ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Quỹ HR FamilyPIC
2
2020Tồn quỹ 2020727.000Chị Linh giữRecord - Thu - Chi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15YALUi7rSjdJV1z_SN5Hk1HSaxg0CQB9/edit#gid=1979019956
3
2021Tồn Quỹ 20214.940.000Chị Linh giữ
4
20223.780.000Irene giữ (chuyển qua Sang Trần giữ)
5
2022Quỹ VIP Member 20225.280.000Sang Trần
6
14.727.000Quỹ Còn lại
7
Record - Thu - Chi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15YALUi7rSjdJV1z_SN5Hk1HSaxg0CQB9/edit#gid=1979019956
8
Chi PhíĐơn VịTổngChi Tiết
9
1.000.00088.000.000Chương Trình Online tháng 12 - tháng 6/2021
1. Vận dụng những thay đổi trong Pháp Luật vào kế hoạch tuyển dụng năm 2021
2. Setup L&D Strategies for HR
3. Chuyển đổi mô hình nhân sự truyền thống sang mô hình đối tác nhân sự - HRBP
4. Lãnh đạo theo Tình huống
5. Xây dựng đội ngũ kế thừa, Succession Planning
6. Everything DiSC
7. Time & Attention Management When Working From Home
8. Giải mã về công việc của Talent Acquisition (TA) – Thu hút Nhân Tài


10
365.00041.460.000zoom tháng 3,4,5,6
11
Chi 1 Zoom & Tiền speaker5.460.000Tên Tài Khoản: TRAN VU MINH SANG
Ngân hàng: VietcomBank, Chi Nhánh: Long Khánh
STK: 0121001495663
Nội dung: HR Family gửi Sang
12
Chi 2, cho bé bệnh Vảy nến (team Thiết Kế) gửi 4.000.000Tài Khoản: 5308205141460
Ngân hàng Agribank - CN Dak Nông
Tên Tài Khoản: Lăng Thị Bé
Nôi dung: HR Family mong bé mau khỏe
13
Tổng Chi đến 16/6/20219.460.000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100