แผนสสอปี 58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ 2558
2
ลำดับที่แผนงานชื่อโครงการงบประมาณแหล่งงบแผนการดำเนินงานผู้รับผิดชอบหลัก
3
ไตรมาส1 (ตค.-ธค.57)ไตรมาส2 (มค.-มีค.58)ไตรมาส3 (เม.ย.-มิย.58)ไตรมาส4 (กค.-กย.58)
4
1บริการสุขภาพ 40,500
5
1/58โครงการพัฒนาคณะกรรมการและติดตามการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 40,500 สสจ. คุณวนิดา สืบตัน สสอ.เมืองกระบี่
6
1.ประชุมให้ความรู้ระเบียบกองทุน 22,500 11 พค.58
7
2.ติดตามกองทุน 18,000 5,8,12,14,26มค.58
8
2พัฒนาคุณภาพบริการ 227,440
9
-งานพัฒนาคุณภาพบริการ
10
2/581.โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่ 76,800 10%OP คุณสุจันทรา จำปาทอง สสอ.เมืองกระบี่
11
1.ประชุมทีมงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 4,800 พ.ย 58
12
2ประชุมทีมพี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ที่กำหนด 30,000 28 พย.57 6 กพ.58 8 พ.ค 58 7 ส.ค 58
13
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รพ.สตผ่านเกณฑ์ขั้น3 4,800 12ธค.57
14
4.เวทีแลกแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานต่อเนื่อง 25,200 กค.58
15
5.ติดตามการพัฒนาคุณภาพงานในรพ.สต ใช้งบร่วมกับแผน6ก.3 6,13,20,22,27,29มค.58 8,9,11,15,16,18,22,23,24,25,29,30มิ.ย58
16
3,10,17,24,26,27กพ.58
17
6.เข้าร่วมมหกรรมงานคุณภาพระดับจังหวัด บูธแสดงผลงาน58 12,000 พค.-สค.58
18
7.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานคุณภาพระดับจังหวัดประจำปี58 งบประมาณค่าที่พัก ค่าเดินทางจากต้นสังกัด กย.58
19
3/58โครงการฟื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ 10,500 10%OP คุณอาภาพัช ฉิมเกื้อ รพ.กระบี่
20
1.อบรมฟื้นฟูความรู้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการตรวจรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิ 10,500
21
-งานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
22
-ประชุมการใช้ยาแผนปัจจุบันและสมุนไพรที่มีใช้ในรพ.สตเพื่อดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคต่างๆ บูรณาการกับแผนงาน12ค.1ก.1.1 คุณอรวรรณ ศีรหมุ่น สสอ.เมืองกระบี่
23
-งานธุกิจบริการสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
24
- ร่วมออกตรวจประเมินกับจังหวัดสถานบริการที่ขออนุญาตและขอต่ออายุกับร่วมกับจังหวัด
งบจังหวัด
คุณอรวรรณ ศีรหมุ่น สสอ.เมืองกระบี่
25
-งานบำบัดยาเสพติด
26
4/58โครงการส่งเสริมการบำบัดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ 6,400
10%OP
คุณสุชาดา แต่บรรพกุล รพ.กระบี่
27
-คัดกรองสารเสพติด
งบเงินบำรุงหน่วยบริการ
28
-ประชุมทบทวนข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
29
-บำบัดรักษาด้วยจิต สังคม บำบัด งบร่วมผ.สุขภาพจิต
30
-ประชุมการพัฒนาคุณภาพบำบัดยาเสพติด 6,400
31
5/58โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 49,600 คุณไพโรจน์ ชูรักษ์ สสอ.เมืองกระบี่
32
-คัดกรองสารเสพติด
20,000
33
-ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดศพสอ.
34
-ประชุมการพัฒนาคุณภาพการติดตามผู้ผ่านการบำบัด 9,600
35
-บำบัดรักษาด้วยจิต สังคม บำบัดศพสอ.
36
- บันทึกข้อมูลในระบบบสต./nispa 20,000 คุณวนิดา สืบตัน สสอ.เมืองกระบี่
37
6/58 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปี ๕๘ 84,140
10%OP
คุณวนิดา สืบตัน สสอ.เมืองกระบี่
38
๑.ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ 4,620 กพ.58
39
3.การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE และการประกวดแอโรบิคแดนซ์ฯ ระดับเภอ 45,600
40
๓.การประชุมติดตามและประเมินการจัดบริการใน friend conner ในรพ.สต. 9,600
41
๔.การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมิน 3,520
42
๕.การประชุมเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาระดับอำเภอ 20,800
43
3
แผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์-จริยธรรม
409,850
44
7/581.โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษาฯ 409,850
10%OP
11-15มค.58
45
-ประชุมชี้แจงเตรียมการ 7,200 9มค.58
46
-จัดอบรมทีมสหวิชาชีพ(ต่างจังหวัด) 402,650 11-15มค.58
47
4แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ การเงิน การคลัง การพัสดุและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ 88,650
48
8/58โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานะทางการเงิน ปี2558 88,650 10%OPคุณธัญญารัตน์ ปิติ สสอ.เมืองกระบี่
49
-ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 58,650
50
- ร่วมประชุมงานบริหารการเงินและพัสดุในระดับจังหวัด 30,000
51
5
แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
57,600
52
9/581.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 57,600
10%OP
ษุนิรัน ทิพย์อุดมเดช
53
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมJHCIS,การส่งออกข้อมูล,การตรวจสอบข้อมูล21/43แฟ้ม 28,800 27พย.57 23มค.,27มี.ค58 29พ.ค58 24กค,18สค.58
54
2.อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว(FFC)ร่วมกับฐานข้อมูลJHCIS 28,800 มค.58
55
6
แผนงานพัฒนาระบบยุทธศาสตร์สาธารณสุข
514,550
56
10/58
โครงการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่ 514,550
10%OP
คุณรติกร บัวแก้ว สสอ.เมืองกระบี่
57
1.ประชุมทำความเข้าใจตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการประจำปี 58 ภายในเครือข่าย 7 พ.ย 57
58
2.นิเทศงานบูรณาการDHS,PCA ทุกงาน 50,700 6,13,20,22,27,29มค.58 8,9,11,15,16,18,22,23,24,25,29,30มิ.ย58
59
3,10,17,24,26,27กพ.58
60
3.ประชุมนำเสนอสรุปผลงานรับการนิเทศงานจากจังหวัด 21,600 มค.58 พค.58
61
4.เวทีแลกเปลี่ยน นำเสนอผลงานเด่น 55,000 20สค.58
62
5.พัฒนาบุคลากรสู่การทำงานเป็นทีมและจัดทำแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่ ปี 2559 387,250 2-4กย.58
63
64
7
แผนงานการจัดการความรู้ วิชาการและงานวิจัย
61,800
65
11/58โครงการสนับสนุนการทำวิจัย งานวิชาการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่ 61,800
10%OP
รติกร บัวแก้ว สสอ.เมือง
66
1.ประชุมชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัยภายในเครือข่าย 21 ตค.57
67
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัยr2r 22,800 24 พย.57/22ธค.57,19มค.58/16ก.พ58/23มีค.5820เม.ย58/18พ.ค58
68
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย r2rภายในเครือข่าย 39,000 4พ.ค58ก.ค 58
69
70
8
แผนงานพัฒนาสาธารณะ/ประชาสัมพันธ์
71
-ประสัมพันธ์งานทางเวบไซด์
72
-ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน
73
9
แผนงานการบริหารการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
74
-ร่วมซ้อมแผนบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพมี.ค 58
75
10
แผนงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ยวัย : สตรีและเด็ก0-5ปี
#REF!
76
12/58
โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ#REF!
77
1.ประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์คุณภาพทุกตำบล 91,500 ธค.57
78
2.ประกวดมาตรฐานงานบริการรพ.สตสายใยรักแห่งครอบครัว48,000 มค. 58
79
3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว บูรณาการแผนงาน6 ค.6 ก.5 6,13,20,22,27,29มค.58
80
3,10,17,24,26,27กพ.58
81
4.พัฒนาระบบการส่งต่อแม่และเด็กคุณภาพ - ธค.57
82
5. ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,600 13-23กค.58
83
6.พัฒนาศักยภาพบุคลาการเรื่องนมแม่และพัฒนาการเด็ก 17,100 ๓๐ มีค. 5๘
84
7.ประชุมคณะทำงานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ 15,360 ๗ พย. 5๗ ๓๐ มค, ๓๐ มีค. 5๘ ๒๒ พค. 5๘ ๒๔ กค.5๘ ๑๘ กย. 5๘
85
8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเรื่องเพศในผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่นในชุมชน 90,400 กพ.,มีค. 5๘
86
9.กิจกรรมติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนตำบลนมแม่ ตำบลต้นแบบขยายเพิ่ม 1 แห่ง - มค.,กพ. 5๘
87
10.กิจกรรมติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนไอโอดีน - มค.,กพ. 58
88
11. จัดซื้อชุดตรวจเกลือไอโอดีน 15,000 มค.5๘
89
12.มหกรรมตำบลนมแม่ 95,000 23 มค.58
90
91
10แผนงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ยวัย : วัยเรียน 207,700
92
13/58
โครงการพัฒนามาตรฐานร.รส่งเสริมสุขภาพ 27,550
93
1.ประชุมชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการ 6,400 มค.58
94
2.ประชุมคณะกรรมการประเมินร.รส่งเสริมสุขภาพเตรียมการประเมิน 14,400 สค.58
95
3.ประเมินร.รส่งเสริมสุขภาพ 6,750
96
14/57
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วน 30,000 คุณเบญจพร ว่องเกษฎา รพ.กระบี่
97
15/58
โครงการส่งเสริมIQ,Eqและการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กป.1โดยครูผู้สอน 26,000 คุณไทรมาศ แสงสึก รพ.กระบี่
98
-ชี้แจงนโยบาย
99
- ประชุมครูชั้นป.1 ทุกคน
100
- คัดกรอง IQ EQ โดยครู
Loading...