทยาสพม.18ปริญญาตรีฟิสิกส์ม.4-5-641707ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้เป็นแนวทางประกอบกิจกรรมชุมนุมนักวิทย์รุ่นเยาว์
ชุดที่ 2 (5 เล่ม) ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 130 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1KOSX6f2r91vdZ_Qb4O-3f24oVFameXQ2
ภีมม์ ยศเทียม
รร.เพรักษมาตาวิทยา 9/33 ม.3
เพเมืองระยองระยอง211600845996604
Yotthiam2002@hotmail.com
Loading...
Main menu