แบบสำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบเด็กพิการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลตำแหน่งโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์อีเมล์ (E-mail)
ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการฯ
เลขที่วุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองพิการฯ
2
19/3/2018, 10:25:55
นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่
พี่เลี้ยงเด็กพิการขามแก่นนคร844281615surapassara@kham.ac.thผ่านขก.สพม.25-0059/2557
3
19/3/2018, 10:28:27
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
ครูชำนาญการขามแก่นนคร819362440wayureew@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0060/2557
4
19/3/2018, 10:29:40
นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการขามแก่นนคร864161020yui-nol@hotmail.comไม่ผ่าน-
5
19/3/2018, 10:30:32นางสาวศศิธร นาครัตน์ครู คศ.2ชุมแพพิทยาคม872274643sasi2528@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0012/2527
6
19/3/2018, 11:18:48นางสายบัว พิมพ์มหาครู คศ.3หนองตาไก้ศึกษา878738757sailun15@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0007/2557
7
19/3/2018, 12:18:38นางภาสินี ศรีบุญวงษ์ครู คศ.3หนองนาคำวิทยาคม885490108pasineesw@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0109/2557
8
19/3/2018, 14:46:59
นางสาวทิพย์พิพัฒน์ สนสมบัติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการแก่นนครวิทยาลัย823129364officedr.knw@gmail.comไม่ผ่าน-
9
19/3/2018, 14:57:23นางกรุณา หวันเสนาครู คศ.3แก่นนครวิทยาลัย831417789
wunsenakaruna@gmail.com
ไม่ผ่าน-
10
19/3/2018, 15:40:34
นางสาวสุทธิดา ปักกะสังข์
พี่เลี้ยงเด็กพิการสาวะถีพิทยาสรรพ์630569525Keronoii_59@hotmail.comผ่าน0136/2559
11
19/3/2018, 16:08:57
นางสาวอนุสรณ์ แสนสมบัติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการจระเข้วิทยายน897149447anusorn@jkw.ac.thผ่านขก.สพม 25-0104/2557
12
19/3/2018, 16:25:13นายประสิทธิ์ สุดทองครูชำนาญการพิเศษจระเข้วิทยายน846863968kruprasit1@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0156/2559
13
19/3/2018, 17:22:11นางรุ่งฤดี สุดทองครูชำนาญการพิเศษจระเข้วิทยายน831413326Krunoot@live.comไม่ผ่าน-
14
20/3/2018, 5:36:08นางปิยะฉัตร์ บุญยอดครูชำนาญการพิเศษจตุรมิตรวิทยาคาร833617350Piyachat_tuk@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0001/2557
15
20/3/2018, 9:36:54นายชาญปวีณ มณีจันทร์พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านไผ่พิทยาคม921363136arsun_love@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0257/2560
16
20/3/2018, 9:44:15
นางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย
ครูซำยางวิทยายน846147417
Kanyarat.wichaiyo@gmail.com
ผ่านขก.สพม.25-003/2557
17
20/3/2018, 9:57:27นายจันทร์ทา ขานเกตุพรักงานราชการซำยางวิทยายน985737578Juntrtn23@msn.comผ่านขก.สพม.25-0008/2557
18
20/3/2018, 11:28:59นางวิภาวิ สร้อยคำครูน้ำพองศึกษา897129169
guidance_nps55@hotmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0131/2557
19
20/3/2018, 11:31:22นางสมฤดี อุดมโคตรครูน้ำพองศึกษา942915741
guidance_nps55@hotmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0144/2559
20
20/3/2018, 11:35:46
นางสาวอรทัย บุตรหมื่น
ครูน้ำพองศึกษา894579768orathai.b9@nps.ac.thผ่านขก.สพม.25-0145/2559
21
20/3/2018, 11:38:01นางสาวรสสุคนธ์ พรมมาครูน้ำพองศึกษา804099187rossukhon.p8@nps.ac.thผ่านขก.สพม.25-0116/2557
22
20/3/2018, 11:55:26นางสุนิสา สำราญวงษ์ครูภูเวียงวิทยาคม899405385sunisa8013@hotmail.comผ่านขก01-0315/2557
23
20/3/2018, 11:55:26นางมลฤดี บุญเกาะครูภูเวียงวิทยาคม648756003
monrudee_pwk@hotmail.com
ผ่านขก.01-0316/2557
24
20/3/2018, 11:58:33
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ โสภา
ครูพลพัฒนศึกษา615415994supit2531kik@gmail.comผ่านขก.สพม25 -0074/2555
25
21/3/2018, 10:16:24นางกาญจณา พัดเพ็งครูชำนาญการพิเศษฝางวิทยายน089 8221576kanchanakot@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0039/2557
26
21/3/2018, 11:35:03นางจรรยา บุญศรีประภานครูกู่ทองพิทยาลัย896208902tukk21@outlook.co.thผ่านขก.สพม.25-0063/2557
27
21/3/2018, 11:38:17นางสาวธนพรรณ บุดดาโสมครูกู่ทองพิทยาลัย635122236ppanbudda@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0064/2557
28
21/3/2018, 14:20:15นางสิรกุล เตโชครู
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
083-4050138Srirakul_pu@hotmail.comผ่าน
เลขที่ ขก.สพม.๒๕ - ๐๑๕๘/๒๕๕๙
29
21/3/2018, 15:26:36ดร.นิตยาพร กินบุญครูชำนาญการพิเศษภูเวียงวิทยาคม885515167dr.nittakinboon@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0103/2557
30
22/3/2018, 9:26:49นางสาวฤชุอร กองจันทา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ลำน้ำพอง980969551chuonlot55@hotmail.comผ่านขก.สพม.25 -0220/2559
31
22/3/2018, 9:34:20นางสุพัตรา พลรักษาครูเบญจมิตรวิทยา621580879zuyu_kiki@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0258/2560
32
22/3/2018, 10:58:47ทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์ครูผู้ช่วยเบญจมิตรวิทยา933923910noytongsai@gmail.comไม่ผ่านไม่มี
33
22/3/2018, 15:39:07นายณัฐวัฒณ์ วงธานีครูพี่เลิ้ยงฯแวงใหญ่วิทยาคม809824404
www.homan3534@gmail.com
ไม่ผ่านยังไม่ผ่านการอบรม
34
22/3/2018, 18:06:46
นางปิยะมาศ ทักษะวรบุตร
ครู (คศ.1)ป่าหวายวิทยายน061-1416449Piyamas.taksa@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0090/2557
35
22/3/2018, 21:29:32นายอรรถกร โคตนาราครู คศ.3คำแคนวิทยาคม807604205
attakron_2509@hotmail.com
ผ่านขก.สพม 25-0025/2557
36
23/3/2018, 10:08:53นางกฤติยา กองเกิดพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
087-9463230kaka_cream@hotmail.comผ่านขก-สพม.25-0062/2557
37
23/3/2018, 11:16:40
นางวิราวัฒน์ ประชามอญ
ครูหนองเรือวิทยา844280173
wirawatprachamorn@gmail.com
ผ่านชย.สพม. 30-0045/2557
38
23/3/2018, 11:20:47นางอารีย์ บุตรดาชัยครูหนองเรือวิทยา896222902counoi2506@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0155
39
23/3/2018, 11:24:24นางอนัญญา สมณะครูหนองเรือวิทยา988856486couya17@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0154/2559
40
23/3/2018, 13:37:22นางขนิษฐา พาเบ้าพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กุดขอนแก่นวิทยาคม
903513595
pompam18_09@hotmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0114/2557
41
23/3/2018, 14:19:36
นางสาวธารารักษ์ จันทร์เรืองศรี
ครูพี่เลี้ยงเด้กพิการ
โคกนางามพิทยาสรรพ์
852031032tararak2378@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0021/2557
42
24/3/2018, 9:24:20นางนงรัก วิสิลา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
กัลยาณวัตร833534377Nongruk4428@hitmail.comไม่ผ่านปริญญาตรี
43
24/3/2018, 9:59:07ญาณิน เหลาธรรม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เวียงนครวิทยาคม942566859Tukta1171@hotmail.comไม่ผ่าน56328
44
24/3/2018, 10:43:05
นางสาวสโรชา เชื้อสาวถี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ)
885639520
sarocha010492@gmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0247/2560
45
24/3/2018, 12:22:50นางจินตนา หาแก้วครู
ก้านเหลืองวิทยาคม
899447135imagine-hak@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0099/2557
46
24/3/2018, 13:30:24อุดม ศรีสวัสดิ์ครู คศ.2บ้านแฮดศึกษา087-2322908udom2908@gmail.comผ่านขก.01-0318/2557
47
24/3/2018, 15:01:22นางสมฤดี ชัยสิทธิ์พี่เลี้ยงเด็กพิการขอนแก่นวิทยายน 3082-1000928
somrudee25203@gmail.com
ผ่านขก.สพม.๒๕-๐๑๓๙-๒๕๕๙
48
24/3/2018, 15:42:47ลำใย ทองดีพี่เลี้ยงเด็กพิการนครขอนแก่น933376124lamyai12@hotmail.comผ่าน56139
49
24/3/2018, 17:00:14นางดารารัตน์ ชัยชนะครูชำนาญการพิเศษ
พล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
862215558dararat2561@gmail.comผ่านขก. สพม. 25-0206/2559
50
24/3/2018, 17:06:44
ดวงจัน เพชรสมัย (ชื่อเดิม ดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุล)
ครูแวงน้อยศึกษา868624288
Chanchan1999@outlook.co.th
ผ่านชก.25-0095/2557
51
24/3/2018, 18:00:13นางนิตยา ภูวประภากรครูชำนาญการพิเศษ
ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)
885495409Aod229@Gmail.comไม่ผ่านไม่ผ่านการอบรม
52
25/3/2018, 12:51:58นางสาวลภัสรดา ไพรสารครูพลพัฒนศึกษา995691454
laphatrada2526@gmail.com
ไม่ผ่าน
ไม่มี (ยังไม่ผ่านการอบรม)
53
25/3/2018, 22:34:05วิยะดา ชาญตะกั่วครูชนบทศึกษา850015159ไรัฟกฟ198921@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0185/2559
54
25/3/2018, 22:36:11วิยะดา ชาญตะกั่วครูชนบทศึกษา850015159wiyada198921@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0185/2559
55
26/3/2018, 9:57:46
นางสาวอภิรดี จำนงค์ศิริ
พนักงานราชการแก่นนครวิทยาลัย 2851818122
apiradee. rainny@gmail.com
ผ่าน25-0142/2559
56
26/3/2018, 11:35:17
นางสาวพัชรินทร์ กองสินแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
8040888897
patcharinkongsinkaew1991@gmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0244/2560
57
26/3/2018, 11:43:41นางสาวกัลยาณี แข็งขันครูพังทุยพัฒนศึกษา850879057tonaor_naja@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0218/2559
58
26/3/2018, 12:07:17
นางวัชรกร สุรพงษ์รัตน์
ครูชำนาญการพิเศษสีหราชเดโชชัย081-8739063pamornso@gmail.comผ่านขก.สพม.๒๕-๐๐๓๖/๒๕๕๗
59
26/3/2018, 12:10:04นางสาวฤชุอร กองจันทา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
ลำน้ำพอง980969551chuonlot55@hotmail.comผ่านขก.สพม .25-0220/2559
60
26/3/2018, 12:12:15นางสาวฤชุอร กองจันทา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
ลำน้ำพอง980969551Chuonlot55@hotmail.comผ่านสพม.25-0220/2559
61
26/3/2018, 12:14:11
นางสาวเพ็ญนภา มหาวงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการโนนศิลาวิทยาคม874296982
doramon_aaa@hotmail.com
ผ่าน
เลขที่ขก.สพม.25-0093/2557
62
26/3/2018, 13:11:07
นางสาวสุรีย์พร เค้าสงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านไผ่872141819kung4873@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0170/2559
63
26/3/2018, 13:17:48นางสาวกิรภา ราชโคตรครูผู้ช่วย
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
883695439ammkirapha@gmail.comผ่าน-d.lr,.25-0259/2560
64
26/3/2018, 13:19:06นางสาวกิรภา ราชโคตรครูผู้ช่วย
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
883695439ammkirapha@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0259/2560
65
26/3/2018, 14:06:43
นางสาวพิมพ์โพยม พิทักษ์
ครู คศ.1
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
872462361piw_zilanoy@ hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0260/2560
66
26/3/2018, 14:19:37ณัฎฐิกา ศรีพุทธาพนักงานราชการ
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
952817454suttikarn6434@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0213/2559
67
26/3/2018, 14:30:26ชัชวาล แพรทรายสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านไผ่ศึกษา8,017,679,780,803,040,000youki_07@hotmail.comผ่านบก.สพม.25-0175/2559
68
26/3/2018, 15:12:00กฤษณา งามสอาดครูเวียงวงกตวิทยาคม817082284min_wan12@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0113/2557
69
26/3/2018, 19:45:17
นายสรัชศิลป์ พิทักษ์พุทธ
ครู ค.ศ. 3แวงน้อยศึกษา628489795tapei4566@gmail.comผ่านขก.25-0100/2557
70
27/3/2018, 11:19:21นางสุจรรยา สิมมา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
087-8552925sujanya77@hotmail.comไม่ผ่าน-
71
27/3/2018, 11:39:27นางสาวสกาว สีนาง
ครูผู้สอน(พนักงานราชการ)
ขอนแก่นวิทยายน873262198
sakaw172-18@hotmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0132/2559
72
27/3/2018, 11:45:41นางเกษราพร กางศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ขอนแก่นวิทยายน861336371kaszaron_27@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-007
73
27/3/2018, 12:13:45นางยุภาลักษ์ อัฒจักรครูดงบังวิทยายน085_7383078Yupalak 2510ผ่าน 0146/2559
74
27/3/2018, 12:32:31
ัีนางยุภาลักษ์ อัฒจักร
ครู คศ.1ดงบังวิทยายน857383078
ัีYupalak 2510@gmai.com
ผ่านขก.สพม.25 0146/2559
75
27/3/2018, 14:13:04
นางสาวอังค์วรา บุดดาดวง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นาจานศึกษา934896012oangware2531@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0004/2557
76
27/3/2018, 14:17:24
นางสาวอังค์วรา บุดดาดวง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นาจานศึกษา934896012oangware2531@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0004/2557
77
27/3/2018, 14:24:08นางสาวอรพิน อุปเทพครูชำนาญการพิเศษนาจานศึกษา819754369orapin001@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0013/2557
78
27/3/2018, 14:28:43
นางสาวสุภาวดี นาคอึ่ง
พี่เลี้ยงเด็ก
น้ำพองพํมนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
854574855----ไม่ผ่าน----------
79
27/3/2018, 14:28:44นางกาญจนา เดือนกองครูชำนาญการพิเศษนาจานศึกษา981027352
Kaniana111619@gmail.com
ผ่านขก.สพม.25-00134/2557
80
27/3/2018, 14:31:36นางสังวาลย์ บุดศรีชาครูชำนาญการนาจานศึกษา866427657ฺBudsricha@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0162/2559
81
27/3/2018, 14:33:04นางน้ำผึ้ง สมบัติทองครูชำนาญการพิเศษจระเข้วิทยายน812638162ืnarmphung@gmail.comไม่ผ่าน-
82
27/3/2018, 14:34:30นางทิพวรรณ สุภักดีครูชำนาญการพิเศษนาจานศึกษา895694967ttippwan1@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0163/2559
83
27/3/2018, 14:57:16
นางสาวบุณยานุช จันทะขึ้น
พนักงานราชการประชารัฐพัฒนาการ903356234
boonyanooch234@gmail.com
ผ่าน๗๒/๒๕๕๗
84
27/3/2018, 15:58:22นางศิริเพ็ญ พรมษรครูชำนาญการพิเศษนาจานศึกษา856428198siriphen@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0235/2560
85
27/3/2018, 17:09:50นางกัลยา ดีงามครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
089-710-2061sutipong@kw.ac.thไม่ผ่านไม่ผ่านการอบรม
86
27/3/2018, 19:57:16นายวันทรางชัย สระบัว
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โนนข่าวิทยา922921641wchai782@gmail.comผ่านขก.สพม.๒๕-๐๐๘๖/๒๕๕๗
87
28/3/2018, 9:41:52
นางสาวสุภาวดี นาคอึ่ง
ครูพี่เลี้ยง
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
43441002jeabjoon5@gmail.comผ่านขก.สพม.25 0149/2559
88
28/3/2018, 10:43:42นาตยา แกมสิงห์พี่เลี้ยงเด็กพิการโคกสีพิทยาสรรพ์640699254Koksischool_@hotmail.comผ่านขก.สพม.25-0049/2557
89
28/3/2018, 13:14:34นางพิตตินันท์ คำสุขครูชำนาญการพิเศษนาจานศึกษา989466596
Pittinankamsuk@gmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0234/2560
90
28/3/2018, 16:15:22ณัฐดนัย เกาะหาร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
อุบลรัตน์พิทยาคม836701879
ืnatdanai1993@outlook.cocth
ผ่าน0
91
29/3/2018, 13:35:28นางบุญเชาว์ สมบูรณ์ครู
ประชารัฐวิทยาเสริม
850035578mootong11@gmail.comผ่านขก. สพม.25 - 0054
92
30/3/2018, 13:06:21นายสุวิทย์ ไหมสมบุญครูขัสเรียงศึกษา833432738toy123non@gmail.comผ่าน_
93
30/3/2018, 15:02:50
นางสาวภัทรานิษฐ์ ลุนสา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
สันติพัฒนกิจวิทยา
655269667Patranit4874@gmail.comผ่านขก.สพม.๒๕-๐๑๘๒/๒๕๕๙
94
3/4/2018, 14:26:32นายชาญปวีณ มณีจันทร์พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านไผ่พิทยาคม
091-0651564 / 094-2879333
phaipit.s@hotmail.co.thผ่านขก.สพม.25-0257/2560
95
3/4/2018, 14:59:39นายชาญปวีณ มณีจันทร์พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านไผ่พิทยาคม064-4591372
phaipit.s@hotmail.co.th / arsun_love@hotmail.com
ผ่านขก.สพม.25-0257/2560
96
3/4/2018, 15:34:27วิลาวรรณ สมลือแสนครูชุมแพศึกษา813694960
wilawan _guide@hotmail"com
ผ่านขก.สพม.25-0015/2557
97
4/4/2018, 15:32:47นางปริดา คุ้มสุขครูชำนาญการไตรคามมิทยา892768307paridakumsuk@gmail.comผ่านขก.สพม.25-0088/2557
98
5/4/2018, 17:37:39
นางสาวอัฉราพรรณ พาไสย์
ครู
ม่วงหวานพัฒนศึกษา
800255991
atcharapan_ps@hotmail.co.th
ผ่านขก.สพม.25-0120/2557
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu