ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 6 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยะฐานะชำนาญพิเศษ)
2
7/1/2016 9:37:02สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางกุหลาบ วงศ์วานครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น854138857854138857ภูออม ระเวียง-
3
7/4/2016 11:14:50สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางจินตนา ชัยทอง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย087-2472851087-2472851จินตนา ชัยทอง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการและเมทริกซ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5e)
4
7/1/2016 9:29:54สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางนภัสกรณ์ นามโสมครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น840381350840381350kru napat-
5
6/25/2016 18:27:48สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางวัชรี กมล
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น951612906951612906watcharee kamon
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6
7/1/2016 12:57:33สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางศศินา พรมตวง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น088-5828673088-5828673
sasina_boe56@hotmail.com
การใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เชต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7
7/1/2016 12:52:37สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรี
นางสาวช่อทิพย์ พูนศรีธนากูล
ครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น630075442-chotip.kift-
8
7/1/2016 14:09:32สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรี
นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น084-5848024084-5848024
นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี
-
9
7/6/2016 9:57:56สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางสุพิศ จันทร์มาลี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย089-5825425089-5825425นางสุพิศ จันทร์มาลี
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง ลำดับ โดยใช้บทเรียนชั้น ม.5
10
7/1/2016 9:28:19สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางอมรรัตน์ สมบัติ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น930593928930593928อมรรัตน์ สมบัติ
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
11
7/1/2016 14:07:29สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนางอุมาพร สุดาปันพนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น086-8680740086-8680740นางอุมาพร สุดาปัน-
12
7/1/2016 11:09:43สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนายปรัชญา กะการดี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย801535593kk yongปรัชญา กะการดีรายงานพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
13
7/1/2016 11:02:26สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนายยุทธ เบ้าทองครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
872445351872445351ยุทธ เบ้าทอง--
14
7/4/2016 9:45:43สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนายศราวุฒิ วงค์คำปันครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
823461759823461759jame WS-
15
7/1/2016 10:40:37สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนายศรีรม ฉิมลีครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น804720630804720630ศรีรม ฉิมลี-
16
7/1/2016 9:39:58สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรี
นายศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย867881679867881679saknarong wong
รายงานผลการศึกษาเรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
17
7/1/2016 13:57:08สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรีนายอุทัย อุดทุม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย062-1183652Per52ทิพย์อุทัย อุดทุมชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.1
18
7/1/2016 9:41:29สหวิทยาเขต 601.รัตนบุรี
นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย849601481849601481ak280728@gmail.com-
19
6/29/2016 13:59:54สหวิทยาเขต 602.ดอนแรดวิทยานางจำเนียน โอษะคลัง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
862477150862477150จำเนียน โอษะคลัง
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 เรื่อง ความคล้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20
6/27/2016 9:38:42สหวิทยาเขต 602.ดอนแรดวิทยานายธงชัย ยืนยิ่ง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น815466606815466606ไม่มีไม่มีข้อมูล
21
6/27/2016 9:35:55สหวิทยาเขต 602.ดอนแรดวิทยา
นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย630210208630210208Wimonpan prompisaiไม่มี
22
6/29/2016 16:55:04สหวิทยาเขต 603.เบิดพิทยาสรรค์นางไฉไล เสาเวียน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย8,577,854,150,610,810,000857785415
chailai2982@hotmail.co.th
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้น ม.6
23
6/30/2016 8:51:14สหวิทยาเขต 603.เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวสุกันยา บุญล้อม
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
918286197918286197sukanya akยังไม่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
24
6/30/2016 8:44:29สหวิทยาเขต 603.เบิดพิทยาสรรค์นางสุวรรณา ประคองใจ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น930253952suwannatpsuwanna tp
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนแบบร่วมมือ(STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
25
6/25/2016 12:54:27สหวิทยาเขต 603.เบิดพิทยาสรรค์นายวัฒนา คงทน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
884765784fcb...fh...jayjayVatthon
การพัฒนาเรียนรู้ เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
26
6/30/2016 11:01:03สหวิทยาเขต 604.ธาตุศรีนครนางนภาภรณ์ ธาตุระหัน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
862451194862451194นภาภรณ์ ธาตุระหัน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
27
6/27/2016 13:08:45สหวิทยาเขต 604.ธาตุศรีนครนายเจษฎา เสริมแสง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
854691953maoutdMao UTDการแปลงทาวเรขาคณิต
28
7/7/2016 13:31:48สหวิทยาเขต 605.แกศึกษาพัฒนานางเพ็ญประภา สระแก้ว
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น930789328Jeabpenprapaเพ็ญประภา สระแก้ว
การศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง เซต
29
7/7/2016 13:41:36สหวิทยาเขต 605.แกศึกษาพัฒนานายไกร โยธกุลสิริครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น925610138km_narak
km_narak@hotmail.com
ยังไม่มี
30
6/28/2016 16:04:30สหวิทยาเขต 6
06.ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางโฉมยง พรมโส
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น898459931898459931โฉมยง พรมโส
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้วิธีสอนTgT
31
6/28/2016 15:59:15สหวิทยาเขต 6
06.ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย895816595895816595วิภาภรณ์ วิเศษวงษา
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
32
6/27/2016 20:33:59สหวิทยาเขต 6
06.ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวปรียรัตน์ สงคราม
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
O85763703600O
33
6/29/2016 14:50:11สหวิทยาเขต 607.สนมวิทยาคารนางจินตนา ทรงพระครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น981854550981854550จินนี่ จินตนาไม่ม่
34
6/29/2016 15:03:16สหวิทยาเขต 607.สนมวิทยาคารนางดวงใจ มิทราวงศ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น856823963oo9505ดวงใจ มิทราวงศ์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
35
6/29/2016 14:27:57สหวิทยาเขต 607.สนมวิทยาคารนางสาววันเพ็ญ สะสมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
857627178857627178วันเพ็ญ สะสมไม่มี
36
6/29/2016 14:52:20สหวิทยาเขต 607.สนมวิทยาคาร
นางสาวอารีรัตน์ พวงวงษ์
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น857700906857700906areerat Nakaไม่มี
37
6/29/2016 14:48:29สหวิทยาเขต 607.สนมวิทยาคารนางสุพัตรา ฉลาดเลิศครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย935347585935347585สุพัตรา ฉลาดเลิศไม่มี
38
6/29/2016 14:46:13สหวิทยาเขต 607.สนมวิทยาคารนางอัญชนา แข่งขันครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย810608497810607497อัญชา อินทร์งามไม่มี
39
6/29/2016 14:44:16สหวิทยาเขต 607.สนมวิทยาคารนางอุมาพร หาญมานพครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น801758334801758224อุมาพร หาญมานพไม่ม่
40
7/2/2016 6:44:57สหวิทยาเขต 608.หนองอียอวิทยานายวิจิตร สุขเกษมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
872550804872550804วิจิตร สุขเกษมอยู่ระหว่างการพิจารณา
41
6/25/2016 10:31:10สหวิทยาเขต 609.หนองขุนศรีวิทยานางสาวกลอยใจ มณทาหอมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
806313903806313903ดินสอ ไฮโซ-
42
6/22/2016 13:11:18สหวิทยาเขต 609.หนองขุนศรีวิทยานายธีรพงศ์ คงทนครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
627271445keng6633zakuzaka@gmail.com-
43
6/29/2016 13:25:44สหวิทยาเขต 610.นารายณ์คำผงวิทยานางเกษร ศรีจำปาครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
878519492KrukunsriKru krung srijumpaยังไม่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
44
6/29/2016 13:20:55สหวิทยาเขต 610.นารายณ์คำผงวิทยานางณาตยา ผสมวงศ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
864927124812972292
Kru nattaya pasomwong
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
45
6/25/2016 11:08:44สหวิทยาเขต 610.นารายณ์คำผงวิทยานายชัชวาล มั่นคงครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
813699912kopkoonชัชวาล มั่นคงยังไม่ได้เลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
46
6/29/2016 13:35:42สหวิทยาเขต 610.นารายณ์คำผงวิทยานายชัชวาลย์ มณีวัตร์ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
857502538pokpong.nkwครูปกป้อง นคว.ยังไม่เลื่อนวิทยฐานะ
47
6/25/2016 11:23:46สหวิทยาเขต 611.โนนเทพ
นางรุ่งนภา นันทวิสุธิ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
812650525---
48
6/25/2016 11:10:59สหวิทยาเขต 611.โนนเทพนายศิริ ระฆังทองครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
856660176siriศิริ ระฆังทอง-
49
6/28/2016 10:26:49สหวิทยาเขต 6
12.ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวสร้อย ลักขษรพนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
616301751Soi LukkhasornSoi Lukkhasorn-
50
6/28/2016 10:18:37สหวิทยาเขต 6
12.ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายอมร กิ่งมณี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
928241325928241325
Amorn2443@gmail.com
นวัตกรรมเชิงวิจัย
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu