5_4 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายชลชาติ สังข์อ่วม
1 12 5 2545 5 6 2561 60 177
15
2 นายธนา แก้วทอง1 6 11 2544 5 6 2561 116 180
16
3
นายธีรภัทร ขวัญรอด
1 1 1 2545 5 6 2561 80 173
17
4
นายธนวัฒน์ แก้วแพทย์
1 2 9 2544 5 6 2561 57 173
18
5
นายธิติพัทธ์ ไล่กสิกรรม
1 30 11 2544 5 6 2561 52 172
19
6
นายมนต์ณัฐ เชื้อเนียม
1 10 1 2544 5 6 2561 72 177
20
7 นายชณานิน เบ้าทอง1 29 4 2544 5 6 2561 65 176
21
8
นายชนะกานต์ พื้นไทย
1 31 3 2545 5 6 2561 50 165
22
9
นายชัยณรงค์ พูลทอง
1 21 9 2544 5 6 2561 60 165
23
10 นายณัฐพล เหลากลม1 22 11 2544 5 6 2561 53 176
24
11
นายธิติพัฒน์ อินทร์เมือง
1 5 10 2544 5 6 2561 109 173
25
12
นายวิโรจน์ แก้วมูล
1 22 4 2544 5 6 2561 45 190
26
13 นายอธิป ฟองดี1 8 7 2544 5 6 2561 80 173
27
14 นายปารเมศ ศรีฟัก2 22 12 2544 5 6 2561 80 170
28
15
นางสาวนฤมล คุณาไทย
2 6 5 2545 5 6 2561 69 150
29
16
นางสาวณัฏฐณิชา ปรัชญาชัยพิมล
2 30 12 2544 5 6 2561 65 156
30
17
นางสาวทิพรดา บูระณา
2 15 12 2544 5 6 2561 34 150
31
18
นางสาวนพนันท์ ขำสุข
2 15 2 2546 5 6 2561 72 165
32
19
นางสาววนิสา บุญนาค
2 25 9 2544 5 6 2561 43 169
33
20
นางสาวสุปรียา ไชยสุรัตนานนท์
2 6 12 2544 5 6 2561 74 170
34
21
นางสาวสุพิชญา สุรินทร์
2 14 7 2544 5 6 2561 43 158
35
22
นางสาวหทัยภัทร เรืองทับ
2 20 2 2544 5 6 2561 52 167
36
23
นางสาวจิราภรณ์ ศรีภักดี
2 30 4 2545 5 6 2561 61 162
37
24
นางสาวประภานิช อยู่กลัด
2 9 5 2545 5 6 2561 39 160
38
25
นางสาวศรีไพรศาล เพ็ชรนิล
2 22 9 2545 5 6 2561 38 158
39
26
นางสาวกัลยกร อิ่มทรัพย์
2 9 8 2544 5 6 2561 55 160
40
27 นางสาวพรรณษา มีโต2 6 7 2544 5 6 2561 48 166
41
28
นางสาวศุภนิดา ทองอินทร์
2 11 8 2544 5 6 2561 55 160
42
29 นางสาวซาร่า ซิมอน2 26 10 2544 5 6 2561 41 162
43
30
นางสาวพัชรพร จีนจัน
2 23 4 2544 5 6 2561 75 165
44
31
นางสาววันวิสา สอนสระเกษ
2 24 3 2544 5 6 2561 45 158
45
32
นางสาวจันทรัตน์ พาอ่อน
2 5 11 2544 5 6 2561 76 165
46
33
นางสาวปาลิตา พัฒนานุกูลพงษ์
2 21 8 2544 5 6 2561 95 157
47
34
นางสาวศิรประภา โลณานุรักษ์
2 12 1 2544 5 6 2561 45 160
48
35
นางสาวกฤตญพร เหรียญทอง
2 24 12 2544 5 6 2561 61 160
49
36
นางสาวณัฐนรี เม่นนิ่ม
2 22 8 2544 5 6 2561 58 165
50
37
นางสาวรัตติกานต์ จันทร์น้อย
2 24 5 2544 5 6 2561 45 165
51
38
นางสาวศิริประภา เฉยทิม
2 20 10 2544 5 6 2561 52 154
52
39
นางสาวกัณฐมณี โพธิ์ทอง
2 12 1 2544 5 6 2561 44 157
53
40
นางสาวจิรวรรณ เณรน้อย
2 19 3 2545 5 6 2561 62 167
54
41
นางสาวจิราภรณ์ สาสะ
2 21 9 2544 5 6 2561 49 157
55
42
นางสาวปริชญา อังธนากุล
2 23 4 2545 5 6 2561 55 168
56
43
นางสาวปิยธิดา แตงขุด
2 28 2 2545 5 6 2561 72 160
57
44 นายชณานิน ทองแท้2 8 10 2544 5 6 2561 60 173
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu