ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รางวัลสถานศึกษา ประจำปี 2566
2
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
3
4
ลำดับที่
รางวัล
ประจำปี
ระดับหน่วยงาน
5
1
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2566เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
6
2
รางวัลระดับดีมาก ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2566เขตตรวจราชการ
สำนัักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7
3
รางวัลระดับดี แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษากับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2566จังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
8
4หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา2566ภาคเหนือสำนักงานศึกษาธิการภาค 15
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100