ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล
ชื่อ-สกุล ผู้ทำหน้าที่ Admin ศูนย์การแข่งขัน
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)
จัดแข่งขันกิจกรรมชื่อสถานที่จัดแข่งขันสถานที่จัดแข่งขันประธานศูนย์แข่งขัน
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)
ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขัน(1)
หมายเลขโทรศัพท์(1)
ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขัน(2)
หมายเลขโทรศัพท์(2)
2
2/10/2019, 8:58:51
khimsai_18@hotmail.com
นางสาวสุภาพรรณ สุขทอง
0970080347ศิลปะ ทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการนายอดุลย์ รื่นเริง0866882397
นางสาวพิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์
0879451195นายภูวเดช วงษ์ปัญญา0633971364
3
2/10/2019, 9:01:09
bascyber_j_@hotmail.com
นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล
0895166515การงานอาชีพโรงเรียนวัดใหญ่14/3 ม.3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช
0895378447
นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล
0895166515
นางเพิ่มพูล โกสินทร์ประดิษฐ์
0844894704
4
2/10/2019, 9:02:07
kmschool003@gmail.com
นางวรรณพร ชลิศราพงศ์
0969780809ศิลปะ ดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์
0994241923นางวรรณพร ชลิศราพงศ์ 0969780809
ว่าที่ร้อยตรีชัยประชา รักษาศรี
023853654
5
2/10/2019, 9:14:44kruammtk@gmail.com
นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก
0656835676
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก20 ม.16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการนายวิสูตร ยอดสุข0865883507
ว่าที่ร.ต.กมลศักร ศรีอุทัย
0982807063นางสาวชโลทร ขำมาก0909769310
6
2/10/2019, 9:15:45
cassiopeia-u-know@hotmail.com
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก
0850383990
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
0865171689นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก0850383990
นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี
0931176703
7
2/10/2019, 9:31:34
Mookkato_vz@hotmail.com
นางสาวสกุลวรรณ นกยูง
0875813826
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส448 เทศบาลคลองด่าน 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการนายสุรัตน์ ภารราข0819192966นายสุรัตน์ ภารราช0819192966
นางสาวสกุลวรรณ นกยูง
0875813826
8
2/10/2019, 9:38:34paklove@hotmail.comวรารัตน์ ไชยนต์0849385257
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส448 เทศบาลคลองด่าน 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการนายสุรัตน์ ภารราช0819192966นางสาวสกุลวรรณ นกยูง0875813826นางวรารัตน์ ไชยนต์0849385257
9
2/10/2019, 9:57:58bklschool1@gmail.com
นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล
0635983266สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหลวง30 ม.1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
0817792134นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้0830040167
นางสาวสรินทิพย์ ทองนุช
0896948405
10
2/10/2019, 10:44:29
nungruthaics2@gmail.com
นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ
0858336469หุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทปราการ
59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
0994424397
นางสาวณัฎฐณิชา โยธาภักดี
0837842978
นางสาวณีรนุช กุมผัน
0951692585
11
2/10/2019, 10:48:21
ploy.sasithon@gmail.com
นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง
0831443302
คอมพิวเตอร์ ระดับประถม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทปราการ
59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
0994424397
นางสาวณัฎฐณิชา โยธาภักดี
0837842978
นางสาวณีรนุช กุมผัน
0951692585
12
2/10/2019, 12:32:18
tonipad1974@gmail.com
นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม
0853342999ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม30 ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการนางจันทนา กาญจนาภา0915511536นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม0853342999
นางสาววนิดา กัณฑะพันธ์
0869758114
13
2/10/2019, 12:36:05
krujan_phy@hotmail.com
นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม
0906861326นักบินน้อย สพฐ.โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ม.2 ซ.บางปลา 24 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
นางสาวสุนิสา รื่นเริง
0896697448นางภาวนา มีกลิ่นหอม0819093117นายวิรัตน์ สีคล้ำ0968965244
14
2/10/2019, 12:35:31oater5555@gmail.comนายหฤษฏ์ อยู่ปรางค์0909908953ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 130 ม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
นางสุนีย์ สมสกุล0892546593นายหฤษฏ์ อยู่ปรางค์0909908953
นางสาวไอริญ ชันเสนหาญ
0955514018
15
2/10/2019, 12:36:05
ploy.sasithon@gmail.com
นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง
0831443302
คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยม(ขยายโอกาส)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทปราการ
59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
0994424397
นางสาวณัฎฐณิชา โยธาภักดี
0837842978
นางสาวณีรนุช กุมผัน
0951692585
16
2/10/2019, 12:37:42
re_love.u@hotmail.com
นางสาวเรณุกา สุวรรณรัตน์
0945919965นักบินน้อย สพฐ.โรงเรียนวัดราษฏร์บูรณะหมู่2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
นางสาวสุนิสา รื่นเริง
0896697448นางภาวนา มีกลิ่นหอม0819093117นายวิรัตน์ สีคล้ำ0968965244
17
2/10/2019, 12:46:42
rossukhoun.yo@gmail.com
นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา
0971101186ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์
0890409087
นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง
0898293920
นายจักรกฤษณ์ ศิริผล
0836260053
18
2/10/2019, 12:49:18spc.tak@gmail.comนายศุภชัย ทุมมา0990401155สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง209 หมู่1 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการนางจตุพร สาระภาพ0909817653นายศุภชัย ทุมมา0990401155นางสาวนพมาศ ชมสุนทร0644713730
19
2/10/2019, 12:55:39
Nokgle28443@gmail.com
นายวิชาญยุทธ มะณี0621783817ศิลปะ นาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (อาคารอุตสาหกรรมบริการ)
59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
นายธนาภณ กลยนีย์0818044470นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ0969936915
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์
0830737725
20
2/10/2019, 13:04:20
rungthiwa-jo@hotmail.com
นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี
0879996181สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพิบูลประชาบาล177 ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการนางชณัฐดา ฤทธิ์แดง0632297494นางจรวยพร แสนสุข0819854752
นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม
0822597811
21
2/10/2019, 13:07:11
narasak.com2559@gmail.com
นายนราศักดิ์ จันทะคีรี
0885608682ศิลปะ ดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540นางนิรมล ศิริสมบัติ0898988684นายเอกพล กาวีวน0882526722
นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร
0883017471
22
2/10/2019, 13:08:13
vilawan3233@gmail.com
วิลาวรรณ ใจกล้า0898280602
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ99/9 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการนายประยุทธ ติณรัตน์0982837052ประยุทธ ติณรัตน์0982837052
นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง
0841237861
23
2/10/2019, 13:10:15
ongzaa_07@hotmail.com
นายวันชัย วงษ์วิไลย0835463134วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
599 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการนายปิติชาย ตันปิติ0891165423นายวันชัย วงษ์วิไลย0835463134นางสุวิมล ตันปิติ0863602495
24
2/10/2019, 13:21:52
K.taweesawat@gmail.com
นายก้องเกียรติ ทวีสวัสดิ์
0989138266ศิลปะ ทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการนายอดุลย์ รื่นเริง0866882397
นางสาวพิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์
0879451195นายภูวเดช วงษ์ปัญญา0633971364
25
2/10/2019, 13:36:42
chattha.pom@gmail.com
นายเชษฐา เพลินจิตต์
0926605632
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดสวนส้ม2 ม.8 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการนายธวัช โพธิ์แก้ว0866075500นางมณฑิรา อินทร์พร0830783780
นายเชษฐา เพลินจิตต์
0926605632
26
2/10/2019, 14:08:32klah.iced@gmail.comนายสาธร​ พยุง​วงษ์​0864619354เรียนรวม
โรงเรียน​สาธิต​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี​
เลขที่​ 59​/1​ ซอย​เทศ​บาลบาง​ปู​ 119​ เลียบ​คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ​ ถนน​สุขุมวิท​ ต.บางปลา​ อ.บางพลี​ จ.สมุทร​ปราการ​ 10540
นาย​ธารา​ เปลี่ยน​บาง​ช้าง​
0989758186
นางสาว​สุวิมล​ ประเสริฐ​สมบูรณ์​
0909241995
นางสาว​วารี​ อ้อนอุบล
0850189762
27
2/10/2019, 14:12:13
panda01za@gmail.com
นายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์
0959482258
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดแหลม72/4 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการนายธวัช โพธิ์แก้ว0866075500นายสุรพล มูลศรี0843847343
นายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์
0959482258
28
2/10/2019, 19:02:23
pratchy007@gmail.com
ปรัชนียา มาวัชระ0909694543
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
222 หมู่ 8 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางปัทมาพร ศรีอาภัย
0950590891นายธีระศักดิ์ นรดี0951635218นายสุวรรณ จันทสาร0851278589
29
4/10/2019, 8:24:17smilekisd@gmail.com
นายยศวัจน์ อภิรัตน์ระพี
0917391051คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการนายไพฑูรย์ คงเทียน0816429548นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง0972836496นายพึ่งพุทธ ศรีชุม0616255254
30
7/10/2019, 9:51:52
saifhon1234@gmail.com
นางสาวพรพิมล​ นิตยโรจน์
0835639086สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพรหมพิกุลทอง77​ หมู่​7​ ตำบลราชาเทวะ​ อำเภอ​บางพลี​ จังหวัดสมุทรปราการนายจำลอง​ น้อยวานิช0890432049นายวิชา​ กุมภาพันธ์0819209281นางดาวประกาย​ ระโส0860512959
31
7/10/2019, 10:03:31
nok_kk1994@hotmail.com
ณัษฐพร มังคละ0972408185สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
222 ม.4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
นายชวพล บริรัตนะวงศ์
0909780713นายกุลธวัช ศรีกาลบุตร0966477119นายธัชกฤษ พงศ์วัชร์0814258282
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100