ABCDEFGHIJKLMNO
1
Reģ.nrDibināšanas datumsNosaukumsAdreseIndekssNovadsPilsētaPagastsCiemsMērķi un uzdevumiNACENACE atš.TālrunisE-mailMājas lapa
2
4000800833706.06.1994Latgales Skolotāju Atturībnieku asociācijaBalvu nov., Balvi, Dārza iela 24501Balvu nov.BalviApvienot un aktivizēt atturībniekus skolotājus, skolēnus, studentus, pulciņu, jaunatnes atturībnieku organizāciju vadītājus, bērnu vecākus, citas jaunatnes pretalkohola audzināšanā ieinteresētās personas.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29363382
3
4000801564412.08.1996Mednieku-makšķernieku klubs "ŽĪGURI"Balvu nov., Susāju pag., Sils, "Grantiņi"4584Balvu nov.Susāju pag.Silssavu biedru, kā arī jebkuru citu ieinteresēto personu veselīgas atpūtas un (medības, makšķerēšanas u.c.) un sporta pasākumu organizēšana, kā arī biedru audzināšana dabas aizsardzības likumdošanas, medību un medību ētikas jautājumos;organizēt biedrības nomāto platību apsaimniekošanu;saimnieciska dabas resursu izmantošana;vides aizsardzība;savu biedru likumīgo tiesību un interešu aizstāvība;biedru brīvas, radošas darbības un medību ētikas veicināšana.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
4
4000801690229.10.1996Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs "KRAMS"Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 67A4501Balvu nov.BalviBalvu novada uzņēmēju, organizāciju vadītāju, sabiedriski aktīvu cilvēku apvienošana, lai veicinātu Balvu novada ekonomisko attīstību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26366467
5
40008017698 20.02.1997Balvu Teritoriālā invalīdu biedrībaBalvu nov., Balvi, Brīvības iela 484501Balvu nov.Balviatbalsta sniegšana personām ar invaliditāti ikvienā dzīves sfērā;sociālās integrācijas programmas ietvaros emocionālā atbalsta došana, zināšanu paplašināšana, kultūras un sporta pasākumu atbalstīšana;bērnu invalīdu fizisko un garīgo aktivitāšu veicināšana sportā, sadarbojoties ar attiecīgajām organizācijām;invalīdu nodarbinātības veicināšana profesionālajā līmenī;sadarbības veicināšana ar citām biedrībām, asociācijām, pašvaldībām, valsts struktūrām.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība28347903balvuinvalidi@inbox.lv
6
40008018212 26.02.1997BIEDRĪBA "MEDNIEKU-MAKŠĶERNIEKU KLUBS ''MEDŅEVA"Balvu nov., Medņevas pag., Bronti, "Inči"4583Balvu nov.Medņevas pag.BrontiApvienot fiziskas un juridiskas personas nolūkā attīstīt pareizu, likumīgu medību procesu, rūpēties par pareizu dzīvnieku skaitlisko sastāvu un aizsardzību savā nomātajā platībā, rūpēties par dabas aizsardzību, veicināt medību un makšķerēšanas tradīcijupopularizēšanu sabiedrībā01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
7
4000803807913.11.1998"Bērzpils ģimeņu atbalsta fonds"Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Mastarīga"4577Rugāju nov.Lazdukalna pag.uzlabot ģimeņu sadzīves apstākļus, atbalstīt nepilnās ģimenes, sniegt palīdzību invalīdiem un pensionāriem;iedzīvināt latviešu tradīcijas;organizēt speciālistu (psihologa, datorspeciālista, stilista u.c.) konsultācijas gan vecākiem, gan bērniem.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
8
4000803908908.01.1999Dāmu klubs "Marienhauzena"Balvu nov., Viļaka, Abrenes iela 264583Balvu nov.Viļakasadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā;darbs ar jaunatni, izveidot jauniešu grupu;vadīt kultūrizglītojošās programmas.84.12Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
9
4000804139905.05.1999Mednieku, makšķernieku klubs "MIERIŅI"Balvu nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 414570Balvu nov.Rugāju pag.Rugājiorganizēt medības un makšķerēšanu;saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;organizēt medību un makšķerēšanas sacensības;uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un organizēt to izstādīšanu;sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu;sekmēt zivju resursu aizsardzību un vairošanu;organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās, citos uzņēmumos, organizācijās;01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības29443854
10
40008042125 17.06.1999"BALVU TEĀTRIS"Balvu nov., Balvi, Baznīcas iela 7 - 164501Balvu nov.Balviattīstīt un popularizēt teātra mākslas, literatūras un kultūras tradīcijas;veicināt tautu internacionālu savstarpēju dialogu, sadraudzību dažādu paaudžu vidū: - stiprināt un izkopt bērnu, jaunatnes, vidējās un vecākās paaudzes cilvēku atbildību par kultūras vērtību atjaunošanu, saglabāšanu un izmantošanu; - veicināt dažādu paaudžu psiholoģisku un sociālu problēmu atrisināšanu, organizējot masu pasākumus (seminārus, konferences, klubus, nometnes u.tml.);teātra mākslas darbības veicināšana valstī un ārzemēs: - rīkot teātra un dzejas izrādes, literāro darbu dramatizējumu un lasījumus, izstādes un citus pasākumus; - sniegt materiālu, metodisku un morālu atbalstu profesionālās un pašdarbības mākslas attīstībā, interešu kopu iedibināšanā;veicināt radošu personību aktivizēšanos organizācijā.85.52Kultūras izglītība29121477maris.lapans@inbox.lv
11
40008048753 23.02.2000Balvu pilsētas dārzi "Ezermala 2"Balvu nov., Balvi, Ezera iela 41 - 124501Balvu nov.BalviAizstāvēt savu biedru tiesības;Veikt biedru izglītošanu;Sniegt palīdzību konfliktsituācijās.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26183046
12
4000804943915.03.2000"Balvu rajona Černobiļas biedrība"Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 144501Balvu nov.Balvisekmēt savu biedru tiesību un interešu aizsardzību, pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību insitūcijās.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība28604954
13
40008049867 31.03.2000Balvu dārzkopības biedrība "Ezermala 1"Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 2A4501Balvu nov.BalviAizstāvēt savu biedru tiesības, veikt biedru izglītošanu un sniegt palīdzību konfliktsituācijās94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29923332
14
40008050419 18.04.2000"Balvu mednieku un makšķernieku biedrība"Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 254501Balvu nov.BalviPiedalīties dabas aizsardzības un ekoloģisko pasākumu organizēšanā;Piedalīties medību iecirkņu projektu izstrādāšanā un izmantošanā;veikt mednieku apmācību, medību sporta sacensību organizēšanu, nomāto medību platību (iecirkņu) apsaimniekošanas organizēšanu.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības29328773
15
4000805270610.07.2000Mednieku un makšķernieku klubs "KUBULI"Balvu nov., Kubulu pag., Druvenieki, "Kārļi"4566Balvu nov.Kubulu pag.Druveniekiorganizēt medības un makšķerēšanu;saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;organizēt medību un makšķerēšanas sacensības;uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un organizēt to izstādīšanu;sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu;organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās, citos uzņēmumos, organizācijās;veicināt lauku tūrisma attīstību;01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības29152177
16
4000805724305.02.2001"Bērnu un jaunatnes interešu centrs"Balvu nov., Balvu pag., Naudaskalns4561Balvu nov.Balvu pag.NaudaskalnsBērnu un viņu ģimeņu tiesību aizsardzība un interešu attīstības veicināšana:psiholoģiskā un sociālā palīdzība;jauniešiem draudzīgo veselības pakalpojumu attīstība,kultūras un sporta pasākumu organizēšana;skolas vecumu bērnu iesaistīšana izglītības apgūšanas procesā,cilvēkresursu potenciālā attīstība,inovāciju, jauno tehnoloģiju veicināšana;jauniešu iesaistīšana Nodarbinātības Valsts aģentūras apmācību programmās un citos projektos.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26123227puspure@inbox.lv
17
4000805911704.04.2001Eiroreģions "Pleskava, Livonija"Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A4501Balvu nov.BalviLatvijas pierobežas pašvaldību un citu institūciju organizēta pārstāvība Eiroreģionā, lai izstrādātu un realizētu kopēju stratēģiju pierobežas reģiona sadarbībā, ekonomiskā un sociālā progresa nodrošināšanā, kultūras attīstībā, infrastruktūras unpakalpojumu pilnveidošanā un savstarpējās palīdzības sniegšanā.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29163807
18
5000806046101.06.2001"Raibais kaķis"Balvu nov., Bērzkalnes pag., Bērzkalne, Balvu iela 17 - 164590Balvu nov.Bērzkalnes pag.Bērzkalneveikt sabiedriskā labuma darbību, veidojot kopīgas jaunatnes programmas, veicinot veselīgu jaunatnes dzīvesveidu, organizējot jaunatnes brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu pašizglītošanās darbu94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26120141write_to_cat@inbox.lv
19
4000806224414.09.2001"Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija"Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 14 - 164501Balvu nov.BalviVeicināt starptautiskajiem standartiem atbilstošas ģimenes medicīnas attīstību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26606776 67112778llgaa@llgaa.lvhttp://www.llgaa.lv
20
4000806562607.03.2002Mednieku klubs "Vientuļie vilki"Baltinavas nov., "Čudarīne"4594Baltinavas nov.Medību un ar to saistīto pasākumu organizēšana;Mednieku tradīciju saglabāšana un izkopšana;Mednieka likumīgo interešu aizstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, citās organizācijās un uzņēmumos;Mednieku kvalifikācijas celšana un izglītošana tādos jautājumos kā jauno mednieku sagatavošana, medību vadītāju apmācība, metodisko materiālu sagatavošana;Praktiskās un teorētiskās palīdzības sniegšana klubu biedriem tādos jautājumos kā medību produkcijas pirmapstrāde un realizācija, medību trofeju izstrādāšana, ieroču, munīcijas iegāde, ekipējuma iegāde, biotehnisko pasākumu veikšanai nepieciešamāmateriāla sagatavošana un citos jautājumos;Medījamo dzīvnieku resursu aoptimizēšana.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
21
40008066941 19.04.2002Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībaBalvu nov., Balvi, Baznīcas iela 494501Balvu nov.BalviVeicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās;organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu piedalīšanos ugunsgrēku dzēšanā Balvu rajona pilsētās un pagastos;veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku novēršanai un biedrības biedru prasmīgai darbībai ugunsgrēkos.84.25Ugunsdzēsības dienestu darbība64521965balvubub@inbox.lv
22
4000806921907.08.2002Mednieku un makšķernieku klubs "Bebrītis"Balvu nov., Balvu pag., Dzeņulauza, "Rubeņi"4561Balvu nov.Balvu pag.DzeņulauzaApvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un atpūtai.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības29141767
23
50008069511 28.08.2002"Mans patvērums"Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 524501Balvu nov.Balvicilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības darbība, darbības kapacitātes stiprināšana;sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana bērniem un pieaugušiem ar invaliditāti;sniegt atbalsta pasākumus bērna likumiskajiem pārstāvjiem, audžu vecākiem, bērniem un pilngadīgām personām ar invaliditāti visās dzīves jomās;organizēt un nodrošināt apmācības personām ar invaliditāti, sadarbojoties ar citām nevalstiskām, valsts un pašvaldības organizācijām;veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē;veicināt sociālas integrācijas un rehabilitācijas procesu uzlabošanu uz vienlīdzības principiem balstītu sabiedrības modeli veidošanu; aktīvi līdzdarboties vides pieejamības jautājumu risināšanā; sekmēt informācijas un apmācības pieejamību cilvēkiem arinvaliditāti un citu sociālā riska grupu cilvēkiem;attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām; dibināt un uzturēt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārzemēs; sekot notikumiem visapkārt un būt atvērtiem visdažādākajām idejām, piedāvājumiem un sadarbības projektiem;uzlabot dzīves kvalitāti, celt pašapziņu, paaugstinot zināšanas un mazinot sociālas atstumtības sajūtu; ar savu pozitīvo piemēru, kā arī daloties pieredzē un iesaistot aktivitātēs, popularizēt un atbalstīt veselīgu dzīves veidu, iedvesmot citus cilvēkus88.99Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi28328694
24
4000807059521.10.2002Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "MEDŅEVA"Balvu nov., Medņevas pag., Semenova, Mežmalas iela 54586Balvu nov.Medņevas pag.SemenovaRadīt visu vecumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēju, viņu vecākiem un draugiem, atbilstoši katra spējām un vēlmēm, nodarboties ar sportu savas veselības nostiprināšanai un uzlabošanai;veicināt šo cilvēku sociālo un psiholoģisko un fizisko rehabilitāciju;nodrošināt tiesību un interešu aizstāvību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26327269
25
40008070932 08.11.2002"Sporta klubs Rugāji"Balvu nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 454570Balvu nov.Rugāju pag.Rugājiautosporta un autotūrisma sacensību organizēšana;autosporta un motosporta attīstības veicināšana;sporta kluba biedru sportiskās izaugsmes veicināšana.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29149202
26
4000807177928.12.2002"Septiņpadsmit"Balvu nov., Balvi, Dārza iela 24501Balvu nov.BalviSekmēt Balvu pilsētas ģimnāzijas jauniešu kā vispusīgu, radošu personu attīstību un veicināt pilsonisko aktivitāti94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29363382valentina.puzule@hotmail.com
27
40008074192 15.04.2003LAZDUKALNA ĢIMEŅU BIEDRĪBA "SAULĪTE"Rugāju nov., Lazdukalna pag., Skujetnieki, Liepu iela 24577Balvu nov.Lazdukalna pag.Skujetniekiapvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai pagasta ģimenes;veicināt ģimeņu izglītošanu, pašapziņas celšanu;organizēt labdarības pasākumus ģimenēm un bērniem;sadarbības vecināšana ar citām ģimenes organizācijām Latvijā un ārvalstīs;94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
28
5000807554106.06.2003Cūkusalas kopienas attīstības biedrībaRugāju nov., Rugāju pag., "Cūkusala"4572Rugāju nov.Rugāju pag.Sekmēt Cūkusalas kopienas attīstību un veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, mazināt nabadzību un sociālo izslēgtību94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
29
40008076526 01.08.2003"Ziemeļlatgales partnerība"Balvu nov., Balvi, Tautas iela 14501Balvu nov.Balvi1.Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;2.Izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai lauku teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;3.Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību;4.Veicināt vietējo kopienu un viedo ciemu attīstību un sadarbības tīklu veidošanos;5.Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;6.Pārstāvēt Biedrības darbības teritorijas lauku iedzīvotāju, nozīmīgu nozaru pārstāvju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29134410 64507224http://www.balvi.partneribas.lv/
30
40008080042 05.02.2004"Redaktoru klubiņš"Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 50 - 624501Balvu nov.BalviApvienot Balvu rajona jauniešus, kam ir interese par žurnālistiku, veicināt skolu avīžu izdošanu, rosināt un nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, iesaistīt jauniešus sabiedriskajos procesos.94.12Profesionālu organizāciju darbība29856126
31
4000808066305.03.2004"PRO.ini"Balvu nov., Kubulu pag., Druvenieki, "Ievulīči"4566Balvu nov.Kubulu pag.DruveniekiPalīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, īpaši jaunatnei, būt par saimniekiem savā zemē un veidot veselīgu, dzīvespriecīgu un harmonisku sabiedrību, motivējot ikvienu Latvijā dzīvojošo uz pozitīviem ideāliem.94.12Profesionālu organizāciju darbība29827377aigars.andersons@va.lv
32
4000808207706.05.2004Mednieku, makšķernieku klubs-ZaļbirzesBalvu nov., Vīksnas pag., Sprogas, "Priežukalns"4580Balvu nov.Vīksnas pag.SprogasSavu biedru kā arī jebkuru citu ieinteresēto personu veselīgas atpūtas un sporta pasākumu organizēšana, biedru audzināšana dabas aizsardzības likumdošanas un medību ētikas jautājumos;organizēt biedrības nomāto platību apsaimniekošanu;saglabāt, izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;veicināt savvaļas dzīvnieku aizsardzību un populācijas vairošanu;organizēt medības saskaņā ar spēkā esošajām likuma normām;veicināt mednieku kvalifikācijas celšanu;sekmēt medību tūrisma attīstību, medību sporta veidus, organizēt sacensības;organizēt medību trofeju uzskaiti un to izstādīšanu medību trofeju izstādēs;saimnieciskās darbības veikšana likumdošanā noteiktajos ietvaros;93.19Citas sporta nodarbības29198245
33
4000808281917.06.2004"Starptautiskā šķīrējtiesa"Balvu nov., Balvi, Teātra iela 14-124501Balvu nov.BalviSabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
34
40008082823 17.06.2004"Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa"Balvu nov., Balvi, Teātra iela 14 - 124501Balvu nov.BalviSabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība28611003
35
4000808283817.06.2004"RĪGAS ŠĶĪRĒJTIESA"Balvu nov., Balvi, Teātra iela 14 - 124501Balvu nov.BalviSabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība67365100
36
40008082842, 17.06.2004"Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa"Balvu nov., Balvi, Teātra iela 14 - 124501Balvu nov.BalviSabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29217809
37
4000808285717.06.2004"LATVIJAS STARPTAUTISKĀ ŠĶĪRĒJTIESA"Balvu nov., Balvi, Teātra iela 14 - 124501Balvu nov.BalviSabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29217809
38
40008083890 04.08.2004Balvu rajona sieviešu biedrība "Rudzupuķe"Balvu nov., Balvi, Teātra iela 24501Balvu nov.BalviApvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Balvu rajona sievietes; veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu; sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs.85.59Citur neklasificēta izglītība26392515maruta42@inbox.lv
39
4000808397510.08.2004"Mēs pasaulē"Balvu nov., Rugāju pag., Rugāji, Skolas iela 8 - 144570Balvu nov.Rugāju pag.RugājiSabiedrības integrācijas veicināšana; kvalitatīvas publiskās vides attīstība94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
40
40008086083 08.11.2004Volejbola klubs "BALVI"Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 24 - 174501Balvu nov.BalviVolejbola kā sporta veida popularizācija un attīstība Balvu rajonā, kā arī augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;dažāda veida un līmeņa volejbola sacensību, turnīru un kausu organizēšana;sekmēt volejbola komandas VK "Balvi" un citu Balvu rajona volejbola komandu piedalīšanos Latvijas čempionātā vīriešu un sieviešu komandām;organizēt visa veida palīdzību komandai VK "Balvi" un citām Balvu rajona volejbola komandām, sniedzot un nodrošinot materiālu, sociālu un morālu atbalstu;apvienot un organizēt cilvēkus, kuri vēlas nodarboties ar volejbola spēli;Biedrības biedru un iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošana un paaugstināšana;fiziski aktīvā dzīvesveida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana;dažādu aktīvā atpūtas, sporta veidu pasākumu rīkošana Biedrības biedriem, kā arī citu iedzīvotāju, iestāžu un organizāciju darbinieku iesaistīšana tajos;veicināt volejbola un citu sporta veidu popularizēšanu Balvu rajonā, piesaistot jaunatni un sporta veterānus.93.12Sporta klubu darbība29134360
41
5000808644122.11.2004Baltinavas pagasta sieviešu biedrība "Baltinava"Balvu nov., Baltinavas pag., Baltinava, Kārsavas iela 164594Balvu nov.Baltinavas pag.BaltinavaApvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Baltinavas pagasta iedzīvotājus. Veicināt lauku sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu. Sadarbības veicināšana ar citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
42
4000808709316.12.2004"Motoklubs Spieķi Vējā"Balvu nov., Balvi, Ezera iela 40/374501Balvu nov.BalviMotobraukšana, mototūrisma, motosporta popularizēšana;Motobraukšanas, mototūrisma, motosporta attīstības veicināšana LAtvijā;Motokluba integrācija starptautiskajā apritē.93.29Cita izklaides un atpūtas darbība29184554andisgravis@inbox.lv
43
40008089624 01.04.2005"Mednieku klubs Liepmeži"Balvu nov., Balvi, Ceļinieku iela 44501Balvu nov.BalviApvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai;saglabāt, izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;veicināt savvaļas dzīvnieku aizsardzību un populāciju vairošanu;organizēt medības saskaņā ar spēkā esošajām likuma normām;veicināt mednieku kvalifikācijas celšanu;sekmēt medību trofeju uzskaiti un to izstādīšanu medību trofeju izstādēs;pārstāvēt biedrības biedru intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības29196187
44
4000809086910.05.2005"Kopīgi"Balvu nov., Balvi, Ezera iela 44501Balvu nov.BalviVeicināt pilsoniskas sabiedrības stiprināšanu un sabiedrības integrāciju;risināt mazaizsargāto indivīdu un grupu problēmas;veidot vidi un organizēt pasākumus, kas dotu iespēju saturīgi izmantot brīvo laiku.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26173610mainar@inbox.lv
45
4000809089211.05.2005"Balvu pilsētas Jauniešu padome"Balvu nov., Balvi, Dārza iela 24501Balvu nov.Balvi- jauniešu pašdarbības attīstības veicināšana un atbalstīšana;- jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;- dažādu pasākumu organizēšana;- labdarības pasākumu organizēšana;- informējošas avīzes izdošana;- jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana;- jauniešu interešu pārstāvēšana;- veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos;- neformālās izglītības attīstības veicināšana jauniešu vidū;94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26144498keiss.kristaps@gmail.com
46
40008091493 01.06.2005"Saulessvece"Balvu nov., Briežuciema pag., Briežuciems4595Balvu nov.Briežuciema pag.BriežuciemsSabiedrības integrācija94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība25742708locmelesilvija@inbox.lv
47
4000809377625.08.2005"Razdoļje"Balvu nov., Balvi, Skolas iela 574501Balvu nov.BalviGarantēt indivīda tiesības brīvi izpausties, aizsargāt un attīstīt etniskās identitāti. Attīstīt cilvēkos cieņu un iecietību pret citu tautu kultūrām, veicināt kultūru dialogu. Iesaistīt pilsētas iedzīvotājus pilsētas kultūras dzīvē. Vienot cilvēkusnevis pēc to etniskās piederības, bet pēc viņa kopējām interesēm par krievu un pasaules kultūru.90.04Kultūras iestāžu darbība26014940pavlovska2@inbox.lv
48
40008094822 07.10.2005"Orlovas mednieku klubs"Balvu nov., Vectilžas pag., Vectilža, "Vārpas"4571Balvu nov.Vectilžas pag.VectilžaApvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības26563153
49
40008095160, 20.10.2005Iedzīvotāju atbalsta biedrība "Saknes"Viļakas nov., Susāju pag., Egļava4501Balvu nov.Susāju pag.EgļavaPagasta kopienas sociālo problēmu risināšana un samazināšanaatbalstāmo iedzīvotāju grupu aprūpe;izglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana;personības motivācijas veidošana;pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības uzlabošana;palīdzības sniegšana krīzes situācijās;lauku sabiedriskās un kultūras dzīves aktivizēšanapagasta sabiedrības (kopienas) dzīves kvalitātes uzlabošanu.88.99Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi
50
4000809878807.02.2006"Balvu Amatnieku biedrība"Balvu nov., Balvi, Tautas iela 18 - 94501Balvu nov.BalviVeicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu arodu profesionālo līmeņu sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs;Līdzdarboties to likumdošanas aktu izstrādāšanā, kuri skar amatniecības intereses. Sadarboties ar ieinteresētajām personām un organizācijām savu programmu un koncepciju izstrādāšanā un realizācijā.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29376933
51
4000809937420.02.2006"DARDEDZE"Balvu nov., Šķilbēnu pag., Rekova, Skolas iela 1A4587Balvu nov.Šķilbēnu pag.RekovaSabiedrības integrācija94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
52
4000810028314.03.2006Balvu pensionāru biedrībaBalvu nov., Balvi, Raiņa iela 524501Balvu nov.BalviPensionāru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pensionāru materiālo apstākļu uzlabošanā un garīgās dzīves pilnveidošanā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;sekmēt pensionāru iesaistīšanos pēc pašu vēlēšanās piemērotā darbā, dibināt pensionāru klubus un ieviest tajos plašu kultūras masu darbu ar pensionāriem.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29203754zinaida.logina@inbox.lv
53
4000810037215.03.2006Mednieku biedrība "Šķilbēni"Balvu nov., Šķilbēnu pag., Pakašova, "Jaunā Pakaševa"4587Balvu nov.Šķilbēnu pag.PakašovaApvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības26322850
54
4000810065420.03.2006Bērzpils biedrība "Labo siržu asociācija"Balvu nov., Bērzpils pag., "Beļauski"4576Balvu nov.Bērzpils pag.Sniegt palīdzību pēc iespējām visiem cilvēkiem Latvijā un Balvu rajonā materiāli;Dibināt sakarus un sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;Organizēt labdarības pasākumus;Daudzbērnu ģimeņu dzīves attīstības veicināšana un atbalstīšana.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29383404
55
4000810137810.04.2006Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība "Aicinājums"Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova4587Balvu nov.Šķilbēnu pag.RekovaCelt lauku iedzīvotāju pašapziņu, paaugstinot zināšanas un mazinot sociālās atstumtības sajūtu.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26423757
56
50008102021 02.05.2006"Viļakas pilsētas pensionāru biedrība"Balvu nov., Viļaka, Balvu iela 134583Balvu nov.Viļakapensionāru sociāli ekonomisko interešu pārstāvība un aizsardzība;palīdzības organizēšana pensionāriem viņu iesaistīšanai piemērotā un interesēm atbilstošā darbā;kultūras, sporta aktivitāšu un citu pensionārus interesējošu pasākumu organizēšana.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26127206
57
4000810345314.06.2006Kubulu pagasta ģimeņu biedrībaBalvu nov., Kubulu pag., Kubuli, Kalna iela 284566Balvu nov.Kubulu pag.KubuliApvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Kubulu pagasta ģimenes;Veikt ieguldījumu Kubulu pagasta iedzīvotāju labklājības celšanā;Sadarbības veicināšana ar citām ģimeņu kopienām rajonā, Latvijā un ārvalstīs.Labdarības pasākumu organizēšana.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26327162irenazaceva@tvnet.lv
58
40008104586 24.07.2006"Vecumu mednieks"Viļakas nov., Vecumu pag., Borisova4585Balvu nov.Vecumu pag.BorisovaMedību un ar to saistīto pasākumu organizēšana biedriem;Medījamo dzīvnieku uzskaite;Mednieku likumīgo interešu aizstāvība dažādās organizācijās un institūcijās;Biotehnisko pasākumu veikšana.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26327059
59
4000810499509.08.2006Klubiņš "PALĪDZI SEV"Balvu nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 25A4584Balvu nov.Žīguru pag.ŽīguriIndivīda pašpilnveidošanās;dabas un cilvēka līdzsvarotu attiecību attīstīšana;saskaņas radīšana sevī, līdzcilvēkos un sabiedrībā.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība28312129
60
5000810613113.09.2006Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte"Balvu nov., Bērzpils pag., Bērzpils, Dārza iela 274576Balvu nov.Bērzpils pag.BērzpilsApvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Bērzpils pagastā dzīvojošās un strādājošās sievietes;veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu;sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām rajonā, Latvijā un ārvalstīs;aktīvi iesaistīt jaunietes biedrības darbā;sadarboties ar pagasta pašvaldību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26599654biruta1962@inbox.lv
61
40008108662 24.11.2006Balvu rajona, Baltinavas pagasta sieviešu biedrība "Vaivariņi"Balvu nov., Baltinavas pag., Baltinava, Tilžas iela 74594Balvu nov.Baltinavas pag.BaltinavaApvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Baltinavas pagasta sievietes;Veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu;Sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
62
40008110652 29.01.2007Balvu rajona Kupravas pagasta biedrība "Varavīksne"Balvu nov., Kupravas pag., Kuprava, Rūpnīcas iela 34582Balvu nov.Kupravas pag.KupravaSadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs;Organizēt labdarības akcijas un pasākumus;Kultūras līmeņa celšana, kultūras aktivitāšu organizēšana.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
63
4000811119812.02.2007Sieviešu klubs "Laipa"Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Rekova"4587Viļakas nov.Šķilbēnu pag.Veicināt labvēlīgu apstākļu radīšanu lauku sieviešu izglītošanai un integrācijai sabiedrībā.Celt lauku sieviešu pašapziņu.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
64
40008111751 27.02.2007Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI"Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 484501Balvu nov.BalviSociālās atstumtības mazināšana;vietējās attīstības veicināšana;paaudžu sadarbības stiprināšana;novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana;līdzsvaotas kultūrvides attīstība un garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā;izglītības atbalsta iniciatīvu veicināšana Balvu novadā.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29157234elita.teilane@inbox.lv
65
4000811176629.01.2007"MEŽĢIS"Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 614501Balvu nov.BalviSociālās atstumtības mazināšana;vietējās attīstības veicināšana;paaudžu sadarbības stiprināšana;novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana;garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29131146
66
40008111963 01.03.2007Radošās sadarbības centrs "Eglainīte"Balvu nov., Lazdukalna pag., Benislava, Skolas iela 34577Balvu nov.Lazdukalna pag.BenislavaRosīga un dauidzveidīga sabiedriskā dzīve ar pašizpausmes iespējām dažādām sociālajām grupām.93.29Cita izklaides un atpūtas darbība
67
4000811234808.03.2007"SKOLĒNU VECĀKU BIEDRĪBA"Balvu nov., Viļaka, Pils iela 11A4583Balvu nov.ViļakaSekmēt Viļakas un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu izglītošanos;aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā;sadarboties ar Viļakas pamatskolu tās attīstības veicināšanai;organizēt pasākumus, kas veicinātu skolēnu zināšanu un dzīvesprasmju pilnveidošanu, pašapziņas celšanu;veicināt skolas vides pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
68
4000811236709.03.2007Pareizticīgo kristiešu biedrībaBalvu nov., Viļaka, Balvu iela 24583Balvu nov.ViļakaSadarbība ar pareizticīgo draudzēm kopējo sabiedrisko, kultūras un kristīgo tradīciju kopšanā, kristīgo vērtību nostiprināšanā sabiedrībā;Atbalsta sniegšana pareizticīgo draudzēm projekti izstrādē un vadībā, lai sekmētu pareizticīgo draudžu baznīcu kā aizsargājamu valsts kultūras pieminekļu saglabāšanu un popularizēšanu;Veicināt pareizticīgo draudžu baznīcu kā kultūrvēsturiskā mantojuma objektu apriti sakrālā tūrisma attīstības programmās;Organizēt aktivitātes dabas mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā;Sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem, pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņiem atbilstošas vides pieejamības veicināšanā, zināšanu, prasmju, iemaņu pilnveidošanā, pašapziņas celšanā.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība27858833
69
4000811246012.03.2007"Visi Kopā"Viļakas nov., Medņevas pag., Semenova4586Balvu nov.Medņevas pag.SemenovaSabiedrības integrācija.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
70
4000811360602.04.2007"Jauno žurnālistu skola"Balvu nov., Bērzkalnes pag., "Elkšņeva"4590Balvu nov.Bērzkalnes pag.Apvienot Balvu rajona jauniešus, kam ir interese par žurnālistiku, veicināt skolu avīžu izdošanu, rosināt un nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, iesaistīt jauniešus sabiedriskajos procesos.90.03Mākslinieciskā jaunrade29338597vaduguns@apollo.lv
71
40008113697 03.04.2007Jauniešu atbalsta biedrība "SOLIS PRETĪM"Balvu nov., Viļaka, Sporta iela 184583Balvu nov.ViļakaIzglītot un atbalstīt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas;kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšana;vasaras atpūtas nometņu organizēšanas un kultūrvides sakopšanas iespējas;sadarbība ar citām organizācijām un reliģiskajām konfesijām.85.52Kultūras izglītība
72
5000811400103.04.2007Balvu rajona Vīksnas pagasta jauniešu biedrība "VIKO"Balvu nov., Vīksnas pag., Vīksna, "Mieriņi"4580Balvu nov.Vīksnas pag.VīksnaApvienot un aktivizēt darbam un atpūtai Vīksnas pagasta jauniešus;Veicināt jauniešu izglītošanu, pašapziņas celšanu un iesaistīšanu dažādos kultūras un atpūtas pasākumos;Veicināt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība20284144viksnasklubins@inbox.lv
73
4000811541421.05.2007"Olūts"Balvu nov., Bērzkalnes pag., Bērzkalne, Ūdru iela 14590Balvu nov.Bērzkalnes pag.BērzkalneVeselīga dzīves veida popularizēšana;Atbalsta sniegšana jauniešu radošam darbam un aktivitātēm;kultūras aktivitāšu organizēšana;projektu īstenošana.93.29Cita izklaides un atpūtas darbība28319661skaidrite10@inbox.lv
74
40008115683 28.05.2007"Viļakas pūtēju orķestra atbalsta biedrība"Balvu nov., Viļaka, Pils iela 114583Balvu nov.Viļakaizglītot, pilnveidot un atbalstīt pūšaminstrumentu spēles tradīciju attīstību reģionā;kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšana;vasaras atpūtas nometņu organizēšanas un kultūrvides sakopšanas iespējas;sadarbība ar citām organizācijām un reliģiskām konfesijām.85.52Kultūras izglītība
75
40008116161 15.06.2007Bērzpils mednieku klubsBalvu nov., Bērzpils pag., Bērzpils, Līvānu iela 34576Balvu nov.Bērzpils pag.Bērzpilsorganizēt medības un ar to saistītos pasākumus;saglabāt un izkopt mednieku tradīcijas;organizēt sacensības medniekiem un par medību tematiku;uzskaitīt medību trofejas un tās izstādīt;sekmēt medījamo dzīvnieku resursu aizsardzību, pavairošanu un optimizēšanu;organizēt jauno mednieku medības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;pārstāvēt mednieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās, citās organizācijās un uzņēmumos;sniegt praktisku un teorētisku palīdzību biedrības biedriem tādos jautājumos kā medību produkcijas pirmapstrāde un realizācija, ieroču, munīcijas iegāde, ekipējuma iegāde, biotehnisko pasākumu veikšanai nepieciešamā materiāla sagatavošana un citosjautājumos;94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26492072
76
40008117415 25.07.2007"VIENLĪDZĪBA"Balvu nov., Kubulu pag., Celmene, "Pansionāts Balvi"-36.istaba4566Balvu nov.Kubulu pag.CelmeneCilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības darbība, darbības kapacitātes stiprināšana;Veicināt sociālās integrācijas un rehabilitācijas procesu uzlabošanu, uz vienlīdzības principiem balstītu sabiedrības modeli veidošanu; aktīvi līdzdarboties vides pieejamības jautājumu risināšanā; sekmēt informācijas un apmācības pieejamību cilvēkiem arinvaliditāti;Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām; dibināt un uzturēt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārzemēs; sekot notikumiem visapkārt un būt atvērtiem visdažādākajām idejām, piedāvājumiem un sadarbības projektiem;Uzlabot dzīves kvalitāti, celt pašapziņu, paaugstinot zināšanas un mazinot sociālās atstumtības sajūtu; ar savu pozitīvo piemēru, kā arī daloties pieredzē un iesaistot aktivitātēs, popularizēt un atbalstīt veselīgo dzīves veidu, iedvesmot citus cilvēkusveidot savu dzīvi interesantu.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26217304vienlidziba@inbox.lv
77
4000812089612.11.2007Mednieku klubs "Jokers"Balvu nov., Lazdulejas pag., Egļuciems4592Balvu nov.Lazdulejas pag.EgļuciemsMedību saimniecības uzlabošana, attīstība un sakārtošana atbilstoši LR likumdošanai;Individuālo mednieku apvienošana mednieku klubā "Jokers";Medību platību izmantošana kolektīvām medībām atbilstoši Medību likumam, Medību noteikumiem un valsts Meža dienesta norādījumiem.01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības26449146
78
4000812100114.11.2007"Neatkarība Balt."Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Tūjas" 44577Balvu nov.Lazdukalna pag.Profilaktiskā un rehabilitācijas darba attīstīšana no alkohola un narkotikām atkarīgo vidū (paredzamā vecuma grupa 17-40 gadi) ar turpmāko sociālo adaptāciju;HIV infekcijas profilakse skolēnu, jaunatnes un pieaugušo iedzīvotāju vidū, ar mērķi samazināt saslimstības izplatīšanos;Samazināt noziedzības (zādzību un noziegumu, kas veikti afekta stāvoklī) līmeni;Rehabilitācijas centru atvēršana, to funkcionēšanas nodrošināšana;Poligrāfiskās produkcijas izdošana un izplatīšana par narkomānijas, alkoholisma un HIV infekcijas profilaksi un rehabilitācijas centru darbību;Darbs ar līdzatkarīgajiem (atkarīgo cilvēku tuviniekiem);Pasākumu (muzikālu akciju un bijušo atkarīgo liecību) organizēšana pret narkomāniju, alkoholisma un amorālu dzīvesveidu jauniešu vidū;Lauksaimniecības kultūraugu un produktu ražošana, kā arī jauniešu apmācība un iesaistīšana šajā procesā;Pasākumu, kas saistīti ar dabas aizsardzību un ekoloģijas uzlabošanu, organizēšana un īstenošana.87.90Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu20339751
79
4000812198021.12.2007Mednieku biedrība "Egļava"Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 2B4501Balvu nov.BalviApvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai.Saglabāt, izkopt un popularizēt medību tradīcijas01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības29113934
80
40008122257 21.12.2007"Sporta klubs KUBULI"Balvu nov., Kubulu pag., "Ķezberkalns - 2"4566Balvu nov.Kubulu pag.Attīstīt un popularizēt 4X4 sportu Kubulu pagastā un Balvu rajonā;Piesaistīt bērnus un skolēnus aktīvai atpūtai, organizējot sporta pasākumus.93.12Sporta klubu darbība28355636pasikova@inbox.lv
81
5000812276115.01.2008"Austrumvilki"Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 474501Balvu nov.BalviHokeja popularizēšana un attīstība Balvu rajonā93.12Sporta klubu darbība29105515aldisberns@inbox.lv
82
4000812465203.03.2008Mednieku klubs "Nastrova"Balvu nov., Balvi, Teātra iela 4 - 534501Balvu nov.BalviPiedalīties dabas aizsardzības un ekoloģisko pasākumu organizēšanā;Piedalīties medību trofeju izstādēs;Veikt mednieku apmācību, medību sporta sacensību organizēšanu, nomāto medību platību (iecirkņu) apsaimniekošanas organizēšanu;Organizēt komercmedības.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29134360
83
40008126526 11.04.2008Balvu rajona Lazdulejas pagasta lauku iedzīvotāju biedrība "Lazduleja"Balvu nov., Lazdulejas pag., Egļuciems4592Balvu nov.Lazdulejas pag.EgļuciemsCelt lauku iedzīvotāju pašapziņu, veicināt zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīva laika lietderīgu izmantošanu.Mazināt lauku iedzīvotāju nabadzību un sociālo izslēgtību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.Mazināt vardarbības ģimenē izraisītās sekas, veikt preventīvos pasākumus pret vadrabību ģimenē.Mazināt alkoholisma un narkomānijas izplatību bērnu un jauniešu vidū.Veicināt ģimeņu aktivitāti veselīga un aktīva dzīvesveida realizēšanā un propagandā.Saglabāt kultūras, vēstures un dabas mantojumu.Sekmēt apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu.Dibināt un uzturēt kontaktus ar citām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26355663mariteberke@inbox.lv
84
4000812666816.04.2008NVO "PUJAS"Balvu nov., Rugāju pag., Rugāji, Dzelzceļa iela 84570Balvu nov.Rugāju pag.RugājiVeicināt un atbalstīt lauksaimniecības attīstību, sociālo vienlīdzību, nodarbinātību un izglītību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība26576138
85
40008126850 21.04.2008FUTBOLA KLUBS "BALVU VILKI"Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 68 - 84501Balvu nov.BalviSporta un atpūtas attīstība dažāda vecuma grupu iedzīvotāju vidū.Sportiskas ievirzes izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana telpās un ārā.Futbola sporta veida attīstība Balvos un Balvu rajonā.93.12Sporta klubu darbība26419792balvuvilki@balvi.lv
86
4000812742808.05.2008Klubs "CĪRULĪŠI"Viļakas nov., Susāju pag., Tepenīca, "Cīrulīši"4583Balvu nov.Susāju pag.TepenīcaPievilcīgas un sakārtotas vides veidošana.Sabiedrības izglītošana.Sabiedrības iesaistīšana biedrības aktivitātēs.91.02Muzeju darbība
87
4000812870512.06.2008Sieviešu biedrība "ŪDENSROZE"Rugāju nov., Rugāju pag., Griestiņi, "Medulāji"4570Balvu nov.Rugāju pag.Apvienot pagasta aktīvās sievietes;sabiedrības integrācija;sadarbībā ar pašvaldību piedalīties reģionālās infrastruktūras un sociālās politikas veidošanā;piedalīties sabiedriskajā dzīvē, kultūras pasākumos un popularizēt veselīgu dzīvesveidu;sekmēt sporta atpūtas un tūrisma attīstību;sadarboties ar masu medijiem (prese, televīzija, radio);sekmēt sadarbību ar radniecīgām organizācijām, tai skaitā investīciju piesaistīšanai;mērķu un uzdevumu sasniegšanai iesaistīt savā darbā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, sekmē pašiniciatīvu, veic dažādu ar organizācijas mērķiem sasitītu pasākumu organizēšanu;šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaisti no dāvinājumiem, fondiem (biedru naudām un iestāšanaās maksām);94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
88
5000813095121.08.2008Mednieku un makšķernieku biedrība "Bērzkalne"Balvu nov., Balvi, Jaunatnes iela 204501Balvu nov.BalviApvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizācijai un atpūtai;iesaistīt biedrus medību faunas, zivju krājumu aizsardzības jautājumu risināšanā;organizēt komercmedības un komercmakšķerēšanu.93.19Citas sporta nodarbības26489727
89
4000813309121.10.2008Labdarības biedrība "Gaismas Stars"Balvu nov., Viļaka, Saules iela 114583Balvu nov.ViļakaLabdarība, t.sk. nesavtīga palīdzības sniegšana personām, kam tā nepieciešama;Bērnu sociālā adaptācija - bērnu nama un internātskolu audzēkņu, bērnu invalīdu, bezpajumtnieku bērnu un citu personu, kurām ir nepieciešama sociālā palīdzība;Juridiskas, materiālas, medicīniskas, psiholoģiskas, sociālas un citas palīdzības sniegšana maznodrošinātajiem, bezpajumtniekiem un citiem, kam tā nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;reintegrācijas atbalsts Latvijas sabiedrības pārstāvjiem marginalizācijas personu lokam: Cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un bērniem bezpajumtniekiem.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
90
4000813392214.11.2008Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles"Balvu nov., Rugāju pag., "Varavīksne"4570Balvu nov.Rugāju pag.sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām sniegt atbalstu bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās;darboties kā izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un sievietēm, īpaši vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem;izstrādāt un organizēt apmācību programmas;organizēt pašiem un sniegt pakalpojumus dažādu bērnu un jauniešu atpūtas, izglītojošo un rehabilitācijas pasākumu organizatoriem;līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;pilsoniskas sabiedrības attīstība.87.10Aprūpes centru pakalpojumi26538388rasas_perles@inbox.lvhttp://www.rasasperles.lv
91
4000813656213.02.2009"RUBATO"Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 184501Balvu nov.BalviAttīstīt mūzikas kultūras tradīcijas un popularizēt mūzikas nozīmi citu kultūras nozaru vidū;atbalstīt un dažādos bērnu un jauniešu izglītības, kultūras, un sabiedriskās dzīves aktivitātes;stiprināt pilsonisku sabiedrību;veicināt Latvijas un Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;stiprināt un vienot paaudzes, izmantojot mūžizglītības iespējas;sniegt atbalstu profesionālās un pašdarbības mākslas attīstībā jaunu radošu personību aktivizēšanai mūzikā.85.59Citur neklasificēta izglītība29411518zaiga.lapane@inbox.lv
92
50008136901 23.02.2009Literātu biedrība "VIĻAKAS PEGAZS"Balvu nov., Viļaka, Pils iela 134583Balvu nov.ViļakaAicināt cilvēkus pievērsties garīgām vērtībām;veicināt indivīda pilnveidošanos;veicināt dabas un cilvēka līdzsvarotu attiecību attīstīšanu;radīt saskaņu sevī, līdzcilvēkos un sabiedrībā;integrēt kopējā darbībā cilvēkus ar īpašām vajadzībām.58.19Citi izdevējdarbības veidi
26694684
93
40008137394 06.03.2009Biedrība "Atvase"Balvu nov., Šķilbēnu pag., Rekova, Meža iela 14587Balvu nov.Šķilbēnu pag.RekovaVeicināt vides izglītību.Radīt labvēlīgus apstākļus bērnu un jauniešu iesaistīšanai vides kopšanā un saglabāšanā.Veicināt sporta un tūrisma attīstību, kā arī aktīvās atpūtas organizēšanu laukos, pilnveidojot ar to saistītos pakalpojumus.Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29132664
94
4000813820524.03.2009Biedrība "VISION"Balvu nov., Rugāju pag., Rugāji, Lubānas iela 134570Balvu nov.Rugāju pag.RugājiApvienot aktīvus, radošus cilvēkus biedrībā.Sabiedrības integrācija.Piedalīties sabiedriskajā dzīvē, kultūras, sporta, tūrisma pasākumos, popularizējot veselīgu dzīves veidu, sekmēt to attīstību.Uzlabot dzīves kvalitāti, piedaloties vides sakopšanas pasākumos.Sadarbībā ar pašvaldību, piedalīties reģionālās infrastruktūras un sociālās politikas veidošanā.Sekmēt sadarbību ar radniecīgām organizācijām, tai skaitā investīciju piesaistīšanai.Atbalstīt jauniešu iniciatīvu dažādos projektos.Ar nākotnes redzējumu organizēt un atbalstīt biedrības biedru piedalīšanos mūžizglītības pasākumos.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
95
4000814206015.06.2009Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība "SAIME"Balvu nov., Vectilžas pag., Vectilža, Sporta iela 34571Balvu nov.Vectilžas pag.Vectilžarosināt sabiedrības interesi par tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un veidošanu, palīdzot atgūt pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi bagātu tautu;iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus pagasta dzīves aktivitātēs;sadarboties ar citām NVO un iedzīvotāju interešu grupām, pagastā, rajonā, Latvijā, dibinot kontaktus, iesaistoties dažādās aktivitātēs, izzināt un gūt priekšstatu par interešu daudzveidību, oriģinalitāti un piedāvātajām iespējām.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29373830aturam777@inbox.lv
96
4000814326316.07.2009"Terpsihora"Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 64 - 54501Balvu nov.BalviCelt Latvijas iedzīvotāju, īpaši jaunatnes, pašapziņu; popularizēt pozitīvu, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veidojot harmonisku sabiedrību.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība29827377ligamoroza@inbox.lv
97
4000814374227.07.2009Biedrība "Bastions Balvi"Balvu nov., Kubulu pag., Kubuli, Skolas iela 144566Balvu nov.Kubulu pag.KubuliVeicināt basketbola, futbola, volejbola, florbola un citu sporta veidu attīstību Balvu novadā, Latgales reģionā un Latvijā.Popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā, mērķtiecīgi organizējot bērniem, skolēniem, jauniešiem un pārējiem iedzīvotājiem sporta aktivitātes, nometnes, izglītojošus seminārus un kultūras pasākumus.Integrēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām (t.sk. kustību traucējumiem) sabiedrībā, iesaistot sporta aktivitātēs, lai uzlabotu un nostiprinātu veselību, un veicinātu visu vecumu personu ar invaliditāti fizisko, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju.Sporta un kultūras motivācijas programmu izstrāde un ieviešana sociālā riska grupām (bezdarbnieki, ilgstoši bezdarbnieki, maznodrošinātie, bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm, jaunām māmiņām, pensionāri, u.c. grupām).Stiprināt Latvijas ģimenesOrganizēt apmācības sabiedrībaiPieredzes apmaiņa Latvijā un ārzemēsTradīciju un latviskuma popularizēšana93.29Cita izklaides un atpūtas darbība29336428edgars_kaljva@inbox.lv
98
40008144127 03.08.2009Viļakas novada tirgotāju biedrība "Marnauza"Balvu nov., Viļaka, Pils iela 17 - 14583Balvu nov.ViļakaVeicināt Viļakas novada tirgotāju kooperēšanos un sadarbību.Sniegt konsultācijas un atbalstu projektu izstrādē un vadībā, lai sekmētu lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu.Veicināt mazo uzņēmumu, zemnieku saimniecību saražotās produkcijas konkurētspēju novada tirgū.94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
99
4000814917705.11.2009Motosporta klubs "Motokruīzs"Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 74501Balvu nov.Balvimotosporta popularizēšana, motosporta attīstības veicināšana Latvijā;jauniešu iniciatīvu veicināšana, jauniešu piesaiste motosportam un aktīva brīvā laika pavadīšana;motosporta un kultūras pasākumu organizēšana;sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām;motosporta kluba integrācija starptautiskajā apritē.93.12Sporta klubu darbība29112111autokruizs.balvi@inbox.lv
100
4000814923206.11.2009"RITINEITIS"Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 164501Balvu nov.BalviSadarboties reģionālas attīstībass koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas veidošanā;Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešuzināšanu un dzīves prasmju pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu;Paplašināt indivīdu iespējas nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas sniegšanā, tādējādi veicinot mūžizglītības attīstību;Organizēt aktivitātes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā;Sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņiem atbilstošas vides pieejamības veicināšanā, zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošanā, pašapziņas celšanā;Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu publisko darbību biedrības mērķu realizēšanā;Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus pasākumus;Koordinēt dažādu juridisko un fizisko personu darbību biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē un darbībā ar mērķi nezaudēt kopējo filozofisko ievirzi un mērogus, vīziju, kā arī projektu realizāciju;93.29Cita izklaides un atpūtas darbība26162614