ข้าว
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
Data 1.1.1ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
3
Data 1.2.1 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
4
Data 1.2.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
5
Data 1.2.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
6
Data 1.2.4 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
7
8
Data 2.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
9
Data 2.2.1 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
10
Data 2.3.1 จำนวน (ปริมาณ) ผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก
11
Data 2.3.2 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
12
Data 2.4.1 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าว บาท/ตัน
13
Data 2.5.1 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
14
Data 2.6.1 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP
15
Data 2.6.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP
16
Data 2.6.3 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)
17
Data 2.7.1 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการเปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
18
Data 2.7.2 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่
19
Data 3.1.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
20
Data 3.1.2 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
21
22
Data 4.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร
23
Data 4.1.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
24
Data 4.1.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
25
Data 5.1.1 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
26
27
Data 6.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
28
Data 6.1.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
29
Data 7.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
30
31
Data 8.1.1 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
32
Data 8.1.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
33
Data 8.2.1 โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
34
35
Data 9.1.1 มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
36
Data 10.1.1 บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu