Yogasutra_concordance.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Sūtra
Sūtra with compounds hypenated and with no sandhi formed between words.
Sūtra as chanted & seen in books with all sandhis formed.Sutras in SanskritSūtra
2
I-01atha yoga-anuśāsanam.atha yogānuśāsanam.अथ योगानुशासनम्। (१-१)I-01
3
I-02yogaḥ citta-vṛtti-nirodhaḥ.yogaścittavṛtti-nirodhaḥ.योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। (१-२)I-02
4
I-03tadā draṣṭuḥ svarūpe avasthānam.tadā draṣṭussvarūpe'vasthānam.तदा द्रष्टुस्स्वरूपेऽवस्थानम्। (१-३)I-03
5
I-04vṛtti-sārūpyam itaratra.vṛttisārūpyamitaratra.वृत्तिसारूप्यमितरत्र। (१-४)I-04
6
I-05vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭa-akliṣṭāḥ.vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ.वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः। (१-५)I-05
7
I-06pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā smṛtayaḥ.pramāṇaviparyayavikalpanidrāḥ smṛtayaḥ.प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः। (१-६)I-06
8
I-07pratyakṣa-anumāna-āgamāḥ pramāṇāni.pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni.प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। (१-७)I-07
9
I-08viparyayaḥ mithyā-jñānam atat-rūpa-pratiṣham.viparyayo mithyājñānamatadrūpapratiṣham.विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। (१-८)I-08
10
I-09śabda-jñāna-anupātī vastu-śūnyaḥ vikalpaḥ.śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ.शब्दज्ञानानुपाती वस्पुशून्यो विकल्पः। (१-९)I-09
11
I-10abhāva-pratyaya-ālambanā-vṛttiḥ nidrā.abhāvapratyayaālambanāvṛttirnidrā.अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा। (१-१०)I-10
12
I-11anubhūta-viṣaya-asaṁpramoṣaḥ smṛtiḥ.anubhūtaviṣayāsaṁpramoṣassmṛtiḥ.अनुभूतविषयासम्प्रमोषस्स्मृतिः। (१-११)I-11
13
I-12abhyāsa-vairāgyābhyām tat-nirodhaḥ.abhyāsavairāgyābhyāṁ tannirodhaḥ.अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। (१-१२)I-12
14
I-13tatra sthitau yatnaḥ abhyāsaḥ.tatra sthitau yatno'bhyāsaḥ.तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। (१-१३)I-13
15
I-14sa tu dhīrga-kāla-nairantarya-satkāra-āsevitaḥ dhṛḍha-bhūmiḥ.sa tu dhīrgakālanairantaryasatkārāsevito dhṛḍhabhūmiḥ.स तु दीर्धकालनैरन्तर्यसत्कारासेवित दृढभूमिः। (१-१४)I-14
16
I-15dṛṣṭa-anuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṁjñā vairāgyam.dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṁjñā vairāgyam.दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। (१-१५)I-15
17
I-16tat-param puruṣa-khyāteḥ guṇa-vairtṛṣṇyam.tatparam puruṣakhyāterguṇavairtṛṣṇyam.तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। (१-१६)I-16
18
I-17vitarka-vicāra-ānanda-asmitā-rūpa-anugamāt saṁprajñātaḥ.vitarkavicārānandāsmitārūpānugamāt saṁprajñātaḥ.वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः। (१-१७)I-17
19
I-18virāma-pratyaya-abhyāsa-pūrvaḥ saṁskāra-śeṣaḥ anyaḥ.virāmapratyayābhyāsapūrvassaṁskāraśeṣo'nyaḥ.विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। (१-१८)I-18
20
I-19bhava-pratyayaḥ videha-prakṛti-layānām.bhavapratyayo videhaprakṛtilayānām.भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्। (१-१९)I-19
21
I-20śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvakaḥ itareṣām.śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām.श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। (१-२०)I-20
22
I-21tīvra-saṁvegānām āsannaḥ.tīvrasaṁvegānāmāsannaḥ.तीव्रसंवेगानामासन्नः। (१-२१)I-21
23
I-22mṛdu-madhya-adhimātratvāt tataḥ api viśeṣaḥ.mṛdumadhyādhimātratvāttatao'pi viśeṣaḥ.मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः। (१-२२)I-22
24
I-23īśvara-praṇidhānāt vā.īśvarapraṇidhānādvā.ईश्वरप्रणिधानाद्वा। (१-२३)I-23
25
I-24kleśa-karma-vipāka-āśaaiḥ aparāmṛṣṭa-puruṣa-viśeṣaḥ īśvaraḥ.kleśakarmavipākāśairaparāmṛṣṭapuruṣaviśeṣa īśvaraḥ.क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। (१-२४)I-24
26
I-25tatra niratiśayam sarvajña-bījam.tatra niratiśayam sarvajñabījam.तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्। (१-२५)I-25
27
I-26sa eṣa pūrveṣāmapi guruḥ kālenānavacchedāt.sa eṣa pūrveṣāmapi guruḥ kālenānavacchedāt.स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। (१-२६)I-26
28
I-27tasya vācakaḥ praṇavaḥ.tasya vācakaḥ praṇavaḥ.तस्य वाचकः प्रणवः। (१-२७)I-27
29
I-28tat-japaḥ tat-artha-bhāvanam.tajjapstadarthabhāvanam.तज्जपस्तदर्थभावनम्। (१-२८)I-28
30
I-29tataḥ pratyak-cetanā-adhigamaḥ api antarāya-abhāvaḥ ca.tataḥ pratyakcetanādhigamao'apyantarāyābhāvaśca.ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। (१-२९)I-29
31
I-30
vyādhi-sthyāna-samśya-pramāda-ālasya-avirati-bhrānti-darśana-alabdha-bhūmikatva-anavasthitatvāni citta-vikṣepāḥ te antarāyāḥ.
vyādhisthyānasamśyapramādālasyāviratibhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni cittavikṣepāste'ntarāyāḥ.
व्याधिस्त्यानसंश्यप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः।(१-३०)
I-30
32
I-31
duḥhka-daurmanasya-aṅga-mejayatva-śvāsa-praśvāsāḥ vikṣepa-saha-bhuvaḥ.
duḥhkadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā vikṣepasahabhuvaḥ.दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः। (१-३१)I-31
33
I-32tat-pratiṣeda-artham eka-tattva-abhyāsaḥ.tatpratiṣedārthamekatattvābhyāsaḥ.तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः। (१-३२)I-32
34
I-33
maitrī-karuṇā-mudita-upekṣāṇām sukha-duḥhka-puṇya-pāpa-viṣayāṇām bhāvanātaḥ citta-prasādanam
maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṁ sukhaduḥhkapuṇyapāpaviṣayāṇāmbhāvanātaścittaprasādanam
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्। (१-३३)
I-33
35
I-34pracchardana-vidhāraṇābhyām vā prāṇasya.pracchardanavidhāraṇābhyāṁ vā prāṇasya.प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। (१-३४)I-34
36
I-35viṣyavatī vā prakṛtiḥ utpannā manasaḥ sthiti-nibandhinī.viṣyavatī vā prakṛtirutpannā manasassthitinibandhinī.विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी। (१-३५)I-35
37
I-36viśokā vā jyotiṣmatī.viśokā vā jyotiṣmatī.विशोका वा ज्योतिष्मती। (१-३६)I-36
38
I-37vīta-rāga-viṣayam vā cittam.vītarāgaviṣayaṁ vā cittam.वीतरागविषयं वा चित्तम्। (१-३७)I-37
39
I-38svapna-nidrā-ajñāna-ālambalam vā.svapnanidrāajñānaālambalnaṁ vā.स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा। (१-३८)I-38
40
I-39yathā-abhimata-dhyānāt vā.yathābhimatddhyānād vā.यथाभिमतध्यानाद्वा। (१-३९)I-39
41
I-40prama-aṇu-parama-mahatva-antaḥ asya vaśikāraḥ.pramāṇuparamamahatvāntao'sya vaśikāraḥ.परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः। (१-४०)I-40
42
I-41
kṣīṇa-vṛtteḥ abhijātasya iva maṇeḥ grahītṛ-grahaṇa-grāhyeṣu tatstha-tat-añjanatā samāpattiḥ.
kṣīṇavṛtterabhijātasyeva maṇergrahītṛgrahaṇagrāhyeṣu tatsthatatañjanatā samāpattiḥ.क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः। (१-४१)I-41
43
I-42tatra śabda-artha-jñāna-vikalpaiḥ saṅkīrṇā savitarkā samāpattiḥ.tatra śabdārthajñānavikalpaissaṅkīrṇā savitarkā samāpattiḥ.तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैस्सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः। (१-४२)I-42
44
I-43smṛti-pariśuddhau svarūpa-śūnyaḥ iva artha-mātra-nirbhāsā nirvitarkā.smṛtipariśuddhau svarūpaśūnya ivārthamātranirbhāsā nirvitarkā.स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का। (१-४३)I-43
45
I-44etayā eva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā.etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayāvyākhyātā.एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। (१-४४)I-44
46
I-45sūkṣma-viṣayam ca aliṅga-paryavasānam.sūkṣmaviṣayañcāliṅgaparyavasānam.सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानम्। (१-४५)I-45
47
I-46tā eva sabījaḥ samādhiḥ.tā eva sabījassamādhiḥ.ता एव सबीजः समाधिः। (१-४६)I-46
48
I-47nirvicāra-vaiśāradhye adhyātma-prasādaḥ.nirvicāravaiśāradhye'dhyātmaprasādaḥ.निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः। (१-४७)I-47
49
I-48ṛtambharā tatra prajñā.ṛtambharā tatra prajñā.ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। (१-४८)I-48
50
I-49śrua-anumāna-prajñābhyām anya-viṣayā viśeṣa-arthatvāt.śruānumānaprajñābhyāmanyaviṣayā viśeṣārthatvāt.श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्। (१-४९)I-49
51
I-50tajjaḥ saṁskāraḥ anya-saṁskāra-prati-bandhī.tajjassaṁskāro'anyasaṁskārapratibandhī.तज्जस्संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी। (१-५०)I-50
52
I-51tasya api nirodhe sarva-nirodhāt nirbījaḥ samādhiḥ.tasyāpi nirodhe sarvanirodhānnirbījassamādhiḥ.तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजस्समाधिः। (१-५१)I-51
53
II-01tapaḥ-svādhyāya-īśvara-praṇidhānāni kriyāyogaḥ.tapassvādhyāyeīśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ.तपस्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। (२-१)II-01
54
II-02samādhi-bhāvanā-arthaḥ kleśa-tanūkaraṇa-arthaḥ ca.samādhibhāvanārthaḥ kleśatanūkaraṇārthaśca.समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च।  (२-२)II-02
55
II-03avidyā-asmitā-rāga-dveṣa-abhiniveśāḥ kleśāḥavidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ kleśāḥअविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः।  (२-३)II-03
56
II-04avidyā-kṣetram uttareṣām prasupta-tanu-vicchinna udārāṇām.avidyākṣetramuttareṣām prasuptatanuvicchinnaodārāṇām.अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्।  (२-४)II-04
57
II-05anitya-aśuci-duḥkha-anātmasu nitya-śuci-sukha-ātmakhyātiḥ avidyā.anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā.अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या।  (२-५)II-05
58
II-06dṛk-darśana-śakhytyoḥ ekātmatā asmitā.dṛgdarśanaśakhytyorekātmatāsmitā.दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता।  (२-६)II-06
59
II-07sukha-anuśayī rāgaḥ.sukhānuśayī rāgaḥ.सुखानुशयी रागः।  (२-७)II-07
60
II-08duḥkha-anuśayī dveṣaḥ.duḥkhānuśayī dveṣaḥ.दुःखानुशयी द्वेषः।  (२-८)II-08
61
II-09sva-rasa-vāhī viduṣaḥ api tathā rūḍhaḥ abhiniveśaḥ.svarasavāhī viduṣao'pi tathā rūḍho'bhiniveśaḥ.स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः।  (२-९)II-09
62
II-10te prati-prasava-heyāḥ sūkṣmāḥ.te pratiprasavaheyāssūkṣmāḥ.ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः।  (२-१०)II-10
63
II-11dhyāna-heyāḥ tat-vṛttayaḥ.dhyānaheyāstadvṛttayaḥ.ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः।  (२-११)II-11
64
II-12kleśa-mūlaḥ karmāśayaḥ dṛṣṭa-adṛṣṭa-vedanīyaḥ.kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭavedanīyaḥ.क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः।  (२-१२)II-12
65
II-13sati mūle tat-vipākaḥ jāti-āyuḥ bhogāḥ.sati mūle tadvipāko jātiāyurbhogāḥ.सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः।  (२-१३)II-13
66
II-14te hlāda-paritāpa-phalāḥ puṇya-apuṇya-hetutvāt.te hlādaparitāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt.ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्।  (२-१४)II-14
67
II-15
pariṇāma-tāpa-saṁskāra-duḥkaiḥ guṇa-virdhāt ca duVkham eva sarvam vivekinaḥ.
pariṇāmatāpasaṁskāraduḥkairguṇavṛttivirodhācca duḥkhameva sarvaṁ vivekinaḥ.परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।  (२-१५)II-15
68
II-16heyam duḥkham anāgatam.heyam duḥkhamanāgatam.हेयं दःखमनागतम्।  (२-१६)II-16
69
II-17dṛk-dṛśyayoḥ saṁyogaḥ heyahetuḥ.dṛkdṛśyayoḥ saṁyogo heyahetuḥ.द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः।  (२-१७)II-17
70
II-18
prakāśa-kriyā-sthiti-śīlam bhūta-indriya-ātmakam bhoga-apavarga-artham dṛśyam.
prakāśakriyāsthitiśīlam bhūtendriyātmakam bhogāpavargārtham dṛśyam.प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्।  (२-१८)II-18
71
II-19viśeṣa-aviśeṣa-liṅgamātra-aliṅgāni guṇaparvāṇi.viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi.विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गा गुणपर्वाणः।  (२-१९)II-19
72
II-20draṣṭā dṛśi-mātraḥ śuddaḥ api pratyaya-anupaśyaḥ.draṣṭā dṛśimātraśśuddho'api pratyayānupaśyaḥ.द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः।  (२-२०)II-20
73
II-21tat-arthaḥ eva dṛśyasya ātmā.tadartha eva dṛśyasyātmā.तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा।  (२-२१)II-21
74
II-22kṛta-artham prati naṣṭam api anaṣṭam tat anya-sādhāranatvāt.kṛtārtham prati naṣṭamapyanaṣṭam tadanyasādhāranatvāt.कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्।  (२-२२)II-22
75
II-23sva-svāmi-śaktyoḥ svarūpa-upalabdhi-hetuḥ saṁyogaḥ.svasvāmiśaktyossvarūpopalabdhihetussaṁyogaḥ.स्वस्वामिशक्त्योस्स्वरूपोपलब्धिहेतुस्संयोगः।  (२-२३)II-23
76
II-24tasya hetuḥ avidyā.tasya heturavidyā.तस्य हेतुरविद्या।  (२-२४)II-24
77
II-25tat-abhāvāt saṁyoga-abhāvaḥ hānam tat-dṛśeḥ kaivalyam.tadabhāvāt saṁyogābhāvo hānam taddṛśeḥ kaivalyam.तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्।  (२-२५)II-25
78
II-26viveka-khyātiḥ aviplavā hāna-upāyaḥ.vivekakhyātiraviplavā hānopāyaḥ.विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः।  (२-२६)II-26
79
II-27tasya saptadhā prānta-bhūmiḥ prajñā.tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajñā.तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा।  (२-२७)II-27
80
II-28yoga-aṅga-anuṣṭhānāt asuddhi-kṣaye jñāna-dīptiḥ āviveka-khyāteḥ.yogāṅgānuṣṭhānādasuddhikṣaye jñānadīptirāvivekakhyāteḥ.योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः।  (२-२८)II-28
81
II-29
yama-niyma-āsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇā-dhyāna-samādhayaḥ aṣṭau-aṅgāni.
yamaniymāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo'ṣṭāvaṅgāni.यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि।  (२-२९)II-29
82
II-30ahiṁsā-satya-asteya-brahmacarya-aparigrahāḥ yamāḥ.ahiṁsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ.अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः।  (२-३०)II-30
83
II-31jāti-deśa-kāla-samaya-anavacchinnāḥ sārvabaumāḥ mahā-vratam.jātideśakālasamayānavacchinnāssārvabaumā mahāvratam.जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नास्सार्वभौमा महाव्रतम्।  (२-३१)II-31
84
II-32śauca-santoṣa-tapas-svādhyāya-īśvara-praṇidhānāni niyamāḥ.śaucasantoṣatapassvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ.शौचसन्तोषतपस्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।  (२-३२)II-32
85
II-33vitarka-bādhane prati-pakṣa-bhāvanam.vitarkabādhane pratipakṣabhāvanam.वितर्कबाधने प्रतिपक्षभानवम्।  (२-३३)II-33
86
II-34
vitarkāḥ hiṁsā-ādayaḥ kṛta-kārikā-anumoditāḥ lobha-krodha-moha-pūrvakāḥ mru-madhya-adhimātrāḥ duḥkha-ajāna-ananta-phalāḥ iti prati-pakṣa-bhāvanm.
vitarkā hiṁsādayaḥ kṛtakārikāanumoditā lobhakrodhamohapūrvakā mrumadhyādhimātrā duḥkhajānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanm.
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृधुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। (२-३४)
II-34
87
II-35ahiṁsā-pratiṣṭhāyām tat-sannidhau vaira-tyāgaḥ.ahiṁsāpratiṣṭhāyāṁ tatsannidhau vairatyāgaḥ.अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।  (२-३५)II-35
88
II-36satya-pratiṣṭhāyām kriyā-phala-āśrayatvam.satyapratiṣṭhāyāṁ kriyāphalāśrayatvam.सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्।  (२-३६)II-36
89
II-37asteya-pratiṣṭhāyām sarva-ratna-upasthānam.asteyapratiṣṭhāyāṁ sarvaratnopasthānam.अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्।  (२-३७)II-37
90
II-38brahmacarya-pratiṣṭhāyām vīrya-lābhaḥ.brahmacaryapratiṣṭhāyāṁ vīryalābhaḥ.ब्रह्मचर्यप्रिष्ठायां वीर्यलाभः।  (२-३८)II-38
91
II-39aparigraha-sthairye janma-kathantā-sambodhaḥ.aparigrahasthairye janmakathantāsambodhaḥ.अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तसाम्बोधः।  (२-३९)II-39
92
II-40śaucāt svāṅga-jugupsā paraiḥ asaṁsargaḥ.śaucātsvāṅgajugupsā parairasaṁsargaḥ.शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः।  (२-४०)II-40
93
II-41
sattva-śuddhi-saumanasya-ekāgrya-indriya-jaya-ātma-darśana-yogyatvāni ca.
sattvaśuddhisaumanasyaikāgryaendriyajayātmadarśanayogyatvāni ca.सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च।  (२-४१)II-41
94
II-42santoṣāt anuttmaḥ sukhalābhaḥ.santoṣādanuttmssukhalābhaḥ.सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः।  (२-४२)II-42
95
II-43kāya-indriya-siddhiḥ aśuddhi-kṣayāt tāpasaḥ.kāyaendriyasiddhiraśuddhikṣayāt tapasaḥ.कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः।  (२-४३)II-43
96
II-44sva-adhyāyāt iṣṭa-devatā-saṁprayogaḥ.svādhyāyādiṣṭadevatāsaṁprayogaḥ.स्वाध्यायादिष्टदेतासंप्रयोगः।  (२-४४)II-44
97
II-45samādhi-siddhiḥ īśvara-praṇidhānāt.samādhisiddhirīśvarapraṇidhānāt.समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्।  (२-४५)II-45
98
II-46sthira-sukham āsanam.sthirasukhamāsanam.स्थिरसुखमासनम्।  (२-४६)II-46
99
II-47praytna-śaithilya-ananta-samāpattibhyām.praytnaśaithilyaanantasamāpattibhyām.प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्।  (२-४७)II-47
100
II-48tataḥ dvandvān abhighātaḥ.tatदdvandvānabhighātaḥ.ततो द्वन्द्वानभिघातः।  (२-४८)II-48
Loading...
Main menu