ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
220לו"ז פדגוגי/צוותשכבה ז'שכבה ח'שכבה ט'שכבה י'שכבה יא'שכבה יב'בגרויותהערותטיוטה
108
14/08/2022א
109
15/08/2022ב
110
16/08/2022ג
111
17/08/2022ד
112
18/08/2022ה
113
19/08/2022ו
114
20/08/2022ש
115
21/08/2022א
116
22/08/2022ב
117
23/08/2022גשיחות היכרות
118
24/08/2022ד
119
25/08/2022השיחות היכרות
120
26/08/2022ו
121
27/08/2022ש
122
28/08/2022איום מחנכות.ים
123
29/08/2022ביום הערכות צוות
124
30/08/2022גמפגשים כיתתיים ושכבתיים
125
31/08/2022ד
126
01/09/2022הפתיחת השנה
127
02/09/2022ו
128
03/09/2022ש
129
04/09/2022אחשיפה לרצועת גוף ונפשחשיפה לרצועת גוף ונפשחשיפה לרצועת מבוא למגמות
130
05/09/2022ב11:20 - 13:45 אתגר בהר
131
06/09/2022ג
132
07/09/2022ד
133
08/09/2022ה
134
09/09/2022ו
135
10/09/2022ש
136
11/09/2022אטיול שכבתי
137
12/09/2022במחנכי י"ב - הכנה למסע
12:20-15:45
יום גיבוש נחל צבעון12:20-13:40 הסבר לשכבה על תהליך הצו האחוד
138
13/09/2022ג14:00 אירוע פתיחת שנת מעורבות תשפ"ג במועצת גליל עליון, מחנכי י', יא'
139
14/09/2022דטיול גיבוש שכבת ז'13:00-13:50 מפגש מגמת מוזיקה13:00-13:50 מפגש מגמת מוזיקה
19:00-20:00 הסבר להורים בזום לגבי צו אחוד
140
15/09/2022המבדקי עמית פעימה ראשונה בשעות 1+2יום שירות משמעותי
141
16/09/2022ו
142
17/09/2022ש
143
18/09/2022א8:00 מלווי מסע יב - מפגש הכנהגיחה ח' - יער לביא
144
19/09/2022במעגלים [1]רוח וחברה - בוחרים
145
20/09/2022ג
146
21/09/2022דאסיפת הורים ז-יא 18:30מיפוי מדעים ז1מסע י"ב
147
22/09/2022המיפוי מדעים ז2 +ז3
148
23/09/2022ו
149
24/09/2022ש
150
25/09/2022אראש השנה
151
26/09/2022בראש השנה
152
27/09/2022גראש השנה
153
28/09/2022ד פתיחת שנת התנדבות - יום שכבתי בחולון
154
29/09/2022השיעורים 3+4 פעילות תלת מימד באודיטוריום 'החיים זה לא משחק' יום הלימודים יסתיים בתום השיעור ה-6שיעורים 1-2 סינמה דרייב
155
30/09/2022ו
156
01/10/2022ש
157
02/10/2022אטקס פתיחת שנת שורשיםמיפוי מדעים ח3 + ח4
158
03/10/2022בישיבת צוותמיפוי מדעים ח1 + ח2הכנה לטיול שנתי ט' (חגית)רוח וחברה 1 - מתחילים סבב א'
159
04/10/2022גיום הכיפורים
160
05/10/2022דיום הכיפורים
161
06/10/2022המבדק עמית פעימה שנייהחיסונים
162
07/10/2022ו
163
08/10/2022ש
164
09/10/2022אסוכות
165
10/10/2022בסוכות
166
11/10/2022גסוכות
167
12/10/2022דסוכות
168
13/10/2022הסוכות
169
14/10/2022וסוכות
170
15/10/2022ש
171
16/10/2022אסוכות
172
17/10/2022בסוכות
173
18/10/2022גסוכות
174
19/10/2022דישיבת היכרות י'
14:20-15:00 כיתה י'3
15:00-15:40 כיתה י'2
15:40-16:20 כיתה י'1
בוחן מיפוי מדעים
175
20/10/2022הישיבת היכרות ז': 14:20 ז1
15:00 ז2
15:40 ז3
השלמת חיסוניםשיעור 3 - מפגש הכנה לטיול האתגרי
176
21/10/2022והאגודה למלחמה בסרטןהאגודה למלחמה בסרטן
177
22/10/2022ש
178
23/10/2022אמבחן ספרות ט1 וט2 יום הכנה שכבה ט טיול שנתי - חגית נ. בכיתות מבחן לשון יא 1סיור אכזיב ביוחקר
179
24/10/2022במעגלים [2]הכנה לטיול שנתי ט' (צוות שלח) רוח וחברה 2סיור אכזיב ביוחקר
180
25/10/2022גטיול שנתי ט - גלבועמבחן במתמטיקהמבחן לשון יא 2
181
26/10/2022דשיעור 4 - מפגש הכנה נוסף לטיול האתגרי
182
27/10/2022המבחן לשון שכבתי (י3 בשעות 3-4)שיעורים 1-3 השלמת מבחן בהיסטוריה מי"א
13:00 - הרצאה עם מש"קית ת"ש
183
28/10/2022ומצעד האקלים
184
29/10/2022ש
185
30/10/2022אמבחן אנגלית 1טיול אתגרי חט"ע
186
31/10/2022בפורום פדגוגי מבחן אנגלית 1
187
01/11/2022גבחירות לכנסת
188
02/11/2022דמבחן מתמטיקה 1מבחן אזרחות ט3. מבחן בספרות ט4 בוחן ביולוגיה ט1הכנה לטיול שנתי
י'2 - שיעור 2
י'1+י'3 - שיעור 5
פרזנטציות תאטרון
189
03/11/2022ה
190
04/11/2022ו
191
05/11/2022ש
192
06/11/2022א מבחני מועד ב'[שעות 7-8]יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
193
07/11/2022במבחן ערבית ח1 + ח4מבחן מתמטיקה 1טיול שנתי - מדבר יהודהרוח וחברה 3 מבחן מתמטיקה
194
08/11/2022גמבחן ערבית ח2מבחן בתנ"ך ואזרחות (יב 3)
195
09/11/2022דתחרות טניס שולחן מחזור 2 תחרות טניס שולחן מחזור 2 מבחן מתמטיקה 2מבחן ספרות ט3יום מרוכז מטלות ביצוע אזרחות
196
10/11/2022המבחן ערבית ז1השלמת חיסונים ובדיקות ראייה -כיתה 214מבחן אנגלית 1מבחן אנגלית 1
197
11/11/2022ו
198
12/11/2022ש
199
13/11/2022אמצמיחים ח'1 בוחן באזרחות ט1מבחן אנגלית 1שיעורים 1-4 מבחן בהיסטוריה יא 3 מבחן תנךמבחן מתמטיקה
200
14/11/2022במפגש צוות - מדברים/מדברות באנה פרנק מצמיחים ח'1 מבחן לשון ח3מבחן לשון והבעה ט3 סיור ביולוגיה -אגמוןרוח וחברה 4
201
15/11/2022גמדברים/מדברות באנה פרנק סיום הזנת הערכות לרבעון א מבחן ערבית ז2 + ז3מצמיחים ח'1 מצמיחים ח3מבחן אנגלית 1יום מרוכז מטלות ביצוע אזרחות והגשה
202
16/11/2022ד מדברים/מדברות באנה פרנק הצגת פרויקט טריבושה ז1מצמיחים ח'3 מבחן במתמטיקה קבוצה של קרןשיעורים 1-2 תגבור במתמטיקה מבחן באומנות כימיה טכנולוגיה
203
17/11/2022המדברים/מדברות באנה פרנק הצגת פרויקט טריבושה ז2 + ז3
204
18/11/2022ו
205
19/11/2022ש
206
20/11/2022אי. פדגוגיות מצמיחים ח2+ח4מבחן היסטוריה ט3חזרות למחזמר