ชื่อส่ง สพฐ..xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บุคคลที่ีมีสถานะเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้เตรียมเอกสารของตัวเองให้พร้อม เพือรอรับการเรียกรายงานตัวจากเขตพื้นที่ โดยเฉพาะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2
ต้องเร่งติดตามให้เรียบร้อย สำหรับสัญญา สามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองในกรณีเร่งด่วน (ผู้ที่จบและส่งชื่อไป สพฐ.แล้ว) ส่วนที่ยังไม่จบ สสวท. จะส่งไปยังมหาวิทยาลัย
3
สำหรับผู้ที่มีสถานะคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เมื่อมีเอกสารครบ ขอให้ส่งให้มหาวิทยาลัยส่งต่อให้ สสวท. เพื่อส่งยืนยันกับ สพฐ. ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว ต่อไป
4
รายละเอียดเอกสาร และการเตรียมตัวดังแนวปฏิบัติสำหรับการบรรจุ ในชี้ทถัดไป
เมื่อได้บรรรจุแล้วต้องรายงานตัวพร้อมแนบคำสั่งบรรจุด้วย เพื่อนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอบแทนทุนต่อไป
5
รุ่น
ภูมิลำเนา
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชาเอก
ศูนย์มหาวิทยาลัยสถานะคาดจบ
สำเร็จการศึกษา ส่งชื่อ สพฐ. บรรจุ
10
1พิจิตรนายชัชวาลย์ บัวริคาน
คณิตศาสตร์
บูรพาคาดจบธ.ค.60
11
1ปราจีนบุรีนายธราทิตย์ เกตุหอม
คณิตศาสตร์
บูรพาคาดจบธ.ค.60
12
1บุรีรัมย์นายศรายุทธ์ บัวหลวง
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบมี.ค.61
13
1
นครศรีธรรมราช
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
คอมพิวเตอร์
ทักษิณคาดจบมี.ค.61
รอส่งชื่อรอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
14
1พัทลุงนายกรวิทย์ เกื้อคลังฟิสิกส์ทักษิณคาดจบมี.ค.61
รอส่งชื่อรอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
24
2บุรีรัมย์นายศิวกร หมัดเจริญ
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ก.ย.60
28
2ชลบุรีน.ส.พัทธนันท์ นุชคงชีววิทยามรภ.สวนสุนันทาคาดจบ ต.ค.60
29
2ลำพูนน.ส.สุณิสา เป็งมณี
คณิตศาสตร์
มรภ.สวนสุนันทาคาดจบ ต.ค.60
32
2ร้อยเอ็ดน.ส.คณิตา ปามุทา
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
33
2มหาสารคามน.ส.รัตติญา ทัพสนิท
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
36
2บุรีรัมย์น.ส.วัจนา วรรณโกษิตย์
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
42
2อุดรธานีนายปฏิพัทธ์ เพชรศรี
คอมพิวเตอร์
ทักษิณคาดจบ ธ.ค.60
43
2เพชรบูรณ์น.ส. ณัฐสุดา จั่นอาจ
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
44
2อ่างทองนายกฤษณุนันท์ มีสง่า
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
45
2สุรินทร์นายสมชาย วงศา
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
รอส่งชื่อรอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
46
2พิษณุโลกนายนิติชาติ ตันตระกูล
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ธ.ค.60
51
2ร้อยเอ็ดน.ส.เปรมฤทัย พิมพ์วงษ์
คณิตศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ พ.ค.61
52
2อุบลราชธานีนายศราวุฒ เพชรอินทร์
คณิตศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ พ.ค.61
53
2ชลบุรีน.ส.ปรางฉัตร รัตโนสถ
คณิตศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒคาดจบ พ.ค.61
59
2นครราชสีมาน.ส.ศศิวิมล สนิทบุญฟิสิกส์บูรพาคาดจบ พ.ย.60
60
2กาฬสินธุ์น.ส.พัชรียา ศรีประทุมชีววิทยามหาสารคามคาดจบ พ.ย.60
62
2นราธิวาสน.ส.สุฟิตรี ฮินนะชีววิทยามอ.ปัตตานีคาดจบ พ.ย.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
64
2บุรีรัมย์นายมนตรี ชื่นอุรา
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ ม.ค.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
68
2พิษณุโลกน.ส.วรรณนิภา ปานหนู
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ ม.ค.61
74
2อุดรธานีนายฐากูร บุญสาร
คอมพิวเตอร์
มรภ.มหาสารคามคาดจบ
มี.ค.61
75
2ขอนแก่นน.สกัญญารัตน์ เพียสุวรรณ
คณิตศาสตร์
ขอนแก่นคาดจบ
เม.ย.61
76
2ฉะเชิงเทรานายธนา หมื่นจำนงค์
คณิตศาสตร์
บูรพาคาดจบ
เม.ย.61
176
3ลำพูนน.ส.สุกัญญา เชื้อหลุบโพธิ์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยนเรศวรคาดจบ พ.ย.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
184
3อำนาจเจริญนายปฏิภาณ ลือนาม
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
188
3เชียงใหม่น.ส.วิลาวัลย์ เทพจักรชีววิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรคาดจบ ธ.ค.60
189
3สกลนครน.ส.ปัญญ์ปภัส สิงห์อรชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
194
3นครพนมน.ส.ประกายวรรณ สุริยนต์เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
195
3อุทัยธานีนาย
ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส (ยอดบ่อพลับ)
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
196
3อุดรธานี น.ส.ณัฐนรี คณะเมืองเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ ธ.ค.60
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
197
3ร้อยเอ็ดน.ส.อรรจนา วิชาลัยเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ ธ.ค.60
204
3ร้อยเอ็ดน.ส.พิไลวรรณ พรรณขามเคมีมหาวิทยาลัยบูรพาคาดจบ ม.ค.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
207
3เพชรบุรีนายทวีรักษ์ ทูลพุทธาฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดจบ ม.ค.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
209
3ศรีสะเกษ
ว่าที่ ร.ต.
วิรัตน์ ขันเขตฟิสิกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคาดจบ ก.พ.61
210
3ยะลาน.ส.ซัลซาบีลา สาและเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คาดจบ ก.พ.61
211
3ปัตตานีน.ส.พาอีหม๊ะ เจะสาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คาดจบ ก.พ.61
215
3แพร่นาย
ณภัทร (เกรียงไกร) พระโพธิ์วังซ้าย
ชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดจบ
มี.ค.61
รอส่งชื่อรอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
216
3ชลบุรีนายศิริชัย รุจิดามพ์ชีววิทยามหาวิทยาลัยบูรพาคาดจบ
มี.ค.61
217
3อุดรธานี น.ส.ณัฐณิชา เจริญรักษ์
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ
มี.ค.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
218
3เชียงใหม่นายศุภการณ์ ปลาสุวรรณ์เคมีมหาวิทยาลัยบูรพาคาดจบ
มี.ค.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
219
3กรุงเทพฯนายพงศกร พลับศิริ
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คาดจบ
มี.ค.61
220
3นครราชสีมาน.ส.รำเทียน กูลโคกสูง
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ
มี.ค.61
221
3เพชรบูรณ์นายศรายุทธ รูปโฉมเคมีมหาวิทยาลัยนเรศวรคาดจบ
มี.ค.61
222
3ภูเก็ตน.ส.ภุมริน ทัสนะเมธี
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาดจบ
เม.ย.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
223
3ปทุมธานีน.ส.ชนิกา ชาวงษ์
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาดจบ
เม.ย.61
225
3ลพบุรีน.ส.ยุวากร กลมอ่อนชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดจบ พ.ค.61
226
3ระยองน.ส.วิภาดา ชำนาญ
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาดจบ พ.ค.61
รอส่งชื่อรอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
227
3เชียงรายน.ส.ชฎาวรรณ สุขัมศรีเคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาดจบ พ.ค.61
228
3ราชบุรีน.ส.มินตรา เภาพูล
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาดจบ พ.ค.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
229
3ศรีสะเกษน.ส.พรสุดา ทันนาเคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาดจบ พ.ค.61
231
3ศรีสะเกษน.ส.พิมพา เชื้อทอง
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาดจบ
มิ.ย.61
232
3แพร่น.ส.พรณิชา พรหมเสนาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดจบ ก.ค.61
ส่งชื่อ 6 ธันวาคม 2561
234
3นครพนมนายชวิศ สว่างไพศาลกุลเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดจบ ส.ค.61
235
3กาฬสินธุ์น.ส.ศรวณีย์ สระเพ็ชรชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดจบ ส.ค.61
236
237
เนื่องจาก สพฐ. ส่งข้อมูลบรรจุ รวมถึงขอกันอัตราไปยัง สพม. แล้ว ขอให้คนที่มีชื่อว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว
238
ในไฟล์นี้ ติดตามการเรียกตัวจากเขตพื้นที่
239
อย่าเพิ่งเฉย เนื่องจากหากไปรายงานตัวไม่ทันภายในวันที่เขตกำหนด
240
จะถือเป็นความผิด ฐานละเลย ซึ่งผิดสัญญารับทุนการศึกษา สควค. ทันที
241
ตามลิงค์นี้ เป็นข้อมูลการจัดสรรอัตราของ สพฐ.
242
243
https://drive.google.com/file/d/0Bz4mges1or9SeENaUXFOTnZYcmc/view?usp=sharing
244
245
246
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม สสวท. จะจัดส่งรายชื่อทุกๆ สิ้นเดือน
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
Loading...
Main menu