ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9
เบี้ยเลี้ยงอาหารอาหารว่างฯน้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1
พัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการบริการจัดการ
เพื่อพัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการบริการจัดการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1.วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมบำรุง
174000
11
2. เช่าบริการสัญญาอินเทอร์เทอร์เน็ต 12 เดือน
54000
12
3. เช่าโดนเมนเนมและ Hosting สำหรับเว็บ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รอบ 1 ปี
8400
13
14
2
พัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) , ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS) , ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) , ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) และระบบสารสนเทศอื่น ๆ
1. อบรมครูที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลสารสนเทศจำนวน 214 คนและเจ้าหน้าที่ 6 คน รวม 220 คน ในการใช้งานโปรแกรม DMC, EMIS, B-OBEC, CCT การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
บุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรีนสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และเจ้าหน้าที่
213136001278019170500
15
เพื่อให้การดำเนินการกับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) , ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS) , ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) , ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) และระบบสารสนเทศอื่น ๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศึกษา
2. จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 100 เล่ม
10000
16
17
3
พัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ ไทยแลนด์ 4.0
เพื่อพัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีทันสมัยและขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนาสู่โมเดล“ไทยแลนด์ 4.0” ให้เป็นสำนักงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีความทันสมัย ง่ายต่อการบริหารจัดการและมีความรวดเร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(1) อุปกรณ์ Router ที่คอยควบคุมระบบทั้งหมด จำนวน 1 ชุด
1. ปรับปรุงระบบ wi-fi หรือ internet ไร้สาย สำหรับอาคารสำนักงานและห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
309,000
18
(2) อุปกรณ์ Switch จำนวน 2 ชุด
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับ อาคารสำนักงานและห้องประชุม จำนวน 16 ตัว
184,000
19
(3) อุปกรณ์ปล่อย Wireless สำหรับผู้ใช้งานจำนวนมาก จำนวน 9 ชุด
3. สรุปผลแะรายงานผลการดำเนินงาน
1,000
20
(4) อุปกรณ์ปล่อย Wireless ในสำนักงานและห้องประชุมเล็กจำนวน 17 ชุด
21
(5) สายไฟเบอร์ ออฟติค 1 ชุด
22
(6) ชุดควบคุมกล้องวงจรปิด 1 ชุด
23
(7) กล้องวงจรปิด จำนวน 16 ชุด
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100