6_9 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายเจตน์ธิติ แก้วเขียว
1 7 7 2543 30 5 2561 70 180
15
2
นายภคนันท์ กลั่นหุ่น
1 5 6 2543 30 5 2561 80 180
16
3 นายสายชล ครุฒฉ่ำ1 20 9 2543 30 5 2561 73 182
17
4 นายทัศน์พล โตจีน1 26 12 2543 30 5 2561 60 170
18
5
นายคมสัน แสงจันทร์
1 9 3 2544 30 5 2561 51 169
19
6
นายปุณยธร ศรีเมือง
1 15 11 2543 30 5 2561 60 170
20
7 นายนพดล ศรีทอง1 2 5 2543 30 5 2561 54 170
21
8
นายอานนท์ เพ็งหนู
1 12 11 2543 30 5 2561 58 172
22
9
นางสาวนริศรา ไม้ตะเภา
2 24 9 2543 30 5 2561 89 169
23
10
นางสาวธัญวรัตน์ คงเจริญ
2 12 9 2543 30 5 2561 50 165
24
11
นางสาวชาลิสา อ่อนศรี
2 8 8 2543 30 5 2561 48 165
25
12
นางสาวณัฐชา สุเยาว์
2 5 11 2543 30 5 2561 48 163
26
13
นางสาวเบญจวรรณ จูงาม
2 21 12 2543 30 5 2561 69 170
27
14
นางสาวปาณฑรา ชื่นใจ
2 10 4 2544 30 5 2561 87 157
28
15
นางสาวพิมานมาศ สงใย
2 21 4 2543 30 5 2561 80 160
29
16
นางสาววิมลฉัตร จันทวิมล
2 2 2 2544 30 5 2561 55 167
30
17
นางสาวศุภักษร ภูผล
2 9 9 2543 30 5 2561 43 160
31
18
นางสาวสิริวรรณ เงินอ่อน
2 28 6 2543 30 5 2561 71 156
32
19
นางสาวณัฐกานต์ พรมสละ
2 27 4 2544 30 5 2561 61 165
33
20
นางสาวเยาวพาณี ศรีเลิศ
2 8 12 2542 30 5 2561 53 160
34
21
นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทอง
2 30 1 2543 30 5 2561 65 175
35
22
นางสาวศุภากร บุบผา
2 3 9 2543 30 5 2561 46 151
36
23
นางสาวพิชญา สำรีอ่อน
2 19 12 2543 30 5 2561 55 155
37
24
38
25
39
26
40
27
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu