คำสั่งจังหวัด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
0คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ปี 2561 เล่ม 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - (2219 -
2
(ห้ามลบ) ขอความกรุณาอย่าปรับรูปแบบ หรือลบข้อมูลหรือทำอื่นใดนอกจากการพิมพ์
3
กรุณาอย่าคีย์เลขเอง หากเลขหมดโทร.035611235/0853778079
4
(ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome)
5
6
เลขที่คำสั่ง
เลขหน่วยงานลงวันที่ชื่อเรื่องหน่วยปฏิบัติผู้ออกเลข
7
2 ก.ค.61
8
2219
9
อท0033(1)/2 กค.61แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุนิสา
10
2220อท0014.1/2 ก.ค. 61แต่่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุสนง.ทรัพยากรธรรมชาติกานดา
11
12
2221อท0014.1/2 ก.ค. 61แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสนง.ทรัพยากรธรรมชาติกานดา
13
14
2222อท 0032.001/2 ก.ค. 61แต่งตั้งกรรมการตรวจรับรพ.ไชโยศุภภัทร์
15
16
2223
17
อท 0021/2 ก.ค.61การเลืิ่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม)สนง.ปภ.อท.ชลฤดี
18
2224
19
อท 0023.5/2 ก.ค. 61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสนง.สถ.อท.ธนากร
20
2225อท 0732.1.4/2 ก.ค. 61แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รพ.สต.โพธิ์ม่วงพันธ์/สสอ.สามโก้
กัณทิมา
21
22
2226อท 0010/2 ก.ค.61
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และในวันหยุดราชการ
สหกรณ์จังหวัดอ่างทองปาลิกา
23
24
2227อท 0032.007/2 ก.ค.61อนุญาตให้ข่้าราชการลาออกจากราชการ (นายณัฐวุฒิ ปราบภัย)สสจ.อ่างทองกลุ่มงานทร้พยากร
25
26
2228อท 0017.2/2 ก.ค. 61
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม
สนจ.อท. (ยุทธ์)อร่าม
27
ในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอ่างทอง
28
2229อท 0017.1/2 ก.ค. 61
ให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานจังหวัดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
สุกัญญา
29
30
2230อท 0019/ 2 ก.ค. 61แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสนง.พชปาริชาติ
31
32
2231อท 0032.007/2 ก.ค.61ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการสสจ.อ่างทองกลุ่มงานทรัพยากร
33
34
2232อท 0032.007/2 ก.ค.61ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสสจ.อ่างทองใส่ชื่อด้วย
35
36
2233อท 0019/2 ก.ค. 61แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสนง.พชปาริชาติ
37
38
2234อท 0020.1/2 ก.ค. 61ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนง.ที่ดินรชยา
39
40
2235อท 0020.1/2 ก.ค.61แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนสนง.ที่ดินรชยา
41
42
2236อท 0020.1/2 ก.ค. 61ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสนง.ที่ดินรชยา
43
44
2237อท 0032/2 ก.ค.61
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
รพ.อ่างทองธีรวัฒน์
45
การแพทย์ปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
46
2238อท 0017.1/2 ก.ค. 61แต่่งตั้งเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
จุฬาลักษณ์
47
48
2239อท 0032/2 ก.ค.61แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการรพ.อ่างทองธีรวัฒน์
49
อท00053ก.ค.2561
แต่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี2562
สนง.พัฒนาสังคมฯธงชัย
50
2240อท 0019/3 ก.ค. 2561แต่่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสนง.พช.ปาริชาติ
51
52
2241อท 0532.12/3 ก.ค. 61แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางแผ่นพับรพ.สต.บางพลับสมควร
53
54
2242อท 0005/3 ก.ค. 61แต่งตั้งทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดอ่างทองสนง.พมจ.อ่างทองจงรักษ์ เด่นดวง
55
56
2243อท 0019/3 ก.ค. 61แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สนง.พชวิษณุ
57
58
2244อท 0019/4 ก.ค. 61แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการสนง.พชวิษณุ
59
60
2245อท 0019/4 ก.ค. 61แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนสนง.พช.พิไล
61
62
2246อท 0019/4 ก.ค. 61แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สนง.พช.พิไล
63
64
2247อท 0024/4 ก.ค. 61
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
คุมประพฤติวิมล
65
(เพิ่มเติม)
66
2248อท 0532.01/4 ก.ค. 61แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางถมดินรพ.สต.องครักษ์เสน่ห์
67
68
2249อท 0032.007/4 ก.ค.61
ให้ข้าราชการซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดให้รับราชการต่อไป
สสจ.อ่างทองกลุ่มงานทรัพยากร
69
70
2250อท 0019/4 ก.ค. 64แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สนง.พช.ปาริชาติ
71
72
2251อท.0032.301/4 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
73
74
2252อท.0032.301/4 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
75
76
2253อท 0532.09/5 ก.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตปูกระเบื้อง
รพ.สต.บ่อแร่วิเชียร
77
78
5 ก.ค.61
79
22540031/5 ก.ค.61
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดไพโรจน์
80
พอเพียง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561
81
2255อท 0032/5 ก.ค.61ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 2 รายรพ.อ่างทองธีรวัฒน์
82
1.น.ส.พัชราพร ปันเจียง 2.นางกนกวรรณ ชาวนาผล
83
2256อท 0019/5 ก.ค. 61
แต่่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาจ้าง
สนง.พชงปาริชาติ
84
เหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
85
2257อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
86
87
2258อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
88
89
2259อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
90
91
2260อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
92
93
2261อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
94
95
2262อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
96
97
2263อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
98
99
2264อท.0032.301/5 กค.61แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุรพ.วิเศษชัยชาญกมลวรรณ
100
Loading...
 
 
 
คำสั่งจังหวัด ปี 2561 (เล่ม 2)
คำสั่งจังหวัดปัี 2560
คำสั่งจังหวัด ปี 2561 (เล่ม 1)
Sheet9
Sheet7
 
 
Main menu