Politieke partijen en pensioen
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
PartijNaam programmaPensioen/AOW- leeftijdRekenrente/solidariteitBeleggingsbeleid pensioenfondsenZZP'ersFiscale wijzigingenBron
2
3
CDAIedereen1) Stijging gekoppeld aan levensverwachting (p. 30)
2) Flexibele ingangsdatum AOW tussen 65 jaar en 70 jaar. (p. 30)
"Een aangepaste berekeningwijze voor de rendementen van de pensioenfondsen helpt er bij. Dan verwachten wij dat de meeste pensioenen volgend jaar niet gekort hoeven te worden." (p.35)1) Pensioenfondsen hebben een taak bij de revitalisering van de woningmarkt. (p. 34)
2) "Nederlandse pensioenfondsen dragen vanuit hun eigen vermogen voor 5 tot 15 % bij
aan de binnenlandse kapitaalvoorziening en investeringen in onze economie. Dat is
veel te laag. De overheid, de pensioenfondsen en de banken moeten een akkoord
sluiten waardoor het voor onze eigen pensioenfondsen aantrekkelijker wordt om in de
Nederlandse economie en woningfinanciering te investeren." (p. 35)
3) "Het CDA wil actief op zoek naar nieuwe vormen van financiering voor sociale projecten. 
Sociale projecten zijn van en voor de gemeenschap; charitatieve instellingen,
woningcorporaties, pensioenfondsen of zorgverzekeraars moeten in deze zogenaamde
social enterprises investeren." (p. 37)
"Zij [ZZP'ers] moeten ook verenigingspensioenfondsen kunnen oprichten, waaraan ze vrijwillig kunnen  deelnemen." (p. 31)http://cda.nl/Upload/2012_docs/Iedereen_verkiezingsprogram_2012-2017_digitaal.pdf
4
ChristenUnieVoor de verandering"Zo gaat de pensioenleeftijd conform de afspraak in het Lenteakkoord de komende jaren geleidelijk omhoog via 66 in 2019 naar 67 in 2023 en ontwikkelt deze zich vervolgens in lijn met de levensverwachting." [programma op website kent geen onderverdeling naar hoofdstukken of paginanummering]1) "Pensioenfondsen beheren het vermogen van ons allemaal. Als zij een deel van hun vermogen in eigen land te beleggen, profiteren we niet alleen van financieel rendement, maar ook van het maatschappelijk rendement." (H. 7)
2) "Pensioenfondsen die investeren in Nederland. Het stimuleren dat de middelen van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, meer worden ingezet ten behoeve van de nationale economie."
1) "Daarom wordt het voor zzp’ers mogelijk, als zij ten minste drie jaren hebben gewerkt en er vooruitzicht is op een volgend jaar werk, zich in te kopen in een arbeidspool die de komende vijf jaren werk garandeert. Inkoop in de pool geeft een minimum aan sociale zekerheidsrechten en de mogelijkheid van collectieve pensioenopbouw. De pool wordt uit de sociale premies gefinancierd (...)".
2) "Er moet door de overheid oog en aandacht zijn voor de ZZP’ers. Pensioenopbouw, het afsluiten van collectieve verzekeringen en scholing door ZZP’ers worden beter gefaciliteerd."
"Ten slotte wil de ChristenUnie het mogelijk maken het werknemersdeel van de pensioenpremie - indien door de werknemer gewenst - niet in te zetten voor pensioenopbouw, maar voor aflossing van de hypotheekschuld."http://verkiezingen.christenunie.nl/page/30746
5
D66En nu vooruit1) Geleidelijke stijging van de pensioenleeftijd naar 67 in 2021. Vervolgens koppelen aan de levensverwachting.
2) Flexibele ingangsdatum AOW.
(https://www.d66.nl/verkiezingsprogramma/nieuwe-welvaart/meer-welvaart/hogere-aow-leeftijd/)
1) "D66 wil een generatieneutrale oplossing van de huidige tekorten, de pensioenpot mag niet opgesoupeerd worden." (https://www.d66.nl/verkiezingsprogramma/nieuwe-welvaart/meer-welvaart/robuuste-pensioenen/)
2) "In een economie met toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk ons pensioenstelsel flexibeler te maken, bijvoorbeeld door meer ruimte te maken voor sparen door individuen."
1) "Zzp-ers kunnen toegang krijgen tot een vrijwillig pensioenfonds en de WIA om hun arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren." (https://www.d66.nl/verkiezingsprogramma/nieuwe-welvaart/meer-welvaart/zzp-ers-laten-groeien/)
2) "Zzp-ers wordt de mogelijkheid geboden nog geruime tijd te sparen in het pensioenfonds van hun voormalige werkgever en via een Premiepensioeninstelling (PPI)."
"Bij de opbouw van pensioenen wil D66 het fiscaal gesubsidieerd sparen voor de allerhoogste inkomens beperken. Boven een inkomensgrens van vier keer modaal zijn verplichte besparingen en belastingkortingen echt niet nodig." (https://www.d66.nl/verkiezingsprogramma/nieuwe-welvaart/meer-welvaart/robuuste-pensioenen/)Link per onderwerp.
6
GroenlinksGroene kansen voor NederlandPensioenleeftijd moet versneld omhoog. (p. 33)1) ʺDe rekenrente wordt aangepast, zodat pensioenfondsen zich niet ten onrechte rijk kunnen rekenen.ʺ (p. 34)
2) "Pensioenfondsen gaan werken met generatierekeningen. Hierdoor wordt de verdeling tussen generaties en laag- en hoogopgeleiden rechtvaardiger." (p. 34)

"Pensioenfondsen worden gestimuleerd om de toevertrouwde gelden maatschappelijk
verantwoord te beleggen." (p. 34)
"Flexwerkers en ZZP’ers krijgen toegang tot zaken als scholing, een hypotheek en collectieve pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen." (p. 14)1) "Ouderen met een goed inkomen gaan op korte termijn meebetalen aan de AOW. Ouderen met een karig pensioen worden hierbij ontzien en krijgen extra inkomensondersteuning." (p. 34)
2) "Het fiscale kader voor pensioenopbouw wordt versoberd en de pensioengrondslag wordt gemaximeerd op een inkomen van anderhalf keer modaal." (p. 34)
http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/84555
7
PVDANederland sterker en socialer1) "We koppelen de AOW aan de levensverwachting. De AOW leeftijd gaat in 2017 omhoog met eenhalf jaar, in 2020 opnieuw met een half jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat biedt toekomstige gepensioneerden ruimschoots de tijd zich voor te bereiden op verandering." (p. 23)
2) "De PvdA biedt de mogelijkheid tot een flexibele AOW leeftijd. Werknemers mogen één tot twee
jaar eerder AOW ontvangen, maar dan wel met een korting van 6% per jaar." (p. 24)
ʺEr komt een nieuw toetsingskader voor pensioenen waarin de solidariteit tussen generaties (jongen oud), maar ook binnen generaties (hoog- en laagopgeleid) centraal staat.ʺ (p. 24)"Werknemers die als ZZP’er aan de slag gaan, mogen aangesloten blijven bij het oude pensioenfonds. (p. 25)"1) Uitgebreide beschrijving voor mensen met laag inkomen en overbrugging naar verhoogde pensioenleeftijd middels vitaliteitsregeling op p. 24
2) "We pakken verborgen beloningen in pensioenregelingen aan. Het gebeurt te vaak dat topbestuurders bij hun aantreden bedingen dat hun pensioengaten worden gerepareerd, dan wel dat hun levenslange pensioenuitkering wordt afgestemd op de topbeloning die ze slechts een beperkt aantal jaren verdienen. Deze regelingen worden gemaximeerd op het niveau van een ministersalaris. De aftrekbaarheid van pensioenpremies wordt gemaximeerd op 42%." (p. 28)
http://nu.pvda.nl/binaries/content/assets/documenten/2012/PvdA_PvdA_ConceptVerkiezingsprogramma2012.pdf
8
PVVHun Brussel, ons Nederland"AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag" (p. 25)1) "(...) en door het hanteren van een reële rekenrente
van 4% blijven de pensioenen ongewijzigd." (p. 23)
2) "Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent" (p.25)
http://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web.pdf
9
10
SPNieuw vertrouwenDe AOW-leeftijd blijft tot 2020 in ieder geval 65 jaar. (p. 15)1)"Pensioenfondsen mogen zich niet rijk rekenen, maar hoeven zich ook niet arm te rekenen. Nu rentes kunstmatig laag worden gehouden dreigen pensioenen gekort te worden. Dat is niet nodig." (p. 17)
2) Sociale partners krijgen in 2013 de ruimte om afspraken te maken over het pensioen. (p. 15)
"Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die werk verrichten dat in hun sector voornamelijk in
loondienst wordt gedaan, brengen we voortaan onder de sociale zekerheid. De werkgever die hen
opdracht geeft betaalt pensioenpremies en premies voor arbeidsongeschiktheid." (p. 16)
"De aftrek van pensioenpremies wordt gemaximeerd tot een
pensioengevend salaris van anderhalf keer modaal." (p. 59)
https://www.spnet.nl/congres/2012-II/stukken/VK_verkiezingsprogramma_versie_180612.pdf
11
VVDNiet doorschuiven maar aanpakken"Allereerst geldt dat voor de AOW. De VVD vindt dat er op korte termijn maatregelen moeten worden
genomen om de toekomst van de AOW veilig te stellen. Dat doen we door de AOW versneld te verhogen naar 67 in 2018. Om de AOW ook in de toekomst veilig te stellen wordt deze na 2018 gekoppeld aan de levensverwachting." (p. 16)
"De VVD wil ondernemers perspectief bieden door de kredietverstrekking weer op gang te brengen. Dit is van belang voor mensen die willen starten met een onderneming of die een onderneming willen overnemen. Het overgrote deel van de kredietvraag van ondernemers betreft kredieten tot 250.000 euro. Banken zijn op dit moment terughoudend in het verstrekken van zulke kredieten. De VVD wil dat de Borgstelling MKB-kredieten (BKMB) zo wordt gericht dat deze kredietstroom weer op gang komt. Daarnaast wil de VVD belemmeringen weghalen zodat pensioenfondsen meer kunnen investeren in de Nederlandse economie." (p. 11)1) "Een groep werkende mensen die niet volledig kan profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn
de zzp’ers. Belemmeringen die hen uitsluiten van vrijwillige deelname in collectieve pensioenen worden
weggenomen." (p. 17)
"Hoewel de aanvullende pensioenen binnen het domein van de sociale partners vallen, wil de VVD de aanvullende pensioenen harmoniseren met de aanpassingen in de AOW. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd. De fiscale behandeling van de premies voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd." (p. 17)http://www.vvd.nl/nieuws/1892/niet-doorschuiven-maar-aanpakken
12
2) "Voor multinationals moet het mogelijk zijn al hun gepensioneerden in een algemene pensioeninstelling
in Nederland onder te brengen." (p. 17)
13
14
bijgewerkt op24 juni 2012 (eerste versie)  |  3 juli 2012 (+ programma PVV) | 8 juli 2012 (+ programma VVD)
15
doorJeroen van Wensen
16
meer info opLinkedIN groep Premiepensioeninstelling (PPI)
17
http://www.linkedin.com/groups/premiepensioeninstelling-PPI-2399140?trk=myg_ugrp_ovr
18
nog op te nemenbestuur pensioenfondsen
19
programma's SGP en PvdD
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1