รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว พ.ค.61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEHIJ
1
b
2
เกณฑ์กิจกรรม/รายละเอียดการดำเนินงานระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน ก.พ.61
ผลการดำเนินงานเดือน พ.ค.61
ผู้รับผิดชอบ
3
หมวด 1 ทั่วไป
4
1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว
1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจการเป็นห้องสมุดสีเขียว
1ประสาน รวบรวมประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียวมีค.61อยู่ในระหว่่างรวบรวมแผนและประชุมพิจารณาในวันที่ 16 มีค.61
ดำเนินการเรียบร้อย
ขนิษฐา จูมลี
5
2ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง (ร้านกาแฟ) แถลงนโยบายและ ระดมความคิดเห็น จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการมีค. 61
ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีค.61
ดำเนินการเรียบร้อย
ขนิษฐา จูมลี
6
3เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการมีค.61 อยูู่่ในระหว่างเสนอวิสัยทัศน์ ต่อ คก.ห้องสมุด สีเขียว เพื่อรอประกาศใช้ และประชาสัมพันธ์
ดำเนินการเรียบร้อย
ศิมาพร กาเผือกงาม
7
1.3 กำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถดำเนินการทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน โดยไม่นับรวมกิจกรรมของห้องสมุดที่มีนัยสำคัญในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบในกรณีไม่ดำเนินการทั้งหมด4รวบรวม จัดทำแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวทุกหมวด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มีค.-เมย.61อยู่ในระหว่่างรวบรวมแผนและประชุมพิจารณาในวันที่ 16 มีค.61
ดำเนินการเรียบร้อย
ขนิษฐา จูมลีข่้อเสนอแนะ
1.จัดทำสปอตเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพ้ันธ์
2.จัดมุมด้านหน้าทางเดินเข้าเป็นสัญลักษณ์ของห้องสมุดสีเขียว
3.จัดทำแผนป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
4.จุดวางถังขยะเพื่อคัดแยกขยะตามประเภท
8
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9
2.1 ศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม1ตรวจสอบการล้างเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้าที่ไม่เอื้อต่อการประหยัดพลังงานมีค.61อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหา (โครงสร้างพืนฐานอาคาร)อดิศักดิ์ กิจแสวง/พัสกร อยู่สอน/ปรีชา สมสอน/มณีวรรณ สาระไทย/
10
2.2 กำหนดให้มีแผนงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้2จัดทำแผนการซ่อมบำรุง ล้าง เครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมีค.61รวบรวม/สำรวจข้อมูลการดำเนินการจากปี 2560 เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานอดิศักดิ์ กิจแสวง/มณีวรรณ สาระไทย
11
2.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม3
ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน
พค.-มิย.61รวบรวม/สำรวจข้อมูลการดำเนินการจากปี 2560 เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน พัสกร อยู่สอน/ธนาชัย โสภามี/บุญถนอม จันทร์ชนะ/เสถียร พระใหญ่/แสน กุจะพันธ์
12
2.2.2 ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
4
มีการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
13
- จัดทำโครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ก.พ. - ก.ย. 61
- จัดทำโครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอดิศักดิ์ กิจแสวง/เสถียร พระใหญ่/แสน กุจะพันธ์
14
2.2.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
5
มีการติดตั้งหรือปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ประหยัดพลังงาน
รวบรวม/สำรวจข้อมูลการดำเนินการจากปี 2560 เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน
15
- ปรับปรุ่งเป็นสวิทช์กระตุกหลอดไฟฟ้า อาคารสารสนเทศ ชั้น3
ก.พ. – ก.ย. 61
ดำเนินติดตั้งสวิทช์กระตุกหลอดไฟฟ้า อาคารสารสนเทศ ชั้น 3พัสกร อยู่สอน/ธนาชัย โสภามี/บุญถนอม จันทร์ชนะ/เสถียร พระใหญ่/อดิศักดิ์ กิจแสวง
16
2.2.4 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่วมรื่นสวยงาม6
มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ใหม่ ร่มรื่นสวยงาม
17
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบอาคารสำนักวิทยบริการ
ก.พ. – ธ.ค. 61
นายชัยฤานาท บูระพา/ศกุนตลา เกตุวงศา/อดิศักดิ์ กิจแสวง
18
หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
19
3.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร
20
- แผนงานประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และทรัพยากรประชุมชี้แจงที่มา และซักซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลระหว่างคณะทำงาน การรายงานผลกพ.61ดำเนินการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 61ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอุษา ผูกพันธ์/ปุชนีย์ อินทะนา/ชาญชัย บุญคุ้ม
มติที่ประชุม : มอบหมายหมาวด 3 เพื่อปรับปรุงแผนในการดำเนินการจัดการทรัพยากรและพลังงานให้ชัดเจนและดำเนินการ
21
- แผนการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ/บุคลากรร่างแผนปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงาน กำหนดผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการในการจัดทำแผนของแต่ละกลุ่มพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วดำเนิินการเรียบร้อยแล้วhttps://docs.google.com/document/d/1yZNX7Be-HnyTur7XzQvbWXElk33iZgV910jgQcy2ew8/edit
25
3.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการลดปริมาณของเสีย1จัดทำแผนการลดปริมาณของเสีย (กำหนดของเสียที่สามารถนำมาลดปริมาณได้) เช่น กระดาษ A4 , กระดาษชำระ, ขวดน้ำดื่ม, เศษอาหาร กพ.61จัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ววริชาวรรณ คำมุลตรี/ พิมใจ คำฝอย/
สุพัตรา สุกใส
26
2ดำเนินการตามกิจกรรมแผน ดังนี้
27
- หาปริมาณของเสียแต่ละรายการ
รวบรวมการใช้กระดาษ/กระดาษชำระ
28
- หาวิธี แนวทาง ในการลดปริมาณของเสียในแต่ละรายการ
วิธีแนวทางในการลดกระดาษโดยการรณรงค์ตามมาตรการประหยัดพลังงานผ่านระบบ lin/FB/ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
29
- ดำเนินการ (รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักวิทยบริการ
30
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
มีการดำเนินการแล้ว
ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
31
มาตรการกระดาษและหมึก
(ตามเอกสารแนบ/พร้อมวิธีดำเนินการ)
32
มาตรการประหยััดน้ำ
33
มาตรการการจัดหาและการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
34
3.3 กำหนดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามร้องขอ
35
3.4 กำหนดให้มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด1
จัดทำมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และกระดาษ
https://docs.google.com/document/d/13mu5T9HnQVeJqD-O_gikjMkkNAH3px2VEjHGJ_0PdaE/edit
36
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
37
1. รณรงค์ให้บุคลากรเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลาอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการและดำเนินการและมีการติดตามพร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
38
2. ปิดไฟส่องสว่างเมื่อไม่มีผู้ใช้งานวิธีการดำเนินการ
39
3. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที
40
4. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน
41
มาตรการประหยัดกระดาษและหมึก
42
1.รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแชร์ให้ใช้งานร่วมกัน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
43
2.ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เอกสารภายในให้ใช้ทั้ง 2 หน้า
44
3. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แทนการส่งข้อมูลโดยเอกสาร
45
มาตรการในการประหยัดน้ำ
46
1.รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดน้ำโดยใช้น้ำประปาอย่างประหยัดรณรงค์ผ่าน line/ FB
47
2. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน/เปิดน้ำให้แรงแต่พอควร
48
3.ใช้แก้วน้ำหรือภาชนะรองน้ำขณะล้างหน้า ล้างมือ ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า ล้างมือ หรือล้างจาน
49
มาตรการในการจัดหาและการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
50
1.วัสดุสำนักงานบางรายการสามารถใช้งานร่วมกันในงานได้ เช่น ปรินเตอร์ สก๊อตเทป กรรไกร ตรายาง เป็นต้น
ใช้เครื่องถ่ายเอกสารร่วมกัน
51
2.จัดหาวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษชำระ และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
52
53
3.5 มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ
จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดซื้่อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ
จัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
มีการดำเนินการเมื่อมีการร้องขอ ในเบื้องต้นดำเนินการในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษชำระ
วิยะดา/พัสกร/นันทา
54
3.6 กำหนดให้มีแผนการและดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุดตามแผนอย่างต่อเนื่อง
55
3.7 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุกปีพร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ1จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ก.พ.-ธ.ค.61ดำเนินการแล้ว และเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ www.oar.ubu.ac.th
มีการรวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบัน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dd0k1RU5Qc3ChH6e0A16EwDJhMpWzr46AXKg3hNy0g4/edit#gid=1303242393
56
3.8 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทางโดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุมไม่มีการดำเนินการ
57
3.9 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน1จัดทำแผนงานและอยู่ระหว่างการดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกาซเรือนกระจกมี.ค.61
อยู่ระหวางดำเนินการ
ยังไม่ดำเนินการ
พัสกร/ศิมาพร/ธวัชชัย/พิไลพร
58
หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
59
4.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการขยะ โดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกำจัดและมีวิธีกาส่งกำจัดที่เหมาะสมสำหรับขยะแต่ละประเภท
60
1
สำรวจ/บันทึกสถิติปริมาณขยะภายในสำนักวิทยบริการ
และตรวจสอบความถูกต้องการคัดแยกขยะในแต่ละวัน
ก.พ.61อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินงานนส.นุจรินทร์/อำพรมติที่ประชุม : ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการทั้งการลด/ใช้ซ้ำ/นำกลับมาใช้ใหม่
61
2รายงานผลการสำรวจ/วิเคราะห์และพิจารณาเหตุผลในการที่จะเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม มี.ค.61
62
การลดปริมาณขยะ กำหนดพื้นที่ในการจัดวางจุดพักขยะ (บริเวณบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารสารสนเทศ) และอยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานข้อเสนอแนะ
1.จัดซื้อ/จัดหาถังขยะใหม่ และจัดทำป้ายติดแยะประเภทของการทิ้งขยะ
63
64
การใช้ซ้ำ มี.ค.-ธ.ค. 61นางศิรินาฎ/บุณพจน์
65
- ขวดพลาสติกนำกลับมาใช้ในการบรรจุน้ำยาต่าง ๆ
66
- กระดาษ A4 รณรงค์ให้นำกลับมาใช้ 2 หน้า
67
- ขยะประเภทเศษอาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยหมัก(ทิ้งมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป)
68
การนำกลับมาใช้ใหม่ มี.ค.-ธ.ค. 61นางศิรินาฎ
69
- ทำแจกัน และดอกไม้ประดับ (ขวดพลาสติก)ข้อเสนอแนะ (23 เม.ย.61)
70
- กระดาษหนังสือพิมพ์ใช้ทำดอกไม้/สิ่งของเพื่อตกแต่งอาคาร1.ระบุลักษณะการนำกลับมาใช้ในภาพกว้าง ๆ
71
2จัดกิจกรรมรณรงค์/ให้ความรู้/ขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ใช้บริการ การลดและแยกปริมาณขยะ/ส่งกำจัด มี.ค.61นายบุณพจน์/
นส.นุจรินทร์
72
3กำหนดและจัดทำพื้นที่รวบรวมขยะก่อนการคัดแยก มี.ค.61นายเสถียร/นายสุริยัน
73
4.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการน้ำเสียโดยเริ่มจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อเลือกแนวางในการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม เช่นการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดปริมาณการใช้น้ำ หรือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
74
1ประสานผลการวิเคราะห์และการจัดการน้ำเสียกับของมหาวิทยาลัย เม.ย. และ ก.ย.61นายสุรชัย
75
76
77
78
4.3 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัดพื้นที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และถ่ายเทโดยสะดวก มีการกำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดและตรวจตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตลอดจนมีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด1ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา
วิธีการจัดการ
- ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงานทุกวัน
- ทำความสะอาดชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร ชั้นสื่อโสต อย่างน้อย2 ครั้ง/เดือน

ก.พ.-61แม่บ้าน/จัดชั้น ทำความสะอาด
ศิรินาฎ/อภิญญา ตรวจ
79
2เชื้อแบคทีเรีย (มูลนกพิราบ)
วิธีการจัดการ
- สำรวจแหล่งที่มีนกพิราบ
- ทำตาข่ายป้องกันนกพิราบ
- ล้างทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง


ก.พ.-ธ.ค. 61
1.นายบุณพจน์/นายสุรชัย
2.แม่บ้าน
80
3สารเคมี
-สำรวจพื้นที่ ๆ มีสารเคมี และทำความสะอาดพื้นที่พบสารเคมี
-ควบคุมสารเคมีให้มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก.พ.61
มี.ค.61
นายบุณพจน์/นายเสถียร/นายสุริยันข้อเสนอแนะ (23 เม.ย.61)
นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรเพือพิจารณาแผนแต่ละหมวดร่วมกัน
วันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 11.00 - 13.00 น.
81
4ควันบุหรี่
-จัดทำป้ายการงดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ
-รณรงค์การงดสูบบุหรี่
มี.ค.-61ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนายสุรชัย
นายเสถียร
82
5 การควบคุมเสียงในห้องสมุด
-กำหนดพื้นที่การใช้เสียงในห้องสมุด
-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

มี.ค.61
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนส.นุจรินทร์
นายสุรชัย
83
6การจัดพื้นที่สำหรับให้อากาศถ่ายเทและหมุนเวียนอย่างเพียงพอ สำหรับพื้นที่ให้บริการและปฏิบัติงาน
-สำรวจพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก (ให้ความหมายหรือกำหนดคำว่า พื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก)
-ออกแบบปรับปรุงบริวณที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
-ดำเนินการปรับปรุงบริวณที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
นายบุญพจน์/นส.นุจรินทร์
84
4.4 มีการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย1กำหนดพื้นที่การทำ 5 ส
- จัดทำแผนการดำเนินงาน
มี.ค.61มีการดำเนินงานในการประกาศเกณฑ์การดำเนินงาน 5 สนางสุภาพร
85
1.กำหนดพื้นที่ในการทำ 5 ส2บุคลากรดำเนินการตามหลัก 5ส (กำหนดระยะเวลาให้มีความต่อเนื่อง)มี.ค.61 -ธ.ค.61
กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการ 5 ส
86
2.จัดทำ3ตรวจสอบการดำเนินการตามหลัก 5ส โดยคณะทำงานการจัดการของเสียและมลพิษ2 เดือน/ครั้ง(เริ่ม เม.ย.61)
แต่งตั้งกรรมการ
ติดประกาศ
87
88
89
4.5 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ1จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

- สำรวจพื้นที่และอุปกรณ์ถังดับเพลิง/สัญญาณเตือนไฟไหม้/น้ำสำหรับใช้ในการดับเพลิง
ให้พร้อมใช้งาน
- กำหนดผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
ก.พ. 61

ก.พ.61


มี.ค. 61
มีการสำรวจอุปกรณ์ถังดับเพลิง และกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงนายบุณพจน์

นายบุณพจน์


นางสุภาพร
90
2ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ระงับเหตุให้พร้อมใช้งานและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลามี.ค.-ธ.ค.61นายบุณพจน์/เสถียร
91
3ติดประกาศแผนผังอาคาร/และทางออกฉุกเฉิน/ประตูหนีไฟ มี.ค. 61มีการจัดทำแผนในการติดประกาศแผนผังอาคาร/ทางออกฉุกเฉิน/ประูตูหนีไฟ
92
4เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ผู้รับผิดชอบ/แผนและแนวทางป้องกันระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากร/นักศึกษามี.ค.61
93
หมวด 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
94
ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด
กพ.-ธค.61ได้ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ (ประชุมครั้งที่ 1/61 เดือน ก.พ.61)
คณะทำงาน (2 เดือน/ครั้ง)
95
5.1 กำหนดให้มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุด เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนงานประจำปี มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้งมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด บุคลากรห้องสมุด และ/หรือบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
(เป็นนโยบายของห้องสมุด ที่สอดคล้องกับนโยบาย Green library/จะทำอะไร/อย่างไร)
อยู่ระหว่างจัดทำ(เนื่องจากต้องอิงข้อมูลจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้องสมุดสีเขียว เพื่อเตรียมประชุมคณะทำงานหมวดที่ 5 ครั้งที่ 2/61 เดือนเมษายน)ข้อเสนอแนะ
ใช้นโยบายในภาพรวมที่ได้ประกาศใช้แล้ว
96
97
5.2 กำหนดให้มีแผนงานและการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นมีแผนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องมีแผนการดำเนินงาน และมอบหมาย นายพนม จรูญแสงในการดำเนินการพนม จรููญแสง
98
เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกพ.-ธค.61
อยู่ระหว่างดำเนินการ
พนม จรูญแสง/รุ้งลาวัลย์ (2 เดือน/ครั้ง)
99
100
5.3 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด และจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
- แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร
กพ.-ธค.61มีแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เป็นอย่างน้อย 300 รายชื่อมีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสุภาพร ทาจิตต์/ สุกัญญา ปิตคุณ/ กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์/ชุษณา นราจันทร์/ อนวัช กาทอง/ชนิตาอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลรายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือบนหน้าเวบของห้องสมุดสีเขียว
101
- สำรวจจำนวนทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ แยกประเภท ดังนี้ รายชื่อหนังสือ รายชื่อวารสาร รายชื่อฐานข้อมูล (จำนวน 8 ฐาน รวม 11,114 รายชื่อ)สุภาพร ทาจิตต์/ สุกัญญา ปิตคุณ/ กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์/ชุษณา นราจันทร์/ อนวัช กาทอง/ชนิิตาข้อเสนอแนะ (23 เม.ย.61)
จ้ดมุมแสดงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการนำหนังสือเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาสัมพันธ์
102
การบริการ
103
- มีการให้บริการสารสนเทศสิ่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการกพ.-ธค.61ดำเนินจัดถ่ายทอดให้ความรู้ในระหว่างการอบรมการรู้สารสนทเศมีการให้บริการสารสนเทศสิ่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ เอกสารแนะนำฐานข้อมูลที่มีข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการ เป็นต้น
มะลิวัลย์ สินน้อย/อนวัช กาทอง
Loading...
Main menu