ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล
ชื่อ-สกุล ผู้ทำหน้าที่ Admin ศูนย์การแข่งขัน
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)จัดแข่งขันกิจกรรมชื่อสถานที่จัดแข่งขันสถานที่จัดแข่งขันประธานศูนย์แข่งขันหมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขัน(1)หมายเลขโทรศัพท์(1)
ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขัน(2)
หมายเลขโทรศัพท์(2)
2
2/10/2019, 8:58:51
khimsai_18@hotmail.com
นางสาวสุภาพรรณ สุขทอง0970080347ศิลปะ ทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการนายอดุลย์ รื่นเริง0866882397นางสาวพิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์0879451195นายภูวเดช วงษ์ปัญญา0633971364
3
2/10/2019, 9:01:09
bascyber_j_@hotmail.com
นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล0895166515การงานอาชีพโรงเรียนวัดใหญ่14/3 ม.3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการนางรุ่งสุรีย์ สิงหราช0895378447นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล0895166515
นางเพิ่มพูล โกสินทร์ประดิษฐ์
0844894704
4
2/10/2019, 9:02:07
kmschool003@gmail.com
นางวรรณพร ชลิศราพงศ์0969780809ศิลปะ ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการนายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์0994241923นางวรรณพร ชลิศราพงศ์ 0969780809
ว่าที่ร้อยตรีชัยประชา รักษาศรี
023853654
5
2/10/2019, 9:14:44kruammtk@gmail.comนางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก0656835676สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก20 ม.16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการนายวิสูตร ยอดสุข0865883507ว่าที่ร.ต.กมลศักร ศรีอุทัย0982807063นางสาวชโลทร ขำมาก0909769310
6
2/10/2019, 9:15:45
cassiopeia-u-know@hotmail.com
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก0850383990กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์0865171689นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก0850383990นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี0931176703
7
2/10/2019, 9:31:34
Mookkato_vz@hotmail.com
นางสาวสกุลวรรณ นกยูง0875813826กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส448 เทศบาลคลองด่าน 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการนายสุรัตน์ ภารราข0819192966นายสุรัตน์ ภารราช0819192966นางสาวสกุลวรรณ นกยูง0875813826
8
2/10/2019, 9:38:34paklove@hotmail.comวรารัตน์ ไชยนต์0849385257กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส448 เทศบาลคลองด่าน 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการนายสุรัตน์ ภารราช0819192966นางสาวสกุลวรรณ นกยูง0875813826นางวรารัตน์ ไชยนต์0849385257
9
2/10/2019, 9:57:58bklschool1@gmail.comนางสาวอรัญญา จันทร์มงคล0635983266สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหลวง30 ม.1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ0817792134นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้0830040167นางสาวสรินทิพย์ ทองนุช0896948405
10
2/10/2019, 10:44:29
nungruthaics2@gmail.com
นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ0858336469หุ่นยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทปราการ59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร0994424397นางสาวณัฎฐณิชา โยธาภักดี0837842978นางสาวณีรนุช กุมผัน 0951692585
11
2/10/2019, 10:48:21
ploy.sasithon@gmail.com
นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง0831443302คอมพิวเตอร์ ระดับประถมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทปราการ59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร0994424397นางสาวณัฎฐณิชา โยธาภักดี0837842978นางสาวณีรนุช กุมผัน0951692585
12
2/10/2019, 12:32:18tonipad1974@gmail.comนายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม0853342999ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม30 ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการนางจันทนา กาญจนาภา0915511536นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม0853342999นางสาววนิดา กัณฑะพันธ์0869758114
13
2/10/2019, 12:36:05krujan_phy@hotmail.com
นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม
0906861326นักบินน้อย สพฐ.โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ม.2 ซ.บางปลา 24 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540นางสาวสุนิสา รื่นเริง0896697448นางภาวนา มีกลิ่นหอม0819093117นายวิรัตน์ สีคล้ำ0968965244
14
2/10/2019, 12:35:31oater5555@gmail.comนายหฤษฏ์ อยู่ปรางค์0909908953ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ในโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 130 ม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540นางสุนีย์ สมสกุล0892546593นายหฤษฏ์ อยู่ปรางค์0909908953นางสาวไอริญ ชันเสนหาญ0955514018
15
2/10/2019, 12:36:05
ploy.sasithon@gmail.com
นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง 0831443302
คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยม(ขยายโอกาส)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทปราการ59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร0994424397นางสาวณัฎฐณิชา โยธาภักดี0837842978นางสาวณีรนุช กุมผัน 0951692585
16
2/10/2019, 12:37:42re_love.u@hotmail.comนางสาวเรณุกา สุวรรณรัตน์0945919965นักบินน้อย สพฐ.โรงเรียนวัดราษฏร์บูรณะหมู่2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540นางสาวสุนิสา รื่นเริง0896697448นางภาวนา มีกลิ่นหอม0819093117นายวิรัตน์ สีคล้ำ0968965244
17
2/10/2019, 12:46:42
rossukhoun.yo@gmail.com
นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา0971101186ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์
0890409087นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง0898293920นายจักรกฤษณ์ ศิริผล0836260053
18
2/10/2019, 12:49:18spc.tak@gmail.comนายศุภชัย ทุมมา0990401155สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง209 หมู่1 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการนางจตุพร สาระภาพ0909817653นายศุภชัย ทุมมา0990401155นางสาวนพมาศ ชมสุนทร0644713730
19
2/10/2019, 12:55:39
Nokgle28443@gmail.com
นายวิชาญยุทธ มะณี0621783817ศิลปะ นาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (อาคารอุตสาหกรรมบริการ)
59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540นายธนาภณ กลยนีย์0818044470นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ0969936915
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์
0830737725
20
2/10/2019, 13:04:20
rungthiwa-jo@hotmail.com
นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี0879996181สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพิบูลประชาบาล177 ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการนางชณัฐดา ฤทธิ์แดง0632297494นางจรวยพร แสนสุข0819854752นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม0822597811
21
2/10/2019, 13:07:11
narasak.com2559@gmail.com
นายนราศักดิ์ จันทะคีรี0885608682ศิลปะ ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540นางนิรมล ศิริสมบัติ0898988684นายเอกพล กาวีวน0882526722
นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร
0883017471
22
2/10/2019, 13:08:13vilawan3233@gmail.comวิลาวรรณ ใจกล้า0898280602กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ99/9 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการนายประยุทธ ติณรัตน์0982837052ประยุทธ ติณรัตน์0982837052นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง0841237861
23
2/10/2019, 13:10:15ongzaa_07@hotmail.comนายวันชัย วงษ์วิไลย0835463134วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
599 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการนายปิติชาย ตันปิติ0891165423นายวันชัย วงษ์วิไลย0835463134นางสุวิมล ตันปิติ0863602495
24
2/10/2019, 13:21:52
K.taweesawat@gmail.com
นายก้องเกียรติ ทวีสวัสดิ์0989138266ศิลปะ ทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการนายอดุลย์ รื่นเริง0866882397นางสาวพิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์0879451195นายภูวเดช วงษ์ปัญญา0633971364
25
2/10/2019, 13:36:42chattha.pom@gmail.comนายเชษฐา เพลินจิตต์0926605632สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดสวนส้ม2 ม.8 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการนายธวัช โพธิ์แก้ว0866075500นางมณฑิรา อินทร์พร0830783780นายเชษฐา เพลินจิตต์0926605632
26
2/10/2019, 14:08:32klah.iced@gmail.comนายสาธร​ พยุง​วงษ์​0864619354เรียนรวมโรงเรียน​สาธิต​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี​
เลขที่​ 59​/1​ ซอย​เทศ​บาลบาง​ปู​ 119​ เลียบ​คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ​ ถนน​สุขุมวิท​ ต.บางปลา​ อ.บางพลี​ จ.สมุทร​ปราการ​ 10540
นาย​ธารา​ เปลี่ยน​บาง​ช้าง​0989758186นางสาว​สุวิมล​ ประเสริฐ​สมบูรณ์​0909241995นางสาว​วารี​ อ้อนอุบล0850189762
27
2/10/2019, 14:12:13panda01za@gmail.comนายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์0959482258สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดแหลม72/4 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการนายธวัช โพธิ์แก้ว0866075500นายสุรพล มูลศรี0843847343นายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์0959482258
28
2/10/2019, 19:02:23pratchy007@gmail.comปรัชนียา มาวัชระ0909694543สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย222 หมู่ 8 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130นางปัทมาพร ศรีอาภัย0950590891นายธีระศักดิ์ นรดี0951635218นายสุวรรณ จันทสาร0851278589
29
4/10/2019, 8:24:17smilekisd@gmail.comนายยศวัจน์ อภิรัตน์ระพี0917391051คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการนายไพฑูรย์ คงเทียน0816429548นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง0972836496นายพึ่งพุทธ ศรีชุม0616255254
30
7/10/2019, 9:51:52saifhon1234@gmail.comนางสาวพรพิมล​ นิตยโรจน์0835639086สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพรหมพิกุลทอง77​ หมู่​7​ ตำบลราชาเทวะ​ อำเภอ​บางพลี​ จังหวัดสมุทรปราการนายจำลอง​ น้อยวานิช0890432049นายวิชา​ กุมภาพันธ์0819209281นางดาวประกาย​ ระโส0860512959
31
7/10/2019, 10:03:31
nok_kk1994@hotmail.com
ณัษฐพร มังคละ0972408185สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)222 ม.4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการนายชวพล บริรัตนะวงศ์0909780713นายกุลธวัช ศรีกาลบุตร0966477119นายธัชกฤษ พงศ์วัชร์0814258282
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100