ตารางสอบกลางภาค เทอม 1-2561 Rx.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Update 12/09/61
2
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
3
รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 (เช้า)
5
ห้องสอบเวลารหัสวิชาชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวนกรรมการคุมสอบ
6
ไชยานุภาพ 3
09.00-12.00 น.
199331
เภสัชวิทยา 1 59210028 - 5921061530ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์
7
(PHA 6203)
Lec. 3 ชม.Pharmacology Iอ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ
8
09.00-11.00 น.
199541
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ 55210558, 56210120 - 5621091530
9
Lec. 2 ชม.Professional Communication 57210013 - 57210419
10
ไชยานุภาพ 5
09.00-12.00 น.
199331
เภสัชวิทยา 1 59210622 - 5921114830รศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ
11
(PHA 6304)
Lec. 3 ชม.Pharmacology Iผศ.ภญ.อรรัตน์
เปลี่ยนกับ ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ /28 ก.ย.เช้า
12
09.00-11.00 น.
199541
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ 57210426 - 5721083930
13
Lec. 2 ชม.Professional Communication
14
ไชยานุภาพ 4
09.00-12.00 น.
199331
เภสัชวิทยา 1 59211155 - 5921171133รศ.ดร.ภญ.จันทรรัตน์ *
15
(PHA 6303)
Lec. 3 ชม.Pharmacology Iอ.ภญ.วรรณา
16
09.00-11.00 น.
199341Principle of Public Health 5721019840
17
Lec. 2 ชม.หลักการสาธารณสุข 58210012 - 58210579
18
ไชยานุภาพ 1
09.00-11.00 น.
199541
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ 57210846 - 5721130034อ.ภก.อภินันท์
19
(PHA 4106)
Lec. 2 ชม.Professional Communicationอ.ภญ.นฤมล
20
เสริม 8 ที่นั่ง
09.00-11.00 น.
199341Principle of Public Health 58210593 - 5821186649
21
Lec. 2 ชม.หลักการสาธารณสุข
22
ตารางสอบวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 (เช้า)
ประชุม กก.ประจำคณะฯ ทั้งวัน
23
ห้องสอบเวลารหัสวิชาชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวนกรรมการคุมสอบ
24
ไชยานุภาพ 3
09.00-12.00 น.
199401
เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
55210558, 56210120 - 56211035
50รศ.ดร.ภก.พัฒนา
เปลี่ยนกับ ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ * /26 ก.ย.เช้า
25
(PHA 6203)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
57210198 - 58210494
ผศ.ดร.ภก.เฉลิม
26
27
ไชยานุภาพ 5
09.00-12.00 น.
199401
เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
58210500 - 58211866
56
ผศ.ดร.ภก.เรืองวิทย์ *
28
(PHA 6304)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
อ.ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี
29
30
ไชยานุภาพ 1
09.00-11.00 น.
205201Communicative English for Academic Analysis59210059 - 5921171150
อาจารย์คณะมนุษย์ฯ
31
(PHA 4106)
Lec. 2 ชม.(sec.1)นิสิต ภ.บ.
32
sec.1 Mr.Cole Mack Mayes = 50 คน
33
34
ตารางสอบวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 (บ่าย)
ประชุม กก.ประจำคณะฯ ทั้งวัน
35
ห้องสอบเวลารหัสวิชาชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวนกรรมการคุมสอบ
36
ไชยานุภาพ 3
13.00-15.00 น.
199543
เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 56210915, 40ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา
37
(PHA 6203)
Lec. 2 ชม.Basic Pharmacoeconomics
 57210013 - 57210624
อ.ภก.อภินันท์
38
39
ไชยานุภาพ 5
13.00-15.00 น.
199543
เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 57210648 - 57211300
50
ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ
40
(PHA 6304)
Lec. 2 ชม.Basic Pharmacoeconomicsรศ.ดร.ภก.ธีรพล
เปลี่ยนกับ ผศ.ภญ.อรรัตน์ /27ก.ย.บ่าย
41
42
ตารางสอบวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 (เช้า)
43
ห้องสอบเวลารหัสวิชาชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวนกรรมการคุมสอบ
44
ไชยานุภาพ 3
09.00-12.00 น.
199301
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
 57210273 - 57211089
30
รศ.ดร.ภก.พัฒนา *
45
(PHA 6203)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
 59210936 - 59211421
อ.ดร.ภญ.จันทิมา
46
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
47
09.00-12.00 น.
199453
เภสัชบำบัดประยุกต์ 2
 56210120 - 56211035
30
48
Lec. 3 ชม.Applied Pharmacotherapeutics II
 57210198 - 57210389
49
 58210012 - 58210364
50
ไชยานุภาพ 5
09.00-12.00 น.
199301
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
 59211438 - 59211711
30
อ.ดร.ภญ.นัตศวดี *
51
(PHA 6304)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
 56210304, 59210028 - 59210257
อ.ดร.ภก.ประยุทธ*
52
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
53
09.00-12.00 น.
199453
เภสัชบำบัดประยุกต์ 2
 58210395 - 58210876
30
54
Lec. 3 ชม.Applied Pharmacotherapeutics II
55
ไชยานุภาพ 4
09.00-12.00 น.
199301
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
 59210264 - 59210929,
36ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา
56
(PHA 6303)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
 57210327อ.ดร.ภญ.ดารณี
57
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
58
09.00-12.00 น.
199453
เภสัชบำบัดประยุกต์ 2
 58210890 - 58211866
33
59
Lec. 3 ชม.Applied Pharmacotherapeutics II
60
ไชยานุภาพ 1
09.00-11.00 น.
157352Law and Ethics Related to Cosmetic Sciences and Natural Products
 60210010 - 60211611
36
รศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ
61
(PHA 4106)
Lec. 2 ชม.cos ปี2กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผศ.ภก.อภิรักษ์
62
09.00-12.00 น.
157411
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  5621147929
63
Lec. 3 ชม. Cosmetic Product Development
57211423 - 57211973
64
58211170 - 58211835
65
PHA 5305
09.00-11.00 น.
157352
กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 5821184227
อ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ
66
Lec. 2 ชม.
cos ปี3
Law and Ethics in Cosmetic Sciences
 59210011 - 59211872
อ.ดร.ภก.ศราวุฒิ
เปลี่ยนกับ ผศ.ดร.ภญ.ภัควดี / 28 ก.ย.เช้า
67
09.00-10.00 น.
160704
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 60064316 - 61062250, 61030426
6
68
Lec. 1 ชม.
Research Methodology in Health Sciences
ยกเว้น 61030792 ไม่ต้องสอบ
69
09.00-12.00 น.
159716
การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 600630811
70
Lec. 3 ชม.Cosmetic Product Evaluation
71
ตารางสอบวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 (บ่าย)
72
ห้องสอบเวลารหัสวิชาชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวนกรรมการคุมสอบ
73
ไชยานุภาพ 5
13.00-16.00 น.
199301
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
57210273 - 57211089
60รศ.ดร.ภญ.กรกนก
74
(PHA 6304)
Lab 3 ชม.
(ห้อง Lec.)
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
 59210936 - 59211711
ผศ.ภญ.อรรัตน์
75
56210304, 59210028 - 59210257
76
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
77
ไชยานุภาพ 4
13.00-16.00 น.
199301
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
 59210264 - 59210929
36
ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ
78
(PHA 6303)
Lab 3 ชม.
(ห้อง Lec.)
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
 57210327
รศ.ดร.ภก.มนุพัศ
79
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
80
13.00-15.00 น.
157331
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง 1 5821184228
81
Lec. 2 ชม.
Natural Products for Cosmetics I
 59210011 - 59211872
82
ตารางสอบวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 (เช้า)
ประชุมภาควิชา PP เวลา 10.00-12.00 น. / ผู้บริหารคณะฯ
83
ห้องสอบเวลารหัสวิชาชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวนกรรมการคุมสอบ
84
ไชยานุภาพ 3
09.00-12.00 น.
199321
เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
59210936 - 59211452
30รศ.ดร.ภญ.กรกนก
85
(PHA 6203)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
รศ.ดร.ภญ.รัตติมา
เปลี่ยนกับ ผศ.ดร.ภก.เฉลิม / 28 ก.ย.เช้า
86
09.00-12.00 น.
199451
เภสัชสนเทศสำหรับเภสัชศาสตร์
 56211035, 57210198 - 57210389
30
87
Lec. 3 ชม.
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy (DIS)
 58210012 - 58210432
88
ไชยานุภาพ 5
09.00-12.00 น.
199321
เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
 59211469 - 59211711
30
อ.ดร.ภญ.นัตศวดี
89
(PHA 6304)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
 58211866, 59210028 - 59210318
รศ.ดร.ภก.เนติ
90
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
91
09.00-12.00 น.
199451
เภสัชสนเทศสำหรับเภสัชศาสตร์
 58210456 - 58210913
30
92
Lec. 3 ชม.
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy (DIS)
93
ไชยานุภาพ 4
09.00-12.00 น.
199321
เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
 59210325 - 59210929
33
ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์
เปลี่ยนกับ รศ.ดร.ภก.พัฒนา / 24 ก.ย.เช้า
94
(PHA 6303)
Lec. 3 ชม.
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
 เรียงลำดับตามกลุ่มเรียน
อ.ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี
95
09.00-12.00 น.
199552
เภสัชบำบัดประยุกต์ 4 56210915,40
96
Lec. 3 ชม.
Applied Pharmacotherapeutics IV
 57210013 - 57210648
97
09.00-12.00 น.
164702หลักการทางเภสัชวิทยา 1  นิสิต ป.โท1
98
Lec. 3 ชม.Principle of Pharmacology I
99
ไชยานุภาพ 1
09.00-12.00 น.
199451
เภสัชสนเทศสำหรับเภสัชศาสตร์
 58210920 - 58211781
30
อ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ
100
(PHA 4106)
Lec. 3 ชม.
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy (DIS)
อ.ดร.ภญ.สุดาพร
Loading...
Main menu