หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรของ สพป.พิจิตร เขต 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สมุดหมายเลขโทรศัพท์
2
บุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
3
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
4
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
5
1
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้
ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2
081-0469969
6
2
นายประวิตร วิริยม
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2087-7333222
7
3
นายบานเย็น มูลเที่ยง
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2
083-3319966 , 081-9626798
8
4
นายประจักษ์ ทองแจ่ม
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2088-2738779
9
10
11
กลุ่มอำนวยการ
12
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
13
1
นางปองรัตน์ มณีสุขสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
089-6380831
14
2
นายสมศักดิ์ แย้มครวญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
089-4616707
15
3นางนงลักษณ์ ผลดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
098-7509759
16
4
นางจรูญ แย้มครวญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
093-2392384
17
5
นางต้องบุญ โพธิ์พนา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
080-5097225
18
6
นางสาววรพรรณ วิบูลย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
081-7843608
19
7
นางสาวศรีประภา ฉิมพลีศิริ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
089-6515927
20
8นายโสภณ คงดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
087-3142433
21
9นายอำนวย บัวทองช่างไฟฟ้า 3086-2141587
22
10
นายสิทธิรักษ์ แก้วทองคำ
ช่างไฟฟ้า 3083-5696226
23
11
นายเริงศักดิ์ ชูกำลัง
ลูกจ้างชั่วคราว086-6762556
24
12นายชำนาญ อิ่มใจช่่างสี 4ช064-3460446
25
13
26
14นายละมูล พาสุไกร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
087-1988576
27
15นายภาสกร ชัยมาศ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
087-3128005
28
16
นางศิริรัตน์ ใบชา
แม่บ้าน093-2607772
29
17
นางมาลัย กรุดมหาราช
แม่บ้าน084-4927890
30
31
32
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
34
1
นางสาวประไพ โสแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
081-8889060
35
2
นางอังคนา ตั้งปัญญาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
084-6180790
36
3
นางจินตนา อัตถโกศล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
089-6413462
37
4
นางสาวมอญรา สังข์สีห์
นักวิชการพัสดุชำนาญการ
082-4084814
38
5
นางสาวอภิญญา ไพรวัลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
085-3266890
39
6
นางสาวธนพร ชุ่มมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
086-2083875
40
7
นางสาวกรรณิกา อินทรทัศน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
082-8864977
41
8
นางสาวพิชชาพร อินกองงาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
082-6736423
42
43
44
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล
45
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
46
1นายสกุล หุ่นวันผอ.กลุ่มนิเทศฯ081-9714091
47
2นายประเทือง เข็มเพชรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-7049144
48
4นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-5341220
49
5นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-6384003
50
6ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้มศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ086-4498258
51
7นางสิริเพ็ญ แพงศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ095-1525991
52
8นายทศพล พูลพุฒศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ087-2112200
53
9ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ091-8659408
54
10นายกฤษณ์ จันทมาสศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
085-7374319 , 088-8277789
55
11
นายยงยุทธ สินสวาท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ084-5963544
56
12นายทวี หาแก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ064-4942668
57
13ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
58
14
นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
089-2718071 , 0909377349
59
15นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาทเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน081 3244350
60
16นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทยเจ้าหน้าที่ธุรการ087 7334694
61
62
63
กลุ่มนโยบายและแผน
64
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
65
1
นายเชาว์ มัชฌิมา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
088-2804957
66
2
นางศศินันท์ ศรีคำภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
080-5180563
67
3
นางพัชรินทร์ เครือปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
081-9538914
68
4
น.ส.ปราณี อินตะมะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
083-8727769
69
5
นางสาวออมดาว แดงทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-6413515
70
6
นางสาวกิตติกุล หย่ำวิไล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
095-4622189
71
72
73
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
74
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
75
1นายเชษฐ์ เทียมวิไลผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา092-6127667
76
2นางสำรวย หมื่นยงค์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ081-5964304
77
3นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ099-4636541
78
4นางธัญสุดา พึ่งไชยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ065-4265538
79
5นางสาวอัญชลี วงหลอดเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน065-3351691
80
7นางสาวทิพากร ศกุนะสิงห์นักจิตวิทยาโรงเรียน084-6216162
81
8
นางสาวณัฐตะวัน พงษ์มิตร
เจ้้าหน้าที่ลูกเสือ081-5469525
82
83
84
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
85
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
86
1
นางประเสริฐ สิงห์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT089-2692600
87
2
นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
095-8109991
88
3
นางวันวิสา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
089-1357055
89
90
91
กลุ่มบริหารงานบุคคล
92
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
93
1
นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
089-4616349
94
2
นางญานิศา ศิริวัฒนากุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
062-9153223
95
3
นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
099-2384245
96
4
นายคนท์ไวย์ สิริเหมวริทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
095-4782716
97
5
นายวิรัตน์ แป้นถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-8549763
98
6
นายอำพล สุบรรณ์พิจิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัิตการ
081-8549763
99
7
นางสาวปิยมาภรณ์ สุขสงวน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัิตการ
084-5970283
100
8
นางสาวนิตยา บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
097-2219178
Loading...
Main menu