CDMNTUVWXY
1
คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล (เช่น เด็กหญิงสายสุดา แก้วงาม)
เพศ
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เช่น อนุบาลสงขลา
ประเภทความสามารถพิเศษที่สมัคร (เลือกได้เพียงคำตอบเดียว)
2
เด็กชายพัทธสิษฐ์ รอดเรืองชายเทศบาลเมืองสิงหนคร๑(บ้านยางงาม)1
3
เด็กหญิงนพมาศ ชุมละอองหญิงบ้านม่วงพุ่มดนตรีมโนราห์
4
เด็กชายธนัท อรุณพันธุ์ชายวัดผาสุกาวาส
5
เด็กหญิงรัญชิดา ทองใบหญิงเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
6
เด็กชายภูวนาถ ชูบัณฑิตย์ชายวิเชียรชม
7
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ชุมภูฆังหญิงเทศบาล1บ้านเขาแก้ว
8
เด็กหญิงปณิตา องอาจหญิงวัดบ้านพร้าว
9
เด็กหญิงกิตติวรา เภามีหญิงวัดบ้านพร้าว
10
เด็กชายสิรภพ ชูเลิศชายวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
11
เด็กชายภัทรนันท์ บัวสมบัวชายศรีวิทยา
12
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ รอดนวลหญิงบ้านม่วงพุ่ม
13
เด็กชายจิระพงศ์ ดิสระชายวัดพังกกฟุตบอล
14
เด็กชายเทวินทร์ ไชยหลีชายวัดตาหลวงคง
15
เด็กชายอนุพนธ์ หมายเที่ยงตรงชายวัดธรรมโฆษณ์ฟุตบอล
16
เด็กหญิงปาลิดา คงอ่อนหญิง
อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน วัดเเหลมพ้อ บ้านกลาง
นาฏศิลป์ไทย
17
เด็กหญิงมลณัฐ วิชัยดิษฐหญิงวัดศีรษะคีรี
18
เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณขำหญิงวัดตาหลวงคง
19
เด็กชายศรัณย์ภัทร ปัจทระชายวัดห้วยลาด
20
เด็กชายณัฐวัศ สันติประภาชายบ้านยางเกาะ
21
เด็กหญิงเกตน์สิรี สุขทรหญิงวัดตาหลวงคง
22
เด็กชายจิรวัฒน์ ปิยพันธ์ชายศรีวิทยา
23
เด็กชายธนกร รัตนวรรณ์ชายบ้านม่วงพุม
24
เด็กหญิงสาลินี สุวรรณรัตน์หญิงวัดห้วยพุด
25
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทับรอดชายสมัยศึกษา
26
เด็กหญิงภันทิลา นพรัตน์หญิงวัดโลกา
27
เด็กหญิงรมิดา ดำน้อยหญิงวัดบ่อเเดง(จอกประชานุกูล)
28
เด็กชายอชิระ ไชยศรีชายวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
29
เด็กชายพงศธร ศรุรุจีชายวัดท่านางหอม
30
เด็กหญิงปาริฉัตร ยกตั้งหญิงวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
31
เด็กชายสิทธินนท์ สมศักดิ์ชายบ้านทุ่งใหญ่
32
เด็กหญิงปิยะธิดา พันธ์เหมือนหญิงศรีวิทยา
33
เด็กหญิงณฐิกา ยอดยาหญิงบ้านหัวเขา
34
เด็กหญิงณัฏฐริษา แก้วมณีหญิงชุมชนบ้านบ่อประดู่ดนตรีไทย
35
เด็กชายจงรัก ยอดศรีชายเทสบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
36
เด็กชายกตัณณ์ดนัย บุญพงค์สิทธิ์ชายวัดดอนมะปราง
37
เด็กชายอนุชา วิหกชายวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
38
เด็กชายเตวิดเส้งนนท์ชายชุมชนบ้านน้ำน้อย
39
เด็กชายภัสกร มุสิเกตุชาย บ้านทุ่งใหญ่
40
เด็กหญิงปวีณาภา นพรัตน์หญิงวัดตาหลวงคง
41
เด็กหญิงฐิติมา คำมณีย์ชายบ้านม่วงพุม
42
เด็กหญิงปภาวรินท์ ธูปสวัสดิ์หญิงวัดบ่อทรายเจริญธรรม
43
เด็กชายพงค์ณพัตร จันเพราะชายบ่อสระวิทยาทาน
44
เด็กหญิงสุปรีดา สุวรรณอักโขหญิงบ้านทุ่งใหญ่นาฏศิลป์ไทย
45
เด็กชายภานุกร แซ่เล้าชายบ้านหน้าควน
46
เด็กชายณัฐวรรธน์ มาลากููลชายบ้านทุ่งใหญ่คอมพิวเตอร์
47
เด็กหญิงณัฏฐพร สืบเกิดหญิงกลับเพชรศึกษา
48
เด็กหญิงอภิญญา วงษ์กระนวนหญิงอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
49
เด็กชายณัฐกานต์ ยิ้มพลายชายวัดแหลมพ้อฟุตบอล
50
เด็กหญิงนภัส จันทองหญิงวัดหินเกลี้ยงดนตรีไทย
51
เด็กชายชัชพงษ์ จอมเพาะชายวัดตาหลวงคง
52
เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์หนูชายสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
53
เด็กชายสโตน กำเหนิดผลชายบ้านน้ำกระจาย
54
เด็กชายนัทธวัฒน์ พรมขาวทองชายอนุบาลนราธิวาส
55
เด็กหญิงกานต์ธิดา เขื่อนสุวรรณหญิงวัดปะโอ
56
เด็กหญิงกชพร ชูสังข์หญิงวัดท่าหิน
57
เด็กหญิงแพรวรุ่ง นวลเปียนหญิงวัดบ้านพร้าว
58
เด็กชายศิรสิทธิ์ ยัสสระชายวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)ฟุตบอล
59
เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์ชายวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
60
เด็กหญิงศุภิสรา อิศโรหญิงวัดตาหลวงคง
61
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แก้วหัสบงหญิงวัดธรรมโฆษณ์
62
เด็กหญิงสุชาดา ทองมีหญิงเทศบาล 4
63
เด็กหญิงมุกสูธัญญา คล้ายสถิตย์หญิงวัดปะโอ
64
เด็กหญิงนูรนัญมีย์ สลีมินหญิงวัดหินเกลี้ยง
65
เด็กหญิงวรกานต์ คงทนหญิงวัดธรรมโฆษณ์
66
เด็กหญิงปณิตา พลายดัสถ์หญิงอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
67
เด็กหญิงมัณทกานต์ จันทโรหญิงวัดประตูไชย(เเก้วอุทิศ)เปตอง
68
เด็กชายธนพล มีชัยชนะชายวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
69
เด็กชายติณณภพ ตะโฉชายสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
70
เด็กหญิงสิรินญา บูหมิหญิงวัดเปรมศรัทธานาฏศิลป์ไทย
71
เด็กหญิงนุชรี ไชยวรรณหญิงวัดศีรษะคีรี
72
เด็กชายอภิรักษ์ ชูฤทธิ์ชายบ้านระโนต(ธัญเจริญ)
73
เด็กชายปฏิบัติ เล่าเทียนไชยชายวัดบ่อแดงจอกประชานุกูล
74
เด็กชายชัชชน ราษฎร์มณีชายบ้านเทพา
75
เด็กชายปรเมษฐ์ เพ็ชรัตน์ชายวัดกลาง(รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
76
เด็กหญิงขวัญชนก โสเชื้อหญิงบ้านน้ำกระจาย
77
เด็กชายรุ่งตะวัน เรืองทองเมืองชายวัดหนองหอย
78
เด็กชายอนุพนธ์ บุญรังษีชายวัดปะโอ
79
เด็กหญิงพิมพกานต์ ช่วยชูหญิงสมพงศ์วิทยาสะทิงพระ
80
เด็กชายเทพพิทักษ์  จันแดงชายศรีวิทยา
81
เด็กหญิงเขมสรณ์ ขุนประดิษฐ์หญิงวัดพังกก
82
เด็กหญิงศิรภัสสร อินทวงค์หญิงวัดหินเกลี้ยง
83
เด็กชายอภิสิทธิ์ มากจงดีชายสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ
84
เด็กชายกวินทร์ ชูดวงชายวัดท่าหิน
85
เด็กหญิงฑิฆัมพร ชูทิ้งหญิงวัดเลียย
86
เด็กหญิงตรีชฎา ชาตรีหญิงวัดห้วยลาด
87
เด็กชายศิวัช บุญรัตน์ชายปะโอ
88
เด็กชายญาณเทพ จันทสุวรรณชายวัดบ่อแดง
89
เด็กหญิงอริสา สองประสมหญิงวัดเลียบ
90
เด็กหญิงณัฐชยา นพภาพันธ์หญิงวัดท่าหิน
91
เด็กชายสิรดนัย นนทะพุทธชายวัดท่านางหอมวิทยาศาสตร์
92
เด็กชายพงศกร บุญนิ่มชายกอบกาญจน์ศึกษามูธนิธิฟุตบอล
93
เด็กหญิงวรินรำไพ เพ็ญวรรณหญิงพรหมเจริญวิทยา
94
เด็กหญิงศิรภัสสร กิ้มเส้งหญิงวัดพังกก
95
เด็กชายณัฐชนน ชัยสงครามชายวัดธรรมโฆษณ์ฟุตบอล
96
เด็กหญิงมณีดาว หีมเห็มหญิงอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
97
เด็กหญิงจารีญา หลีแจ้หญิงอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
98
เด็กชายพงศกร สุดเอื้อมชายชุมชนบ้านน้ำน้อย
99
เด็กหญิงนิชดา เรืองคำหญิงศิริพงศ์วิทยา
100
เด็กหญิงธิติมา คงทองอ่อนหญิงเทศบาล ๑ (บ้านเข้าแก้ว)