ABDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนจำนวนห้องเรียนส่งห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยระดับพื้นฐานรวม 2 ระดับผอ.คุณภาพ
2
ดีดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีดีมาก
ดีเยี่ยม
3
55020086เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดีงอบปอน941012022
4
55020087บ้านน้ำลาดงอบปอน8413004
5
55020088ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)งอบปอน111111810821
6
55020090มณีพฤกษ์งอบปอน1631110111
7
55020096บ้านปอนงอบปอน771411421
8
55020097บ้านน้ำเลียงงอบปอน11112531533
9
55020166บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)เฉลิม 190000000000
10
55020167บ้านปางหกเฉลิม 1661014015ผอ.รร.คุณภาพ
11
55020168บ้านห้วยโก๋นเฉลิม 1882123125
12
55020169บ้านน้ำช้างพัฒนาเฉลิม 111112513515
13
55020170บ้านน้ำรีพัฒนาเฉลิม 11151004005
14
55020171บ้านสบปืนเฉลิม 19921006216
15
55020173บ้านห้วยทรายขาวเฉลิม 17711041151
16
55020160บ้านเปียงซ้อเฉลิม 2131321433643
17
55020163บ้านห้วยฟองเฉลิม 211112315335
18
55020164บ้านด่านเฉลิม 211101630631
19
55020165บ้านบวกหญ้าเฉลิม 280000000
20
55020174หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์เฉลิม 2871231232
21
55020101บ้านสบกอนเชียงกลางฯ16722003025
22
55020102ชุมชนเจดีย์เชียงโคมเชียงกลางฯ8311001012
23
55020103ไตรราษฎร์สามัคคีเชียงกลางฯ111111018029ผอ.รร.คุณภาพ
24
55020104บ้านกอกเชียงกลางฯ841012013
25
55020106บ้านหนองเชียงกลางฯ831011021
26
55020107บ้านชีเชียงกลางฯ841012013
27
55020109บ้านใหม่เชียงกลางฯ84031031
28
55020116บ้านเกวตเชียงกลางฯ851022032
29
55020117บ้านน้ำคาเชียงกลางฯ9511003014
30
55020118ไตรมิตรวิทยาเชียงกลางฯ85041041
31
55020119บ้านผาน้ำย้อยเชียงกลางฯ851013023
32
55020048บ้านสบหนอง-สบสายทักษิณ871150151
33
55020049บ้านสบสายทักษิณ000
34
55020050ตาลชุมมิตรภาพที่ 186ทักษิณ882024026ผอ.รร.คุณภาพ
35
55020051บ้านปงทักษิณ81000001001
36
55020077ชุมชนบ้านดอนตันทักษิณ88011015026ผอ.รร.คุณภาพ
37
55020079บ้านคัวะ-พัฒนานิคมวิทยาทักษิณ88011015026ผอ.รร.คุณภาพ
38
55020080พัฒนานิคมวิทยาทักษิณ000
39
55020082บ้านดอยติ้วทักษิณ161312154166
40
55020012บ้านป่าลานปัว1000
41
55020013บ้านปรางค์ปัว13333803220330ผอ.รร.คุณภาพ
42
55020014บ้านร้อง-บ้านแดนพนาปัว1892025027ผอ.รร.คุณภาพ
43
55020015บ้านขอนปัว1000
44
55020016บ้านป่าหัด-ป่าลาน-บ้านขอนปัว1882015017ผอ.รร.คุณภาพ
45
55020024วรนครปัว12020401150020ผอ.รร.คุณภาพ
46
55020026จอมแจ้งวิทยาคารปัว1771015016ผอ.รร.คุณภาพ
47
55020001บ้านทุ่งกวาง-บ้านพาน-ดอนมูล(แงง)ปัว211112027029ผอ.รร.คุณภาพ
48
55020002บ้านพานปัว2000
49
55020003บ้านดอนมูล (แงง)ปัว2000
50
55020004บ้านนาก้อปัว2000
51
55020005บ้านปงสนุก-นาก้อปัว214142084086
52
55020006บ้านนาวงศ์ปัว211112027029ผอ.รร.คุณภาพ
53
55020007บ้านเสี้ยวปัว2000
54
55020008บ้านแดนพนาปัว2000
55
55020009บ้านหนาดปัว2000
56
55020010ศรีสระวงค์-บ้านเสี้ยว-บ้านหนาดปัว21091035036
57
55020011บ้านห้วยท่างปัว2771015016ผอ.รร.คุณภาพ
58
55020017ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)ปัว31615401100114ผอ.รร.คุณภาพ
59
55020018สหราษฎร์บำรุงปัว3121240260210ผอ.รร.คุณภาพ
60
55020032ชุมชนศิลาแลงปัว3111120180110ผอ.รร.คุณภาพ
61
55020033ไตรประชาวิทยาปัว3111130170110ผอ.รร.คุณภาพ
62
55020035บ้านสกาดใต้ปัว371001001
63
55020036สกาดพัฒนาปัว31122000002
64
55020037บ้านนาฝางปัว3000
65
55020038บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ปัว311112027029ผอ.รร.คุณภาพ
66
55020039จตุราษฎร์ศึกษา-นาฝางปัว3771024025ผอ.รร.คุณภาพ
67
55020175บ้านกอกจูนปัว3551013014ผอ.รร.คุณภาพ
68
55020019บ้านปางยางปัว4911000001
69
55020021บ้านผาเวียงปัว480000000
70
55020022พนาสวรรค์ปัว4882006008ผอ.รร.คุณภาพ
71
55020023ภูคาวิทยาคมปัว41131002003
72
55020027ชุมชนศิลาเพชรปัว4871006007ผอ.รร.คุณภาพ
73
55020028บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)ปัว4872005007ผอ.รร.คุณภาพ
74
55020040บ้านไร่ปัว41313300100013ผอ.รร.คุณภาพ
75
55020041บ้านทุ่งเฮ้าปัว481001001
76
55020042บ้านน้ำยาวปัว480000000
77
55020176บ้านน้ำปัวพัฒนาปัว480000000
78
55020105ไลออนส์บ้านหนองปลาเปือพระธาตุ831011012
79
55020108บ้านดอนแท่นเปือพระธาตุ000
80
55020111ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115เปือพระธาตุ111111054065
81
55020112บ้านส้อเด่นพัฒนาเปือพระธาตุ872032052
82
55020113บ้านดอนสบเปือเปือพระธาตุ961023033
83
55020114ไตรคามวิทยาเปือพระธาตุ81010010
84
55020120ธาราบรรพตเปือพระธาตุ71010010
85
55020121บ้านดอนแก้วเปือพระธาตุ8511012023
86
55020122บ้านพร้าวกลางเปือพระธาตุ871024025
87
55020124บ้านตึ๊ดเปือพระธาตุ000
88
55020125พระพุทธบาทวิทยา-บ้านตึ๊ด-เหล่าอ้อ-ดอนแท่นเปือพระธาตุ1192034036
89
55020126บ้านเหล่าอ้อเปือพระธาตุ000
90
55020061บ้านนาหนุน 2ผาทอง80000
91
55020062บ้านสบเป็ดผาทอง15141200110113ผอ.รร.คุณภาพ
92
55020063บ้านน้ำโมงปางสาผาทอง111120090011ผอ.รร.คุณภาพ
93
55020064บ้านน้ำพุร้อนผาทอง120000000
94
55020065บ้านสันเจริญผาทอง771006007ผอ.รร.คุณภาพ
95
55020066บ้านน้ำลักใต้ผาทอง441003004ผอ.รร.คุณภาพ
96
55020067บ้านแหนผาทอง80000000
97
55020069บ้านน้ำแป่งผาทอง60000000
98
55020083บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ผาทอง80000000
99
55020084แสนทองวิทยาผาทอง100000000
100
55020127บ้านสะปันพญาเหนือ882024026ผอ.รร.คุณภาพ