QA60_Fac_element4_6m.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
3
4
องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตัวบ่งชี้รูปแบบการประกันระดับคณะคะแนนประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
5
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ผู้รวบรวมข้อมูล
6
4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
หัวหน้าภาควิชาคหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรมาศ กีรติสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา หมั่นภักดี
อาจารย์จิตตินาถ รัตนมุง
อาจารย์ประเสริฐ พัฒนาประทีป
อาจารย์ธนิต ศิริบุญ
อาจารย์วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา
อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต
นายธรรมนูญ เหลาคม
3.00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu