ม.2_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางรุจิรา ตรีนิคม นางกาญจนา สีลาไหม
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกรกวิน จันทร์หาญ
ม.2/2
0.00FALSE
9
2
เด็กชายกฤษฎิน สมรักษ์
ม.2/2
0.00FALSE
10
3
เด็กชายกันตพงศ์ เกษกุล
ม.2/2
0.00FALSE
11
4
เด็กชายเจตณัฐ มุสิกภัทร
ม.2/2
0.00FALSE
12
5
เด็กชายเจษฎา บุญแท้
ม.2/2
0.00FALSE
13
6
เด็กชายชัชพิสิฐ ทับทอง
ม.2/2
0.00FALSE
14
7
เด็กชายณฐพงศ์ สกุลตียาพันธุ์
ม.2/2
0.00FALSE
15
8
เด็กชายธนกร สุคนธ์
ม.2/2
0.00FALSE
16
9
เด็กชายธนกร ใจเสน
ม.2/2
0.00FALSE
17
10
เด็กชายธนภูมิ วรรณเสน
ม.2/2
0.00FALSE
18
11
เด็กชายนัฐวุฒิ ประชุมเหล็ก
ม.2/2
0.00FALSE
19
12
เด็กชายพณภัทธิ์ ขวัญทอง
ม.2/2
0.00FALSE
20
13
เด็กชายภูมิพัฒน์ สายแวว
ม.2/2
0.00FALSE
21
14
เด็กชายภูวดล ชมภูบุตร
ม.2/2
0.00FALSE
22
15
เด็กชายวัชรากรณ์ แก่นกอ
ม.2/2
0.00FALSE
23
16
เด็กชายสุภัค ทองชุม
ม.2/2
0.00FALSE
24
17
เด็กหญิงกนิษฐา บุญสนิท
ม.2/2
0.00FALSE
25
18
เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธาจู
ม.2/2
0.00FALSE
26
19
เด็กหญิงณญาดา กองคำ
ม.2/2
0.00FALSE
27
20
เด็กหญิงธัญสุดา สิมมาเคน
ม.2/2
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีโพนทอง
ม.2/2
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงนริศรา อยู่สุข
ม.2/2
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงนิชนันท์ เพิ่มพูล
ม.2/2
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลม้ายจำปา
ม.2/2
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงปราณปรีญา คารมรื่น
ม.2/2
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงพัชรีพร ข้างน้อย
ม.2/2
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงพิชญาภัค ถิ่นขาม
ม.2/2
0.00FALSE
35
28
นางสาวเมธาวีร์ ทำบุญ
ม.2/2
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงวรพิชชา พรมน้ำ
ม.2/2
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงอรติญา กิ่งวัน
ม.2/2
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงอรัญญา โถนะวัลย์
ม.2/2
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงปภาดา ไชยปัญหา
ม.2/2
0.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu