Bio 450/CS 499: Bioinformatics 1 (NAU, Spring 2017) : Sheet1