รายชื่อนักศึกษาอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักศึกษา อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ " เทคนิคการอ่าน"
2
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
3
ณ ห้อง CL2103 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
4
วิทยากร อาจารย์ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์
5
ลำดับที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชา
6
1
นางสาวสุชาดา
ปากเมยภาษาอังกฤษ
7
2
นางสาวพิมพ์ลภัส
ศรีบูอ่ำภาษาอังกฤษ
8
3
นางสาวมุฑิตา
เคนานันท์ภาษาอังกฤษ
9
4
นางสาวนัชธพร
รักภักดีภาษาอังกฤษ
10
5
นางสาวฐิตาภรณ์
หนักแน่นภาษาอังกฤษ
11
6
นางสาวธนัชชา
แก้วชนะภาษาอังกฤษ
12
7
นางสาววารุณี
สุวรรณปักษ์คณิตศาสตร์
13
8
นางสาววิจิตรา
บุปผาคณิตศาสตร์
14
9
นางสาววารุณี
มูลเกษรคณิตศาสตร์
15
10
นางสาวจรัสพร
ทองคำคณิตศาสตร์
16
11
นางสาวพนัชกร
พงภักดิ์คณิตศาสตร์
17
12นายธนดลปานสัมฤทธิ์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
18
13นางสาวพรชนกณะศรีภาษาอังกฤษ
19
14
นางสาวนงค์ลักษณ์
ที่ดินดำภาษาอังกฤษ
20
15
นางสาวจิรภรณ์
กำมณีภาษาอังกฤษ
21
16
นางสาวจุฑารัตน์
สุขสงครามภาษาอังกฤษ
22
17นายคมกริชศรีอุทธา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23
18นายอาทิตย์ทองยา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
24
19นายเนติวุฒิหอมพรหมมา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
25
20นางสาวพรชนกณะศรีภาษาอังกฤษ
26
21
นางสาวนงค์ลักษณ์
ที่ดินดำภาษาอังกฤษ
27
22
นางสาวจิรภรณ์
กำมณีภาษาอังกฤษ
28
23
นางสาวจุฑารัตน์
สุขสงครามภาษาอังกฤษ
29
24นายคมกริชศรีอุทธา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
30
25นายอาทิตย์ทองยา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
31
26นายเนติวุฒิหอมพรหมมา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
32
33
รายชื่อนักศึกษา อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ " เทคนิคการอ่าน"
34
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
35
ณ ห้อง CL2103 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
36
วิทยากร อาจารย์ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์
37
ลำดับที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชา
38
27
สิบเอกชัยวัฒน์
มีดี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
39
28
นางสาวนันทนา
โพธิ์ศรีการจัดการ
40
29
นางสาวนุชวรา
ใหม่วงศ์
สาธารณสุขศาสตร์
41
30
นางสาวพัชราภรณ์
คุณทะนัง
สาธารณสุขศาสตร์
42
31
นางสาวพรรณนิดา
เมฆขุนทศภาษาอังกฤษ
43
32นายวันเฉลิมภูสีดิน
สาธารณสุขศาสตร์
44
33
นางสาวอารีย์ลักษณ์
เหล่าไทย
สาธารณสุขศาสตร์
45
34
นางสาวชนานันท์
หลุ่มไส
สาธารณสุขศาสตร์
46
35
นางสาวทัศนาพร
ผิวขาว
สาธารณสุขศาสตร์
47
36นางสาววาสนาคานทองภาษาอังกฤษ
48
37
นางสาวลิลรฎา
โทพิลาภาษาอังกฤษ
49
38
นางสาวณัฐธิตา
วงษาบุตรภาษาอังกฤษ
50
39นางสาวยุพินพลเจือภาษาอังกฤษ
51
40
นางสาวดุษฎีพร
กองลี
สาธารณสุขศาสตร์
52
41
นางสาวปฐมาภรณ์
พิมศร
สาธารณสุขศาสตร์
53
42
นางสาวอภิญญา
ศิริรวง
สาธารณสุขศาสตร์
54
43
นางสาวเจียระไน
ตาสุ่ย
สาธารณสุขศาสตร์
55
44
นางสาวมณฑิยา
บุญหล้า
สาธารณสุขศาสตร์
56
45
นางสาวธิติมา
ชี้พรอำนวย
สาธารณสุขศาสตร์
57
46นางสาวชญาดารัตพลที
สาธารณสุขศาสตร์
58
47
นางสาวศรัณยา
เนื่องมัจฉา
สาธารณสุขศาสตร์
59
48
นางสาวสุภาภรณ์
สังข์ทอง
สาธารณสุขศาสตร์
60
49
นางสาวสุมานะ
บุญโคกล่ามภาษาอังกฤษ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เทคนิคการอ่าน2
เทคนิคการอ่าน1
ไวยากรณ์ 1
ไวยากรณ์ 2
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu