Timetable.ods
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
CDEFGHIJKL
5
روزهای هفتهکلاس‌هاساعات کلاسی
6
8 - 9:309:30 - 1111 - 12:3012:30 - 1414 - 15:3015:30 - 1717 - 18:3018:30 - 20
7
شنبهC001شیمی نظری ساختارهای نانو
دکتر کوثری
شیمی فیزیک آلی2
دکتر قلی نژاد
مواد مزوحفره
دکتر خراسانی
8
C002ریاضیات در شیمی
دکتر نظری
شیمی تجزیه عمومی دکتر ورمقانی- دکتر طهماسبیحل تمرین تجزیه عمومی- مهری رضویمباحث نوین معدنی ارشد
دکتر نجف پور
حل تمرین شیمی معدنی تخصصی خانم سپیده مددخانی
9
C101تحلیل آماری نتایج
دکتر کمپانی زارع
ساختار پیوند در ترکیبات معدنی دکتر زکویشیمی فیزیک عمومی دکتر کوثریاسپکتروسکوپی3 مولکولی
دکتر ورمقانی
10
C102مباحث نوین در شیمی آلی دکتری دکتر فواد کاظمی الکتروشیمی تجزیه دکتری دکتر حبیب اله کاظمی
11
I001پایگاه داده ها 1 دکتر شیرازی (زمستان)ارائه مطالب علمی و فنی دکتر فرجی (زمستان)برنامه سازی پیشرفته 1 دکتر انصاری (زمستان)برنامه سازی پیشرفته 1 دکتر انصاری (زمستان)
12
I002هوش مصنوعی 2- دکتر رزاقی (زمستان)معارف اسلامی 2 دکتر محمد زاده (زمستان)نظریه زبان و ماشین 2 دکتر رزاقی (زمستان)
13
I003آمار و احتمال کاربردی 1 دکتر سلیمانی (زمستان)تحقیق در عملیات دکتر خدائی فر (زمستان)
14
I004ریاضی فیزیک
دکتر معصومی
سنتیک و واکنشهای معدنی1
دکتر نشاط

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر حامد زندی (فصل زمستان)
15
I005بیوفیزیک پرتوی
دکتر روحانی
16
I006زلزله شناسی 1
دکتر قدس
17
I101سیستم های بی درنگ دکتر شیرازی (زمستان)پردازش تصویر دکتر فرجی (زمستان)الگوریتم های موازی دکتر انصاری(زمستان)مدلسازی و پردازش مه داده ها دکتر بهلولی(زمستان)مدلسازی و پردازش مه داده ها دکتر بهلولی (زمستان)
18
I102تئوری وارون دکتر عباسیریاضیات دکتر رضائی
19
M101موضوعات ویژه (هندسه سیمپلکتیک1)
دکتر اسدی
الگوریتم های پیشرفته A-دکتر انصاری، دکترداودیمباحثی در هندسه (هندسه فضاهای متریک)
دکتر جوهری


گفت و شنود به زبان انگلیسی
18:00- 19:00
(فصل زمستان)
گفت و شنود به زبان انگلیسی
18:00- 19:00
(فصل زمستان)
20
M102جلسه توجیهی دکتری مستقیم 14-7-97الگوریتم های پیشرفته B- انصاری، داودیتجزیه و تحلیل صورتهای مالی
دکتر پیرایش
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
دکتر پیرایش
21
M201مباحثی در هندسه جبری
دکتر نصراله نژاد
سمینار دکتری (2 واحدی)
دکتر اسدی
هوش مصنوعیA- دکتررزاقی، دکترافشارچیهوش مصنوعیB- دکتر رزاقی، دکترافشارچی
22
M202هندسه جبری1
دکتر جوهری
ریاضی 2 جبر همولوژیک 2
دکتر یزدان پور
23
M302عناصر متناهی1
دکتر ندایی
24
P001اخترفیزیک 1
دکتر عرفانی
مکانیک 1
دکتر محمدرفیعی
الکترومغناطیس4
دکتر عبداله پور
حل تمرین الکترودینامیک 1
گروه1

زبان 5 (پیش متوسط)
خانم سحر خطیبی (فصل زمستان)
زبان 5 (متوسط)
خانم سحر خطیبی (فصل زمستان)
25
P002زبان 2 (پیش متوسط)
خانم فاطمه ثبوتی (فصل زمستان)
زبان 2 (متوسط)
آقای امیر اسمخانی (فصل زمستان)
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی (فصل زمستان)
26
P003تکنولوژی پلیمر 1 دکتر محمدنیاحل تمرین الکترودینامیک 1
گروه 101
27
P101مکانیک آماری 3
دکتر نجفی
اپتیک فوریه
دکتر رسولی
مکانیک آماری 1
دکتر عابدین پور
حل تمرین چگال نرم 1
28
P102تحلیل الگوریتم و ساختار داده ها
دکتر ندایی
فیزیک ماده چگال نرم 1
دکتر محمدرفیعی
ترمودینامیک3
دکتر ملکی
فوتونیک 1
دکتر امجد
کوانتوم اپتیک 1
دکتر سعیدیان
29
P103برنامه سازی
دکتر فرنودی
فیزیک نور1
دکتر نوروزی
تقارن و اصول پایسته گی
دکتر ثبوتی
مکانیک کلاسیک 1
دکتر عباس زاده

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
خانم مولود حسینی (فصل زمستان)
رزرو گروه زبان (فصل زمستان)کلاس متلب
30
P104الکترودینامیک 1
دکتر قربانزاده
مکانیک آماری 1
دکتر ابویی
مکانیک 4
دکتر نیری
روش های محاسباتی در فیزیک ماده چگال
دکتر قاسمی
حل تمرین مکانیک آماری1 (دکتر ابویی)
31
آمفی تئاتر شیمیامتحان 17 - 9 - 97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
امتحان 17 - 9 - 97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
امتحان 17 - 9 - 97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397دفاعیه سمیه حبیب زاده
1-10-97
دفاع خانم نعیمه محسنی
24 آذر
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
دفاعیه سمیه حبیب زاده
1-10-97
دفاعیه وحید تکنیک 17-9-97
دفاع خانم نعیمه محسنی
24 آذر
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
دفاعیه سمیه حبیب زاده
1-10-97
دفاعیه وحید تکنیک 17-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
32
آمفی تئاتر ترکمانامتحان 17 - 9 - 97 امتحان 17 - 9 - 97
سخنرانی دکتر کارلوس بنلوخ 24آذر
33
آمفی خانه علمرزرورزرورزرورزرورزرورزرورزرورزرو
34
یک‌شنبهC001هتروسیکل پیشرفته دکتر کاظمیسینتیک پلیمریزاسیون1 دکتر محمدنیاواکنش کاتالیزوری دکتری دکتر نشاطشیمی معدنی تخصصی دکتر نجف پور
35
C002شیمی کوانتومی3 دکتر نظریکاتالیزورهای نامتقارن2 دکتر کریمیحل تمرین شیمی فیزیک تخصصی- سمیه نیک فردخوردگی پیشرفته دکتری دکتر لشگریسمینار شیمی فیزیک دکتر لشگری
36
C101شیمی تجزیه تخصصی دکتر عبدالهیاسپکتروسکوپی2 اتمی دکتر طهماسبیشیمی آلی تخصصی دکتر قلی نژادسمینار تجزیه دکتر عبدالهیسمینار تجزیه دکتر عبدالهی
37
C102شیمی کوئوردیناسیون دکتر زکوی ساعت 8:15سنتیک شیمیایی دکتر محمدیشناسایی پلیمر1 دکتر نیک فرجامشیمی سطح و حالت جامد دکتر محمدی-ارائه پروپزال 25-9-97ارائه پروپزال 25-9-97
38
I001مهندسی فناوری اطلاعات 2 دکتر بهلولی (زمستان)مهندسی فناوری اطلاعات 2 دکتر بهلولی (زمستان)تجارت الکترونیک 1 دکتر فرجی (زمستان)هندسه رباتیک دکتر صادقی (زمستان)
39
I002داده کاوی پیشرفته 2 دکتر نریمانی (زمستان)معماری کامپیوتر 1 دکتر نریمانی (زمستان)ریاضی 2- دکتر علیزاده (زمستان)اخلاق اسلامی دکتر محمد زاده (زمستان)دانش خانواده دختران دکتر محمد زاده (زمستان)دانش خانواده پسران دکتر محمد زاده (زمستان)
40
I003فیزیک2دکترتاج فیروزه (زمستان)یادگیری ماشین دکتر رزاقی (زمستان)سمینار 2 دکتر انصاری (زمستان)هندسه محاسباتی دکتر صادقی (زمستان)
41
I004آنالیز ترکیبی
دکتر طاهرخانی
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر حامد زندی (فصل زمستان)
42
I005سمینار، دکتر محمدی نژادسنگ های غیر کربناتی دکتر اعتماد سعیدبیوشیمی پیشرفته لیپید و قند، دکتر مراتانبیوشیمی پیشرفته لیپید و قند، دکتر مراتان
43
I006زمین ساخت پیشرفته 1 دکتر افلاکیآب زمین شناسی پیشرفته دکتر ساعت ساز
44
I101الگوهای ریاضی در مسائل زیستی، دکتر هادیشبکه های کامپیوتری پیشرفته 1 دکتر پهلوانی (زمستان)سمینار، دکتر محمدی نژادبیوفیزیک پرتوی، دکتر روحانیزبان خارجی 1 (متوسط بالا)
خانم مهسا فراهانی نیا (فصل زمستان)
زبان خارجی 1 (متوسط)
خانم مهسا فراهانی نیا (فصل زمستان)
45
I102فیلترهای دیجیتال دکتر موسویمحاسبات عددی دکتر فرهاد ثبوتی
46
M101جبر پیشرفته1 (دکتری پیوسته)
دکتر یزدان پور
جبر پیشرفته1
دکتر فرخی
مباحث ویژه در محاسبات ماتریسی
دکتر کرمی
برنامه ریزی خطی عددی1
دکتر خدایی فر
یچیدگی محاسبه1- دکتر صادقیشعرخوانی ترکی
47
M102سمینار1 دکتری
دکتر خسروی
فرایندهای تصادفی در ریاضی مالی1
دکتر داداشی
آنالیز حقیقی کاربردی1
دکتر قربانعلی زاده
آنالیز عددی پیشرفته1
دکتر نعمتی
معادلات دیفرانسیل عادی
دکتر نعمتی
48
M201معادلات انتگرال
دکتر ندایی
داده کاوی محاسباتیA- دکترنریمانی، دکتروثیقیداده کاوی محاسباتیB-دکتر نریمانی،دکتروثیقیحل تمرین جبر پیشرفته 1
آقای شمسیان
49
M202هندسه متریک
دکتر جوهری
شبیه سازی مالی
دکتر باستانی
الگوریتمهای پیشرفته1
دکتر ذاکر
هندسه منیفلد 1
دکتر جوهری
روشهای عددی در ریاضیات مالی1
دکتر سلیمانی
50
M302بهینه سازی خطی پیشرفته1
دکتر خدایی فر
آنالیز حقیقی 1 (دکتری پیوسته)
دکتر میثمی
آنالیز محدب1
دکتر علیزاده
آنالیز غیرخطی1
دکتر علیزاده
51
P001فیزیک ماده چگال2
دکتر کلاه چی
شبکه های پیچیده
دکتر زارعی
جلسه گروه دکتر ولیزاده تا ساعت 16:00

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
آقای امیر اسمخانی (فصل زمستان)

رزرو گروه زبان (فصل زمستان)
کلاس آموزش لب ویو
52
P002پروسه های تصادفی
دکتر ولیزاده
فیزیک شاره ها
دکتر ملکی

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی (فصل زمستان)
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی (فصل زمستان)
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی (فصل زمستان)
53
P003حل تمرین ریاضیات گسسته
آقای عاشقی
54
P101ریاضی 1
دکتر کرمی
نظریه میدان های کوانتومی
دکتر وحیدی نیا
فیزیک کوانتومی 2
دکتر سعیدیان
جلسه کتابخوانی
55
P102دینامیک سیستم های ستاره ای
دکتر حقی
سنجش از دور
دکتر خالصی
حل تمرین فیزیک نور 1مکانیک کوانتومی 2
دکتر اسدیان
زیست فوتونیک
دکتر مرادی
56
P103الکترودینامیک1
دکتر عظیمی
تغییراقلیم دکتر ثبوتی و دکتر نادریشیمی 1
دکتر منصوری
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
خانم مولود حسینی (فصل زمستان)
امتحان متون اسلامی 11 آذر
57
P104ریاضی فیزیک 2
دکتر حاجیزاده
الکترومغناطیس 1
دکتر اخلاقی
نجوم 1
دکتر حقی
حل تمرین مکانیک کوانتومی1حل تمرین مکانیک کوانتومی1رزروحل تمرین مکانیک کلاسیک
58
آمفی تئاتر شیمی کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه-برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397

کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کلاس مکانیک کوانتومی دکتر خواجه پور - زمستان 97
کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه های گروه زبان
9 و 16 و 23 و 30 دی ماه-7 بهمن ماه

کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- برنامه دوستی علمی بنیاد نخبگان 18-9-97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
59
آمفی تئاتر ترکمانکلاس مکانیک کوانتومی 1 آقای دکتر خواجه پور(پاییز 97)
سمینارهفتگی گروه علوم زیستی

سخنرانی دانشکده علوم زمین 27 آبان
سخنرانی دانشکده علوم زمین 27 آبان
سمینار هفتگی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
(زمستان)

سمینار هفتگی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
(زمستان)
60
آمفی خانه علمرزرورزرورزرورزرورزرورزرورزرورزرو
61
دوشنبهC001شیمی نظری ساختارهای نانو دکتر کوثریشیمی فیزیک آلی2 دکتر قلی نژادمواد مزوحفره دکتر خراسانیسنتز پلیمر2 دکتر محمدنیا
62
C002ریاضیات در شیمی دکتر نظریشیمی تجزیه عمومی دکتر ورمقانی- دکتر طهماسبیشیمی فیزیک پلیمر2 دکتر نیک فرجاممباحث نوین معدنی ارشد دکتر نجف پورسمینار دکتر خراسانی
63
C101تحلیل آماری نتایج
دکتر کمپانی زارع
ساختار پیوند در ترکیبات معدنی دکتر زکویشیمی فیزیک عمومی دکتر کوثریاسپکتروسکوپی3 مولکولی دکتر ورمقانی
64
C102شیمی فیزیک پلیمر2
دکتر نیک فرجام
مباحث نوین در شیمی آلی دکتری دکتر فواد کاظمی الکتروشیمی تجزیه دکتری دکتر حبیب اله کاظمیسمینار دکتر نجف پورسمینار دکتر نجف پور
65
I001هندسه رباتیک دکتر صادقی (زمستان)پایگاه داده ها 1 دکتر شیرازی (زمستان)ارائه مطالب علمی و فنی دکتر فرجی (زمستان)برنامه سازی پیشرفته 1 دکتر انصاری (زمستان)برنامه سازی پیشرفته 1 دکتر انصاری (زمستان)امتحان پایان ترم
انگلیسی با اهداف دانشگاهی
12-9-97
18:00- 20:00
66
I002شبکه کامپیوتری 2 دکتر پهلوانی (زمستان)هوش مصنوعی 2- دکتر رزاقی (زمستان)سیستم های چند رسانه ای 2 دکتر وثیقی (زمستان)نظریه زبان و ماشین 2 دکتر رزاقی (زمستان)طراحی الگوریتم ها دکتر داودی (زمستان)
67
I003ریاضیات گسسته 1 دکتر تصدیقی (زمستان)آمار و احتمال کاربردی 1 دکتر سلیمانی (زمستان)تحقیق در عملیات دکتر خدائی فر (زمستان)
68
I004ریاضی فیزیک دکتر معصومیسنتیک و واکنشهای معدنی1 دکتر نشاط

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر حامد زندی (فصل زمستان)
شبکه کامپیوتری 3
69
I005زمین شناسی عمومی دکتر هنرمندبیوفیزیک پرتوی، دکتر روحانیجلسات هفتگی گروه دکتر رزاقی
70
I006ژئوتکتونیک دکتر رضائیانپردازش تصویر دکتر فرجی (زمستان)طراحی سیستم های هوشمند- دکتر فرجی
71
I101شبکه های عصبی دکتر وثیقی (زمستان)سیستم های بی درنگ دکتر شیرازی (زمستان)الگوریتم های پیشرفته 2 دکتر داودی (زمستان)الگوریتم های موازی دکتر انصاری(زمستان)هندسه محاسباتی دکتر صادقی (زمستان)سیستم های چند عامله دکتر افشارچی (زمستان)
72
I102تئوری وارون دکتر عباسیریاضیات دکتر رضائی
73
M101موضوعات ویژه (هندسه سیمپلکتیک1)
دکتر اسدی
الگوریتم های پیشرفته A- دکترانصاری،دکتر داودی
سمینار گروه جبر
هوش پیشرفته دکتر افشارچی
74
M102عناصر متناهی1
دکتر ندایی اصل
آنالیز عددی پیشرفته1
دکتر نعمتی
مباحثی در هندسه (هندسه فضاهای متریک)
دکتر جوهری
یچیدگی محاسبه1- دکترصادقیکارگاه مدیریت پژوه
75
M201معادلات انتگرال
دکتر ندایی
سمینارارشد
دکتر داداشی
مباحثی در هندسه جبری
دکتر نصراله نژاد
سمینار ارشد
دکتر خدایی فر
حل تمرین آنالیز حقیقی1فرایندهای تصادفی پیشرفته
دکتر داداشی
76
M202آنالیز حقیقی1
دکتر روئین
هندسه ریمانی1
دکتر جوهری
حل تمرین نظریه معادلات انتگرال
دکتر ندایی
روشهای عددی در ریاضیات مالی1
دکتر سلیمانی
نظریه گراف1
دکتر ذاکر
77
M302آنالیز تابعی1
دکتر علیزاده
مباحث ویژه در بهینه سازی
دکتر خدایی فر
زبان ایتالیایی
خانم فرهودی
محاسبات ماتریسی
دکتر کرمی
محاسبات ماتریسی
دکتر کرمی
78
P001اخترفیزیک 1
دکتر عرفانی
مکانیک 1
دکتر محمدرفیعی
الکترومغناطیس4
دکتر عبداله پور
حل تمرین ترمودینامیک3

زبان 5 (پیش متوسط)
خانم سحر خطیبی (فصل زمستان)
زبان 5 (متوسط)
خانم سحر خطیبی (فصل زمستان)
79
P002زبان 2 (پیش متوسط)
خانم فاطمه ثبوتی (فصل زمستان)
زبان 2 (متوسط)
آقای امیر اسمخانی (فصل زمستان)
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی (فصل زمستان)

داستان خوانی به زبان انگلیسی
17:00- 18:00

کلاس حمایتی درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی 18:00- 19:00
کلاس حمایتی درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی 18:00- 19:00
80
P003تکنولوژی پلیمر 1 دکتر محمدنیاحل تمرین ماده چگال2
81
P101مکانیک آماری 3
دکتر نجفی
اپتیک فوریه
دکتر رسولی
مکانیک آماری1
دکتر عابدین پور
82
P102تحلیل الگوریتم و ساختار داده ها
دکتر ندایی
فیزیک ماده چگال نرم 1
دکتر محمدرفیعی
ترمودینامیک3
دکتر ملکی
فوتونیک 1
دکتر امجد
کوانتوم اپتیک 1
دکتر سعیدیان
کلاس متلب
83
P103برنامه سازی
دکتر فرنودی
فیزیک نور1
دکتر نوروزی

تقارن و اصول پایسته گی
دکتر ثبوتی
مکانیک کلاسیک 1
دکتر عباس زاده

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
خانم مولود حسینی (فصل زمستان)
رزرو گروه زبان (فصل زمستان)
84
P104الکترودینامیک 1
دکتر قربانزاده
مکانیک آماری 1
دکتر ابویی
مکانیک 4
دکتر نیری
روش های محاسباتی در فیزیک ماده چگال
دکتر قاسمی
حل تمرین مکانیک آماری1
85
آمفی تئاتر شیمی کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه- امتحان آموزش 19 - 9 - 97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
امتحان تغییر اقلیم 26-9-97 - امتحان آموزش 19 - 9 - 97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
امتحان تغییر اقلیم 26-9-97- امتحان آموزش 19 - 9 - 97
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397


سمینارعمومی دانشکده فیزیک -
کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه های دستور زبان انگلیسی
16:00- 17:30
17 و 24 دی ماه-1 و 8 بهمن ماه

کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
کارگاه های دستور زبان انگلیسی
16:00- 17:30
17 و 24 دی ماه-1 و 8 بهمن ماه

سومین دوره سخنرانی انگلیسی دانشجویان
10-10-97

بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397

کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه

کارگاه کمومتریکس 11 و 12 آذرماه
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397
86
آمفی تئاتر ترکمانجبرانی دکتر بهلولی 30 مهر
امتحان میان ترم الکترومغناطیس 1
97-8-21

دفاعیه سمیه حسنی 9-7-97
امتحان میان ترم الکترومغناطیس 1
97-8-21 - توجیهی بیمه تکمیلی درمان 28 - 8 - 97

سمینار هفتگی اخترفیزیک

دفاع از پروپزال 16-7-97
سمینار عمومی دانشکده فیزیک 12 آذر
بیست و چهارمین مدرسه ویژه آموزش فیزیک- 13 تا 17 بهمن 1397

دفاع سحر حقی راد7-8-97
کلاس آموزشی متلب 97/8/14- امورفرهنگی 21 - 8 - 97
-دفاع سحر حقی راد7-8-97
امتحان میان ترم هوش 21 آبان
87
آمفی خانه علم

97/7/23 دفاعیه بهاره فراهانی 97/7/23 دفاعیه بهاره فراهانی
88
سه شنبهC001هتروسیکل پیشرفته دکتر کاظمیسینتیک پلیمریزاسیون1 دکتر محمدنیاواکنش کاتالیزوری دکتری دکتر نشاطشیمی معدنی تخصصی دکتر نجف پورسمینار دکتر قلی نژآد
89
C002شیمی کوانتومی3 دکتر نظریکاتالیزورهای نامتقارن2 دکتر کریمی
90
C101شیمی تجزیه تخصصی دکتر عبدالهیاسپکتروسکوپی2 اتمی دکتر طهماسبیشیمی آلی تخصصی دکتر قلی نژادسمینار تجزیه دکتر کمپانی زارع
91
C102شیمی کوئوردیناسیون دکتر زکوی ساعت 8:15سنتیک شیمیایی دکتر محمدیشناسایی پلیمر1 دکتر نیک فرجامحل تمرین شیمی تجزیه تخصصی اعظم صفرنژاد
92
I001مهندسی فناوری اطلاعات 2 دکتر بهلولی (زمستان)مهندسی فناوری اطلاعات 2 دکتر بهلولی (زمستان)تجارت الکترونیک 1 دکتر فرجی (زمستان)مبانی الکترونیک دیجیتال دکتر جباری (زمستان)مبانی الکترونیک دیجیتال دکتر جباری (زمستان)
93
I002داده کاوی پیشرفته 2 دکتر نریمانی (زمستان)معماری کامپیوتر 1 دکتر نریمانی (زمستان)ریاضی 2- دکتر علیزاده (زمستان)کارآفرینی دکتر جعفری (زمستان)کارآفرینی دکتر جعفری (زمستان)
94
I003فیزیک2دکترتاج فیروزه (زمستان)یادگیری ماشین دکتر رزاقی (زمستان)مدلسازی و پردازش مه داده ها دکتر بهلولی(زمستان)مدلسازی و پردازش مه داده ها دکتر بهلولی(زمستان)
95
I004آنالیز ترکیبی
دکتر طاهرخانی
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر حامد زندی (فصل زمستان)
96
I005سمینار، دکتر محمدی نژادسنگ های غیر کربناتی دکتر اعتماد سعیدبیوشیمی پیشرفته لیپید و قند، دکتر مراتان
97
I006زمین ساخت پیشرفته 1 دکتر افلاکیآب زمین شناسی پیشرفته دکتر ساعت ساز
98
I101الگوهای ریاضی در مسائل زیستی، دکتر هادیشبکه های کامپیوتری پیشرفته 1 دکتر پهلوانی (زمستان)سمینار، دکتر محمدی نژادبیوفیزیک پرتوی، دکتر روحانیزبان خارجی 1 (متوسط بالا)
خانم مهسا فراهانی نیا (فصل زمستان)
زبان خارجی 1 (متوسط)
خانم مهسا فراهانی نیا (فصل زمستان)
99
I102سمینار 2 دکتری
دکتر خسروی
فیلترهای دیجیتال دکتر موسویمحاسبات عددی دکتر فرهاد ثبوتی
100
M101جبر پیشرفته1 (دکتری پیوسته)
دکتر یزدان پور
جبر پیشرفته1
دکتر فرخی
مباحث ویژه در محاسبات ماتریسی
دکتر کرمی
حل تمرین آنالیز حقیقی
101
M102آشنایی با بازارهای مالی
دکتر ذوالقدر
آشنایی با بازارهای مالی
دکتر ذوالقدر
آنالیز حقیقی کاربردی1
دکتر قربانعلی زاده
حل تمرین آنالیز عددی
آقای خاوری
هندسه سیمپلتیک
دکتر اسدی
102
M201داده کاوی محاسباتیA- دکترنریمانی، دکتروثیقیداده کاوی محاسباتیB- دکترنریمانی، دکتروثیقیریاضی 2 هوش مصنوعیA- دکتررزاقی، دکترافشارچیهوش مصنوعیB-دکتر رزاقی، دکترافشارچی
103
M202شبیه سازی مالی
دکتر باستانی
الگوریتمهای پیشرفته1
دکتر ذاکر
هندسه منیفلد1
دکتر جوهری
104
M302آنالیز محدب1
دکتر علیزاده
بهینه سازی خطی پیشرفته1
دکتر خدایی فر
آنالیز حقیقی 1 (دکتری پیوسته)
دکتر میثمی
حل تمرین آنالیز حقیقی کاربردی1
آقای روحی
زبان ایتالیایی
خانم فرهودی
Loading...
Main menu