Timetable.ods
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
CDEFGHIJKL
5
روزهای هفتهکلاس‌هاساعات کلاسی
6
8 - 9:309:30 - 1111 - 12:3012:30 - 1414 - 15:3015:30 - 1717 - 18:3018:30 - 20
7
شنبهC001ترمودینامیک آماری 1 (دکتری)
دکتر کوثری
شیمی تجزیه پیشرفته تخصصی
دکتر کاظمی-دکتر طهماسبی
ترکیبات مزوحفره
دکتر خراسانی
سمینار دکتر شهسواری
98/9/16
سینتیک، ترمودینامیک معدنی 1
دکتر شهسواری
سمینار دکتر شهسواری
8
C002کلاس جبرانی دکتر طهماسبی
98/8/18
شیمی آلی پیشرفته تخصصی 1
دکتر فواد کاظمی
سنتز پلیمر2
دکتر نیک فرجام
بیوشیمی معدنی (دکتری)
دکتر نجف پور
26/11/98
کارگاه آموزشی نرم افزار
26/11/98
کارگاه آموزشی نرم افزار
9
C101تحلیل آماری نتایج (دکتری)
دکتر عبدالهی
موضوعات ویژه
دکتر زکوی
دفاع سمینار حمیده بخشی
98/10/21
اسپکتروسکوپی 3 مولکولی
دکتر ورمقانی
درس سمینار
10
C102شیمی تجزیه پیشرفته عمومی
دکتر ورمقانی
مباحث نوین در شیمی آلی (دکتری)
دکتر قلی نژاد
شیمی آلی فلزی 2
دکتر نشاط
سمینار دکتر نجف پور
11
I001سیستم های توزیع شده دکتر نریمانیمعماری 2 دکتر نریمانیدفاع زیبا خسروان 98/6/2
12
I002طراحی سیستم های هوشمند دکتر رزاقیمعادلات دیفرانسیل دکتر سلیمانیدفاع از پروپوزال علی مهردار 13 مهر
13
I003سیستم های خبره دکتر فرجیآز سیستم عاملمدیریت کنترل پروژه دکتر رضائی
14
I004زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر حامد زندی- زمستان 98
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر حامد زندی- زمستان 98
زبان 6 پیش متوسط دکتری پیوسته
دکتر حامد زندی- بهار 99
زبان 5 (پیش متوسط)
آقای اسمخانی- زمستان 98
15
I005
16
I006دفاع از پروپوزال علی مهردار 13 مهر
17
I101زیست مولکولی پیشرفته2
شیوا اکبری بیرگانی
بیوشیمی سیستم عصبی، سعید عمادی آز سیستم عامل
18
I102
19
M101حل تمرین گسسته 2بیوانفورماتیک دکتر وثیقیجلسات شعرخوانی زبان ترکی
20
M102بهینه سازی مالی1
دکتر باستانی
دفاع از پروپوزال علی مهردار 13 مهردفاعیه پروپوزال
آقایان مصطفی غلامی و یاسر روشن

دفاعیه پروپوزال
آقایان مصطفی غلامی و یاسر روشن
21
M201
22
M202روشهای عددی در ریاضیات مالی2
دکتر سلیمانی
رمزنگاری2
دکتر طاهرخانی


23
M302برنامه ریزی پویا
دکتر خدایی فر

24
P001الکترومغناطیس 2
دکتر عباس زاده
کوانتوم اپتیک 2
دکتر نوروزی
زیست شناسی
دکتر محمدرفیعی
25
P002زبان 2 (پیش متوسط)
خانم زرین خطیبی
28-10-98
دینامیک سیتم های ستاره ای
دکتر حسنی
26
P003الکترومغناطیس4گرانش و کیهان شناسی
دکتر عرفانی
27
P101اپتیک و فوتونیک پیشرفته1
دکتر رسولی
ویرایش مقالات دانشجویان
28
P102دوره آموزشی کارکنانالکترودینامیک2
دکتر اسدیان
ریاضی فیزیک 3
دکتر نیری
اپتیک و فوتونیک پیشزفته 2
دکتر عبداله پور
تداخل سنجی
دکتر اخلاقی
فیزیک و فناوری قطعات نیمه رسانا
دکتر عباس زاده
29
P103
30
P104اختر فیزیک 2
دکتر حقی
الکترودینامیک1
دکتر وحیدی نیا
معادلات دیفرانسیل
دکتر ملکی
فیزیک حالت جامد 1
دکتر فضلی
حل تمرین
فیزیک حالت جامد1
حل تمرین
مکانیک کوانتومی2
31
یک‌شنبهC001شیمی فیزیک آلی 2
دکتر کبودین
سینتیک پلیمرازسیون 1
دکتر محمدنیا
شیمی معدنی پیشرفته تخصصی
دکتر نشاط
روش های سنتز مواد نانوساختار 1
دکتر خراسانی
حل تمرین معدنی پیشرفته
32
C002مباحث نوین در شیمی فیزیک
دکتر فریبا نظری
سنتز نامتقارن (دکتری)
دکتر کریمی
الکتروشیمی تجزیه ای (دکتری)
دکتر حبیب اله کاظمی
جلسات هفتگی دانشکده شیمیخوردگی پیشرفته (دکتری)
دکتر لشگری
سمینار شیمی فیزیک دکتر لشگری
33
C101کلاس جبرانی
دکتر نیک فرجام
اسپکتروسکوپی 2 اتمی
دکتر طهماسبی
کاربرد طیف سنجی
دکتر کبودین
دفاع از پرپوزال 15/10/98 لیلا احمدیسمینار تجزیه دکتر عبدالهیسمینار تجزیه دکتر عبدالهی
34
C102ریاضیات در شیمی فیزیک
دکتر محمدی
شناسایی پلیمر 1
دکتر نیک فرجام
امتحان بیوشیمیامتحان بیوشیمی
98/10/21
دکتر نظری کلاس python
35
I001
36
I002معادلات دیفرانسیل دکتر سلیمانیریاضی 3 دکتر علیزادهگسسته 2 دکتر تصدیقیمتون اسلامی دکتر رحمانی زادهمتون اسلامی دکتر رحمانی زاده
37
I003آنزیم شناسی، عطیه مهدویمتن کاوی وب کاوی دکتر بهلولی و دکتر انصاریحل تمرین معادلات دیفرانسیل
38
I004
زبان 3 متوسط دکتری پیوسته
دکتر حامد زندی- بهار 99
زبان 6 متوسط
آقای اسمخانی- بهار 99


39
I005زبان 3 پیش متوسط
خانم ثبوتی - بهار 99
40
I006
41
I101یادگیری ژرف دکتر رزاقیبیوفیزیک محاسباتی
حمید هادی علیجانوند
شبکه پیشرفته 2 دکتر پهلوانیطراحی حرکت ربات دکتر صادقی
42
I102
43
M101حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای1
دکتر ندایی اصل
حل عددی معادلات انتگرال1
دکتر نعمتی سرای
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی- بهار 99
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی- بهار 99

شعرخوانی ترکی
44
M102سیستمهای دینامیکی2
دکتر اسدی-دکتر کرمی
آنالیز حقیقی2
دکتر علیزاده
آنالیز حقیقی کاربردی 2
دکتر کرمی
حل تمرین معادلات دیفرانسیل
آقای حسنوندی
حل تمرین گراف2
آقای روشن
آموزش زبان آلمانی
45
M201جبر همولوژِیک 1
دکتر یزدان پور
نظریه گراف2
دکتر طاهرخانی
توپولوژِ جبری2
دکتر ورسائی
حل تمرین آماری
آقای غلامی


46
M202ریاضی مالی2
دکتر داداشی
مباحثی در نظریه گراف
دکتر ذاکرگروهها و جبرهای لی 1
دکتر اسدی
47
M302هندسه ریمانی1
دکتر جوهری
آنالیز فوریه
دکتر قربانعلی زاده

آنالیز غیرخطی2
دکتر علیزاده48
P001نظریه اطلاعات
دکتر ندایی
مکانیک آماری2
دکتر زارعی
پدیده های بحرانی
دکتر عظیمی
زیست شناسی
دکتر محمدرفیعی
پروسه های تصادفی
دکتر نیری
49
P002

دینامیک سیستم های ستاره ای
دکتر حسنی
جلسه دکتر امجد
8 دی
50
P003
51
P101مکانیک2
دکتر سعیدیان
فیزیک کوانتومی3
دکتر ابویی
حل تمرین
الکترودینامیک2
ابر رسانایی
دکتر کلاه چی
جلسه هماهنگی آموزش زبان آلمانی 13- 11 - 98
52
P102فیزیک نور 2
دکتر حاجی زاده
مبانی الکترومغناطیسی نور 2
دکتر خالصی فرد
سنجش از دور نوری
دکتر خالصی فرد
سمینار
دکتر مرادی
سمینار
دکتر مرادی
53
P103
54
P104الکترودینامیک1
دکتر وحیدی نیا
مکانیک کوانتومی2
دکتر عابدین پور
ترمودینامیک 1
دکتر شیخ نظامی
حل تمرین
معادلات
برنامه نویسی 2
دکتر ندایی
55
دوشنبهC001ترمودینامیک آماری 1 (دکتری)
دکتر کوثری
شیمی تجزیه پیشرفته تخصصی
دکتر کاظمی-دکتر طهماسبی
ترکیبات مزوحفره
دکتر خراسانی
سمینار
98/10/16
سینتیک، ترمودینامیک معدنی 1
دکتر شهسواری
56
C002شیمی آلی پیشرفته تخصصی 1
دکتر فواد کاظمی
سینتیک، ترمودینامیک معدنی 1
دکتر شهسواری
بیوشیمی معدنی (دکتری)
دکتر نجف پور
57
C101تحلیل آماری نتایج (دکتری)
دکتر عبدالهی
موضوعات ویژه
دکتر زکوی
طیف سنجی مولکولی
دکتر کوثری
دفاع از پرپوزال 16/10/98 محمد عبدیاسپکتروسکوپی 3 مولکولی
دکتر ورمقانی
سمینار گروهی
دکتر فخری السادات محمدی
58
C102کلاس جبرانی
دکتر نیک فرجام
شیمی تجزیه پیشرفته عمومی
دکتر ورمقانی
مباحث نوین در شیمی آلی (دکتری)
دکتر قلی نژاد
شیمی آلی فلزی 2
دکتر نشاط
سمینار دکتر نیک فرجامسمینار گروهی
دکتر شهسواری
سمینار گروهی
دکتر شهسواری
59
I001انقلاب اسلامی دکتر مرادیانقلاب اسلامی دکتر مرادیسیستم های خبره و تصمیم یار دکتر فرجیبرنامه نویسی پیشرفته 2 دکتر انصاری و دکتر شیرازیپایگاه داده 2 دکتر شیرازی
60
I002دفاع آقای مهاجری 26/98طراحی سیستم های هوشمند دکتر رزاقیساختمان داده 1 دکتر داودیآمار و احتمال 2 دکتر سلیمانیگرافیک کامپیوتری دکتر وثیقیمهندسی نرم افزار 3 دکتر افشارچی
61
I003مدیریت کنترل پروژه دکتر رضائیسیستم های خبره دکتر فرجییادگیری ژرف 2 اردیبهشت
62
I004

زبان 6 پیش متوسط دکتری پیوسته
دکتر حامد زندی- بهار 99
شبکه کامپیوتری 3
63
I005
64
I006
65
I101زیست مولکولی پیشرفته2، شیوا اکبری بیرگانیبیوشیمی سیستم عصبی، سعید عمادیشبکه پیشرفته 2 دکتر پهلوانیطراحی حرکت ربات دکتر صادقی
66
I102
67
M101ریاضی 2
دکتر ندایی اصل
زمستان 98
الگوریتم های تقریبی دکتر داودیزبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی- بهار 99
نظریه جبری گراف2
دکتر فرخی
برنامه نویسی دکتر انصاری 2 اردیبهشت
68
M102جبر جابجایی1
دکتر یزدان پور
هندسه جبری1
دکتر نصراله نژاد
گروههای متناهی1
دکتر خسروی-دکتر فرخی
سیستمهای دینامیکی2
دکتر اسدی-دکتر کرمی
موضوعات ویژه (مباحثی در نظریه عملگرها)
دکتر میثمی صدر
69
M201رمزنگاری 2
دکتر طاهرخانی

آنالیز فوریه
دکتر قربانعلی زاده
نظریه رسته ها
دکتر خسروی
نرم افزار ریاضی پیشرفته
دکتر سلیمانی
70
M202

روشهای عددی در ریاضی مالی2
دکتر سلیمانی
بهینه سازی ترکیبیاتی
دکتر ذاکر
71
M302

حل تمرین
بهینه سازی ترکیبیاتی
دکتر خدایی فر


بهینه سازی تصادفی
دکتر خدایی فر
72
P001الکترومغناطیس2
دکتر عباس زاده
کوانتوم اپتیک 2
دکتر نوروزی
سمینار
دکتر مرادی
رزروحل تمرین آنالیز عددی
73
P002ریاضی2
دکتر ندایی اصل

آنالیز عددی
دکتر نعمتی سرای
ادبیات 2
دکتر میرصادقی


74
P003گرانش و کیهان شناسی
دکتر عرفانی
75
P101اپتیک و فوتونیک پیشرفته1
دکتر رسولی
ویرایش مقالات دانشجویان
76
P102الکترومغناطیس4الکترودینامیک2
دکتر اسدیان
ریاضی فیزیک 3
دکتر نیری
اپتیک و فوتونیک پیشرفته 2
دکتر عبداله پور
تداخل سنجی
دکتر اخلاقی
فیزیک و فناوری قطعات نیمه رسانا
دکتر عباس زاده
77
P103داستان خوانی به زبان انگلیسی
78
P104اخترفیزیک2
دکتر حقی
الکترودینامیک1
دکتر وحیدی نیا
مکانیک آماری2
دکتر نیری
معادلات
دکتر ملکی
فیزیک حالت جامد
دکتر فضلی
جلسه گروه
دکتر مرادی
79
سه شنبهC001شیمی فیزیک آلی 2
دکتر کبودین
سینتیک پلیمرازسیون 1
دکتر محمدنیا
شیمی معدنی پیشرفته تخصصی
دکتر نشاط
روش های سنتز مواد نانوساختار 1
دکتر خراسانی
حل تمرین معدنی پیشرفتهسمینار دکتر قلی نژآد
80
C002مباحث نوین در شیمی فیزیک
دکتر فریبا نظری
سنتز نامتقارن (دکتری)
دکتر کریمی
الکتروشیمی تجزیه ای (دکتری)
دکتر حبیب اله کاظمی
دفاع از پرپوزال 17/10/98 مریم عباسیسمینار دکتر نجف پور 98/10/10
81
C101اسپکتروسکوپی 2 اتمی
دکتر طهماسبی
کاربرد طیف سنجی
دکتر کبودین
دفاع پروپوزال موسوی زاده
98/8/24
سمینار تجزیه دکتر کمپانی زارعسمینار دکتر خراسانی
82
C102شیمی فیزیک معدنی 1
دکتر زکوی
ریاضیات در شیمی فیزیک
دکتر محمدی
شناسایی پلیمر 1
دکتر نیک فرجام
سمینار خانم دکتر محمدنیاسمینار هفتگی خانم دکتر محمدیشیمی فیزیک پشرفته
دکتر محمدی
83
I001فیزیک و مدارهای الکترونیکی دکتر تاج فیروزهتجارت الکترونیک 2 دکتر فرجیامتحان میان ترم و پایان ترم EAP

98-11-15
98-12-13
مهندس IT3 دکتر بهلولی، دفاع رحمانی نزاد 21 خردادسمینار هفته گی علوم زمین فصل پاییز 98

امتحان میان ترم و پایان ترم EAP
18:00-20:00
98-11-15
98-12-13
امتحان میان ترم و پایان ترم EAP
18:00-20:00
98-11-15
98-12-13
84
I002مهندس IT3 دکتر بهلولی، دفاع شریری 21 خردادریاضی 3 دکتر علیزادهامتحان میان ترم و پایان ترم EAP

98-11-15
98-12-13
گسسته 2 دکتر تصدیقیسیستم های توزیع شده دکتر نریمانیامتحان میان ترم و پایان ترم EAP
18:00-20:00
98-11-15
98-12-13
امتحان میان ترم و پایان ترم EAP
18:00-20:00
98-11-15
98-12-13
85
I003آنزیم شناسی، عطیه مهدویمتن کاوی وب کاوی دکتر بهلولی و دکتر انصاریسیستم عامل 1 خانم محمدیسیستم عامل 1 خانم محمدیحل تمرین سیستم های هوشمند
86
I004جلسات پژوهشی گروه زبان
دکتر حامد زندی
بهار 99
زبان 3 متوسط دکتری پیوسته
دکتر حامد زندی- بهار 99

زبان 6 متوسط
آقای اسمخانی- بهار 99
87
I005زبان 3 پیش متوسط
خانم ثبوتی - بهار 99
88
I006سمینار دکتر نجف پور
89
I101یادگیری ژرف دکتر رزاقیبیوفیزیک محاسباتی، حمید هادی علیجانوند
90
I102
91
M101حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای1
دکتر ندایی اصل
حل عددی معادلات انتگرال1
دکتر نعمتی سرای
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی- بهار 99
زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی
دکتر شاهرخ رحمانی- بهار 99
92
M102

نظریه جبری گراف2
دکتر فرخی
بهینه سازی مالی1
دکتر باستانی
آموزش زبان آلمانی
93
M201جبر همولوژِیک1
دکتر یزدان پور
نظریه گراف2
دکتر طاهرخانی
سالیتونها و معادلات موج غیرخطی
دکتر اسدی
94
M202توپولوژِی جبری2
دکتر ورسائی
ریاضی مالی2
دکتر داداشی
مباحثی در نظریه گراف
دکتر ذاکرگروهها و جبرهای لی1
دکتر اسدی
95
M302آنالیز غیر خطی 2
دکتر علیزاده
هندسه ریمانی1
دکتر جوهری
آنالیز فوریه2
دکتر قربانعلی زادهحل تمرین
96
P001نظریه اطلاعات
دکتر ندایی
مکانیک آماری2
دکتر زارعی
پدیده های بحرانی
دکتر عظیمی
پروسه های تصادفی
دکتر نیری
97
P00298
P003
99
P101مکانیک 2
دکتر سعیدیان
فیزیک کوانتومی3
دکتر ابویی
ترمودینامیک 1
دکتر شیخ نظامی
ابر رسانایی
دکتر کلاه چی
جلسه هماهنگی آموزش زبان آلمانی 8 - 11 - 98
100
P102فیزیک نور 2
دکتر حاجی زاده
مبانی الکترومغناطیسی نور 2
دکتر خالصی فرد
سنجش از دور نوری
دکتر خالصی فرد
مکانیک کوانتومی2
دکتر سعیدیان
سمینار
دکتر مرادی
سمینار
دکتر مرادی
101
P103
102
P104الکترودینامیک1
دکتر وحیدی نیا
مکانیک کوانتومی2
دکتر عابدین پور
مکانیک آماری 2
دکتر ثبوتی
سمینار
دکتر مرادی
کارگاه مهارت زندگی 15-11-98برنامه نویسی
دکتر ندایی
103
چهارشنبهC001طیف سنجی مولکولی
دکتر کوثری
شیمی فیزیک پلیمر2
دکتر محمدنیا
سنتز پلیمر 2
دکتر نیک فرجام
کلاس سمینار دکتر قلی نژاد 98/10/11حل التمرین دکتر کاظمیحل التمرین دکتر کاظمی
104
C002خوردگی پیشرفته (دکتری)
دکتر لشگری
سمینار دکتر قلی نژاد
98/9/6
کوردیناسیون
دکتر زکوی
امتحان مزو دکتر خراسانی
98/9/27
سمینار معدنی دکتر زکوی
Loading...