ม.6_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายอ๊อดสวอน ริ้วทอง นางวริศรา ดีงาม
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายปุณณสิน จำปาหอม
ม.6/1
0.00FALSE
9
2
นายธนเดช ป้องญาติ
ม.6/1
0.00FALSE
10
3
นายสรวิชญ์ เลิศสถากิจ
ม.6/1
0.00FALSE
11
4นายปฏิภาณ คำควร
ม.6/1
0.00FALSE
12
5
นายนลธวัช สิตะวัน
ม.6/1
0.00FALSE
13
6
นายรัชชานนท์ ประสมทอง
ม.6/1
0.00FALSE
14
7
นายวีระยุทธ์ แสวงวงศ์
ม.6/1
0.00FALSE
15
8
นายศิลสุณทร กำหอม
ม.6/1
0.00FALSE
16
9
นายประมุข คามวัลย์
ม.6/1
0.00FALSE
17
10
นายพีรภัทร สมมั่น
ม.6/1
0.00FALSE
18
11
นางสาวฐิติมา ทองมี
ม.6/1
0.00FALSE
19
12
นางสาวณัฐริกา บุตรรัตน์
ม.6/1
0.00FALSE
20
13
นางสาวนริศรา มูลมี
ม.6/1
0.00FALSE
21
14
นางสาวสุธิดา วงษ์สุนทร
ม.6/1
0.00FALSE
22
15
นางสาวรศิศ์ฌล สายสุทัศน์
ม.6/1
0.00FALSE
23
16
นางสาวพชรบงกช สุคนธจร
ม.6/1
0.00FALSE
24
17
นางสาวรัตนติยา กุลแก้ว
ม.6/1
0.00FALSE
25
18
นางสาวศิรินภา ถนอมบุญ
ม.6/1
0.00FALSE
26
19
นางสาวชนิกานต์ แสงสิงแก้ว
ม.6/1
0.00FALSE
27
20
นางสาววัลลภา สุขกาย
ม.6/1
0.00FALSE
28
21
นางสาวสุวภัทร ส่งเสริม
ม.6/1
0.00FALSE
29
22
นางสาวปิยธิดา ศรีทอง
ม.6/1
0.00FALSE
30
23
นางสาวพิชชานิยา รอบรู้
ม.6/1
0.00FALSE
31
24
นางสาวกุลจิรา แพงจักร
ม.6/1
0.00FALSE
32
25
นางสาวนงคาญ บุญเติม
ม.6/1
0.00FALSE
33
26
นางสาวบุษยมาส สายแวว
ม.6/1
0.00FALSE
34
27
นางสาวประภาศิริ สายแวว
ม.6/1
0.00FALSE
35
28
นางสาวรมย์ธีรา ธรรมสัตย์
ม.6/1
0.00FALSE
36
29
นางสาววรดา สิทธิหงษ์
ม.6/1
0.00FALSE
37
30
นางสาววิจิตรา สาคร
ม.6/1
0.00FALSE
38
31
นางสาวศิวนาถ ลักขณัติ
ม.6/1
0.00FALSE
39
32
นางสาวสุภาวดี ลาภลึก
ม.6/1
0.00FALSE
40
33
นางสาวอริสรา รุ่งเรือง
ม.6/1
0.00FALSE
41
34
นางสาวภาพิมล โกพลรัตน์
ม.6/1
0.00FALSE
42
35
นางสาวศุภธิดา คำไชย์
ม.6/1
0.00FALSE
43
36
นางสาวพรชิตา บุญเชิญ
ม.6/1
0.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu