ชื่อส่ง สพฐ..xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บุคคลที่ีมีสถานะเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้เตรียมเอกสารของตัวเองให้พร้อม เพือรอรับการเรียกรายงานตัวจากเขตพื้นที่ โดยเฉพาะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2
ต้องเร่งติดตามให้เรียบร้อย สำหรับสัญญา สสวท. จะเร่งส่งให้กับผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป ขอให้ตรวจสอบเมลล์ของตนเอง
3
สำหรับผู้ที่มีสถานะคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เมื่อมีเอกสารครบ ขอให้ส่งให้มหาวิทยาลัยส่งต่อให้ สสวท. เพื่อส่งยืนยันกับ สพฐ. ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว ต่อไป
4
รายละเอียดเอกสาร และการเตรียมตัวดังแนวปฏิบัติสำหรับการบรรจุ ในชี้ทถัดไป
5
ม.บูรพา ทุกคน สสวท. ยังไม่ได้รับสัญญารับทุน และสัญญาค้ำประกัน ที่แก้ไข ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน คนที่จบแล้วต้องใช้สัญญาในการบรรจุ ถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขส่งมาใหม่ สสวท. ไม่สามารถส่งเอกสารคืนเพื่อให้นำไปใช้บรรจุได้ แม้ชื่อจะถูกส่งไป สพฐ. แล้วก็ตาม
6
รุ่น
ภูมิลำเนา
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชาเอก
ศูนย์มหาวิทยาลัยสถานะคาดจบ
สำเร็จการศึกษา ส่งชื่อ สพฐ. บรรจุ
7
1สุรินทร์นายมนภัทร สุธรรม
คอมพิวเตอร์
ลาดกระบัง
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
8
1อุบลราชธานีนายศักดิ์นรินทร์ พูลเพิ่มฟิสิกส์เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
9
1ขอนแก่นน.ส.เบญจมาศ บุตรจันทร์ฟิสิกส์ขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
10
1พิจิตรนายปฐมรัฐ คูหาชีววิทยาบูรพาคาดจบต.ค.60
ส่งชื่อสิ้นเดือน พ.ย.60
11
1พิจิตรนายชัชวาลย์ บัวริคาน
คณิตศาสตร์
บูรพาคาดจบธ.ค.60
12
1ปราจีนบุรีนายธราทิตย์ เกตุหอม
คณิตศาสตร์
บูรพาคาดจบธ.ค.60
13
1บุรีรัมย์นายศรายุทธ์ บัวหลวง
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบมี.ค.61
14
1
นครศรีธรรมราช
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
คอมพิวเตอร์
ทักษิณคาดจบมี.ค.61
15
1พัทลุงนายกรวิทย์ เกื้อคลังฟิสิกส์ทักษิณคาดจบมี.ค.61
16
1อำนาจเจริญนายเมธี สาระดำ
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบก.ค.61
17
2นครราชสีมาน.ส.หทัยชนก ชนะชัยชีววิทยาเกษตรศาสตร์
Super Premium
ธ.ค.60
18
2กรุงเทพฯนายธนกร อรรจนาวัฒน์ชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Super Premium
ธ.ค.60
19
2ภูเก็ตนายจตุรงค์ เลิศชูวงศา
คณิตศาสตร์
เชียงใหม่
Super Premium
ธ.ค.60
20
2เชียงใหม่น.ส.เพชรศิรินทร์ ตุ่นคำเคมีศรีนครินทรวิโรฒ
Super Premium
ธ.ค.60
21
2พะเยานายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์เคมีนเรศวร
Super Premium
ธ.ค.60
22
2กำแพงเพชรนายอานุภาพ พ่วงสมจิตรเคมีเกษตรศาสตร์
Super Premium
ม.ค.61
23
2ชัยภูมินายอนุรักษ์ โคผดุง
คอมพิวเตอร์
ขอนแก่น
Super Premium
ม.ค.61
24
2ลำพูนนายปฏิพัฒน์ ติดทะ
คณิตศาสตร์
เชียงใหม่
Super Premium
ม.ค.61
25
2ตากนายชานนท์ คำปิวทาชีววิทยานเรศวร
Super Premium
ม.ค.61
26
2บุรีรัมย์นายศิวกร หมัดเจริญ
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ก.ย.60
27
2นครสวรรค์น.ส.ปวีณา อนุวัตร์ชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ ต.ค.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
28
2อุตรดิตถ์น.ส.กรวิกา ปานศักดิ์
คณิตศาสตร์
นเรศวรคาดจบ ต.ค.60
29
2พะเยาน.ส.ดุษณีย์ ศรีจันทร์เคมีนเรศวรคาดจบ ต.ค.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
30
2ชลบุรีน.ส.พัทธนันท์ นุชคงชีววิทยามรภ.สวนสุนันทาคาดจบ ต.ค.60
31
2ลำพูนน.ส.สุณิสา เป็งมณี
คณิตศาสตร์
มรภ.สวนสุนันทาคาดจบ ต.ค.60
32
2สุโขทัยน.ส.ยุวลี เที่ยงทุ่ง
คณิตศาสตร์
มรภ.สวนสุนันทาคาดจบ ต.ค.60
33
2อุดรธานีนายสุวิชา ชาพิทักษ์เคมีขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
34
2ร้อยเอ็ดน.ส.คณิตา ปามุทา
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
35
2มหาสารคามน.ส.รัตติญา ทัพสนิท
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
36
2บุรีรัมย์น.ส.พรพิมล พรมนัส
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
37
2ขอนแก่นนายพีรรัตน์ พรสุรัตน์
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อสิ้นเดือน ธ.ค.60
38
2บุรีรัมย์น.ส.วัจนา วรรณโกษิตย์
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
39
2บุรีรัมย์นายสุรศักดิ์ เฟวท์ชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อสิ้นเดือน ธ.ค.60
40
2นครสวรรค์น.ส.พิมพ์หทัย พึ่งตาแสงฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อสิ้นเดือน พ.ย.60
41
2ราชบุรีนายธนธัญ ฝีมือสารฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ ธ.ค.60
42
2ร้อยเอ็ดน.ส.วรนิพิฎ พันธ์หนองหว้า
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
43
2ระยองน.ส.พัณนิดา มิ่งมิตรฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ ธ.ค.60
44
2อุดรธานีนายปฏิพัทธ์ เพชรศรี
คอมพิวเตอร์
ทักษิณคาดจบ ธ.ค.60
45
2เพชรบูรณ์น.ส. ณัฐสุดา จั่นอาจ
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
46
2อ่างทองนายกฤษณุนันท์ มีสง่า
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
47
2สุรินทร์นายสมชาย วงศา
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
48
2พิษณุโลกนายนิติชาติ ตันตระกูล
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
49
2ราชบุรีน.ส.วรรณภัทร ไกรทองฟิสิกส์มรภ.สวนสุนันทาคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
50
2อุทัยธานีน.ส.วีรญาดา บางแบ่งเคมีรังสิตคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อสิ้นเดือน ธ.ค.60
51
2น่านน.ส.ชรัญญา พานิชฟิสิกส์ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ ธ.ค.60
52
2สมุทรปราการน.ส.สุทธินี อภิวันท์ฟิสิกส์ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ ธ.ค.60
53
2ร้อยเอ็ดน.ส.เปรมฤทัย พิมพ์วงษ์
คณิตศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ พ.ค.61
54
2อุบลราชธานีนายศราวุฒ เพชรอินทร์
คณิตศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ พ.ค.61
55
2ชลบุรีน.ส.ปรางฉัตร รัตโนสถ
คณิตศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ พ.ค.61
56
2กาฬสินธุ์น.ส.จินตนา ภูยอดตาฟิสิกส์ขอนแก่นคาดจบ พ.ย.59
ส่งชื่อสิ้นเดือน พ.ย.60
57
2เพชรบูรณ์น.ส.ปิ่นทอง วิหารธรรม
คอมพิวเตอร์
ขอนแก่นคาดจบ พ.ย.60
58
2
ประจวบคีรีขันธ์
นายณัฐพงษ์ กอสวัสดิ์พัฒน์
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ พ.ย.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
59
2สมุทรสาครน.ส.ปภัสชญา เสมา
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ พ.ย.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
60
2กาฬสินธุ์น.ส.พิฌาวรรณ แช่มชื่น ชมดง
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ พ.ย.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
61
2นครราชสีมาน.ส.ศศิวิมล สนิทบุญฟิสิกส์บูรพาคาดจบ พ.ย.60
62
2กาฬสินธุ์น.ส.พัชรียา ศรีประทุมชีววิทยามหาสารคามคาดจบ พ.ย.60
63
2สกลนครน.ส.ศุภากร พวงยอดฟิสิกส์มหาสารคามคาดจบ พ.ย.60
ส่งชื่อสิ้นเดือน พ.ย.60
64
2นราธิวาสน.ส.สุฟิตรี ฮินนะชีววิทยามอ.ปัตตานีคาดจบ พ.ย.60
65
2นราธิวาสน.ส.อาลาวีย๊ะ สะอะชีววิทยามอ.ปัตตานีคาดจบ พ.ย.60
ส่งชื่อ 25 ตุลาคม 2560
66
2บุรีรัมย์นายมนตรี ชื่นอุรา
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ม.ค.61
67
2ร้อยเอ็ดนายศุภณัฐ รัตนแสงฟิสิกส์ขอนแก่นคาดจบ ม.ค.61
68
2บุรีรัมย์น.ส.พลากร เตือประโคนฟิสิกส์ขอนแก่นคาดจบ ม.ค.61
69
2ขอนแก่นนายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ม.ค.61
70
2พิษณุโลกน.ส.วรรณนิภา ปานหนู
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ม.ค.61
71
2ศรีสะเกษน.ส.แคทลียา โมทะจิตรเคมีมรภ.สวนสุนันทาคาดจบ ม.ค.61
72
2ระยองนายภัทร วัฒนโยธินฟิสิกส์ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ ม.ค.61
73
2ลำปางนายชลธิช ณ ลำปาง
คอมพิวเตอร์
ขอนแก่นคาดจบ ก.พ.61
74
2สุรินทร์น.ส.ชนิดาภา (นุชนันท์) จันนอ
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ก.พ.61
75
2พัทลุงนายไตรภพ คงเสน
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดจบ ก.พ.61
76
2อุดรธานีนายฐากูร บุญสาร
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ
มี.ค.61
77
2ขอนแก่นน.สกัญญารัตน์ เพียสุวรรณ
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ
เม.ย.61
78
2ฉะเชิงเทรานายธนา หมื่นจำนงค์
คณิตศาสตร์
บูรพาคาดจบ
เม.ย.61
79
2อุดรธานีนายเพรียว พลอาสา
คอมพิวเตอร์
ขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
80
2นครราชสีมาน.ส.วิไลพร แก้วสืบตระกูลเคมีขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
81
2บุรีรัมย์นายธนกฤชช์ โยมไธสง
คอมพิวเตอร์
ขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
82
2มหาสารคามน.ส.สุทธิยา รัตนคุณศาสน์
คอมพิวเตอร์
ขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
83
2กาฬสินธุ์นายอภิชน นาชัยฤทธิ์เคมีขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
84
2อุบลราชธานีน.ส.อิงอร คำทาเคมีขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
85
2ชัยภูมิน.ส.พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะชีววิทยาขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
86
2ชัยภูมิน.ส.ฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์ชีววิทยาขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
87
2อุดรธานีนายกฤษณกร ต้นคำฮัก
คอมพิวเตอร์
ขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
88
2อุดรธานีน.ส.ณัฐิกา ชาทอง
คณิตศาสตร์
ขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
89
2เลยน.ส.อนุพร วิชามล
คณิตศาสตร์
ขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
90
2อุดรธานีน.ส.ลลิตา บุญเถิงเคมีขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
91
2ขอนแก่นน.สมิยาวดี หาโกสีย์เคมีขอนแก่น
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
92
2ราชบุรีน.ส.กัลยา ภูทัตโตเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
93
2กรุงเทพฯนายอาทิตย์ ฉิมกุลชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
94
2กระบี่น.ส.อัญญาพร สุคนธพันธ์ชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
95
2
พระนครศรีอยุธยา
นายณรงค์ชัย พงษ์ธะนะชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
96
2ตรังน.ส.หนึ่งฤทัย เกียรติพิมลชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
97
2ฉะเชิงเทราน.ส.รมิตา ชื่นเปรมชีพฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
98
2อุตรดิตถ์น.ส.ณัฐกานต์ รัตนสังข์
คณิตศาสตร์
เชียงใหม่
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
99
2เชียงใหม่นายจักรพันธ์ คุณา
คณิตศาสตร์
เชียงใหม่
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
100
2นครสวรรค์น.ส.ภัทราลาดา ศรีสด
คณิตศาสตร์
เชียงใหม่
สำเร็จการศึกษา
ส่งบรรจุ 15 ก.ย.60
Loading...
 
 
 
ชื่อขออัตรา
รายชื่อผู้ที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
แนวปฏิบัติการบรรจุ
สพฐ.จัดสรรอัตรา
สพม42แห่ง