แบบส่งรายชื่อ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำชี้แจง การกรอกแบบส่งรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน ปีการศึกษา 2562
2
ขอให้เลือกกรอกข้อมูล ตามประเภทการส่งผลงาน และกรอกข้อมูลตามแบบฯ โดยไม่ต้องขยายความกว้างของแต่ละช่อง เนื่องจาก ได้ใช้คำสั่ง "ตัดข้อความ" ไว้ให้แล้ว
3
รายละเอียดการกรอกข้อมูล แต่ละ กิจกรรมฯ มีดังนี้
4
5
กิจกรรมที่ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 ธันวาคม 2562)
6
1. โปรดทำเครื่องหมาย √ เพื่อระบุประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด แล้วกรอกชื่อ-สกุลของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือ ครูผู้ฝึกสอน และชื่อผลงาน / ชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวด
7
2. เมื่อกรอกรายละเอียดของการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตาม “แบบส่งผลงานสะเต็มศึกษา” นี้แล้ว
8
ขอให้ส่งเล่มผลงานฯ ถึง สพป.ประจวบฯ เขต 2 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
9
10
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานการวิจัยของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 ธันวาคม 2562)
11
1. โปรดกรอก ชื่อ- สกุล และชื่อผลงาน ของผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
12
2. เมื่อกรอกรายละเอียดของการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ แล้ว ขอให้ส่งเล่มรายงานการวิจัย และนวัตกรรม
ถึง สพป.ประจวบฯ เขต 2 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
13
14
กิจกรรมที่ 3 การประกวดผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 ธันวาคม 2562)
15
โปรดกรอก ชื่อ- สกุล ผู้ส่งงาน เข้าประกวด ชื่อผลงาน และประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดย “ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด” ให้ระบุ เลข 1 หรือ 2 ตามความหมาย ดังนี้
16
1. หมายถึง ผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ “แบบฝึกบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์”
17
2. หมายถึง ผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ “นวัตกรรมอื่นๆ”
18
3. เมื่อกรอกรายละเอียดของการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตาม “แบบส่งผลงานฯ” นี้แล้ว
19
ขอใหเส่งเล่มผลงานฯ ถึง สพป.ประจวบฯ เขต 2 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...