ABDFGJKLMNOPQRSTUVWXY
1
สถานะการตรวจสอบหนี้สินเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 2564
2
รหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลคณะ
ค่าเทอม
ยืม-คืนหนังสือ
หอพักหมายเหตุ
3
57023405472นางสาวสุพัตรา สวัสดีวิทยาการจัดการ
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน1) ผู้ที่รายชื่อมีไฮไลต์สีแดง ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อปรับสถานะการค้างชำระ กรณีที่นักศึกษาส่งเอกสารคำร้องมาทางไปรษณีย์แล้ว และมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ให้ติดต่อรับเอกสารใบคำร้องของตนได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
4
58003287010พลวัชร บัวแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านผ่านผ่าน
5
58003287011ภัทรพล คงบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านผ่านไม่ผ่าน
6
58003498020นางสาววิภาวี พวงมาลัยวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน2) ผู้ที่รายชื่อมีไฮไลต์สีเขียว ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม (1,300 บาท) ยกเว้น นักศึกษา ป.บัณฑิต ให้ติดต่องานคลังเพื่อรับเงินส่วนต่างค่าประกันคืน 100 บาท กรณีที่นักศึกษาส่งเอกสารคำร้องมาทางไปรษณีย์แล้ว และมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ให้ติดต่อรับเอกสารใบคำร้องของตนได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
7
58003498051วรปร้ชญ์ ช้างแย้มวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
8
58003666020นางสาวสาวิตรี แย้มยิ้ม
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผ่านผ่านผ่าน
9
58023405319นางสาวศศิวิมล นิ่มนวลวิทยาการจัดการ
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
10
59003116029นางสาวสุทธิดา ภูตาเลิศครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน3) ผู้ที่รายชื่อมีไฮไลต์สีเหลือง ให้รอการตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมกิจกรรมและ กยศ. เมื่อผ่านให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป
11
59003158014
นางสาวพัชรีญา ศิริโชคโภคทรัพย์
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
12
59003345009ชนิภรณ์ ไชยทอง
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
13
60003257030นางสาว สุกัญญา บริโภค
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
14
60003268014
นางสาวนารีรัตน์ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่ผ่าน
ผ่านไม่ผ่าน
15
60003341117นายกิตติโชติ ธรรมชุนวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
16
60003341125วีรพงษ์ ซิ้มศิริวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
17
60003381054ปัณฑิตา พลายงามวิทยาการจัดการ
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
18
60003405095นางสาวรัชนก อั๊งตุ่นวิทยาการจัดการ
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
19
60003665006นาย วิทวัช ชัยประเสริฐ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่ผ่าน
ผ่าน
รอการตรวจสอบ
20
60023270037ภัสราวดี จิตต์ภักดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านผ่านผ่าน
21
60023270050จ่าเอก ธนภัทร์ กันหาคำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
22
60023405072นางธาริณี บุญเกิดมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านผ่านผ่าน
23
60023405081นางสาววศินี สงวนสัตย์วิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
24
60023405085ศิรรัตน์ พวงจัตุรัสวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
25
60023405100นางสาวชมพูนุช ทัศเกษรวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
26
60023405110นางสาวนิภาวรรณ ไพบูลย์วิทยาการจัดการ
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่านผ่าน
27
60023405111สุนิสา แก้วอ่อนวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
28
60023405118ธีรพัฒน์ รอบคอบวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
29
60023405122นางสาววิจิตราภรณ์ ใจคุณวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
30
60023490057
ส.อ.ทนงศักดิ์ เจตเกษตรการณ์
วิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
31
60023490064ชนันธร ภักดิ์จำนงค์วิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
32
60023490072สิบเอก กฤษเมธ แสวงทรัพย์วิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
33
60023490073สิบเอก อนุวัฒน์ อุประวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
34
61003263002พรชิตา คมคาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
35
61003263011นายพีรพัฒน์ เซ็ดเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
36
61003263012ชนสวัสดิ์ เอ้วะเม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านผ่านผ่าน
37
61003287001จิตสุภา ศิลาแดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
38
61003287005นายอิทธิกร ธีรธนันกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่าน
39
61003498032ปิยธิดา วายลมวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
40
61023490005นางสาวสุจิตรา ธนวนกุลวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
41
61023490006นางสุนิสา เทียนบางวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
42
61023490007
นางสาวสุทาทิพย์ ชอบอาภรณ์
วิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
43
61023490014นางสาวพิชามญช์ มานิวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
44
61023490015น.ส.ณัฏฐณิชา แสงสุวรรณวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
45
61023490016นางสาวศศิธร อุทเยศร์วิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
46
61023490022ภัทรพร รัตนกุญชรวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
47
61023490025นางสาวนลิศา สุขศรีวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
48
61023490052นางสาวเกตน์สิรี ล่ายไธสงวิทยาการจัดการผ่านผ่านผ่าน
49
62023257023นายวีรพงศ์ พิมพ์พันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านผ่านผ่าน
50
63024174002
พระพลกฤษณ์ ตันติรักษโรจน์
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
51
63024174004นางสาวมะลิลา อ่อนคำครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
52
63024174005ปิยะโสภิชา นาคพงษ์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
53
63024174006อุมาพร วันทยะกุลครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
54
63024174007
นางสาวปิ่นอนงค์ ตะเพียนทอง
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
55
63024174011
นางสาวสร้อยสุดา จันทร์บูชา
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
56
63024174013ณิชาดา วาจาสัตย์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
57
63024174014
นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยสูงเนิน
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
58
63024174015นายวรุต ใจภักดีครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
59
63024174016นางสาวเติมรัตน์ เติมต่อครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
60
63024174018นายณัฐวิ เพ็ชราการครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
61
63024174019
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ฤทธิโป
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
62
63024174020นางสาวปนัดดา อินเผือกครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
63
63024174021นางสาวศิริพร พันสนิทครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
64
63024174022ไปรยา ยังประโยชน์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
65
63024174023นางสาวรุ่งอรุณ แซ่ฮ้อครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
66
63024174024ประกายเพชร สายโสครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
67
63024174027นางสาวเยาวภา ศิลาภรพรรณครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
68
63024174027ชนิตา สว่างพานิชครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
69
63024174028นายกฤตนัย ศรีปราโมชครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
70
63024174029นางสาวศวีรณัฐ ภูครองนาคครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
71
63024174031
นางสาวสุภัฏชริน พรหมดำรง
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
72
63024174033นางสาวสุภาพร ชัยภิบาลครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
73
63024174034นางสาวดวงดาว สุขแป้นครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
74
63024174038รัตนพร เกลี้ยงมีศรีครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
75
63024174043นางสาวจิตสุภา นามวัฒน์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
76
63024174051ศิริลักษณ์ แย้มแสงครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
77
63024174053
นางสาวเสาวคนธ์ ศรีประเสริฐ
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
78
63024174055
นางสาวปรียาภรณ์ ฟองสมุทร์
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
79
63024174058นางสาวนพวรรณ สุวรรณรัตน์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
80
63024174062นางสาวทิวาพร บาลอ่อนครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
81
63024174063นายวุฒิพงษ์ จันทร์สมครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
82
63024174064นายนัฐพงษ์ คำสิงห์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
83
63024174066นวรัตน์ สมทองครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
84
63024174067กุลกันยา มงคลครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
85
63024174068นัฐวุฒิ คณะสุขครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
86
63024174072นางสาวนพรัตน์ ศรีภูมิครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
87
63024174075นางสาวอรญา เนตรสูงเนินครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
88
63024174076นูรชูฮาดา ฮัมดานีย์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
89
63024174078
ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ บุญเกิด
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
90
63024174079นางสาววิภาวรรณ สวัสดีครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
91
63024174080นางสาวอรวรรณ ทองสุขครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
92
63024174082
นางสาวณัฐพร พิทักษ์สงคราม
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
93
63024174083นางสาวนริสรา นงคราญครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
94
63024174084นางสาว ปิยากร กุลวงศ์ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
95
63024174086ณภัชนันท์ พุมมาครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
96
63024174088นางสาวทิตยา จำเริญพานิชครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
97
63024174089
นางสาวกานติมา ทิพย์กระโทก
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
98
63024174090ปาณิสรา หอมหวนครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
99
63024174091
นางสาวเบญจมาศ เกื้อกิจกูล
ครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน
100
63024174093อรจิรา สร้างอักษรครุศาสตร์ผ่านผ่านผ่าน