20. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐประชุมวิชาการ เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้151912558http://goo.gl/wg9Q0K
4
2อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐวิทยากร กระบวนวิธีวิทยาในการศึกษาก่อรูปของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร30922558http://goo.gl/Ud3eM9
5
3อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐวิทยากร โครงการสัมมนาอบรมงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น302532558http://goo.gl/djpzEP
6
4อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐกรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว151911255721112557http://goo.gl/obTOIY
7
5อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐกรรมการนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว152012255722122557http://goo.gl/obTOIY
8
6อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ การศึกษาภูมิปัญญาฟ้อนเล็บ4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์101132558http://goo.gl/JCyO5D
9
7อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ความน่าเชือถือในอาคารราชการ4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์101132558http://goo.gl/JCyO5D
10
8อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ศิลปะกลองชัยยะ4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์101132558http://goo.gl/JCyO5D
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0135
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
งานวิจัย อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
บทความตีพิมพ์วารสาร อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
บทความตีพิมพ์การประชุม อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
รวมคะแนน
data basic