มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนพุทไธสง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ADEFRXYZ
1
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุล
การสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น
จบจากโรงเรียน
เลขที่การสมัคร
ห้องเรียนสถานะ
2
เด็กหญิง
กานต์พิชชา
พลเยี่ยมม.1
อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
38
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
3
เด็กชายพิรภพบุนนท์ม.4พุทไธสง9
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
4
เด็กหญิงวิชาดาบุญตั้งม.4พุทไธสง13
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
5
เด็กชายเตชัสกำบังม.1
พระกุมารศึกษาอ.พยัคฆภูมิพิสัย
31
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
6
เด็กชายกิตติคุณขันติกุลม.1วัดหงษ์13
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
7
เด็กชายนรวรรธน์กุลสุวรรณม.1พระกุมารศึกษา30
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
8
เด็กหญิงปาณิสรา
ณรัตน์คณาสิริ
ม.1
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
102
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
9
เด็กชาย
กิตติพัทธ์
ศรีมหาพรมม.4พุทไธสง16
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
10
เด็กหญิงธนัชญาพร
ไชยสิงห์หาร
ม.1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
11
เด็กหญิง
กานต์พิชชา
สุระศรีม.1
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
81
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
12
เด็กชายจารุวิทย์
ภักติยานุวรรตน์
ม.1พระกุมารศึกษา29
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
13
เด็กชายสรธรโสภากุลม.1
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
90
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
14
เด็กหญิงประณิตา
จันทร์หยวก
ม.4พุทไธสง28
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
15
เด็กหญิงกัลย์สุดาแทนสมม.1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
33
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
16
เด็กชายภคพลโสภากุลม.4พุทไธสง6
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
17
นายภูมิพัฒน์
ภวันกิจอนันต์
ม.4พุทไธสง40
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
18
นายอิทธิใจดีม.4พุทไธสง47
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
19
เด็กชายภูเบศบุญเลียบม.1
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
74
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
20
เด็กชายภูตะวัน
ภูทองเเหลม
ม.4พุทไธสง12
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
21
เด็กหญิงนวนันท์รักไธสงม.1
อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
5
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
22
นางสาวพชรวรรณปานสุขสานม.4
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
31
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
23
เด็กชายปฎิพัทธ์สืบสำราญม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสฯ)
9
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
24
เด็กหญิง
กาญจน์ธีรา
คำเหมาม.1อนุบาลพุทไธสง34
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
25
นายชวัลวิชญ์
ดีรุ่งทรัพย์
ม.4โัรงเรียนพุทไธสง19ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
26
เด็กชายจิตตบุญยุวรรณะม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
18
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
27
นายภูชิตภูบาลชื่นม.4พุทไธสง2
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
28
เด็กชายกิตติธัชสุภาพม.1อนุบาลพุทไธสง1
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
29
เด็กหญิงพัฒน์นรี
ธงสันเทียะ
ม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
20
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
30
เด็กชายปัณณวิชญ์แจะไธสงม.1อนุบาลพุทไธสง5ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
31
นายกานต์ระวี
เสาะสูงเนิน
ม.4พุทไธสง46
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
32
นางสาวธัญสินีเถลิงลาภม.4พุทไธสง38
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
33
นายธนบัตรนนทบทม.4พุทไธสง16ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
34
เด็กหญิง
ปีย์ญาภัทร
เเจบไธสงม.1ร.ร.อนุบาลพุทไธสง7
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
35
นายภาณุวัฒน์จันทราม.4พุทไธสง5
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
36
เด็กหญิงผกามาศบุญเกิดม.1วัดโพธิ์23ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
37
เด็กชายพีรพัฒน์หงษ์สาม.1
อนุบาลพุทไธสงโอภาสประชาชนุกุล
41
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
38
เด็กหญิงศิริวรรณปะวะภาม.1อนุบาลพุทไธสง6
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
39
เด็กชายพันธการณ์แรกไธสงม.4พุทไธสง17ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
40
เด็กชายจีรศักดิ์จันทร์หอมม.1ชุมชนบ้านหายโศก26ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
41
เด็กชายศุภวิชญ์อุ่นไธสงม.1
อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
49
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
42
นายชวลิตต้ายไธสงม.4
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
11ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
43
เด็กชายวงศธรชำนิกล้าม.1
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
75
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
44
เด็กหญิงสุภาวดีบุญไทยม.1
บ้านเม็กน้อยหนองหผ่
6ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
45
เด็กชายมานะกงไธสงม.1
บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
21ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
46
เด็กชายจิรายุวานไธสงม.1
โนนชาดหนองช้างน้ำ
20ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
47
เด็กหญิงพัชรพรโยธา​นันท์​ม.1
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
58
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
48
เด็กชายธนกรธัญญการม.1อนุบาลพุทไธสง19
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
49
นางสาวอรอมลจุ่นจ่างม.4คูเมืองวิทยาคม3
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
50
เด็กชายปิยะฉวีวงษ์ม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
4
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
51
เด็กหญิง
ณัฐวราภรณ์
สุรินทราชม.1วัดหงษ์17
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
52
เด็กหญิงกิตติธัชโพธิขำม.1
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
3
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
53
นางสาวปวีณาศรีภาม.4พุทไธสง11
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
54
นายเจษฎา
ถิ่นพยัคฆ์
ม.4วัดสุคันธารมย์10ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
55
เด็กชายรัฐเขตภูมิเขตม.1อนุบาลนาโพธิ์4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
56
นายโชติระพีโชติรัตน์ม.4คูเมืองวิทยาคม6
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
57
นายเจษฎา
ถิ่นพยัคฆ์
ม.4วัดสุคันธารมย์10ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
58
เด็กหญิงศศิวิมลวรรณพงษ์ม.1อนุบาลพุทไธสง56
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
59
เด็กหญิงพจนาเกษไธสงม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
55
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
60
เด็กชายอภิสิทธิ์สียางนอกม.1อนุบาลพุทไธสง1ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
61
เด็กชายถิรพัฒน์
เพียพยัคฆ์
ม.1อนุบาลพุทไธสง45
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
62
เด็กชายสิทธิชัยอุดสมม.1บ้านโจด11ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
63
นางสาวจุฑามาศ​
แสงสุข​สว่าง​
ม.4
โรงเรียน​บ้าน​คูณ​สระแก้ว​
1ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
64
เด็กชายพิธิวัฒน์คำอุดม.1โรงเรียนบ้านโจด10ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
65
นางสาว
กิตติยากรณ์
ประเสริฐพักร์
ม.4พุทไธสง30
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
66
เด็กชายนิติภูมิ
แขมชัยภูมิ
ม.1อนุบาลพุทไธสง8ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
67
เด็กหญิงอัฐภิญญาบุญสืบม.4พุทไธสง39
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
68
เด็กชายทศธรรม
เฮงสวัสดิ์
ม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
42
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
69
นายอนุชาบุญเสนอม.4โรงเรียนพุทไธสง14ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
70
เด็กชายคุณภัทรไกรจันทร์ม.1อนุบาลพุทไธสง2ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
71
เด็กชายปฏิภาณวรุณศรีม.1วัดอิสาณ18ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
72
เด็กหญิงญาณิศาวาปีเนม.1อนุบาลพุทไธสง23
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
73
เด็กชาย
ด.ช.ศักดิมนท์
เนาว์ประโคน
ม.4
โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
13ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
74
เด็กชายณัฐวุฒิเข็มไธสงม.1ทรัพย์ปัญญา11
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
75
เด็กหญิงชาคริยา
ทุริสุทธิ์
ม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
53
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
76
นายพงศภัคเอ็นดูม.4พุทไธสง50ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
77
เด็กชายอนุชิตโยงไธสงม.4พุทไธสง20
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
78
เด็กหญิงไพลิน
ไชยโพธิ์กลาง
ม.4
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
22
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
79
นาย
นายฐิติพงศ์
การสร้างม.4โรงเรียนพุทไธสง15
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
80
เด็กชายณารากรคามไธสงม.1วัดธรรมประสิทธิ์15ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
81
เด็กชายภานุพงศ์
เที่ยงไธสง
ม.1อนุบาลพุทไธสง2
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
ชำระเงินแล้ว
82
เด็กหญิงสมิตาบุญประกอบม.1
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
79
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
83
นางสาวอารยา
ปลื้มพันธ์
ม.4พุทไธสง5
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
84
เด็กหญิงนันท์นพรธรรมเริงม.1บ้านดอน57
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
85
นางสาวฉัตรพรฉัตรไธสงม.4โรงเรียนพุทไธสง45
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
86
นางสาวนภาวรรณผิวพันธุ์ม.4
ลำทะเมนไชยพิทยาคม
51
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
87
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์
พลพุฒินันท์
ม.1
อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
48
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
88
นางสาวกัลย์สุดา
ยอดสะเทิ้น
ม.4พุทไธสง41
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
89
นายชยุตจำปาศรีม.4พุทไธสง36
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
90
เด็กชายสิรวิชญ์ใจกล้าม.1วัดหงษ์14
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
91
นางสาวพิชามญธุ์ชาลีม.4พุทไธสง14
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
92
เด็กหญิงฐิติกานต์จวงไธสงม.1
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
87
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
93
เด็กหญิง
มานาริรีณทร์
ชยภรม.4พุทไธสง4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
94
เด็กชาย
ณัฐภูมินทร์
ชุ่มเสนาม.1
โรงเรียนอนุบาลทรัพท์ปัญญา
100
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
95
นายศักดานาคไธสงม.4
โรงเรียนวัดสระบัว
5ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
96
นายฤทธิ์ชากรหนูแก้วม.4วัดสระบัว4ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
97
นางสาวกมลศิริช่อไธสงม.4พุทไธสง2
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
98
เด็กชายธุวานนท์ด้วงพรมม.1เมืองนครราชสีมา110
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
99
นายวงศพัทธ์จิตไธสงม.4
โรงเรียนวัดสระบัว
8ห้องเรียนกีฬาชำระเงินแล้ว
100
นางสาววชิราภรณ์ศิริชาติม.4พุทไธสง10
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชำระเงินแล้ว
Loading...