ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
Those who ministered at the First Chinese Church from 1879-present
3
MANDARIN
4
7ev18751879SIT (Get) Moon - YMCA evangelist薛滿Xuē Man
5
FP18791882SIT (Get) Moon 薛滿Xuē Man
6
1sp18831884TO Tsin Sam杜千三Du Qiansan
7
1sp18841885MARK Wan To / MARK Fat麥發 Mài Fā
8
3sp18841887TO Tong Lee (Too Deong Yee)杜鼎如 Du Dingru
9
-sp1887KONG Shui Kee (Khi)江瑞琪Jiang Ruiqi
10
-p1887NG Yin Kee吳衍基Wu Yanji
11
5sp18901895WONG Sue Kying 黃紹經Huang Shaojing
12
-sp1895KWOK Wan Chong (KWOK Yuen Chung)郭雲忠Guo Yunzhong
13
>p1895LENG Seng Chong凌善昌 Ling Shanchang
14
-sp1897LENG Seng Chong (2)凌善昌Ling Shanchang
15
-p1897TONG Lai Wan湯麗雲 Tang Liyun
16
-sp18991900CHONG How Fo 張效和 Zhang Xiaohe
17
-sp1901WONG Yuk Sying (Shing)黃旭昇 Huang Xusheng
18
>p1904HO Tse Tsung 何子聰He Zicong
19
-sp1905Edward THWING愛德華。翁Edward Weng
20
-p1905HO Tse Tsung (2)何子聰He Zicong
21
-p1905Eugene SIU (Yee Tse)蕭牧師Eugene Xiao
22
-sp1909HO Kwai Tak 何貴德He Guide
23
-p1909LO Yuet Fu勞曰富Lao Yuefu
24
-sp1910TSE Kei Yuen謝己原Xie Jiyuan
25
-sp1911LO Tak (Dart) Tong 勞達堂 Lauda Hall
26
-sp1915WONG Tsi Teng 黃藻庭 Huang Zaoting
27
-p1915YUEN To Pui 袁道培 Yuan Daopei
28
4sp19231927TSUI Hin Wang 徐顯榮 Xu Xianrong
29
1sp19271928CHEUNG Chock Lin張祝齡Zhang Zhuling
30
3sp19291932CHIA Tsz Sang 謝滋生Xie Zisheng
31
4sp19321946FUNG Tet Yin馮德原Feng Deyuan
32
30sp19461976Charles M.C. KWOCK 霍銘銓Huo Mingquan
33
1dre19491950Richard CHUN理查德·陳Lǐchádé· Chén
34
17dre195012/1967Carol CHUNG [SONG]鐘嘉麗Zhōng Jiālì
35
>yam19591962Hoover WONG黃光榮Huáng Guāng Róng
36
>yam19621966Walt McCUISTION沃爾特·麥奎森Wò'ērtè· Màikuísēn
37
>ap19661977Wendell Phillip LOVELESS 溫德爾。樂福樂斯 Wēn dé'ěr. Lèfúlèsī
38
3yam1966?1969?Victor JOE 维克多·曹Wéikèduō Cáo
39
-dre1968?Barbara CHILDS芭芭拉·柴尔兹Bābālā Cháiěrzī
40
-dreRoy & Doris HABECKER羅伊和多麗絲·哈貝克Luóyī hé Duōlìsī Hābèikè
41
9yam19691974Walt McCUISTION (2)沃爾特·麥奎森Wò'ērtè· Màikuísēn
42
13ip/ap19771979Wendell Phillip LOVELESS (2)溫德爾。樂福樂斯Wēn dé'ěr. Lèfúlèsī
43
2sp19771979Ron MILLER阮。米勒Ruǎn. Mǐlēi
44
13sp19791989Hoover WONG (2)黃光榮Huáng Guāngróng
45
3ap19831986Bob CHIN秦波Qín Bō
46
3ym19831986Dennis FINNEGAN丹尼斯。芬尼肯Dānnísī. Fēnníkěn
47
2cp19871990Isaac CHAN陳淑賢Chén Shūxián
48
1ptp19881989Ellis SHAW艾烈斯。苗Àilièsī. Miáo
49
9sp19891998Howard YOSHIDA豪華德。有吉Háohuá dé. Yǒují
50
5ap19911996Janice Yukie MORIKAWA珍妮。雪江。森川Zhēnnī. Xuějiāng. Sēnchuān
51
>cp19929/2002Jia He CHENG 程加禾Chéng Jiā Hé
52
8vhp19928/2000Robert LOVELESS羅柏特。樂福樂斯 Luóbǎitè. Lèfúlèsī
53
5sp19976/1/2002 RMargery TERPSTRA瑪婕瑞。特普斯疾Mǎ jié ruì. Tè pǔ sī jí
54
>ip7/20008/2000Paul BRENNAN 保羅·布倫南Bǎoluó·bù lún nán
55
4ap9/200012/2004 RPaul BRENNAN (2)保羅·布倫南Bǎoluó·bù lún nán
56
3hp5/20011/31/2004Darryl MATTHEWS達里爾·馬修斯dá lǐ ěr·mǎ xiū sī
57
-cp10/1/20022004Samuel LING 塞繆爾. 凌Sāi móu ěr. Líng
58
6sp200411/16/2008Samuel LING (2)塞繆爾. 凌sāi móu ěr. Líng
59
4ap12/15/20046/30/2008David CHUN大衛. 陳Dà wèi. Chén
60
>actp11/16/20087/31/2009Kekapa LEE (2)凱卡帕。李Kǎi kǎ pà. Lǐ
61
10sp7/31/200912/31/2018Kekapa LEE (2)凱卡帕。李Kǎi kǎ pà. Lǐ
62
3ym2/1/200910/31/2012Ezekiel CHANDRA以西結錢德拉Yǐxī jié qián dé lā
63
3cp3/10/20102/2013Yading LEE李亞丁Yǎdīng Lǐ
64
-ptp6/27/20139/2013En Kwang Ivan TAO道恩光Táo Èn Guāng
65
2ap201412/1/2014John LEE約翰李Yuēhàn lǐ
66
11ip20152015Jia He CHENG (2)程加禾Chéng Jiā Hé
67
3ptp20132016Jonathan CHENG喬納森。程Qiáonàsēn Cheng
68
-C-ip20162016Eugene HSU許信靖Xǔ Xìnjìng
69
6Cp8/28/20167/17/2022Thomas TSEN托馬斯。岑Tuōmǎsī Cén
70
3E-ip4/1/20196/15/2023Dr. Choo Lak YEOW秋樂 姚Qiū lè Yáo
71
1C-ip7/24/20227/2023Dr. Eugene HSU許信靖Xǔ Xìnjìng
72
p06/16/2023presentJonathan LILLEY喬納森·李利Qiáonàsēn Lǐlì
73
C-ip9/1/2023presentAlejandro LU盧光明 Lú Guāngmíng
74
75
76
77
78
OTHER PASTORS - DATES UNKNOWN
79
spSIU Hung
80
spYAP Shit Farm
81
spAU Young Chak
82
spHO Pui
83
sp<1903Yuen Pen CHING
84
sp1909MO Man Ming
85
86
87
61 in 152 years
88
89
fp
founding pastor
senior pastors
90
hphead pastor
91
sp
senior pastor
92
p pastor
93
vhp
visitation/homebound pastor
assistant pastors
94
ap
assistant/associate pastor
95
Cp
Chinese pastor
96
Ym
Youth minister
youth workers
97
yam
Young adult minister
98
Dre
Director religious education
99
Bt
Bible teacher
100
Ip
Interim pastor
temp pastors