ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
317לו"ז פדגוגי/צוותשכבה ז'שכבה ח'שכבה ט'שכבה י'שכבה יא'שכבה יב'בגרויותהערותטיוטה
2
21/08/2022א
3
22/08/2022ב
4
23/08/2022גשיחות היכרות
5
24/08/2022ד
6
25/08/2022השיחות היכרות
7
26/08/2022ו
8
27/08/2022ש
9
28/08/2022איום מחנכות.ים
10
29/08/2022ביום הערכות צוות
11
30/08/2022גמפגשים כיתתיים ושכבתיים
12
31/08/2022ד
13
01/09/2022הפתיחת השנה
14
02/09/2022ו
15
03/09/2022ש
16
04/09/2022אחשיפה לרצועת גוף ונפשחשיפה לרצועת גוף ונפשחשיפה לרצועת מבוא למגמות
17
05/09/2022ב11:20 - 13:45 אתגר בהר
18
06/09/2022ג
19
07/09/2022ד
20
08/09/2022ה
21
09/09/2022ו
22
10/09/2022ש
23
11/09/2022אטיול שכבתי
24
12/09/2022במחנכי י"ב - הכנה למסע
12:20-15:45
יום גיבוש נחל צבעון12:20-13:40 הסבר לשכבה על תהליך הצו האחוד
25
13/09/2022ג14:00 אירוע פתיחת שנת מעורבות תשפ"ג במועצת גליל עליון, מחנכי י', יא'
26
14/09/2022דטיול גיבוש שכבת ז'13:00-13:50 מפגש מגמת מוזיקה13:00-13:50 מפגש מגמת מוזיקה
19:00-20:00 הסבר להורים בזום לגבי צו אחוד
27
15/09/2022המבדקי עמית פעימה ראשונה בשעות 1+2יום שירות משמעותי
28
16/09/2022ו
29
17/09/2022ש
30
18/09/2022א8:00 מלווי מסע יב - מפגש הכנהגיחה ח' - יער לביא
31
19/09/2022במעגלים [1]רוח וחברה - בוחרים
32
20/09/2022ג
33
21/09/2022דאסיפת הורים ז-יא 18:30מיפוי מדעים ז1מסע י"ב
34
22/09/2022המיפוי מדעים ז2 +ז3
35
23/09/2022ו
36
24/09/2022ש
37
25/09/2022אראש השנה
38
26/09/2022בראש השנה
39
27/09/2022גראש השנה
40
28/09/2022ד פתיחת שנת התנדבות - יום שכבתי בחולון
41
29/09/2022השיעורים 3+4 פעילות תלת מימד באודיטוריום 'החיים זה לא משחק' יום הלימודים יסתיים בתום השיעור ה-6שיעורים 1-2 סינמה דרייב
42
30/09/2022ו
43
01/10/2022ש
44
02/10/2022אטקס פתיחת שנת שורשיםמיפוי מדעים ח3 + ח4
45
03/10/2022בישיבת צוותמיפוי מדעים ח1 + ח2הכנה לטיול שנתי ט' (חגית)רוח וחברה 1 - מתחילים סבב א'
46
04/10/2022גיום הכיפורים
47
05/10/2022דיום הכיפורים
48
06/10/2022המבדק עמית פעימה שנייהחיסונים
49
07/10/2022ו
50
08/10/2022ש
51
09/10/2022אסוכות
52
10/10/2022בסוכות
53
11/10/2022גסוכות
54
12/10/2022דסוכות
55
13/10/2022הסוכות
56
14/10/2022וסוכות
57
15/10/2022ש
58
16/10/2022אסוכות
59
17/10/2022בסוכות
60
18/10/2022גסוכות
61
19/10/2022דישיבת היכרות י'
14:20-15:00 כיתה י'3
15:00-15:40 כיתה י'2
15:40-16:20 כיתה י'1
בוחן מיפוי מדעים
62
20/10/2022הישיבת היכרות ז': 14:20 ז1
15:00 ז2
15:40 ז3
השלמת חיסוניםשיעור 3 - מפגש הכנה לטיול האתגרי
63
21/10/2022והאגודה למלחמה בסרטןהאגודה למלחמה בסרטן
64
22/10/2022ש
65
23/10/2022אמבחן ספרות ט1 וט2 יום הכנה שכבה ט טיול שנתי - חגית נ. בכיתות מבחן לשון יא 1סיור אכזיב ביוחקר
66
24/10/2022במעגלים [2]הכנה לטיול שנתי ט' (צוות שלח) רוח וחברה 2סיור אכזיב ביוחקר
67
25/10/2022גטיול שנתי ט - גלבועמבחן במתמטיקהמבחן לשון יא 2
68
26/10/2022דשיעור 4 - מפגש הכנה נוסף לטיול האתגרי
69
27/10/2022המבחן לשון שכבתי (י3 בשעות 3-4)שיעורים 1-3 השלמת מבחן בהיסטוריה מי"א
13:00 - הרצאה עם מש"קית ת"ש
70
28/10/2022ומצעד האקלים
71
29/10/2022ש
72
30/10/2022אמבחן אנגלית 1טיול אתגרי חט"ע
73
31/10/2022בפורום פדגוגי מבחן אנגלית 1
74
01/11/2022גבחירות לכנסת
75
02/11/2022דמבחן מתמטיקה 1מבחן אזרחות ט3. מבחן בספרות ט4 בוחן ביולוגיה ט1הכנה לטיול שנתי
י'2 - שיעור 2
י'1+י'3 - שיעור 5
פרזנטציות תאטרון
76
03/11/2022ה
77
04/11/2022ו
78
05/11/2022ש
79
06/11/2022א מבחני מועד ב'[שעות 7-8]יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
80
07/11/2022במבחן ערבית ח1 + ח4מבחן מתמטיקה 1טיול שנתי - מדבר יהודהרוח וחברה 3 מבחן מתמטיקה
81
08/11/2022גמבחן ערבית ח2מבחן בתנ"ך ואזרחות (יב 3)
82
09/11/2022דתחרות טניס שולחן מחזור 2 תחרות טניס שולחן מחזור 2 מבחן מתמטיקה 2מבחן ספרות ט3יום מרוכז מטלות ביצוע אזרחות
83
10/11/2022המבחן ערבית ז1השלמת חיסונים ובדיקות ראייה -כיתה 214מבחן אנגלית 1מבחן אנגלית 1
84
11/11/2022ו
85
12/11/2022ש
86
13/11/2022אמצמיחים ח'1 בוחן באזרחות ט1מבחן אנגלית 1שיעורים 1-4 מבחן בהיסטוריה יא 3 מבחן תנךמבחן מתמטיקה
87
14/11/2022במפגש צוות - מדברים/מדברות באנה פרנק מצמיחים ח'1 מבחן לשון ח3מבחן לשון והבעה ט3 סיור ביולוגיה -אגמוןרוח וחברה 4
88
15/11/2022גמדברים/מדברות באנה פרנק סיום הזנת הערכות לרבעון א מבחן ערבית ז2 + ז3מצמיחים ח'1 מצמיחים ח3מבחן אנגלית 1יום מרוכז מטלות ביצוע אזרחות והגשה
89
16/11/2022ד מדברים/מדברות באנה פרנק הצגת פרויקט טריבושה ז1מצמיחים ח'3 מבחן במתמטיקה קבוצה של קרןשיעורים 1-2 תגבור במתמטיקה מבחן באומנות כימיה טכנולוגיה
90
17/11/2022המדברים/מדברות באנה פרנק הצגת פרויקט טריבושה ז2 + ז3
91
18/11/2022ו
92
19/11/2022ש
93
20/11/2022אי. פדגוגיות מצמיחים ח2+ח4מבחן היסטוריה ט3חזרות למחזמר
94
21/11/2022בי. פדגוגיות מצמיחים ח2+ח4יום שדה ט2+ט4רוח וחברה 5 מבחן ביולוגיה, פיזיקה ותקשורתמבחן פיזיקה תקשורת
95
22/11/2022גי. פדגוגיות מצמיחים ח2+ח4שיעורים 3-4 מדברים/מדברות
מבחן כימיה אומנות טכנולוגיה
96
23/11/2022דיום שדה ט1+ט3משימה אזרחות
חזרות למחזמר
מבחן אומנות, כימיה, טכנולוגיה
חזרות למחזמר
חזרות מחזמר מבחן מכניקה הנדסית
97
24/11/2022הועדות זכאות חט"ב י. פדגוגיותסיור תל חי - חשיפה לעולם הפוד טקמבחן פיזיקה, ביולוגיה, תקשורת
חזרות למחזמר
חזרות למחזמרחזרות מחזמר
98
25/11/2022וחזרות מחזמרחזרות מחזמרחזרות מחזמר
99
26/11/2022ש
100
27/11/2022אי. פדגוגיות בוחן מדעים ח3מבחן אזרחות שעות 5-6 יא 3 שבוע תנך שעות 1-4