คะแนนเก็บ ม.2/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
คะแนนเก็บตามรายจุดประสงค์ย่อย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2
3
ลำดับที่
ชื่อ- นามสกุล1. การใช้เครื่องมือวาดภาพ แปรง-ดินสอ (10)2. ซิมโบลGraphic(10)3. ซิมโบล MovieClip(10)5. FramebyFrame (10)6. motiontween(10)7. Scene+sound (10)เขียน Storyboard+ผลงาน Animation (20)สอบปลายภาค Flash / (20)รวมคะแนนหมายเหตุ
4
1010101010102020100
5
1ด.ช. ธีรวัตร ชัยรส798969101573
6
2ด.ช. ศิรวิทย์ พืชทองหลาง8867610101570
7
3
ด.ช.สุรเกียรติ อุ่นวิเชียร
686878141471
8
4ด.ช.อนุรักษ์ วิระตา789999101879
9
5ด.ช.อัครชัย คงสีลา9899610101879
10
6ด.ญ.กรกนก ตวยกระโทก88891010151381
11
7ด.ญ.กัญญารัตน์ ดำนา86881010171481
12
8กัลยาณี แตงกระโทก6689107101167
13
9ด.ญ.จินดาพร อวยสวัสดิ์88991010101579
14
10ด.ญ.ธนัชญา จองกลาง88991010101478
15
11ธันยพร แตงกระโทก8789810151277
16
12ด.ญ.นันทกานต์ ทิศกระโทก8879810171683
17
13
เด็กหญิงปกีรนันทร์ อาษากลาง
887898141476
18
14ด.ญ พิมผกา สะทักรัมย์8988910181585
19
15ด.ญ.ไพจิตรา ประสารวัน898999171281
20
16ด.ญ.เมลามิน บัวนาค89991010181487
21
17วรรณภา แตงกระโทก7889109101475
22
18ด.ญ.วัชรินท์ สระทองหลาง8977109141276
23
19ด.ญ.วาสนา ลือพงศ์พัฒนะ88981010171585
24
20ด.ญ.วิกาญดา มนทองหลาง7999109151583
25
21ศุภัชญา บาตรโพธิ์8789810141478
26
22สุธาวัลย์ งามลา769779171476
27
23ด.ญ.สุรัตนาภรณ์ แทนกระโทก7999109101477
28
24เสาวลักษณ์ บุญมาก767879151271
29
25
เด็กหญิง อนันตยา อินทร์สีดา
667878151471
30
26ด.ญ.อริสรา ฉันทะกลาง797999171481
31
27เด็กหญิง อารียา จัตตุกูล877778151170
32
28
ด.ญ. อารีรัตน์ ยุทธทองหลาง
877777141572
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...