แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและวิทยาเขต ปี60 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQR
1
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและวิทยาเขต ปีการศึกษา 2560
2
ชื่อคณะ/วิทยาเขต ที่รับการตรวจประเมินวันที่รับการประเมินคำนำหน้าชื่อผู้ประเมินชื่อ-นามสกุล ผู้ประเมินตำแหน่งในการตรวจประเมินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาผ่านการอบรมระดับคณะและหรือสถาบัน จากเบอร์โทรศัพท์มือถือE-mail
3
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา20-21 กันยายน 2561รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลินประธานเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-921-7259saroj.aungsumalin@gmai
4
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา20-21 กันยายน 2561ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์กรรมการเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ(การเงิน)คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-634-5136fmsjtt@src.ku.ac.th
5
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา20-21 กันยายน 2561อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิตกรรมการเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์085-221-7744lbcsmu@ku.ac.th
6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11-12 กันยายน 2561รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลินประธานเศรษฐศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ(การเงิน)ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-921-7259saroj.aungsumalin@gmail.com, fecosra@ku.ac.th
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11-12 กันยายน 2561ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์กรรมการนวัตกรรมการผลิตและปรับคุณภาพน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-8964753monthon.t@ku.ac.th
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11-12 กันยายน 2561อ.ภาวิน สุทธินนท์กรรมการสถาปัตยกรรมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-9259827pawin.su@ssru.ac.th
9
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11-12 กันยายน 2561ดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์เลขานุการ-สำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-7845198psdtnd@ku.ac.th
10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11-12 กันยายน 2561นางสาวพุทธภรณ์ มะละคำผู้ช่วยเลขานุการ-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์083-1336422archppm@ku.ac.th
11
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์19-20 กันยายน 2561รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากรประธาน-คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์087-119-4662agrknr@ku.ac.th
12
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์19-20 กันยายน 2561ผศ.ดร.พจนา สีมันตรกรรมการ-คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์094-415-6309agrpns@ku.ac.th
13
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์19-20 กันยายน 2561ผศ.ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อกรรมการ-คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-910-7621wiwat.w@ku.ac.th
14
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์19-20 กันยายน 2561ดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์เลขานุการ-สำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-784-5198psdtnd@ku.ac.th
15
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์19-20 กันยายน 2561นางสาวอรอนงค์ อู่ตะเภาผู้ช่วยเลขานุการ-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-080-431-8305faasona@ku.ac.th
16
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์19-20 กันยายน 2561นางสาวอรอนงค์ อู่ตะเภาผู้ประสานงานคณะ-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-080-431-8305faasona@ku.ac.th
17
คณะประมง12-13 กันยายน 2561รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ประธานระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-6208626pom@ku.ac.th
18
คณะประมง12-13 กันยายน 2561อ.สุจิตตา เรืองรัศมีกรรมการอาหารและโภชนาการคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-0699595agrstrm@ku.ac.th
19
คณะประมง12-13 กันยายน 2561อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์กรรมการวนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-6665261fforpwd@ku.ac.th
20
คณะประมง12-13 กันยายน 2561นางสาวณัฏยา เบ้าสุภีเลขานุการ-สำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-9807856psdnyb@ku.ac.th
21
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์20-21 กันยายน 2561รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหมประธาน-ผู้ทรงคุณุวฒิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)084-531-8338fscikpn@ku.ac.th
22
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์20-21 กันยายน 2561รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะกรรมการการผลิตพืช สรีรวิทยาพืช พฤกษศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มก.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)088-2814558fscillk@ku.ac.th
23
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์20-21 กันยายน 2561อ.ดร.พีรพงศ์ ตริยะเจริญกรรมการ--สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-804-1277fengppt@ku.ac.th
24
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์20-21กันยายน 2561ดร.จิตรา พึ่งพานิช กรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มก.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)--
25
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์20-21 กันยายน 2561นางอรุณศรี นิภานันท์เลขานุการ-คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์098-250-2816ัyuayo@hotmail.com
26
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์20-21 กันยายน 2561นางสาวอนิสา วรรณรี ผู้ช่วยเลขานุการ-สำนักงานวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-579-5559oasasw@csc.ku.ac.th
27
คณะมนุษยศาสตร์25-26 กันยายน 2561รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะประธานการผลิตพืช สรีรวิทยาพืช พฤกษศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มก.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)088-2814558fscillk@ku.ac.th
28
คณะมนุษยศาสตร์25-26 กันยายน 2561ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์กรรมการVeterinary Histology, Neuroscienceคณะสัตวแพทยศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-7775052fvettsp@ku.ac.th
29
คณะมนุษยศาสตร์25-26 กันยายน 2561ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์กรรมการภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มก. (VDO link)085-9176399psripicharn@hotmail.com
30
คณะมนุษยศาสตร์25-26 กันยายน 2561นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐเลขานุการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานประกันคุณภาพ มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-0919519psdnnp@ku.ac.th
31
คณะมนุษยศาสตร์25-26 กันยายน 2561นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาลผู้ช่วยเลขานุการ-สำนักทะเบียนและประมวลผล มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-1408859psdpdk@ku.ac.th
32
คณะมนุษยศาสตร์25-26 กันยายน 2561นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ผู้ประสานงานคณะการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-3886455joyttr@hotmail.com
33
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน18-19 กันยายน 2561รศ.พนิต เข็มทองประธานการวางแผนและประเมินผลหลักสูตร และการสอนอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-9230789fedupnk@ku.ac.th
34
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน18-19 กันยายน 2561ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์กรรมการเคมี , การศึกษาวิทยาศาสตร์ , สหวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-7134828cdulsamphan@yahoo.com
35
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน18-19 กันยายน 2561ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการกรรมการชีวเคมีของก๊าซเรือนกระจก , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-8501655faaskms@ku.ac.th
36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน18-19 กันยายน 2561นางสุนทรี กลิ่นบุปผาเลขานุการ-สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์082-2946363kpssrk@ku.ac.th
37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน18-19 กันยายน 2561นางปนิตา มีหมู่ผู้ช่วยเลขานุการ-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-1554146fengpnt@ku.ac.th
38
คณะวิศวกรรมศาสตร์13-14 กันยายน 2561รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะประธาน สรีรวิทยาพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช คณะวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)088-281-4558 fscillk@ku.ac.th
39
คณะวิศวกรรมศาสตร์13-14 กันยายน 2561ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุลกรรมการวิศวกรรมพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)086-789-8676chonlathis.ei@spu.ac.th
40
คณะวิศวกรรมศาสตร์13-14 กันยายน 2561อ.ดร.อาณัติ ดีพัฒนากรรมการLiquid phase adsorptionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)087-339-6969anat@buu.ac.th
41
คณะวิศวกรรมศาสตร์13-14 กันยายน 2561นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์เลขานุการ-สำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-784-5198psdtnd@ku.ac.th
42
คณะวิศวกรรมศาสตร์13-14 กันยายน 2561นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสงผู้ช่วยเลขานุการ-คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-913-6502agrntn@ku.ac.th
43
คณะวิศวกรรมศาสตร์13-14 กันยายน 2561นางสาวรัชภร พานิชเฮงผู้ประสานงานคณะ-คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080-249-1119fengrpph@ku.ac.th
44
คณะเกษตร กำแพงแสน10-11 กันยายน 2561รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลประธาน-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)086-608-9398prapiroon@hotmail.com
45
คณะเกษตร กำแพงแสน10-11 กันยายน 2561อ.ดร.เบญญา กสานติกุลกรรมการการจัดการพลังงาน การหล่อลื่น การออกแบบถังความดันคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-610-9911fengbyk@ku.ac.th
46
คณะเกษตร กำแพงแสน10-11 กันยายน 2561รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์กรรมการ-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-068-1403faascrks@ku.ac.th
47
คณะเกษตร กำแพงแสน10-11 กันยายน 2561นางสาวเยาวภา มณีเนตรเลขานุการ-สำนักงานวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-837-9954 kan_kps@hotmail.com
48
คณะเกษตร กำแพงแสน10-11 กันยายน 2561นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์ผู้ช่วยเลขานุการ-คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-4132022agrknt@ku.ac.th
49
คณะสาธารณสุขศาสตร์11-12 กันยายน 2561ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ประธานVeterinary Histology สัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-777-5052fvettsp@ku.ac.th
50
คณะสาธารณสุขศาสตร์11-12 กันยายน 2561อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิชกรรมการการบริหารการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)084-799-8882cscjtp@csc.ku.th
51
คณะสาธารณสุขศาสตร์11-12 กันยายน 2561ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรีกรรมการพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)061-894-6161nutcharat@npu.ac.th
52
คณะสาธารณสุขศาสตร์11-12 กันยายน 2561นางอรุณศรี นิภานันท์เลขานุการวิจัยประเมินสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-859-5903arun.sr@ku.th
53
คณะสาธารณสุขศาสตร์11-12 กันยายน 2561นางสาวจารุณี ฤทธิดีผู้ช่วยเลขานุการบรรณารักษศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์087-901-2801jarunee.r@ku.th
54
คณะสาธารณสุขศาสตร์11-12 กันยายน 2561นางสุนิสา กิมยงค์ผู้ประสานงานคณะ-คณะสาธารณสุขศาสตร์-086-619-3832sunisa.thoh@ku.th
55
คณะวิทยาศาสตร์18-19 กันยายน 2561รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ประธานเคมีอินทรีย์/การสอนเคมี/การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)099-535-6365/081-339-9191thanuttkhul@cgi.ac.th
56
คณะวิทยาศาสตร์18-19 กันยายน 2561รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลินกรรมการเศรษฐศาสตร์เกษตรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-921-7259fecosra@ku.ac.th
57
คณะวิทยาศาสตร์18-19 กันยายน 2561ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์กรรมการโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)085-955-4322visan@swu.ac.th/visanswu@gmail.com
58
คณะวิทยาศาสตร์18-19 กันยายน 2561ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลกรรมการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา/คอมพิวเตอร์และ ICT ทางการศึกษา/บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)089-895-5099fedustt@ku.ac.th
59
คณะวิทยาศาสตร์18-19 กันยายน 2561นางสาววาสิฏฐี ไวตีเลขานุการนักวิชาการศึกษาสำนักงานประกันคุณภาพ มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์02-942-8299 ต่อ 32 ภายใน 4920-24 ต่อ 32psdvsv@ku.ac.th
60
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา20-21 กันยายน 2561รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ประธานเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)089-670-4069kkanita.kt@gmail.com
61
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา20-21 กันยายน 2561อ.ดร.ศุภาภาส คำโตนดกรรมการภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-617-8814Supapask@yahoo.com
62
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา20-21 กันยายน 2561อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรีกรรมการเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์087-138-4464warayost@gmail.com
63
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา20-21 กันยายน 2561นายพงษ์ศักดิื แจ้งจอนผู้ประสานงานคณะ-คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์084-110-4112pongsak2pj@gmail.com
64
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา11-12 กันยายน 2561รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูรประธานอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-692-4419feduacrk@ku.ac.th
65
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา11-12 กันยายน 2561รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกากรรมการวิศวกรรมโยธา ขนส่ง GIS RS Computer programming,Image processingคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-950-0085weerakaset.s@ku.ac.th
66
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา11-12 กันยายน 2561ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์กรรมการการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-634-5136fmsjtt@src.ku.ac.th
67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา11-12 กันยายน 2561นางสาวยุพิน รักเกียรติ์ผู้ประสานงานคณะ-คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080-999-1938yupin@eng.src.ku.ac.th
68
วิทยาเขตศรีราชา16-17 ตุลาคม 2561รศ.ดร.พนิต เข็มทองประธานEd.D. (Agricultural Education) เทคนิคการฝกอบรม มาตรฐานและการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-9230789fedupnk@ku.ac.th
69
วิทยาเขตศรีราชา16-17 ตุลาคม 2561รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์กรรมการPh.D.(Marine Biological Chemistry) ชีวเคมีของแพลงกตอนพืชทะเล/ปรากฎการณน้ำเปลี่ยนสีและสิ่งแวดล้อมทางน้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-3544596ffisspm@ku.ac.th
70
วิทยาเขตศรีราชา16-17 ตุลาคม 2561ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลกรรมการค.ด. (เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) /การผลิตสื่อ e-Learning การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-8955099fedustt@ku.ac.th
71
วิทยาเขตศรีราชา16-17 ตุลาคม 2561ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์กรรมการVeterinary Histology, Neurosciencesคณะสัตวแพทยศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-7775052fvettsp@ku.ac.th
72
วิทยาเขตศรีราชา16-17 ตุลาคม 2561นางประวีณ์นุช เกตุแก้วเลขานุการ-สำนักงานประกันคุณภาพ มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-498-3346psdmdk@ku.ac.th
73
วิทยาเขตศรีราชา16-17 ตุลาคม 2561นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อนผู้ช่วยเลขานุการ-คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-8280805gradswp@src.ku.ac.th
74
วิทยาเขตศรีราชา16-17 ตุลาคม 2561นางอนุตรา สุนทรสผู้ประสานงานคณะ/วิทยาเขต-สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา-086-3728487oasans@src.ku.ac.th
75
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร6 - 7 กันยายน 2561ผศ.ปราณี พรรณวิเชียรประธานรองอธิการบดี (ด้านวางแผนและพัฒนา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-8356156pranee.parnvichien@gmail.com
76
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร6-7 กันยายน 2561รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะกรรมการการผลิตพืช สรีรวิทยาของพืช พัฒนาการและการเติบโตของพืชคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)080-2814558fscillk@ku.ac.th
77
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร6-7 กันยายน 2561รศ.ดร.พนิต เข็มทองกรรมการภาควิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)081-9230789fedupnk@ku.ac.th
78
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร6-7 กันยายน 2561นางอรุณศรี นิภานันท์เลขานุการ งานนโยบายและแผนสำนักงานวิทยาเขต (มก.ฉกส.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-8595903yuayo@hotmail.com
79
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร6-7 กันยายน 2561นางสาวเกศินี พิลาภผู้ช่วยเลขานุการงานกิจการนิสิตสำนักงานวิทยาเขต (มก.ฉกส.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์084-5125759kesinee2122@gmail.com
80
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร6-7 กันยายน 2561นางสาวกฤติยา วรแสนผู้ประสานงานคณะ/วิทยาเขตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรยังไม่เคยเข้าอบรม085-7465133ok.pro@hotmail.com
81
คณะเศรษฐศาสตร์12-13 กันยายน 2561รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยมกรรมการเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)089-413-8449aotip.ratniyom@gmail.com
82
คณะเศรษฐศาสตร์12-13 กันยายน 2561รศ.ดร.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสนประธานกรรมการเคมีอนินทรีย์,เคมีย์ชีวอนินทรีย์ วัสดุเคมี,เคมีสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)089-699-8786fsciass@ku.ac.th
83
คณะเศรษฐศาสตร์12-13 กันยายน 2561รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการenvironmental scienceคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-670-4069kkanita.kt@gmail.com
84
คณะเศรษฐศาสตร์12-13 กันยายน 2561นางประวีณ์นุช เกตุแก้วเลขานุการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานประกันคุณภาพ มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-498-3346psdmdk@ku.ac.th
85
คณะเศรษฐศาสตร์12-13 กันยายน 2561นางสาวชนัญชิดา เค็งสมผู้ประสานงานคณะงานประกันคุณภาพฯคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์094-471-4795chanunchida.ke@ku.th
86
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์20-21 กันยายน 2561ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี ประธานการศึกษานอกระบบ ศึกษาศาสตร์ การศึกษากลยุทธ์ การศึกษาทางไกลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)086-9928103Sumalee.Sun@stou.ac.th
87
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์20-21 กันยายน 2561ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์กรรมการภาษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 085-9176399psripicharn@hotmail.com
88
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์20-21 กันยายน 2561อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูลกรรมการ-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์092-823-5451 fengjcs@ku.ac.th
89
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์20-21 กันยายน 2561นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์เลขานุการ-คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-4132022-
90
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์20-21 กันยายน 2561นางสาวสุภัค ถาวรนิติกุลผู้ช่วยเลขานุการ-คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-3435-1406 ต่อ 126agrsptk@ku.ac.th
91
คณะอุตสาหกรรมเกษตร18-19 กันยายน 2561ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยงประธาน1. กระบวนการผลิตอาหาร 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผลทางด้านโภชนาการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)084-016-3053anadi.nit@mahidol.ac.th
92
คณะอุตสาหกรรมเกษตร18-19 กันยายน 2561ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์กรรมการWater and Wastewater Treatment Processes, Membrane Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)089-896-4753monthon.t@ku.th
93
คณะอุตสาหกรรมเกษตร18-19 กันยายน 2561อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญากรรมการสังคมวิทยาครอบครัว, การวิจัยเชิงปฎิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม), การพัฒนาชุมชนคณะสังคมศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)0-2561-3480 ต่อ 436fsoctrp@ku.ac.th
94
คณะอุตสาหกรรมเกษตร18-19 กันยายน 2561นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์เลขานุการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0-2942-8299 ต่อ 42psdmps@ku.ac.th
95
คณะอุตสาหกรรมเกษตร18-19 กันยายน 2561นายจีรพัฒน์ ธารีสืบผู้ช่วยเลขานุการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0-2942-8299 ต่อ 33psdjpt@ku.ac.th
96
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์10-11 กันยายน 2561รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ประธานเคมีวิเคราะห์คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์896704069kkanita.kt@ku.ac.th
97
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์10-11 กันยายน 2561รศ.ดร.น.สพ.จตุพร รัตนศรีสมพรกรรมการเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-352-9063fvetjpn@ku.ac.th
98
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์10-11 กันยายน 2561ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูลกรรมการสรีระวิทยาและเภสัชวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์898127810fscitpa@ku.ac.th
99
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์10-11 กันยายน 2561นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์860172959psdsrwo@ku.ac.th
100
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์10-11 กันยายน 2561นายจตุรงค์ ตันนุกูลผู้ช่วยเลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาสำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์860621944psdjrtu@ku.ac.th
Loading...
 
 
 
Form responses 1
 
 
Main menu