รายชื่ออบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 86
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครุชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 86
2
ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2561
3
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ห้องที่ 1
5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียนสังกัด
6
1
นางสาว อัญชลีพร สีขาวอ่อน
อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
สพป.2 มหาสารคาม
7
2
นางสาว จินตวีร์ โยสีดา
เมืองกาฬสินธุ์
สพม.24 กาฬสินธุ์
8
3
นางสาว กาณต์รวี รักขพันธ์
เวียงคำวิทยาคาร
สพม.21 หนองคาย
9
4
นางสาว มณี แก้วศิลา
บ้านคำลอดพื้นสพป.3 สกลนคร
10
5
นางสาว ปริมประภา นาสมชัย
หนองบัวพิทยาคาร
สพม.19 หนองบัวลำภุ
11
6
นางสาว อรทัย หังษาบุตร
บ้านปอพาน
สพป.3 อุดรธานี
12
7
นางสาว จิตรัตน์ดา แก้วคำกอง
บ้านปอพาน
สพป.3 อุดรธานี
13
8
นาง สวาท สีผารินทร์
บ้านปอพาน
สพป.3 อุดรธานี
14
9
นาย สมคิด ไผ่ป้อง
บ้านปอพาน
สพป.3 อุดรธานี
15
10
นาย อริย์ธัช ผกาเชิด
ทมนางามวิทยาคม
สพม.20 อุดรธานี
16
11
นาย อภิศร ทิพเสนา
บ้านพระบาทนาหงส์
สพป.2 หนองคาย
17
12
นาย จักรกฤษณ์ เชียรชนะ
บ้านขามเฒ่า
สพป.1 มหาสารคาม
18
13
นางสาว สุธิดา นาสะอ้าน
ห้วยเตยวิทยา
สพป.2 กาฬสินธุ์
19
14
นาง กาญจนา ไชยศิริ
ห้วยเตยวิทยา
สพป.2 กาฬสินธุ์
20
15
นางสาว อารีรัตน์ ถาจอหอ
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
สพป.1 ขอนแก่น
21
16
นางสาว สุพัตรา อาวะบุตร
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
สพป.1 ขอนแก่น
22
17
นางสาว นฤทัย พ้องเสียง
กุมภวาปี
สพม.20 อุดรธานี
23
18
นางสาว จรุณี ศรีทาดี
กุมภวาปี
สพม.20 อุดรธานี
24
19
นาง สินีนาฎ ศิริชัยวัฒนกุล
เมืองกาฬสินธุ์
สพม.24 กาฬสินธุ์
25
20
นาง ชุติมา สุ่ยหา
บ้านโนนสว่าง
สพป.1 มหาสารคาม
26
21
นาย สงวนศักดิ์ ศรีวิวัฒน์
บ้านขามป้อมดงเย็น
สพป.4 ขอนแก่น
27
22
นาง มะลิวัลย์ ซุยทอง
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
สพป.4 ขอนแก่น
28
23
นาง พรเพ็ญ ยศทราช
บ้านดงธาตุ
สพป.4 อุดรธานี
29
24
นางสาว เครือวัลย์ แข็งขัน
บ้านโนนทองคำเจริญ
สพป.2 อุดรธานี
30
25
นาง สุธิกา ฝาชัยภุมิ
คูเมืองวิทยา
สพม.30 ชัยภุมิ
31
26
นาง เพ็ญประภา จำปาไชย
บ้านห้วยยาง
สพป.1 กาฬสินธุ์
32
27
นาง สุดาจันทร์ หินกลาง
แก่นนครวิทยาลัย
สพม.25 ขอนแก่น
33
28
นาง กฤตวรรณ แก้วสมจันทร์
แก่นนครวิทยาลัย
สพม.25 ขอนแก่น
34
29
นางสาว สันทนา อุบลครุฑ
อนุบาลพิบูลย์รักษ์
สพป.3 อุดรธานี
35
30
นาง อังคนา ปะตังเวสัง
มัญจาศึกษา
สพม.25 ขอนแก่น
36
31
นาง สุคนทิพย์ บุญหยวก
บ้านดงธาตุ
สพป.4 อุดรธานี
37
32
นาง รัตนา หล้าป้อง
วัดจุมพล (วรพรต อุปถัมภ์)
สพป.3 ขอนแก่น
38
33
นาย ไฉน นามมุงคุณ
บ้านโดน
สพป.2 มหาสารคาม
39
34
นาง ศิริวรรณ สิงห์จรรยา
ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
สพป.4 ขอนแก่น
40
35
นาง สุภาภรณ์ ภูพานเพชร
ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
สพป.4 ขอนแก่น
41
36
นาย ยุทธศาสตร์ โยธาเสน
บ้านนาเลาะสพป.4 ขอนแก่น
42
37
นาง วนิดา ภูนบผา
บ้านราษฏร์บำรุงสพป.2 ลพบุรี
43
38
นาง เพ็ญจันทร์ โฆษณา
ชุมชนทมป่าข่า
สพป.2 อุดรธานี
44
39
นาย ชัชวาลย์ วงศ์อนันต์
วัดโป่งก้อนเส้าสพป.2 สระบุรี
45
40
นาย ชัยวรงค์ เวียงพล
บ้านนกเขาทองสพป.2 ชัยภูมิ
46
41
นางสาว วราภรณ์ กุลยะณีย์
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
สพป.1 สกลนคร
47
42
นาย สมเพชร โนนสว่าง
บ้านโคกสูงสะอาดสพป.4 ขอนแก่น
48
43นาง รัศมี กามล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.19 เลย
49
44
นางสาว อรุณี สาวรีย์
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สพป.1 หนองคาย
50
45
นางสาว จุฬากร เมฆทวี
บ้านผาขามสพป.5 ขอนแก่น
51
52
ห้องที่ 2
53
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
54
1
นาง สุพานิจ บุญเข้ม
บ้านนายาว
สพป.2 เพชรบูรณ์
55
2
นาง สอนนรินทร์ วงศ์หงษา
อนุบาลหล่มเก่า
สพป.2 เพชรบูรณ์
56
3
นาง อรลัมภา แก้วมี
บ้านบุ้งคล้า
สพป.2 เพชรบูรณ์
57
4
นาง บุษรา ดาทอง
พยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.26 มหาสารคาม
58
5
นาย ณัญพงศ์ แก่นสา
บัวสูงบัวเงินวิทยา
สพป.2 ร้อยเอ็ด
59
6
นาง กลิ่นแก้ว จันทเขต
ยางวิทยาคม
สพม.26 มหาสารคาม
60
7
นาง ทิพวัลย์ จันทะลุน
ยางวิทยาคม
สพม.26 มหาสารคาม
61
8นาย กรณ์ มลิลาขอนแก่นวิทยาลัย
สพม.25 ขอนแก่น
62
9
นาง นาฏยา สังเกตุมาลี
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
สพป.1 อุดรธานี
63
10
นางสาว ภคพร มูลการ
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
สพป.1 อุดรธานี
64
11
นางสาว นฤมล จันทะลุน
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
สพป.1 อุดรธานี
65
12
นาง จรินทร น้อยผาง
บ้านโคกฟันโปงสพป.1 ขอนแก่น
66
13
นาง วิไลวรรณ ศรีสังข์
บ้านหนองสองห้องสพป.3 ขอนแก่น
67
14
นาย กานต์สิรี ภูผาใจ
บ้านโคกสีแก้ว
สพป.4 อุดรธานี
68
15
นาย ธวัชชัย กุนเสน
ประชาบดีพิทยาคม
สพม.21 หนองคาย
69
16
นาย พัฒนา พฤกษชาติ
ประชาบดีพิทยาคม
สพม.21 หนองคาย
70
17
นาย วรจิต จันทร์สวย
บ้านโคกคำไหล
สพป.3 อุดรธานี
71
18
นางสาว ประทุมพร เมาวงษ์
ทุ่งฝนวิทยาคาร
สพม.20 อุดรธานี
72
19
นาย บริพัฒน์ พิมพ์พล
บ้านโคกคำไหล
สพป.3 อุดรธานี
73
20
นาย อภิชาติ ชาบุญมี
บ้านงิ้วมีชัย
สพป.3 อุดรธานี
74
21
นางสาว พิมพันธ์ วงษ์แก้ว
ชนบทศึกษา
สพม.25 ขอนแก่น
75
22
นางสาว ปรีชญา เพียสา
บ้านาจานสพป.1 สกลนคร
76
23
นาย นัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
อนุบาลศรีวิไลสพป.1 บึงกาฬ
77
24
นาย ประกาศิต คำวะเนตร
บ้านนาเจริญบึงกาฬ
78
25
นาย ศรายุทธ ชุ่มเสนา
บ้านยางทะเล
สพป.4 บุรีรัมย์
79
26
นางสาว เขมจิรา สีลา
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
สพป.3 มหาสารคาม
80
27
นาย วิรัช จำปาสิม
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
สพม.22 นครพนม
81
28
นางสาว พิชญาภา สีแสด
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
สพม.22 นครพนม
82
29
นาง ธิดารัตน์ วงษ์อ่อน
ยางคำวิทยา
สพป.2 กาฬสินธุ์
83
30
นาง เสาวนีย์ ภูชุม
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
สพม.22 นครพนม
84
31
นางสาว จีราภรณ์ มูลสิงห์
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
สพม.22 นครพนม
85
32
นางสาว จันทร์เพ็ญ คำเอก
บ้านหนองแดงสหมิตร
สพป.2 มหาสารคาม
86
33
นางสาว รัตนพร ปาข้างฮุง
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
สพม.22 นครพนม
87
34
นาย พรวิชัย บุญแก้ว
บ้านท่าหินโงมสพป.1 ชัยภูมิ
88
35
นาย ภาสกร ทุมสงคราม
ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
สพป.1 เลย
89
36
นางสาว สาธิกา จันทะมาลา
บ้านหนองกุงทับม้า
สพป.2 อุดรธานี
90
37
นาง นิภาพร พินิจมนตรี
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
สพม.25 ขอนแก่น
91
38นาย นพคุณ สดใสร่องคำ
สพม.24 กาฬสินธุ์
92
39
นาย ภูริ บานทอง
แก้งคร้อวิทยา
สพม.30 ชัยภูมิ
93
40
นางสาว วราภรณ์ เสมอหน้า
มัญจาศึกษา
สพม.25 ขอนแก่น
94
41
นางสาว สุภาณี คำภาษี
บ้านกุดธาตุสพป.5 ขอนแก่น
95
42
นาย สุพัท ผ่องเสียง
บ้านกุุดพังเครือ
สพป.4 ขอนแก่น
96
43
นางสาว พัชรี ลำพองพวง
บ้านโนนหอม
สพป.3 อุดรธานี
97
44
นาย รัตนเดช การเกษม
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
บึงกาฬ
98
45
นาย สวัสดิ์ ภูดวงศรี
วังสามหมอวิทยาคาร
สพม.20 อุดรธานี
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu