3. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
1. ระดับชั้น
2. ประเภท3. ประเภทความพิการ
4. ศูนย์เครือข่ายฯ
5. โรงเรียน6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
25/7/2019, 12:07:48ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖
บ้านโนนสำราญสมสนุกด.ญ.สิริโสภา มูลเรืองชัย ด.ญ.ไปรยา เสมอใจ ด.ญ มินตรา พันทเขต
นางสาวสุกัญญา อ่อนสุด
0616616232
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
4
25/7/2019, 12:12:30ระดับ ม 1-3ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖
บ้านโนนสำราญสมสนุกด.ช.สินสมทร นามมุง ด.ช.ภูมิพัฒน์ ชำดี ด.ญ.วชิราพร รักชีโหล่น
นางสาวสุกัญญา อ่อนสุด
0616616232
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
5
26/7/2019, 10:48:31ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านหนองแสงนาล้อม
เด็กหญิงพรนภัทร วรรณเกตุ
เด็กชายอนุพงษ์ วงค์เครือสอน
เด็กชายพิชเยศ วรรณเกตุ
นางสิริรักษ์ บุญผัน
0951860256
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
6
26/7/2019, 11:05:16ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสังฯ 4โรงเรียนบ้านหนองแวง
1. เด็กชายธนาธิป คำแก้ว 2. เด็กชายพีรพัฒน์ ทองสุข 3. เด็กชายศุภสันต์ คนกลาง
1. นางอภิรดี อ้วนสาเล 2. นางอุดมสิน อ้วนสาเล
0911307500นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
7
26/7/2019, 12:43:24ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์เด็กหญิงโสรยา เศษวิสัย
เด็กชายธนกฤต เพชรพงษ์
เด็กชายณัฐพล พาจันทร์
นายพูลศักดิ์ พรมมน0859244472
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
8
26/7/2019, 12:46:30ระดับ ม 1-3ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
เด็กหญิงปิ่นมุก บุญประคม
เด็กหญิงอโรชา ศรีวงษ์
เด็กหญิงวรรณิสา นิเคราะห์จิต
นางสาวศิริพร ดีรักษา
นางสาววนิดา จันทะสงเคราะห์
0844188155, 0807640604
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
9
26/7/2019, 13:03:55ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4บ้านนาเลิง
1.เด็กหญิงชฎาทิพย์ ศรีสุมาท
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์ กอหาญ
3. เด็กหญิงญาดา จำปาเรือง
1.นายพิจิตร ภูชมศรี
2. นางสาวอิงคภักดิ์ ปัตถาวโร
0807669618
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
10
26/7/2019, 13:17:48ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๑
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
๑.ด.ญ.วันวิสา เพชรขันต์ ๒. ด.ญ.จิรัชญา หาญคำแพง ๓. ด.ช.วิศรุตน์ ศรีแพง
นางสุพัตรา อดทน นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
11
26/7/2019, 15:56:16ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านหนองลุมพุก
1. เด็กหญิงเพ็ญพร ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายวีระวัฒน์ ยาวุธ
3. เด็กชายธีระศักดิ์ ของหลวง
1. นางภัทรดา ทาน้อย
2. นายชาญยุทธ ทาน้อย
0807546669
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
12
28/7/2019, 22:50:35ระดับ ม 1-3ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
โนนคูณวิทยา
1. นายภูมิพัฒน์ สุทธวงค์
2. เด็กหญิงดรัลพร อาจวิเชียร
3. เด็กชายสหภาพ บุญเขียว
1. นางพัณนิภา ศรีเพ็ง
2. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียร
0893752808
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
13
29/7/2019, 19:54:35ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง2
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
1. ด.ญ.ลักษกร พลจันทึก
2. ด.ช.สุรชัช ศรีผาโคตร
3. ด.ช.ธีรศักดิ์ สุวิสุทธ
นางชนันญา ราชพรหม
นางสาววารุณี มาลา
0844636745
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
14
29/7/2019, 19:50:30ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
1. ด.ญ.ลักษกร พลจันทึก
2. ด.ช.สุรชัช ศรีผาโคตร
3. ด.ช.ธีรศักดิ์ สุวิสุทธ
นางชนันญา ราชพรหม
นางสาววารุณี มาลา
0844636745
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
15
30/7/2019, 9:45:52ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 4บ้านหนองแวง
๑. เด็กชายธีรพัฒน์ ทองสุข
๒. เด็กชายธนาธิป คำแก้ว
๓.เด็กชายศุภสันต์ คนกลาง
1.นางอุดมสิน อ้วนสาเล
2.นางสาวอภิรดี อ้วนสาเล
0911307500นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
16
30/7/2019, 11:06:25ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ด.ญ.วรรณวิษา พุ่มนุ่ม
ด.ญ.ฐิติพร ชวนละคร
ด.ช.เนติบัณฑิต ทับสีรัก
น.ส.ชไมพร หลอดพาโก
พ.จ.อ.ชาตรี ปะริเวทัง
0901846601, 0930561212
นายสายธาร ศักดา0897113673
17
30/7/2019, 13:25:56ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 5
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
1. เด็กณัฐชยา สมปู่
2. เด็กหญิงใหม่ คาดบัว
3. เด็กหญิงทิยดา พระคำลือ
1. นางศราวดี หารวาระ
2. นางทิตยา เหล่าอรรคะ
091-7588102 0858689472
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213
18
30/7/2019, 13:29:58ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 2บ้านข้องโป้
1.เด็กชายปฏิภาณ เมืองมา
2.เด็กหญิงปุญญฉัตร บุตรดาจักร์
3.เด็กหญิงกนกวรรณ บุญแน่น
1.นางสรัญญา ชัยนอก
2.นางสาวแพรวนภา สามารถ
0883393368นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
19
30/7/2019, 13:37:45ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 7
หนองแกสระแก้ววิทยา
เด็กหญิงสุกันยา ธรรมโรเวช
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ ชะโยมชัย
เด็กหญิงชลนิชา ชาญสูงเนิน
นางเกื้อกูล โคตะหา0996788955
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
20
30/7/2019, 15:39:43ระดับ ป. 4-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
วังแคนวังคูณวิทยา
1. เด็กหญิงพรวิภา ไพรเขต
2. เด็กหญิงสุนิตา คำสิงห์
3. เด็กชายเมธัส ปัจฉิม
1. นางทอฝัน พันธาโฮม
2. นางสาวอุุทุมพร นันทัยทยวีกุล
0885516931
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621954189
21
31/7/2019, 15:54:52ระดับ ม 1-3ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4
บ้านทรายมูล
1.ด.ญ.จิราพร ดอกทองหอม
2.ด.ญ.ธนาภรณ์ เกณฑ์ภูเขียว
3.ด.ช.กฤษณะ พรมสาหิง
1.นางกรทิวา หาญเชิงชัย
2.นายสุทธิกร กรมทอง
0626842854
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100